„Mida te olete teinud ühele mu kõige silmapaistmatumatest vendadest, seda olete teinud minule.” (MATT. 25:40)

1., 2. a) Mis mõistujutte rääkis Jeesus oma lähedastele kaaslastele? (Vaata pilti artikli alguses.) b) Mida meil tuleb mõista lammaste ja kitsede mõistujutus?

JEESUS räägib parasjagu oma lähedaste kaaslaste Peetruse, Andrease, Jaakobuse ja Johannesega. Ta on just jutustanud neile mõistujutud ustavast ja arukast orjast, kümnest neitsist ja talentidest. Seejärel räägib ta neile veel ühe mõistujutu. Ta kirjeldab neile aega, mil Inimesepoeg mõistab kohut „kõigi rahvaste” üle. See mõistujutt võib tema jüngreid tõesti paeluda! Jeesus jutustab selles kahest grupist: lammastest ja kitsedest. Lisaks toob ta välja tähtsa kolmanda grupi, kellele ta viitab kui kuninga vendadele. (Loe Matteuse 25:31—46.)

2 Jehoova rahvas on pikka aega selle mõistujutu vastu huvi tundnud ning seda igati õigustatult, sest selles räägib Jeesus inimeste tulevikust. Ta annab teada, miks mõned saavad igavese elu, teised aga hävitatakse jäädavalt. On elutähtis mõista, mida see mõistujutt tähendab ja mida me  peame tegema, et saada igavene elu. Kuna nii palju on kaalul, tuleks meil leida vastused järgmistele küsimustele. Kuidas on Jehoova aidanud meil paremini sellest mõistujutust aru saada? Miks võime öelda, et see mõistujutt rõhutab kuulutustöö tähtsust? Kellele on antud ülesanne kuulutada? Miks on praegu oluline jääda ustavaks kuningale ja neile, keda ta nimetab oma vendadeks?

KUIDAS ON MEIE ARUSAAM SELGINENUD

3., 4. a) Millist kolme tähtsat aspekti tuleb meil mõista lammaste ja kitsede mõistujutus? b) Kuidas selgitas Siioni Vahitorn seda mõistujuttu aastal 1881?

3 Et saada aru lammaste ja kitsede mõistujutust, tuleb meil mõista selle loo kolme tähtsat aspekti: kellest käib jutt, millal toimub kohtumõistmine ning mille alusel arvatakse ühed lammasteks ja teised kitsedeks.

4 Ajakirjas Siioni Vahitorn selgitati aastal 1881, et Inimesepoeg ehk kuningas on Jeesus. Tolle aja piibliuurijad arvasid, et Kristuse vennad on need, kes hakkavad valitsema koos Kristusega, kuid samuti kõik inimesed maa peal pärast seda, kui nad on saanud täiuslikuks. Arvati, et lammaste ja kitsede eraldamine toimub Kristuse tuhandeaastase valitsuse ajal. Samuti usuti, et inimesed arvatakse lammasteks, kui nad elavad Jumala armastuse seaduse järgi.

5. Kuidas 1920. aastatel meie arusaam selgines?

5 1920. aastate alguses aitas Jehoova oma rahval seda mõistujuttu paremini mõista. 1923. aasta 15. oktoobri Vahitorn kinnitas, et Inimesepoeg on Jeesus. Selles aga esitati Piiblile tuginedes mõjusaid argumente selle kohta, kes on Kristuse vennad ja kes on lambad: Kristuse vennad on need, kes valitsevad koos temaga taevas, ning lambad on need, kel on lootus elada maa peal Kristuse kuningriigi alluvuses. Selle kohta, millal eraldatakse lambad kitsedest, selgitati, et kuna Kristuse vennad hakkavad valitsema koos temaga taevas tuhandeaastase valitsuse ajal, ei saa maa peal elavad inimesed neid ei aidata ega ka eirata. Seepärast leiti, et lammaste ja kitsede eraldamine peab toimuma enne tuhandeaastase valitsuse algust. Selle kohta, mille alusel arvatakse inimesed lammasteks, öeldi, et inimesed mõistetakse lammasteks siis, kui nad tunnustavad Jeesust oma isandana ja usuvad, et Jumala kuningriik toob neile parema elu.

