مراجعه به متن

مدیریت مالی

چگونه می‌توانید با پول کمتری زندگی کنید؟‏

هر چند که کاهش ناگهانی درآمد می‌تواند استرس‌آور باشد،‏ پیشنهادات عملی کتاب مقدّس کمک می‌کند تا بتوانید با پول کمتری زندگی کنید.‏

رسیدگی به دخل و خرج خانه

اعتماد و صداقت در رسیدگی به امور مالی خانه چه نقشی ایفا می‌کند؟‏

آیا کتاب مقدّس می‌تواند برای جلوگیری از مشکلات مالی به ما کمک کند؟‏

سعادت و خوشبختی را نمی‌توان با پول خرید.‏ اما چهار اصل در کتاب مقدّس می‌تواند در برنامه‌ریزی برای امور مالی به شما کمک کند.‏