به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

آنچه همسن‌وسالانت می‌گویند

هیکل و ظاهر

هیکل و ظاهر

جوانان در مورد مشکلات حفظ دیدی متعادل در مورد ظاهرشان می‌گویند.‏