PEATÜKI TUUM

Mida Jeesus õpetas Jumala kuningriigi kohta

1., 2. Mida Jehoova ütles kolme Jeesuse apostli kuuldes ja kuidas nad reageerisid?

KUIDAS sa reageeriksid, kui Jumal Jehoova ise paluks sul midagi teha? Ükskõik, mida ta sinult ka ei paluks, kas ei sooviks sa innuga tema sõnu kuulda võtta? Muidugi sooviksid!

2 Millalgi pärast paasapüha aastal 32 juhtuski kolme Jeesuse apostliga – Peetruse, Jaakobuse ja Johannesega – just nõnda. (Loe Matteuse 17:1–5.) Läinud oma isandaga kõrgele mäele, nägid nad eelpilti Jeesusest aulise taevase kuningana. Nägemus oli nii ehtne, et Peetrus soovis selle tegevusse sekkuda. Sel ajal kui Peetrus rääkis, tõusis nende kohale pilv. Siis kuulsid Peetrus ja tema kaaslased selgesti seda, mida vaid vähestel inimestel on olnud au kuulda – Jehoova enda häält. Kinnitanud, et Jeesus on tema poeg, rõhutas Jehoova: „Teda kuulake!” Apostlid võtsid neid Jumala sõnu kuulda. Nad panid tähele, mida Jeesus õpetas, ja õhutasid teisigi sedasama tegema. (Ap. t. 3:19–23; 4:18–20.)

Kõige rohkem rääkis Jeesus Jumala kuningriigist

3. Miks Jehoova tahab, et me tema poega kuulaksime, ja millist teemat tasuks meil uurida?

3 Sõnad „Teda kuulake!” pandi Piiblisse kirja meie heaks. (Rooml. 15:4.) Jeesus on Jehoova eesträäkija ja alati, kui Jeesus midagi õpetas, rääkis ta seda, mida tema isa soovis meile teada anda. (Joh. 1:1, 14.) Kõige rohkem rääkis Jeesus Jumala kuningriigist – taevas asuvast messia valitsusest, mille moodustavad Kristus Jeesus ja tema 144 000 kaasvalitsejat – ja seepärast tasub meil seda olulist teemat hoolega uurida. (Ilm. 5:9, 10; 14:1–3; 20:6.) Kõigepealt aga käsitlegem seda, miks Jeesus rääkis Jumala kuningriigist nii palju.

„Suu räägib sellest, mida süda on täis”

4. Millest on näha, et kuningriik oli Jeesusele väga südamelähedane?

4 Kuningriik oli Jeesusele väga südamelähedane. Miks võib nii öelda? Sõnad on aken südamesse. Sõnad näitavad, mis on meile tõeliselt tähtis. Jeesus ütles: „Suu räägib  sellest, mida süda on täis.” (Matt. 12:34.) Jeesus kõneles Jumala kuningriigist igal võimalusel. Neljas evangeeliumis esineb sõna „kuningriik” üle saja korra ning enamasti Jeesuse ütlustes. Kuningriik oli tema kuulutustöö teema, nagu on näha ta sõnadest „Ma pean ka teistele linnadele kuulutama head sõnumit Jumala kuningriigist, sest selleks on mind läkitatud”. (Luuka 4:43.) Jeesus rääkis oma jüngritele kuningriigist isegi pärast oma ülesäratamist. (Ap. t. 1:3.) Kahtlemata hindas Jeesus kogu südamest kuningriiki ning seepärast ta rääkiski sellest teistele.

5.–7. a) Kust me teame, et kuningriik on Jehoovale väga südamelähedane? Too näide. b) Kuidas me saame näidata, et kuningriik on meile südamelähedane?

5 Kuningriik on ka Jehoovale väga südamelähedane. Kust me seda teame? Jehoova saatis oma ainusündinud poja maailma ja temalt lähtus kõik, mida tema poeg rääkis ja õpetas. (Joh. 7:16; 12:49, 50.) Jehoovalt lähtub ka kõik see, mis on neljas evangeeliumis kirjas Jeesuse elu ja teenistuse kohta. Mõelgem, mida see tähendab.

Igaühel meist oleks hea mõelda, kas Jumala kuningriik on meile südamelähedane.

