مراجعه به متن

صحّت علمی کتاب مقدّس

چگونه می‌توانیم از درستی کتاب مقدّس یقین یابیم؟‏

اگر کتاب مقدّس حقیقتاً تحت الهام خدا به نگارش درآمده باشد،‏ منطقی است که در میان تمام کتاب‌های دیگر بی‌نظیر باشد.‏

آیا علم با کتاب مقدّس مطابقت دارد؟‏

آیا نکاتی در کتاب مقدّس آمده است که با علم هماهنگ نیست؟‏

خدا جهان هستی را چه زمانی به وجود آورد؟‏

با بررسی مفهوم واژه‌های «روز» و «آغاز» در کتاب مقدّس می‌توانیم به جواب این سؤال برسیم.‏

قدیمی و بی‌فایده یا فرای زمان خود و مفید؟‏

کتاب مقدّس کتابی برای آموزش علم نیست،‏ اما شامل مطالبی علمی است که شاید شما را متعجب کند.‏

تأثیر علم بر زندگی شما

برخی از دانشمندان بر اساس چه شواهدی می‌گویند که خدا وجود ندارد؟‏

آیا کتاب مقدّس تعلیم می‌دهد که زمین مسطح است؟‏

آیا نوشته‌های این کتاب باستانی دقیق و موثق است؟‏

قوانین خدا در امور بهداشتی،‏ فراتر از زمان خود بود

قوم اسرائیل باستان با پیروی از قوانین پیشرفتهٔ خدا در زمینهٔ اصول بهداشتی منفعت بردند.‏