PEATÜKI TUUM

Kuidas teokraatlikud koolid valmistavad kuningriigikuulutajaid ette oma ülesannete täitmiseks

1.–3. Kuidas Jeesus kuulutustööd laiendas ja mis küsimusi see tekitab?

JEESUS kuulutas kaks aastat kõikjal Galileas. (Loe Matteuse 9:35–38.) Ta käis paljudes linnades ja külades, õpetas sünagoogides ning kuulutas head sõnumit kuningriigist. Igal pool, kus ta kuulutas, ümbritsesid teda rahvahulgad. „Lõikustööd on palju,” märkis Jeesus. Seepärast oli vaja rohkem töökäsi.

2 Jeesus hakkas kuulutustööd laiendama. Kuidas? Ta saatis oma 12 apostlit „Jumala kuningriiki kuulutama”. (Luuka 9:1, 2.) Apostlitel võis peas mõlkuda hulk küsimusi selle kohta, kuidas seda tööd teha. Enne kui Jeesus nad välja saatis, andis ta neile armastavalt väljaõpet, nii nagu tema taevane isa oli tallegi väljaõpet andnud.

3 Meil võib nüüd tekkida mitmeid küsimusi. Millist väljaõpet Jeesus oma isalt sai ja millist väljaõpet ta oma apostlitele andis? Kuidas on lood tänapäeval? Kas messiaskuningas on õpetanud oma järelkäijaid täitma teenistusülesandeid? Kui on, siis kuidas?

„Räägin nii, nagu Isa on mind õpetanud”

4. Millal ja kus isa Jeesust õpetas?

4 Jeesus tunnistas varmalt, et isa oli teda õpetanud. Maise teenistuse ajal ütles ta: „Ma ei tee midagi omapead, vaid räägin nii, nagu Isa on mind õpetanud.” (Joh. 8:28.) Millal ja kus isa Jeesust õpetas? Arvatavasti algas väljaõpe peagi pärast seda kui Jeesus – Jumala esmasündinud poeg – loodi. (Kol. 1:15.) Poeg veetis taevas oma isa kõrval lõpmata palju aastaid, kuulates ja jälgides ülimat õpetajat. (Jes. 30:20.) Nii sai ta ainulaadset ja parimat õpetust isa omaduste, tegude ja eesmärkide kohta.

5. Milliseid juhendeid andis Jehoova oma pojale tema maise teenistuse kohta?

5 Kui õige aeg käes oli, andis Jehoova oma pojale teadmisi ülesande kohta, mida tal tuleb maa peal täita. Mõtle ennustusele, mis kirjeldab ülima õpetaja ja tema esmasündinud poja vahelist suhet. (Loe Jesaja 50:4, 5.) Nagu  ennustuses öeldakse, äratas Jehoova oma poja „igal hommikul”. See loob kujutluspildi õpetajast, kes igal hommikul äratab oma õpilase üles, et teda õpetada. Üks Piibli teatmeteos ütleb: „Jehoova ... justkui võtab ta kooli nagu õpilase ning õpetab talle, mida ja kuidas kuulutada.” Selles nii-öelda taevases koolis õpetas Jehoova oma pojale, „mida öelda ja mida kõnelda”. (Joh. 12:49.) Isa andis pojale juhiseid ka selle kohta, kuidas õpetada. * Maa peal olles rakendas Jeesus saadud teadmisi ise ellu ning õpetas välja ka oma järelkäijaid, et need võiksid hästi teenistusülesandeid täita.

6., 7. a) Millist väljaõpet Jeesus apostlitele andis ja mida nad said tänu sellele teha? b) Mille eest on Jeesus tänapäeval hoolitsenud?

