مراجعه به متن

تاریخچهٔ کتاب مقدّس

کتاب مقدّس چگونه به باب‌ها و آیات تقسیم‌بندی شد؟‏

چرا سیستم شماره‌گذاری کتاب مقدّس ترویج یافت؟‏

محفوظ ماندن کتاب مقدّس در برابر مخالفت‌ها

بسیاری از رهبران مذهبی و سیاسی،‏ مردم را از داشتن کتاب مقدّس یا ترجمه و توزیع آن منع کرده‌اند.‏ با این وجود،‏ امروزه کتاب مقدّس در دسترس همگان قرار دارد.‏

چگونه می‌توانیم از درستی کتاب مقدّس یقین یابیم؟‏

اگر کتاب مقدّس حقیقتاً تحت الهام خدا به نگارش درآمده باشد،‏ منطقی است که در میان تمام کتاب‌های دیگر بی‌نظیر باشد.‏

آیا کتاب مقدّس تغییر کرده یا در آن دست برده شده است؟‏

چطور می‌توان اطمینان داشت که پیام کتاب مقدّس طی قرون و اعصار تغییر نکرده است؟‏

محفوظ ماندن کتاب مقدّس در برابر تحریف پیام آن

برخی نسخه‌برداران متقلب سعی داشتند که پیام کتاب مقدّس را تحریف کنند.‏ چطور تمام تلاش‌های آنان با شکست روبرو شد؟‏