„Ta äratati üles.” (MATT. 28:6)

1., 2. a) Mida tahtsid mõned usujuhid teada ja kuidas Peetrus neile vastas? (Vaata pilti artikli alguses.) b) Mis andis Peetrusele selles olukorras julgust?

MÕNDA aega pärast Jeesuse surma pidi apostel Peetrus silmitsi seisma hirmuäratavate ja vaenulike meestega. Need olid mõjuvõimsad juudi usujuhid, needsamad, kes olid korraldanud Jeesuse tapmise. Nad nõudsid selgitust. Peetrus oli tervendanud ühe mehe, kes oli olnud sünnist saati lombakas, ja usujuhid tahtsid teada, mis jõu abil või kelle nimel oli Peetrus seda teinud. Apostel andis neile julgelt teada: „Jeesus Kristuse, naatsaretlase nimel, kelle teie postile lõite, aga kelle Jumal surmast üles äratas, just tema tõttu seisab see mees siin teie ees tervena” (Ap. t. 4:5—10).

2 Peetrus oli Jeesust varem kolm korda argpükslikult salanud (Mark. 14:66—72). Mis tegi ta nüüd usujuhtide ees seistes nii julgeks? Olulist rolli mängis püha vaim, kuid ka Peetruse kindel teadmine, et Jeesus on surnuist üles äratatud. Miks oli apostel nii kindel, et Jeesus on elus? Ja miks võime meie olla selles sama veendunud?

3., 4. a) Millised ülesäratamised olid toimunud enne Jeesuse apostlite sündi? b) Keda Jeesus üles äratas?

3 See, et surnud võivad taas elavaks saada, polnud  Jeesuse apostlitele sugugi uus mõte, sest ülesäratamisi oli toimunud juba enne nende sündi. Nad teadsid, et Jumal oli andnud prohvet Eelijale ja prohvet Eliisale väe teha selliseid imetegusid (1. Kun. 17:17—24; 2. Kun. 4:32—37). Üks mees oli ärganud ellu koguni selle peale, kui tema surnukeha visati hauda ja see puutus kokku Eliisa luudega (2. Kun. 13:20, 21). Algkristlased uskusid neid Pühakirja jutustusi, nii nagu meiegi usume, et Jumala Sõna on tõde.

4 Arvatavasti oleme kõik tundnud suurt meeleliigutust, lugedes jutustusi sellest, kuidas Jeesus surnuid üles äratas. Kui ta tõi tagasi ellu ühe lese ainukese poja, oli see lesk ilmselt hämmingus (Luuka 7:11—15). Ühel teisel juhtumil äratas Jeesus üles 12-aastase tüdruku. Kujutle, millist rõõmu ja imestust tema murest murtud vanemad võisid tunda, kui nende tütar taas elavaks sai! (Luuka 8:49—56.) Ja kui elevil võisid olla need, kes nägid Laatsarust elusa ja tervena hauakoopast välja astumas! (Joh. 11:38—44.)

MIS MÕTTES OLI JEESUSE ÜLESÄRATAMINE AINULAADNE

5. Kuidas erines Jeesuse ülesäratamine varasematest ülesäratamistest?

5 Apostlid teadsid, et Jeesuse ülesäratamine erines varasematest ülesäratamistest. Need inimesed, kes olid varem üles äratatud, äratati üles füüsilise kehaga ja pidid lõpuks jälle surema. Jeesus äratati üles hävimatu vaimse kehaga. (Loe Apostlite teod 13:34.) Peetrus kirjutas, et Jeesus „surmati inimesena, aga elavaks tehti vaimuna”. Lisaks sellele on Jeesus „Jumala paremal käel ning temale on allutatud inglid ja võimud ja väed” (1. Peetr. 3:18—22). Varasemad ülesäratamised olid küll imepärased, kuid polnud võrreldavadki selle erakordse imeteoga.