6. Kuidas selgines 1990. aastate keskel meie arusaam veelgi?

6 Selle selginenud arusaama tulemusena arvas Jehoova rahvas, et inimesi eraldatakse lammasteks ja kitsedeks kogu lõpuaja vältel sõltuvalt sellest, kuidas nad reageerivad kuningriigisõnumile. Ent 1990. aastate keskel selgines meie arusaam veelgi. 1995. aasta 15. oktoobri Vahitorni kahes artiklis toodi välja sarnasused Jeesuse kirjelduste vahel, mis on kirjas Matteuse 24:29—31 (loe) ja Matteuse 25:31, 32 (loe). * Esimene artikkel selgitas, et lammaste ja sikkude üle mõistetakse kohut alles tulevikus. Millal nimelt? „See toimub pärast seda, kui on alanud Matteuse 24:29, 30 mainitud „viletsus” ja Inimese Poeg „tuleb oma auhiilguses”.  ... Seejärel hakkab Jeesus kogu kurja süsteemi lõpus kohut pidama ning langetab selle üle kohtuotsuse, mille ta ka täide viib.”

7. Milline selge arusaam on meil nüüd?

7 Praegu me saame selgesti aru lammaste ja kitsede mõistujutust. Selle kohta, kes on loo tegelased, me teame, et Jeesus on Inimesepoeg ehk kuningas. Need, kellele viidatakse kui Kristuse vendadele, on vaimuga võitud mehed ja naised, kes hakkavad koos temaga taevas valitsema. (Rooml. 8:16, 17.) Lambad ja kitsed sümboliseerivad neid inimesi kõigist rahvastest, kes pole püha vaimuga võitud. Aga millal toimub kohtumõistmine? See toimub eeloleva suure viletsuse lõpuosas. Ja mille alusel arvatakse inimesed kas lammasteks või sikkudeks? See sõltub sellest, kuidas nad on kohelnud Kristuse veel maa peal elavaid vaimuga võitud vendi. Kui tänulikud me küll oleme Jehoovale, et just enne praeguse ajastu lõppu on ta heitnud valgust sellele mõistujutule ja teistele lugudele, mis on kirjas Matteuse 24. ja 25. peatükis.

KUIDAS RÕHUTAB SEE MÕISTUJUTT KUULUTUSTÖÖ TÄHTSUST

8., 9. Miks nimetab Jeesus lambaid õigeteks?

8 Mõistujutus lammastest ja kitsedest ei maini Jeesus otseselt kuulutustööd. Miks me siis väidame, et see rõhutab kuulutustöö tähtsust?

9 Esiteks tasub mõelda, et Jeesus räägib siin piltlikus keeles. Seega ei räägi ta lammaste ja kitsede eraldamisest sõna otseses mõttes. Samamoodi ei tähenda Jeesuse sõnad, et iga inimene, kes arvatakse lambaks, peab otseses mõttes tema vendi toitma, riietama, nende eest hoolitsema või neid vanglas külastama. Pigem sümboliseerib see mõistujutt seda, kuidas piltlikud lambad suhtuvad tema vendadesse. Kristus nimetab lambaid õigeteks, sest nad tunnustavad seda, et tal on maa peal veel grupp võitud vendi, ning et nad toetavad ustavalt võituid sel karmil lõpuajal. (Matt. 10:40—42; 25:40, 46; 2. Tim. 3:1—5.)

