مراجعه به متن

۲۹ ژانویهٔ ۲۰۱۸
جدیدترین‌ها

انتشار کتاب مقدّس به زبان‌های پناپی،‏ دانمارکی،‏ نروژی و سوئدی

انتشار کتاب مقدّس به زبان‌های پناپی،‏ دانمارکی،‏ نروژی و سوئدی

در ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۱۸،‏ نشر عهد جدید ترجمهٔ دنیای جدید کتاب مقدّس به زبان پناپی در جزیرهٔ پوناپیِ میکرونِزی اعلام شد.‏ روز پیش از آن،‏ نشر نسخهٔ بازنگری‌شدهٔ ترجمهٔ دنیای جدید کتاب مقدّس به زبان‌های دانمارکی،‏ نروژی و سوئدی اعلام شده بود.‏ کل یا بخش‌هایی از ترجمهٔ دنیای جدید کتاب مقدّس به ۱۶۳ زبان منتشر شده است،‏ منجمله ۱۲ نسخهٔ کامل بازنگری‌شدهٔ چاپ ۲۰۱۳.‏