مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اهمیت وجود نام خدا در دست‌نوشته‌ای کهن

اهمیت وجود نام خدا در دست‌نوشته‌ای کهن

کارشناسان نشان می‌دهند که نام یَهُوَه بنا بر دست‌نوشته‌ای کهن باید در متون عهد جدید استفاده شود.‏