1., 2. Kust me võime tänapäeva tormilises maailmas varju leida?

KUJUTA ETTE, et oled õues ja on tormine päev. Taevas on tume, sähvib välku ja müristab. Peagi hakkab vihma kallama ja sa otsid kohta, kuhu selle raju eest pakku minna. Sa tunned suurt kergendust, kui leiad turvalise ja kuiva varjualuse.

2 Mõnes mõttes oleme tänapäeval samasuguses olukorras. Maailm muutub aina tormilisemaks ja sa võid mõelda, kust leida varju. Piibli laulukirjutaja lausus: „Ma ütlen Jehoovale: „Sina oled mu varjupaik ja kindlus, mu Jumal, kelle peale ma loodan.”” (Laul 91:2.) Niisiis võime raskustega silmitsi seistes Jehoova juurest varju leida. Peale selle on meil võrratu tulevikulootus.

3. Mida tuleb meil teha, et võiksime Jehoova juurest varju leida?

3 Kuidas Jehoova meile varju pakub? Ta aitab meil probleemidega toime tulla. Ta on kaugelt vägevam neist, kes tahaksid meile halba teha. Ja tulevikus korvab Jehoova kõik selle halva, mille pärast me praegu kannatame. Piibel õhutab meid olema sellised, keda Jumal armastab. (Juuda 21.) Seega tuleb meil Jehoova juurest varju leidmiseks temaga lähedasi suhteid hoida. Kuidas me saame seda teha?

 JEHOOVA VÄÄRIB MEIE ARMASTUST

4., 5. Milles väljendub Jehoova armastus meie vastu?

4 Jehoovaga aitab lähedasi suhteid hoida see, kui mõistame, kuivõrd ta meid armastab. On ta ju teinud meile nii palju head. Ta on andnud meile koduks kauni maakera koos siinse lummava taime- ja loomariigiga. Samuti on ta andnud meile maitsva toidu ja puhta vee. Piibli kaudu on ta meile avaldanud oma nime ja näidanud, millised võrratud omadused tal on. Kõige enam aga ilmneb tema armastus selles, et ta saatis oma kalli poja Jeesuse maa peale meid patust ja surmast vabastama. (Johannese 3:16.) Tänu sellele on meil imeline tulevikulootus.

5 Jehoova on loonud ka taevase valitsuse, messia kuningriigi, mis teeb peagi lõpu kurjusele ja kannatustele. Selle valitsuse all muudetakse maa paradiisiks, kus inimesed elavad rahus ja õnnes igavesti. (Laul 37:29.) Peale selle õpetab Jehoova meile, kuidas juba praegu oma elu võimalikult hästi elada. Samuti ergutab ta meid palvetama ning on igal ajal valmis meie palveid kuulama. Jehoova tõesti armastab meist igaüht.

6. Kuidas me saame Jehoova armastusele vastata?

6 Kuidas me saame Jehoova armastusele vastata? Meil tuleks tänada teda kõige eest, mida ta on meie heaks teinud. Kahjuks on aga paljud inimesed tänamatud. Nii oli see ka Jeesuse päevil. Kord tegi Jeesus kümme meest pidalitõvest terveks, kuid ainult üks  neist tuli teda tänama. (Luuka 17:12–17.) See mees on meile heaks eeskujuks.

7. Kuidas meil tuleks Jehoovat armastada?

7 Jehoova väärib meie armastust. Jeesus ütles oma jüngritele, et nad armastaksid Jehoovat kogu südamest ja hingest ja kogu oma mõistusega. (Loe Matteuse 22:37.) Mida see tähendab?

8., 9. Mis näitab, et meie armastus Jehoova vastu on ehtne?

8 Ei piisa üksnes sellest, kui ütleme, et armastame Jehoovat. Kui armastame teda kogu südamest ja hingest ja kogu oma mõistusega, on seda näha meie tegudest. (Matteuse 7:16–20.) Seega tuleks meil Jehoovale kuuletuda. Ja nagu Piibel ütleb, „tema käsud ei ole koormavad”. (Loe 1. Johannese 5:3.)

