به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

آنچه همسن‌وسالانت می‌گویند

سلامت

سلامت

جوانان دربارهٔ حفظ سلامتی صحبت می‌کنند.‏ تو هم می‌توانی چنین کنی.‏