مراجعه به متن

جوانان می‌پرسند

آیا باید تعمید بگیرم؟‏—‏قسمت ۱:‏ معنی تعمید

آیا باید تعمید بگیرم؟‏—‏قسمت ۱:‏ معنی تعمید

هر ساله خیلی از جوانانی که در خانوادهٔ شاهد یَهُوَه بزرگ می‌شوند تعمید می‌گیرند.‏ آیا تو هم در مورد تعمید فکر می‌کنی؟‏ در این صورت اول باید معنی وقف و تعمید را بدانی.‏

 تعمید چیست؟‏

تعمیدی که در کتاب مقدّس آمده فرو رفتن کامل در آب است؛‏ نه فقط پاشیدن آب بر شخص.‏ تعمید نشانهٔ تصمیم مهمی است.‏

  • فرو رفتن در آب در حضور جمع نشانهٔ این است که دیگر برای خواسته‌های خودت زندگی نمی‌کنی.‏

  • بیرون آمدن از آب نشان می‌دهد که زندگی تازه‌ای را برای انجام خواست خدا شروع کرده‌ای.‏

با تعمیدت به بقیه نشان می‌دهی که می‌دانی یَهُوَه حق دارد خوب و بد را تعیین کند و تصمیم گرفته‌ای مطابق خواست او زندگی کنی.‏

به این سؤال فکر کن:‏ چرا مهم است که در حضور دیگران نشان بدهی که می‌خواهی مطیع یَهُوَه باشی؟‏ ۱یوحنا ۴:‏۱۹ و مکاشفه ۴:‏۱۱ را بخوان.‏

 وقف چیست؟‏

قبل از این که تعمید بگیری لازم است که در دعا زندگی‌ات را به یَهُوَه وقف کنی.‏ چطور؟‏

در دعای خود به یَهُوَه قول می‌دهی که تا ابد به او خدمت کنی و تحت هر شرایط و بدون توجه به رفتار دیگران،‏ وفاداریت را به او حفظ کنی.‏

تعمید نشان می‌دهد که خودت را به یَهُوَه وقف کرده‌ای.‏ با این کار دیگران متوجه می‌شوند که دیگر برای خودت زندگی نمی‌کنی بلکه انجام خواست خدا برایت اولویت دارد.‏—‏مَتّی ۱۶:‏۲۴‏.‏

به این سؤال فکر کن:‏ چرا بعد از این که خودت را به یَهُوَه وقف کردی زندگی بهتری خواهی داشت؟‏ اِشَعْیا ۴۸:‏۱۷،‏ ۱۸ و عبرانیان ۱۱:‏۶ را بخوان.‏

 چرا تعمید مهم است؟‏

عیسی به شاگردانش گفت که باید تعمید بگیرند.‏ (‏مَتّی ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ به همین این دلیل امروزه مسیحیان باید تعمید بگیرند.‏ کتاب مقدّس می‌گوید که شخص برای این که نجات پیدا کند باید تعمید بگیرد.‏—‏۱پِطرُس ۳:‏۲۱‏.‏

محبت و قدردانی از یَهُوَه باید انگیزهٔ تعمیدت باشد.‏ طرز فکر تو باید مانند طرز فکر مزمورنویس باشد که گفت:‏ ‹دِینِ خود را به خداوند چگونه ادا کنم،‏ برای همهٔ احسانهایی که به من کرده است؟‏ نام خداوند را خواهم خواند.‏ نذرهای خود را به خداوند ادا خواهم کرد.‏›—‏مزمور ۱۱۶:‏۱۲-‏۱۴‏.‏

به این سؤال فکر کن:‏ یَهُوَه چه خوبی‌هایی به تو کرده است و تو چطور می‌توانی آن‌ها را جبران کنی؟‏ تَثنیه ۱۰:‏۱۲،‏ ۱۳ و رومیان ۱۲:‏۱ را بخوان.‏