6 Millist väljaõpet Jeesus apostlitele andis? Matteuse evangeeliumi 10. peatükk räägib, et ta andis neile üksikasjalikke juhiseid kuulutustööks, näiteks kus kuulutada (salmid 5, 6), millist sõnumit inimestele viia (salm 7), kuidas Jehoovale loota (salmid 9, 10), kuidas pöörduda majarahva poole (salmid 11–13), mida teha äraütlemise korral (salmid 14, 15) ja mida teha, kui neid taga kiusatakse (salmid 16–23). * Selge juhatus, mida Jeesus apostlitele andis, oli just see, mida nad vajasid, et juhtida esimesel sajandil hea sõnumi kuulutamist.

7 Kuidas on lood meie päevil? Jeesus, Jumala kuningriigi kuningas, on andnud oma järelkäijatele äärmiselt kaaluka ülesande, nimelt kuulutada „head sõnumit kuningriigist ... kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvastele”. (Matt. 24:14.) Kas kuningas on õpetanud ka meid tegema seda üliolulist tööd? Jah, on küll. Taevane kuningas on kandnud hoolt, et tema alamad saaksid väljaõpet, kuidas teha kuulutustööd ja kuidas täita koguduses vastutusrikkaid ülesandeid.

Jumalateenijaid õpetatakse kuulutama

8., 9. a) Mis oli teokraatliku teenistuskooli põhieesmärk? b) Kuidas on nädalasisene koosolek aidanud sul olla oskuslikum kuulutaja?

8 Jehoova organisatsioon on juba ammusest ajast kokkutulekute ja koguduse koosolekute, näiteks teenistuskoosoleku kaudu õpetanud Jumala rahvast tegema kuulutustööd. Aga 1940. aastate alguses hakkasid juhtivad vennad peakorteris tegema ettevalmistusi selleks, et jagada õpetust ka mitmesuguste koolide kaudu.

9 Teokraatlik teenistuskool. Nagu eelmises peatükis nägime, tehti selle kooliga algust 1943. aastal. Kas seal lihtsalt õpetati pidama koguduse koosolekul häid kõnesid? Ei. Kooli põhieesmärk oli õpetada jumalateenijaid kasutama oma kõneandi Jehoova ülistamiseks kuulutustööl. (Laul 150:6.) Kool aitas kõigil kooli astunud  vendadel ja õdedel saada oskuslikumateks kuningriigikuulutajateks. Praegu antakse sellist väljaõpet nädalasisesel koosolekul.

10., 11. Keda kutsutakse praegu Gileadi kooli ja mis sihiga on kooli õppekava koostatud?

10 Gileadi piiblikool. Koolis, mis kannab praegu nime Gileadi piiblikool, algas õppetöö esmaspäeval, 1. veebruaril 1943. Algselt oli kooli eesmärk õpetada pioneere ja teisi täisajalisi jumalateenijaid välja misjoniteenistuseks maailma eri paigus. Aga alates 2011. aasta oktoobrist kutsutakse kooli vaid neid, kes juba on täisajalises eriteenistuses – eripioneere, reisivaid ülevaatajaid ja nende naisi, peetellasi ning kuulutustööpõllul teenivaid misjonäre, kes pole veel selles koolis käinud.

11 Mis on Gileadi kooli õppekava eesmärk? Üks kauaaegne õpetaja vastab: „Tugevdada Jumala sõna põhjaliku uurimise kaudu õpilaste usku ja aidata neil kasvatada endas vaimseid omadusi, mida on vaja, et saada hästi hakkama väljakutsetega, mis neil võivad ette tulla paigas, kuhu nad määratakse. Peale selle on õppekava üks põhieesmärke kasvatada õpilastes tugevat soovi osaleda evangeeliumi kuulutamise töös.” (Efesl. 4:11.)

12., 13. Millist mõju on Gileadi kool avaldanud ülemaailmsele kuulutustööle? Too näide.

12 Millist mõju on Gileadi kool avaldanud ülemaailmsele kuulutustööle? 1943. aastast alates on Gileadi koolis õppinud üle 8500 inimese ning selles koolis väljaõpet saanud misjonärid on teeninud rohkem kui 170 maal. * Misjonärid ei lase saadud väljaõppel raisku minna, vaid nad annavad kuulutustööl head eeskuju ning õpetavad ka teisi olema innukad selles töös. Paljudel juhtudel olid misjonärid kuulutustöö eestvedajad paikkonnas, kus oli vähe kuningriigikuulutajaid või polnud neid üldse.

