به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

آنچه همسن‌وسالانت می‌گویند

پشت گوش انداختن

پشت گوش انداختن

جوانان تعریف می‌کنند که وقتی کاری را به جای انجام دادن آن پشت گوش می‌اندازند چه تأثیری دارد.‏