6 Kujutle, et paned kokku perekonnaalbumit. Sul on palju fotosid, kõik nad aga albumisse ei mahu. Mida sa teed? Sul tuleb valida, millised fotod albumisse panna. Mingis mõttes on evangeeliumid nagu album, mis annab selge pildi Jeesusest. Jehoova ei suunanud evangeeliumikirjutajaid üles tähendama kõike, mida Jeesus maa peal olles ütles või tegi. (Joh. 20:30; 21:25.) Selle asemel ajendas Jehoova vaim neid kirja panema just neid sõnu ja tegusid, mis aitavad meil mõista Jeesuse teenistuse eesmärki ja seda, mis on kõige olulisem Jehoovale. (2. Tim. 3:16, 17; 2. Peetr. 1:21.) Kuna evangeeliumid on täis Jeesuse õpetusi Jumala kuningriigi kohta, võime julgelt järeldada, et kuningriik on Jehoovale väga südamelähedane. Mõelda vaid, Jehoova tahab, et me teaksime, mis kõik on tema kuningriigiga seotud!

7 Igaühel meist oleks hea mõelda, kas Jumala kuningriik on meile südamelähedane. Kui on, siis soovime innuga kuulata, mida Jeesus rääkis ja õpetas selle kuningriigi kohta – seda, kui tähtis see on, mida see tulles korda saadab ja millal see tuleb.

Mida kuningriik tulles korda saadab?

8. Mismoodi Jeesus näitas, kui tähtis on kuningriik?

8 Mõelgem näidispalve peale. Jeesus võttis tuumakalt ja lihtsalt kokku, kui tähtis on kuningriik, näidates, mida see korda saadab. Näidispalve koosneb seitsmest väiksemast palvest. Esimesed kolm puudutavad Jehoova eesmärke: tema nime pühitsemist, tema kuningriigi tulekut ja tema tahte täitumist nii maa peal kui ka taevas. (Loe  Matteuse 6:9, 10.) Need kolm palvet on omavahel tihedalt seotud, sest messia kuningriigi kaudu pühitseb Jehoova oma nime ja viib täide oma tahte.

9., 10. a) Mida Jumala kuningriik tulles korda saadab? b) Milliste Piibli tõotuste täitumist sina igatsed näha?

9 Mida Jumala kuningriik tulles korda saadab? Kui me palvetame: „Sinu kuningriik tulgu”, siis me palume, et kuningriik hakkaks võimsalt tegutsema. Kui kuningriik tuleb, võtab see maa peal ohjad enda kätte. See hävitab praeguse kurja maailma, sealhulgas kõik inimvalitsused, ja rajab uue, õiglase maailma. (Taan. 2:44; 2. Peetr. 3:13.) Seejärel saab kuningriigi valitsuse all kogu maast paradiis. (Luuka 23:43.) Inimesed, kes on Jumala mälestuses, tuuakse ellu tagasi ja nad kohtuvad taas oma armsate lähedastega. (Joh. 5:28, 29.) Jumalale kuulekad inimesed saavad täiuslikuks ning tunnevad rõõmu lõputust elust. (Ilm. 21:3–5.) Viimaks ometi valitseb maa ja taeva vahel täielik kooskõla, nagu on Jumal Jehoova tahe. Kas ei igatse sa näha nende Piibli tõotuste täitumist? Iga kord, kui palud Jumala kuningriigi tuleku eest, palud sa selle eest, et need kaunid tõotused täituksid.

10 On selge, et Jumala kuningriik pole veel tulnud, sest näidispalve sõnad pole täitunud. Praegu on võimul inimvalitsused ja pole veel õiglast uut maailma. Kuid on hea teada, et Jumala kuningriik on rajatud, ja sellest tuleb lähemalt juttu järgmises peatükis. Vaadakem nüüd, mida ütles Jeesus selle kohta, millal kuningriik rajatakse ja millal see tuleb.

Millal pidi Jumala kuningriik rajatama?

11. Mida andis Jeesus teada Jumala kuningriigi rajamise kohta?

11 Jeesus näitas, et kuningriiki ei rajata esimesel sajandil, kuigi osa tema jüngreid arvas nõnda. (Ap. t. 1:6.) Arutagem tema kaht mõistujuttu, mida ta rääkis kaheaastase vahega.