10. Kuidas saavad lambad toetada Kristuse vendi?

10 Teiseks vaadelgem Jeesuse sõnade konteksti. Ta rääkis oma kohaloleku ja selle ajastu viimsete päevade tundemärgist. (Matt. 24:3.) Veidi varem oli Jeesus öelnud, et selle tundemärgi üks tähelepanuväärseid erijooni on see, et head sõnumit kuningriigist kuulutatakse kogu maailmas. (Matt. 24:14.) Vahetult enne seda, kui ta rääkis lammastest ja kitsedest, jutustas ta neile mõistujutu talentidest. Nagu me arutasime eelmises artiklis, rääkis Jeesus selle loo, et rõhutada vaimuga võitud jüngritele, oma vendadele, et nad peavad innukalt tegema kuulutustööd. Praegu, Jeesuse kohaloleku ajal, on maa peal aga vaid väike grupp võituid, kellele on antud tohutu suur ülesanne kuulutada „kõigile rahvastele”, enne kui tuleb lõpp. Mõistujutt lammastest ja kitsedest näitab, et lambad aitavad Jeesuse vendi. Ja üks parimaid viise, kuidas need, kes arvatakse lammasteks, saavad aidata Kristuse vendi, ongi toetada kuulutustööd. Kas see aga hõlmab vaid ainelist ja emotsionaalset toetust või ka midagi muud?

KES PEAVAD KUULUTAMA

11. Mis küsimus võib kerkida ja miks?

11 Tänapäeval on Jeesusel kaheksa miljonit jüngrit, kellest suurem osa  pole vaimuga võitud. Jeesus ei andnud talente mitte neile, vaid oma võitud orjadele. (Matt. 25:14—18.) Seega võib kerkida küsimus: kas ülesanne kuulutada laieneb ka nendele, kes pole püha vaimuga võitud? Vaadelgem mõnda põhjust, mis annavad meile alust vastata jaatavalt.

12. Mida me õpime Jeesuse sõnadest, mis on kirjas Matteuse 28:19, 20?

12 Jeesus andis kõigile oma jüngritele ülesande kuulutada. Pärast ülesäratamist ütles Jeesus oma järelkäijatele, et neil tuleb õpetada inimesi pidama kõike, mida ta on neid käskinud, et neist saaksid tema jüngrid. Nende käskude alla käib ka ülesanne kuulutada. (Loe Matteuse 28:19, 20.) Seepärast tuleb kõigil Kristuse jüngritel kuulutada, olgu siis nende tulevikulootus kas valitseda taevas või elada maa peal. (Ap. t. 10:42.)

13. Mida Johannesele antud nägemus näitab ja miks?

13 Ilmutusraamat näitab, et kuulutustööd teevad nii võitud kui ka teised. Jeesus andis apostel Johannesele nägemuse pruudist — 144 000 võitust, kes valitsevad koos Kristusega taevas ja kutsuvad inimesi võtma eluvett tasuta. (Ilm. 14:1, 3; 22:17.) See sümboolne vesi viitab Kristuse lunastusohvrile, mille alusel saavad inimesed patust ja surmast vabaks. (Matt. 20:28; Joh. 3:16; 1. Joh. 4:9, 10.) Lunastus on meie õpetuses keskne teema ning võitud juhivad seda kuulutus- ja õpetustööd, mis toob inimestele palju kasu. (1. Kor. 1:23.) Johannes nägi aga oma nägemuses ka teisi, kes ei kuulu pruudiklassi. Nemadki peavad ütlema „Tule!” ning nad kuuletuvad sellele käsule ja kutsuvad kõiki võtma eluvett. See teine grupp on inimesed, kel on lootus jääda elama maa  peale. Seega võib selle nägemuse põhjal kindlalt väita, et kõigil, kes võtavad kuulda kutset „Tule!”, on kohustus ka ise kuulutada.