13 Mõelgem, mis juhtus Jaapanis, kui organiseeritud kuulutustegevus teise maailmasõja ajal peaaegu lakkas. Augustis 1949 oli Jaapanis vähem kui kümme kohalikku kuulutajat. Selle aasta lõpus aga tegid Jaapanis innukalt kuulutustööd 13 Gileadi koolis käinud misjonäri. Hiljem saadeti sinna veel misjonäre. Algul suunasid misjonärid oma jõupingutused kuulutamisele suurtes linnades, pärastpoole asusid nad tegutsema ka teistes linnades. Nad innustasid teisi kristlasi ja oma piibliõpilasi astuma pioneerteenistusse. Misjonäride tubli töö kandis rikkalikult vilja. Praegu on Jaapanis üle 216 000 kuningriigikuulutaja ning ligi 40 protsenti neist teenib pioneerina! *

14. Mida teokraatlikud koolid tõendavad? (Vaata ka lisa „ Koolid, mis õpetavad välja kuningriigikuulutajaid”, lk 188.)

14 Teised teokraatlikud koolid. Pioneerteenistuse kool, abielupaaride piiblikool ja vallaliste vendade piiblikool  on aidanud koolis käinutel vaimselt kasvada ning olla innukalt kuulutustöö eesotsas. * Kõik need teokraatlikud koolid on võimsaks tõendiks, et meie kuningas valmistab oma alamaid hästi ette, et nad võiksid anda teenistuses endast parima. (2. Tim. 4:5.)

Vastutavaid vendi õpetatakse täitma oma ülesandeid

15. Milles tahavad vastutavad vennad Jeesust eeskujuks võtta?

15 Tuletagem meelde Jesaja ennustust, mis räägib Jeesusest, keda Jumal õpetab. Selles taevases koolis õppis poeg, kuidas „väsinule õige sõnaga vastata”. (Jes. 50:4.) Jeesus tegi saadud õpetuse järgi. Maa peal olles tõi ta kosutust neile, kes olid „vaevatud ja koormatud”. (Matt. 11:28–30.) Vastutavad vennad koguduses tahavad Jeesuse sarnaselt olla oma vendadele ja õdedele kosutuseks. Mitmesugused koolid ongi rajatud selleks, et aidata vendadel oma usukaaslasi paremini teenida.

16., 17. Mis on kuningriigi teenistuskooli eesmärk? (Vaata ka allmärkust.)

16 Kuningriigi teenistuskool. Selle kooli esimene  kursus algas 9. mail 1959 New Yorgi osariigis South Lansingis. Kursus kestis kuu aega ja sinna kutsuti reisivaid ülevaatajaid ja kogudusesulaseid. Hiljem tõlgiti õppematerjal inglise keelest ka teistesse keeltesse ja see kool hakkas väljaõpet pakkuma vendadele kõikjal maailmas. *

Vend Lloyd Barry õpetamas kuningriigi teenistuskoolis Jaapanis 1970. aastal

17 Kuningriigi teenistuskooli eesmärgi kohta kirjutati 1962. aasta Jehoova tunnistajate aastaraamatus järgmist: „Praeguses kiires maailmas peab Jehoova tunnistajate koguduse ülevaataja olema mees, kes oskab oma elu korraldada nõnda, et ta saaks pöörata tähelepanu kõigile koguduseliikmetele ja olla neile õnnistuseks. Samal ajal ei tohiks ta jätta omaenda peret koguduse pärast hooletusse, vaid peaks olema mõistlik. Kogudusesulastele kõikjal maailmas on antud võrratu võimalus tulla kokku kuningriigi teenistuskooli, et saada väljaõpet, mis aitab neil teha just seda, mida Piibli järgi üks ülevaataja peabki tegema.” (1. Tim. 3:1–7; Tiit. 1:5–9.)

