به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

شیوهٔ گفتگو

رفتار با ولی تنی فرزند و بستگان و دوستان

معیارهای کتاب مقدّس چگونه می‌تواند به ناپدری یا نامادری کمک کند که روابطی سالم با دوستان،‏ بستگان و حتی با شوهر یا زن سابق همسرشان داشته باشند؟‏