به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

تربیت فرزندان

چگونه می‌توانید پدر یا مادر خوب باشید؟

رویارویی با مشکلات مراقبت از فرزند ناتوان و معلول

سه موقعیت متفاوت را در نظر گیرید که ممکن است شما نیز با آن روبرو باشید و ببینید که توصیه‌های کتاب مقدس چگونه می‌تواند به شما کمک کند.‏

تعلیم و تربیت

چگونه می‌توانید فرزند خود را آموزش دهید؟‏

تأدیب تنها به تنبیه کردن و وضع قوانین محدود نمی‌شود.‏

فرزندانتان را محافظت کنید

به سینا و سارا راهنمایی لازم داده می‌شود تا از خطرات در امان بمانند.‏

تأدیب

تأدیب فرزند به چه معنی است؟‏

کتاب مقدس به سه جنبه از تأدیب مؤثر اشاره می‌کند.‏

آموزش تواضع به فرزندان

به فرزندانتان تواضع را بیاموزید اما به اعتمادبه‌نَفْس آنان صدمه نزنید