مراجعه به متن

آنچه همسن‌وسالانت می‌گویند

اعتقاد به خدا

اعتقاد به خدا

جوانان توضیح می‌دهند که چرا به وجود آفریدگار معتقدند.‏