12. Kuidas näitab mõistujutt nisust ja umbrohust, et kuningriiki ei rajatud esimesel sajandil?

12 Mõistujutt nisust ja umbrohust. (Loe Matteuse 13:24–30.) Kui Jeesus oli jutustanud selle mõistujutu, arvatavasti 31. aasta kevadel, selgitas ta selle oma jüngritele ära. (Matt. 13:36–43.) Mõistujutu sisu ja tähendus on järgmine. Pärast apostlite surma külvab Saatan nisu sekka („kuningriigi poegade” ehk võitud kristlaste sekka) umbrohtu (võltskristlasi). Nii nisu kui ka umbrohi kasvavad koos kuni lõikuseni, milleks on „ajastu viimsed päevad”. Lõikusaja alguses kogutakse umbrohi kokku. Seejärel kogutakse kokku nisu. Seega võib mõistujutust järeldada, et kuningriiki ei rajatud esimesel sajandil, vaid alles pärast kasvuperioodi lõppu. Nagu  hiljem selgus, kasvuperiood lõppes ja lõikusaeg algas aastal 1914.

13. Kuidas Jeesus näitas, et ta ei saa kuningaks kohe pärast taevasse tagasipöördumist?

13 Mõistujutt miinidest. (Loe Luuka 19:11–13.) Jeesus rääkis selle mõistujutu 33. aastal, kui ta oli viimast korda Jeruusalemma minemas. Mõned tema kuulajad arvasid, et ta rajab kuningriigi niipea, kui nad Jeruusalemma jõuavad. Et korrigeerida nende arusaama ja näidata, et kuningriik rajatakse alles kaugemas tulevikus, võrdles Jeesus end „ühe kõrgest soost mehega”, kes „rändas kaugele maale, et saada enda kätte kuningavõim”. * Jeesuse puhul oli „kauge maa” taevas, kus ta pidi saama oma isalt kuningavõimu. Jeesus aga teadis, et ta ei saa kuningaks kohe pärast taevasse tagasipöördumist. Selle asemel pidi ta istuma Jumala paremale käele ja ootama määratud aega. Ja nagu selgus, tuli tal oodata palju sajandeid. (Laul 110:1, 2; Matt. 22:43, 44; Heebr. 10:12, 13.)

Millal Jumala kuningriik tuleb?

14. a) Mida Jeesus vastas nelja apostli esitatud küsimusele? b) Mida me võime järeldada Jeesuse prohvetiennustuse täitumisest tema kohaloleku ja kuningriigi kohta?

14 Mõni päev enne seda, kui Jeesus hukati, küsisid neli apostlit temalt: „Ütle meile, millal see kõik sünnib ning mis on sinu kohaloleku ja selle ajastu viimsete päevade tundemärk.” (Matt. 24:3; Mark. 13:4.) Vastuseks andis Jeesus neile laiahaardelise prohvetiennustuse, mis on kirjas  Matteuse evangeeliumis 24. ja 25. peatükis. Jeesus tõi üksikasjalikult välja ülemaailmsed sündmused, mille järgi tunda ära aega, mida nimetatakse tema kohalolekuks. Tema kohalolek algab kuningriigi rajamisega ja lõpeb kuningriigi tulekuga. Meil on küllaldaselt tõendeid, et Jeesuse prohvetiennustus on hakanud täituma alates 1914. aastast. * Niisiis tähistab see aasta tema kohaloleku algust ja kuningriigi rajamist.

15., 16. Keda mõeldakse „selle põlvkonna” all?

15 Millal siis Jumala kuningriik tuleb? Jeesus seda täpselt ei öelnud. (Matt. 24:36.) Aga ta ütles midagi, mis kinnitab, et see aeg on väga lähedal. Jeesus tõi välja, et kuningriik tuleb pärast seda, kui „see põlvkond” on näinud eelmainitud prohvetliku tundemärgi täitumist. (Loe Matteuse 24:32–34.) Keda mõeldakse „selle põlvkonna” all? Uurigem lähemalt Jeesuse sõnu.