18. Kuidas tuleb kuningriigi teenistuskool kogu Jumala rahvale kasuks?

 18 Kuningriigi teenistuskool on tulnud kasuks kogu Jumala rahvale. Miks võib nii öelda? Kui kogudusevanemad ja -abilised teevad koolis õpitu järgi, siis on nad nagu Jeesuski oma usukaaslastele kosutuseks. Kas pole sa tänulik, kui hooliv kogudusevanem või -abiline sulle midagi head ütleb, sind ära kuulab või sind külastades sulle julgustust pakub? (1. Tess. 5:11.) Selliseid pädevaid vendi hinnatakse koguduses väga.

19. Millised teised koolid tegutsevad õppekomitee ülevaatuse all ja mis on nende eesmärk?

19 Teised teokraatlikud koolid. Juhtiva kogu õppekomitee ülevaatuse all tegutseb ka muid koole, mis pakuvad organisatsioonis vastutust kandvatele vendadele väljaõpet. Nende koolide eesmärk on aidata vastutavatel vendadel – kogudusevanematel, reisivatel ülevaatajatel ja harubürookomitee liikmetel – paremini täita oma paljusid ülesandeid. Piiblil põhinev väljaõpe innustab vendi oma vaimsuse eest hästi hoolt kandma ja rakendama pühakirja põhimõtteid, kui nad tegelevad Jehoova kallite lammastega, kelle ta on nende kätte usaldanud. (1. Peetr. 5:1–3.)

Esimene teenistusväljaõppe kooli kursus Malawis 2007. aastal

20. Miks võis Jeesus öelda, et meid kõiki „õpetab Jehoova”, ja mida sa oled võtnud nõuks teha?

20 Messiaskuningas on tõesti kandnud hoolt selle eest, et tema alamad oleksid hästi õpetatud. Kogu see õpetus lähtub Jehoovalt: tema õpetas oma poega ja poeg omakorda on õpetanud oma järelkäijaid. Seepärast võis Jeesus öelda, et meid kõiki „õpetab Jehoova”. (Joh. 6:45; Jes. 54:13.) Püüdkem siis täiel määral ammutada kasu väljaõppest, mida meie kuningas on võimalikuks teinud. Ja hoidkem meeles, et niisuguse väljaõppe põhieesmärk on aidata meil olla vaimselt tugevad, et võiksime anda teenistuses oma parima.

^ lõik 5 Kust me teame, et isa õpetas pojale seda, kuidas õpetada? Mõtle järgnevale. See, et Jeesus õpetas palju mõistujuttude abil, täitis sajandeid enne tema sündi kirja pandud ennustuse. (Laul 78:2; Matt. 13:34, 35.) Selle ennustuse autor Jehoova andis juba kaua aega ette teada, et tema poeg hakkab õpetama mõistujuttude abil. (2. Tim. 3:16, 17.)

^ lõik 6 Palju kuid hiljem valis Jeesus välja „veel 70 jüngrit ning saatis nad kahekaupa” kuulutama. Lisaks andis ta neile väljaõpet. (Luuka 10:1–16.)

^ lõik 12 Mõned on käinud Gileadi koolis rohkem kui korra.

^ lõik 13 Rohkem infot selle kohta, millist mõju on Gileadi koolis käinud misjonärid ülemaailmsele kuulutustööpõllule avaldanud, võib leida raamatust „Jehoova tunnistajad – Jumala kuningriigi kuulutajad” („Jehovah’s Witnesses – Proclaimers of God’s Kingdom”) 23. peatükist.

^ lõik 14 Kahe viimase kooli asemel on nüüd kuningriigi kuulutajate kool.

^ lõik 16 Praegu saavad kuningriigi teenistuskoolis õpetust kõik kogudusevanemad. See kool toimub mõne aasta tagant ja õppeaja kestus on erinev. Alates 1984. aastast saavad selles koolis õppida ka koguduseabilised.