„Lõppude lõpuks on ametnikud ikkagi lihtsalt inimesed, me kõik oleme sellesama ühiskonna produkt.” Nii ütles Nicaragua riigikontrolli peakontrolör, kui selgitas, miks on tema arvates võimatu poliitilisest korruptsioonist lahti saada.

Kas pole tõsi, et kuna korruptsioon on inimühiskonnas nii levinud, on ükskõik milline valitsus selles ühiskonnas paratamatult samuti korrumpeerunud? Seega võib korruptsioonivaba valitsus tulla vaid väljastpoolt inimühiskonda. Piibel räägib sellisest valitsusest. Seal nimetatakse seda Jumala kuningriigiks, mille eest Jeesus oma järelkäijaid palvetama õpetas. (Matteuse 6:9, 10.)

Jumala kuningriigi all mõeldakse valitsust, mis asub taevas. See vahetab välja kõik inimeste valitsused. (Laul 2:8, 9; Ilmutus 16:14; 19:19—21.) See kuningriik tagab inimkonnale kõige muu hea hulgas ka korruptsioonivaba juhtimise. Mõelgem kuuele Jumala kuningriigi tahule, tänu millele see teoks saab.

1. VÕIM

PROBLEEM. Inimvalitsused saavad raha oma riigi kodanikelt, enamiku sellest maksude näol. Ligipääs raha liikumisele ahvatleb mõningaid ametnikke varastama, teisi jälle võtma pistist inimestelt, kes tahavad, et ametnikud vähendaksid nende makse või muid rahalisi kohustusi riigi ees. Selle tulemusel võib tekkida nõiaring: valitsus tõstab makse, et seda rahakadu korvata, see aga omakorda suurendab korruptsiooni. Sellises olukorras kannatavad tihti kõige rohkem ausad kodanikud.

LAHENDUS. Jumala kuningriik ei pea koguma makse, et oma tööd teha, sest see saab oma võimu kõikvõimsa Jumala Jehoova *  käest. (Ilmutus 11:15.) Jumala „aukartustäratav jõud” ja isetu heldekäelisus kindlustavad selle, et kuningriik suudab hoolitseda külluslikult kõigi oma alamate vajaduste eest. (Jesaja 40:26; Laul 145:16.)

2. VALITSEJA

PROBLEEM. Korruptsiooni vastu võitlemist „tuleb alustada ladvikust”, ütleb eelmises artiklis tsiteeritud Susan Rose-Ackerman. Valitsused kaotavad oma usaldusväärsuse, kui püüavad korruptsiooni välja juurida politseinike ja tollitöötajate seast, kuid sallivad seda kõrgete ametnike puhul. Pealegi mõjutab ka kõige siiramate kavatsustega inimvalitsejat pärilik ebatäius. Nagu Piibel ütleb: „Maa peal pole ühtki õiget inimest, kes teeks alati head.” (Koguja 7:20.)

Jeesus keeldus suurimast altkäemaksust, mida kunagi pakutud

LAHENDUS. Jumal on valinud oma kuningriigi valitsejaks Jeesus Kristuse. Erinevalt ebatäiuslikest inimestest ei saa teda ahvatleda ülekohut tegema. Jeesus tõestas seda, kui keeldus suurimast altkäemaksust, mida kunagi pakutud: „kõigist maailma kuningriikidest ja nende hiilgusest”. Praeguse maailma valitseja Kurat pakkus talle seda vastutasuks, kui Jeesus oleks ta ees vaid korra kummardanud. (Matteuse 4:8—10; Johannese 14:30.) Koguni siis, kui Jeesus kannatas surmapiinade käes, oli ta sedavõrd kindlalt otsustanud jääda laitmatuks, et keeldus uimastavast ainest, mis oleks küll vähendanud valu, kuid oleks võinud nõrgestada ta kontrolli oma meelte üle. (Matteuse 27:34.) Nüüdseks, kus Jumal on äratanud Jeesuse üles taevasele elule, on Jeesus tõestanud, et ta on täiesti pädev olema Jumala kuningriigi kuningas. (Filiplastele 2:8—11.)

3. STABIILSUS

PROBLEEM. Paljudes riikides toimuvad regulaarselt valimised, mis peaksid andma rahvale võimaluse korrumpeerunud ametnikud välja vahetada. Tegelikult aga ei jää korruptsioonist puutumata ka valimiskampaaniad ja valimised, ning seda isegi arenenud maades. Varakad inimesed mõjutavad ametis olevaid ja tulevasi ametnikke näiteks sellega, et rahastavad nende valimiskampaaniaid.

Ameerika Ühendriikide Ülemkohtu kohtunik John Paul Stevens kirjutas, et selline suundumus ei ohusta „mitte ainult valitsuse õiguspärasust ning pädevust, vaid ka avalikkuse usku sellesse”. Pole siis ime, et kõikjal maailmas on paljude inimeste arvates erakonnad ühed kõige korrumpeerunumad institutsioonid üldse.

LAHENDUS. Jumala kuningriik on jääv ja stabiilne valitsus, seega teeb see lõpu valimiste ja  kampaaniatega seotud pettustele. (Taaniel 7:13, 14.) Kuna selle kuningriigi valitseja on Jumala valitud, ei sõltu ta inimeste antud häältest ning ükski inimene ei saa teda ka troonilt tõugata. Selle valitsuse stabiilsus tagab selle, et alati võetakse arvesse alamate pikaajalisi huve.

