مراجعه به متن

۱۲ نوامبر ۲۰۱۸
جدیدترین‌ها

انتشار ترجمهٔ دنیای جدید به زبان دریهویی

انتشار ترجمهٔ دنیای جدید به زبان دریهویی

انتشار بخش یونانی ترجمهٔ دنیای جدید کتاب مقدّس به زبان دریهویی در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸ در نومئا پایتخت کالدونیای جدید اعلام شد.‏ در حال حاضر کل یا بخش‌هایی از ترجمهٔ دنیای جدید به ۱۷۵ زبان منتشر شده است.‏