مراجعه به متن

شگفتی‌های طبیعت

چرا مورچه‌ها در ترافیک نمی‌مانند؟‏

چرا مورچه‌ها در ترافیک نمی‌مانند؟‏

 مورچه‌ها به طور غریزی قادرند که به صورت گروهی و بدون ایجاد راه‌بندان حرکت کنند.‏