4. SEADUSED

Jumala kuningriigi all mõeldakse valitsust, mis asub taevas

PROBLEEM. Esmapilgul võib näida, et uute seaduste väljaandmine muudab asju paremaks. Ent ekspertide sõnul annab suurem arv seadusi enamasti lihtsalt rohkem võimalusi korruptiivseks tegutsemiseks. Lisaks kaasneb korruptsiooni vähendamiseks loodud seaduste rakendamisega sageli suuri kulutusi, ent palju paremaks asjad ei muutu.

LAHENDUS. Jumala kuningriigi seadused on inimvalitsuste omadest võrreldamatult paremad. Näiteks ei andnud Jeesus pikka reeglite nimekirja, vaid kuldse reegli „Kõike, mida te tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka neile”. (Matteuse 7:12.) Jumala kuningriigi seaduste juures on erakordne see, et need keskenduvad nii inimeste ajenditele kui ka tegudele. „Armasta oma ligimest nagu iseennast,” ütles Jeesus. (Matteuse 22:39.) Pole kahtlustki, et Jumal, kes suudab näha südamesse, suudab ka jälgida, kuidas tema seadusi täidetakse. (1. Saamueli 16:7.)

5. AJENDID

PROBLEEM. Korruptsiooni taga on ahnus ja omakasupüüdlikkus. Neid kahjulikke omadusi ilmutavad sageli nii valitsusametnikud kui ka tavakodanikud. Eelmises artiklis mainitud Souli kaubanduskeskuse varinguga seotud ametnikud olid võtnud altkäemaksu ehitusettevõtjatelt, kes teadsid, et altkäemaksu tasumine on odavam kui ehitamine nõuetekohaste ehitusmaterjalide ja -meetoditega.

Et kõrvaldada korruptsiooni, on vaja õpetada inimesi saama jagu sellistest sissejuurdunud ajenditest, nagu ahnus ja isekus. Ent inimeste  valitsustel puuduvad võimed ja ka tahe niisugust haridust anda.

LAHENDUS. Jumala kuningriik kõrvaldab korruptsiooni, alustades selle juurtest. See õpetab inimestele, kuidas saada lahti valedest ajenditest. * Taoline väljaõpe aitab neil „uuendada oma mõtteviisi”. (Efeslastele 4:23.) Saades võitu ahnusest ja isekusest, õpivad nad olema rahul sellega, mis neil on, ning hoolima teistest inimestest. (Filiplastele 2:4; 1. Timoteosele 6:6.)

6. ALAMAD

PROBLEEM. Ka kõige paremas keskkonnas elavate ja kõige parema kõlbelise kasvatusega inimeste seas on neid, kes valivad ebaausad ja rikutud teguviisid. See on ekspertide sõnul põhjus, miks valitsused ei suuda korruptsiooni välja juurida. Parimalgi juhul saavad valitsused vaid piirata korruptsiooni ulatust ja kahjulikke tagajärgi.

LAHENDUS. ÜRO korruptsioonivastane konventsioon ütleb, et korruptsiooni vastu võitlemiseks tuleb valitsustel edendada inimeste seas „kõlbelisust, ausameelsust ja vastutustunnet”. Kuigi see on õilis eesmärk, teeb Jumala kuningriik rohkem, kui lihtsalt edendab neid omadusi — see lausa nõuab neid oma alamatelt. Piibel ütleb, et ahnitsejad ja valetajad ei päri Jumala kuningriiki. (1. Korintlastele 6:9—11; Ilmutus 21:8.)

Inimesed on võimelised õppima elama kõlbeliselt puhast elu, nagu võib näha algkristlaste eeskujust. Näiteks kui jünger nimega Siimon püüdis osta apostlitelt püha vaimu andi, keeldusid nad altkäemaksust ja ütlesid talle: „Kahetse oma kurjust.” Niipea kui Siimon mõistis oma vale soovi ohtlikkust, palus ta apostlitel tema eest palvetada, et ta saaks oma soovist võitu. (Apostlite teod 8:18—24.)

KUIDAS SAADA JUMALA KUNINGRIIGI ALAMAKS

Ükskõik mis rahvusest sa ka poleks, on sinulgi võimalus Jumala kuningriigi alamaks saada. (Apostlite teod 10:34, 35.) Jumala kuningriik pakub praegu igal pool maailmas haridust, mis näitab, kuidas see on võimalik. Jehoova tunnistajad tutvustavad meeleldi kõigile tasuta kodust piibliõpet, mis võib toimuda iga nädal ja kesta kasvõi ainult kümme minutit. Muu hulgas võib selle kursuse käigus saada rohkem teadmisi heast sõnumist Jumala kuningriigi kohta ja sellest, kuidas see valitsus korruptsiooni kõrvaldab. (Luuka 4:43.) Võid võtta julgesti ühendust oma kodukandi Jehoova tunnistajatega või külastada meie veebisaiti www.jw.org/et.

Kas sa sooviksid tasuta kodust piiblikursust?

^ lõik 8 Jehoova on Jumala nimi, nagu näitab Piibel.

^ lõik 22 Vaata näiteks artiklit „Kas korrumpeerunud maailmas on võimalik olla aus?” ajakirjast Vahitorn, 1. oktoober 2012.