14. Mida tähendab alluda „Kristuse seadusele”?

14 Kõik, kes on „Kristuse seaduse” all, peavad kuulutama. (Gal. 6:2.) Jehoova ootab, et kõik tema teenijad kuuletuksid samadele seadustele. Näiteks ütles ta iisraellastele: „Sama seadus kehtib iisraellase ja muulase kohta, kes elab teie keskel.” (2. Moos. 12:49; 3. Moos. 24:22.) Kristlased pole Moosese seaduse all. Ent me kõik, olgu me võitud või mitte, allume „Kristuse seadusele”. See seadus sisaldab kõiki Jeesuse õpetusi. Kõige tähtsam Jeesuse õpetus, on see, et meil tuleb väljendada armastust. (Joh. 13:35; Jaak. 2:8.) Üks peamisi viise, kuidas me saame väljendada armastust Jumala, Kristuse ja ligimese vastu, on kuulutada head sõnumit Jumala kuningriigist. (Joh. 15:10; Ap. t. 1:8.)

15. Miks võib öelda, et Jeesuse käsk kuulutada käib kõigi tema järelkäijate kohta?

15 See, mida Jeesus ütles vähestele jüngritele, võib käia paljude kohta. Näiteks sõlmis Jeesus kuningriigilepingu vaid 11 jüngriga, kuid tegelikult kehtib see kõigi 144 000 kohta. (Luuka 22:29, 30; Ilm. 5:10; 7:4—8.) Lisaks andis Jeesus ülesande kuulutada suhteliselt väiksele hulgale oma järelkäijatele — neile, kellele ta ilmus pärast ülestõusmist. (Ap. t. 10:40—42; 1. Kor. 15:6.) Ent kõik tema ustavad esimese sajandi jüngrid mõistsid, et see käsk käib ka nende kohta, ehkki nad ise polnud kuulnud Jeesust rääkimas. (Ap. t. 8:4; 1. Peetr. 1:8.) Praegu me teame samuti, et meil tuleb kuulutada, kuigi Jeesus pole isiklikult rääkinud mitte ühegagi oma kaheksast miljonist jüngrist. Ent me kõik mõistame, et meil on kohustus väljendada oma usku Kristusesse ja seda me saame teha kuulutustöö kaudu. (Jaak. 2:18.)

NÜÜD ON ERITI TÄHTIS TOETADA KRISTUSE VENDI

16.—18. Kuidas saavad alandlikud inimesed toetada Kristuse vendi ja miks peaksid nad seda tegema just nüüd?

16 Saatan peab sõda Kristuse vendadega, kes elavad veel maa peal, ja tema rünnakud muutuvad järjest ägedamaks, kuna talle jäänud vähe aega hakkab otsa saama. (Ilm. 12:9, 12, 17.) Hoolimata nendest rünnakutest on võitud kristlased ajaloo suurima kuulutushoogtöö esirinnas. Kahtlemata on Jeesus nendega ja juhib nende tegevust. (Matt. 28:20.)

17 Järjest kasvav hulk alandlikke inimesi peab suureks auks, et nad saavad toetada Kristuse vendi, ja seda mitte ainult kuulutustööga, vaid ka teistel praktilistel viisidel. Näiteks annetavad nad raha ning aitavad ehitada kuningriigisaale, kokkutulekusaale ja harubüroosid. Samuti kuuletuvad nad ustavalt neile, kelle „ustav ja arukas ori” on määranud kogudusi juhtima. (Matt. 24:45—47; Heebr. 13:17.)

Alandlikud inimesed toetavad Kristuse vendi mitmel moel (Vaata lõiku 17)

18 Peatselt päästavad inglid valla suure viletsuse hävingutuuled. See toimub pärast seda, kui kõigile Kristuse vendadele, kes on veel maa peal, on pandud lõplik pitser. (Ilm. 7:1—3.) Enne kui puhkeb Harmagedoon, võetakse võitud taevasse. (Matt. 13:41—43.) Seega on tähtis, et need, kel on lootus saada arvatud lammaste hulka, toetaksid praegu ustavalt Kristuse vendi.

^ lõik 6 Selle mõistujutu üksikasjalikuma selgituse leiad artiklitest „Millisena sa seisad kohtujärje ees?” ja „Mis ootab lambaid ja sikke tulevikus?”. (Vahitorn, 15. oktoober 1995.)