به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

ترجمه‌های کتاب مقدّس

کتاب مقدّس و ترجمه‌های متعدد آن

دانستن اصلی اساسی روشن می‌کند که چرا از کتاب مقدّس ترجمه‌های متعدد وجود دارد.‏

آیا ترجمهٔ دنیای جدید،‏ ترجمه‌ای دقیق از کتاب مقدّس است؟‏

چرا ترجمهٔ دنیای جدید با ترجمه‌های دیگر کتاب مقدّس فرق دارد؟‏

مترجمان امین «کلام مقدّس خدا»—‏رومیان ۳:‏۲

شاهدان یَهُوَه در گذشته از ترجمه‌های گوناگون کتاب مقدّس استفاده کرده‌اند.‏ پس چرا آنان خودشان نیز کتاب مقدّس را ترجمه کرده‌اند؟‏

دست‌ن‍وشته پشیت‍ای سری‍ان‍ی دریچه‌ای به روی نخستین ترجمه‌ه‍ای کت‍اب مقدس

مت‍ون کهن کت‍اب مقدس ث‍ابت م‍ی‌کند که برخ‍ی از ترجمه‌ه‍ای کت‍اب مقدس امروزی ح‍اوی آی‍ات‍ی است که در مت‍ون اصلی کت‍اب مقدس ی‍افت نم‍ی‌ش‍ود.‏

الیاس هوته—‏کتاب مقدّس استثنایی او به زبان عبری

محققی در قرن شانزدهم،‏ به نام الیاس هوته،‏ دو ویرایش بسیار ارزشمند از کتاب مقدّس را به زبان عبری به چاپ رساند.‏

کشور استونی به «دستاوردی بزرگ» ارج می‌نهد

ترجمهٔ دنیای جدید کتاب مقدّس به زبان استونیایی از جمله کتاب‌هایی بود که در سال ۲۰۱۴ برای دریافت جایزهٔ سالانهٔ زبان فصیح در نگارش در نظر گرفته شد.‏