9 Jehoovale kuuletumine teeb meid õnnelikuks. (Jesaja 48:17, 18.) Järgmiseks vaatame, mis aitab meil Jehoovaga üha lähedasemaks saada.

KUIDAS JEHOOVAGA ÜHA LÄHEDASEMAKS SAADA

10. Miks tuleks Jehoovat üha paremini tundma õppida?

10 Su sõprus Jehoovaga sai alguse sellest, et õppisid Piibli uurimise teel teda paremini tundma. Sõprust Jehoovaga võiks võrrelda lõkkega. Nagu lõkkesse on vaja lisada puid, et seda põlemas hoida, nii on vaja Jehoovat üha paremini tundma õppida, et temaga sõprust hoida. (Õpetussõnad 2:1–5.)

Armastus Jehoova vastu on nagu lõke, mida on vaja põlemas hoida

11. Kuidas võib Piibli õpetuste mõistmine meid mõjutada?

11 Piiblit edasi uurides võid teada saada veel palju vaimustavat. Pane tähele, mida tundsid kaks Jeesuse jüngrit, kui Jeesus neile pühakirja ennustusi  selgitas. Nad ütlesid: „Eks meie süda ju põlenud, kui ta meiega teel olles rääkis ja meile pühakirja selgitas?” (Luuka 24:32.)

12., 13. a) Mis võib juhtuda meie armastusega Jumala vastu? b) Kuidas armastust Jehoova vastu tulisena hoida?

12 Nii nagu neid jüngreid, võis ka sind vallata vaimustus, kui sa pühakirja mõistma hakkasid. Sa õppisid Jehoovat paremini tundma ja hakkasid teda armastama. Ära lase sel armastusel jaheneda. (Matteuse 24:12.)

13 Sõprus Jumalaga nõuab tööd. Niisiis mõtiskle selle üle, mida sa Jehoova ja Jeesuse kohta õpid, ning rakenda õpitut ellu. (Johannese 17:3.) Piiblit lugedes ja uurides mõtle järgmistele küsimustele:  „Mida õpetab loetu mulle Jehoova kohta? Miks väärib Jehoova seda, et armastaksin teda kogu südamest ja hingest?” (1. Timoteosele 4:15.)

14. Mis veel aitab meil armastust Jehoova vastu tulisena hoida?

14 Nagu suhtlemine lähendab sõpru, nii lähendab sage palvetamine meid Jehoovaga. (Loe 1. Tessalooniklastele 5:17.) Võimalus oma taevase isaga palves rääkida on midagi väga kallihinnalist. Me ei tohiks esitada päheõpitud palveid, vaid peaksime tõesti mõtlema seda, mida ütleme. Meie sõnad peaksid tulema südamest. (Laul 62:8.) Kui uurime Piiblit ja palvetame südamest, ei lase me armastusel Jehoova vastu jaheneda.

RÄÄGI JEHOOVAST TEISTELE

15., 16. Kuidas sina kuulutustöösse suhtud?

15 Jehoovaga lähedasi suhteid hoida aitab meil ka see, kui räägime temast teistele. Seda teha on suur au. (Luuka 1:74.) Jeesuse käsk kuulutada head sõnumit Jumala kuningriigist käib iga tema järelkäija kohta. Kas sina oled juba saanud seda head sõnumit kellegagi jagada? (Matteuse 24:14; 28:19, 20.)

16 Apostel Paulus väärtustas kuulutustööd nii väga, et nimetas seda aardeks. (2. Korintlastele 4:7.) Teistele Jehoovast ja tema eesmärgist rääkimine on tähtsaim töö, milles sa võid kaasa lüüa. See on Jehoova teenimise osa ning ta hindab väga kõike, mida sa tema heaks teed. (Heebrealastele 6:10.) Kuulutustöö aitab nii sinul kui ka neil, kes sind kuulavad, Jehoovaga lähedasemaks saada ja  igavesse ellu jõuda. (Loe 1. Korintlastele 15:58.) See toob rohkem rõõmu kui ükski teine töö.

