مراجعه به متن

کمک به نوجوانان

شیوهٔ گفتگو

بدون بحث و مشاجره با نوجوانتان صحبت کنید

شخصیت نوجوانتان در حال شکل‌گیری است و به فضایی نیازمندست تا نظراتش را بیان کند.‏ چگونه می‌توانید به او کمک کنید؟‏

تأدیب و تربیت

اگر فرزند نوجوان شما اعتمادتان را سلب کند،‏ چه باید بکنید؟‏

سریعاً نتیجه‌گیری نکنید که فرزند نوجوانتان سرکش است.‏ اعتماد سلب‌شده می‌تواند دوباره جلب شود.‏

فراهم کردن راهنمایی برای فرزندان

چرا اغلب برای فرزندان آسان‌تر است تا با همسن‌وسالان خود ارتباط نزدیک داشته باشند تا با والدین خود؟‏