به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

دست‌نوشته‌های کتاب مقدّس

کشف گنجی باستانی در میان زباله‌ها

دست‌نوشتهٔ رایلندز انجیل یوحنا هنوز قدیمی‌ترین دست‌نوشتهٔ موجود از نوشته‌های مقدّس یونانی است که تا به حال کشف شده است.‏

محفوظ ماندن کتاب مقدّس در برابر فرسودگی

نگارندگان و نسخه‌برداران کتاب مقدّس،‏ پیام این کتاب را بر روی کاغذهای پاپیروس و طومارهای پوستین به قلم می‌آوردند.‏ چگونه این نوشته‌های باستانی تا به امروز محفوظ مانده است؟‏

آیا کتاب مقدّس سرگذشت زندگی عیسی را به‌درستی توصیف می‌کند؟‏

به نکاتی در مورد گزارش‌های انجیل‌ها و قدیمی‌ترین دست‌نوشته‌های موجود توجه کنید.‏