17. Miks on kuulutustöö praegu nii pakiline?

17 Kuulutustöö on praegu ka kõige pakilisem töö. Apostel Paulus kirjutas: „Kuuluta Jumala sõna, pea seda tööd pakiliseks.” (2. Timoteosele 4:2.) Inimestel on vaja kuulda Jumala kuningriigist. Piibel ütleb: „Jehoova suur päev on lähedal. See on lähedal ja ligineb väga kiiresti.” See tuleb kindlasti „ega jää hiljaks”. (Sefanja 1:14; Habakuk 2:3.) Juba varsti hävitab Jehoova praeguse kurja maailma. Enne kui see juhtub, tuleb meil aga inimesi hoiatada, et nad võiksid hakata teenima Jehoovat.

18. Miks on vaja käia koguduse koosolekutel?

18 Jehoova soovib, et teeniksime teda koos teiste tõeliste kristlastega. Piibel ütleb: „Mõelgem üksteise peale, et võiksime õhutada üksteist armastusele ja headele tegudele, ning ärgem jätkem unarusse koguduse koosolekutel käimist, nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem üksteist – seda enam, mida lähemale näeme seda päeva jõudmas.” (Heebrealastele 10:24, 25.) Meil tuleks käia kõigil koosolekutel, kui see on vähegi võimalik, sest just seal saame üksteise vaimu kosutada.

19. Mis aitab meil usukaaslasi armastada?

19 Kogudusest võid leida endale häid sõpru, kellega lävimine aitab sul Jehoovat teenida. Kõik koguduseliikmed teevad oma parima, et Jehoovale meeldida. Siiski pole nad täiuslikud ja eksivad vahel, seega ole valmis neile andestama. (Loe Koloslastele  3:13.) Keskendu nende headele omadustele, sest siis on sul lihtsam neid armastada ja sa saad Jehoovaga aina lähedasemaks.

TÕELINE ELU

20., 21. Mis on tõeline elu, millest räägib Piibel?

20 Jehoova soovib meile parimat võimalikku elu. Piibel näitab, et tulevikus on elu sootuks teistsugune kui praegu.

Jehoova pakub sulle tõelist elu. Kas sa haarad sellest kinni?

21 Siis ei ela inimesed pelgalt 70–80 aastat, vaid igavesti. Me oleme terved ja õnnelikud. Maa on paradiis ja kõikjal valitseb rahu. Piibel nimetab sellist elu tõeliseks eluks. Jehoova on öelnud, et saame tõelise elu vaid juhul, kui haarame sellest kõvasti kinni. (1. Timoteosele 6:12, 19.)

22. a) Mida tähendab tõelisest elust kõvasti kinni haarata? b) Miks võib öelda, et igavene elu on Jehoova kink?

22 Mida tähendab tõelisest elust kõvasti kinni haarata? Meil tuleb teha head ja olla rikkad heade tegude poolest. (1. Timoteosele 6:18.) Teisisõnu, meil tuleb Piiblist õpitut ellu rakendada. Siiski ei saa me igavest elu välja teenida. See on Jehoova kink, tema armu väljendus. (Roomlastele 5:15.) Meie taevane isa soovib väga seda oma ustavatele teenijatele anda.

23. Miks sa ei tohiks vajalike muudatuste tegemist edasi lükata?

23 Seega tasub sul mõelda, kas sa teenid Jumalat talle meelepäraselt. Kui mõistad, et sul tuleks midagi oma elus muuta, ära kõhkle seda tegemast. Kui loodame Jehoovale ja kuuletume talle kõiges, siis on ta meie varjupaik. Ta aitab meid juba praegu,  Saatana maailma viimseil päevil. Tulevikus annab ta meile aga igavese elu paradiisis. Niisiis, tee oma elus õigeid otsuseid. Sel juhul ootab sind ees tõeline elu.