به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

کمک به نوجوانان

شیوهٔ گفتگو

بدون بحث و مشاجره با نوجوانتان صحبت کنید

شخصیت نوجوانتان در حال شکل‌گیری است و به فضایی نیازمندست تا نظراتش را بیان کند.‏ چگونه می‌توانید به او کمک کنید؟‏