مراجعه به متن

شگفتی‌های طبیعت

مغز سنجاب زمینی قطبی

مغز سنجاب زمینی قطبی

چگونه سنجاب زمینی قطبی از زمستان‌های سخت و سرمای سوزان جان سالم به در می‌برد؟‏