16 „See põlvkond”. Kas Jeesus pidas silmas inimesi üldiselt? Ei. Mõelgem, kes olid tema kuulajad. Jeesus andis selle prohvetiennustuse mõnele oma apostlile „omavahel olles”. (Matt. 24:3.) Apostlid võiti peagi püha vaimuga. Pangem tähele ka kaasteksti. Enne kui Jeesus rääkis „sellest põlvkonnast”, lausus ta: „Õppige viigipuust: niipea kui selle võrsed lähevad punga ja ilmuvad lehed, te teate, et suvi on ligidal. Samuti, kui te näete kõike seda, siis teadke, et Inimesepoeg on lähedal, ukse taga.” Jeesuse võitud järelkäijad – mitte inimesed üldiselt – pidid nägema seda, mida ta oli ennustanud, ja mõistma selle tähendust, nimelt, et Jeesus „on lähedal, ukse taga”. Seega, kui Jeesus rääkis „sellest põlvkonnast”, pidas ta silmas oma võitud järelkäijaid.

17. Mida tähendavad väljendid „põlvkond” ja „see kõik”?

17 „Ei kao enne, kui see kõik toimub”. Kuidas need sõnad täituvad? Et sellele vastata, peame teadma kaht asja: mida tähendab „põlvkond” ja „see kõik”. Piiblis tähendab sõna „põlvkond” sageli eri vanuses inimesi, kelle eluiga mingil ajal kattub. Aeg, mil üks põlvkond kestab, pole üleliia pikk; millalgi põlvkond lõpeb. (2. Moos. 1:6.) Sõnadega „see kõik” mõeldakse Jeesuse kohaloleku ajaks ennustatud sündmusi alates 1914. aastast ja lõpetades „suure viletsusega”. (Matt. 24:21.)

18., 19. Kuidas mõista Jeesuse sõnu „selle põlvkonna” kohta ja mida me võime järeldada?

18 Kuidas tuleks mõista Jeesuse sõnu „selle põlvkonna” kohta? Selle põlvkonna moodustavad kaks rühma võituid, kelle eluiga kattub. Esimesse rühma kuuluvad need võitud, kes nägid tundemärgi täitumise algust aastal 1914, ja teise need võitud, kes on elanud mõnda aega esimesse rühma kuulujatega samal ajal. Vähemalt mõni  teisest rühmast elab nii kaua, et näeb läheneva viletsuse algust. Need, kes kuuluvad neisse kahte rühma, moodustavad ühe põlvkonna, sest nende elu võitud kristlastena kattus mingil ajal. *

19 Mida me võime siis järeldada? Me teame, et tundemärk Jeesuse kohaloleku kohta kuningriigi väes on kogu maailmas selgelt nähtav. Me teame ka seda, et „sellesse põlvkonda” kuuluvad võitud on juba aastates, ometi on mõned neist suure viletsuse alates veel elus. Seega me võime järeldada, et juba õige pea Jumala kuningriik tuleb ja hakkab maa üle valitsema. Kui põnev on küll näha oma silmaga, kuidas täituvad Jeesuse näidispalve sõnad „Sinu kuningriik tulgu”!

20. Millele keskendutakse selles väljaandes ja mida käsitletakse järgmises peatükis?

20 Ärgem kunagi unustagem, et Jehoova ise lausus oma poja kohta: „Teda kuulake!” Tõeliste kristlastena tahame innuga neid Jumala sõnu kuulda võtta. Meid huvitab väga kõik, mida Jeesus ütles ja õpetas Jumala kuningriigi kohta. Selles väljaandes keskendutakse sellele, mida kuningriik on juba saavutanud ja mida see tulevikus teeb. Järgmises peatükis käsitletakse seda, millised põnevad sündmused toimusid sel ajal, kui Jumala kuningriik taevas sündis.

^ lõik 13 Jeesuse mõistujutt võis viia kuulajate mõtted Herodes Suure pojale Arhelaosele. Enne surma määras Herodes Arhelaose järgmiseks Juudamaa ja veel mõne piirkonna valitsejaks. Aga enne, kui Arhelaos sai valitsema hakata, pidi ta ette võtma pika teekonna Rooma, et saada valitsemisele keiser Augustuse heakskiit.

^ lõik 18 „Sellesse põlvkonda” ei kuulu need, kes võiti pärast seda, kui suri viimane esimesse rühma kuuluv võitu ehk üks neist, kes nägi 1914. aastal „kannatuste algust”. (Matt. 24:8.)