6. Milline mõju oli Jeesuse ülestõusmisel tema jüngritele?

6 Jeesuse ülestõusmisel oli suur mõju tema jüngritele. Ta polnud enam surnud, nagu tema vaenlased arvasid. Jeesus elas ja oli vägev vaimolend, kellele ükski inimene ei saanud kahju teha. Tema ülesäratamine tõestas, et ta on Jumala poeg, ning selle tõsiasja teadmine muutis jüngrite sügava kurbuse ülimaks rõõmuks. Lisaks asendus nende hirm julgusega. Jeesuse ülestõusmisel oli keskne koht Jehoova eesmärgis ja heas sõnumis, mida jüngrid kõikjal kuulutasid.

7. Mida teeb Jeesus tänapäeval ja mis küsimused kerkivad?

7 Jehoova teenijatena me teame, et Jeesus polnud lihtsalt üks silmapaistev inimene. Ta on praegu elus ja juhib tööd, mis puudutab igat inimest maa peal. Jumala taevase kuningriigi kuningana puhastab Jeesus Kristus peagi maa kurjusest ja muudab selle paradiisiks, kus inimesed elavad igavesti (Luuka 23:43). Seda kõike ei saaks juhtuda, kui Jeesust poleks üles äratatud. Mis põhjustel me võime siis uskuda, et ta on surnuist üles äratatud? Mida Jeesuse ülesäratamine meile tähendab?

JEHOOVA NÄITAB OMA VÄGE SURMA ÜLE

8., 9. a) Miks soovisid juudi usujuhid, et Jeesuse hauda kindlalt valvataks? b) Mis juhtus, kui naised tulid hauakoopa juurde?

8 Kui Jeesus oli hukatud, tulid peapreestrid ja variserid Pilatuse juurde ning ütlesid: „„Isand, meile meenub, et kui see petis veel elus oli, ütles ta: „Kolme päeva pärast äratatakse mind üles.” Seepärast käsi hauda valvata kuni kolmanda päevani, et tema jüngrid ei  saaks tulla ja teda ära varastada ega öelda rahvale: „Ta on surmast üles äratatud!”, sest nii oleks see viimane pettus hullem kui esimene.” Pilatus ütles neile: „Siin on teile valvesalk. Minge ja valvake nii hästi, kui oskate.”” Täpselt nii nad tegidki. (Matt. 27:62—66.)

9 Jeesuse surnukeha oli pandud hauakoopasse, mis oli raiutud kaljusse ja mille ette oli veeretatud suur kivi. Juudi usujuhtide soov oli, et sinna jääks Jeesus elutuna igaveseks. Jehooval oli aga mõttes midagi sootuks muud. Kui Maarja Magdaleena ja teine Maarja tulid kolmandal päeval hauakoopa juurde, leidsid nad, et kivi on sissekäigu eest ära veeretatud ja sellel istub ingel. Ta ergutas naisi hauakoopasse sisse vaatama ja veenduma, et haud on tühi. „Teda pole siin, sest ta äratati üles,” ütles ingel (Matt. 28:1—6). Jeesus oli elus!

10. Millise tõendi Jeesuse ülesäratamise kohta andis Paulus?

10 Järgmise 40 päeva sündmused ei jätnud kahtlustki selles, et Jeesus on üles äratatud. Neid sündmusi kokku võttes kirjutas apostel Paulus korintlastele: „Esimeste asjade hulgas andsin ma teile edasi selle, mille sain ka ise, et Kristus suri meie pattude eest vastavalt pühakirjale; ja et ta maeti, jah, et ta on üles äratatud kolmandal päeval vastavalt pühakirjale; ja et ta ilmus Keefasele, seejärel neile kaheteistkümnele. Pärast seda ilmus ta ühekorraga rohkem kui viiesajale vennale, kellest enamik on veel praegugi elus, kuid mõned on vajunud surmaunne. Seejärel ilmus ta Jaakobusele, siis kõigile apostlitele; aga kõige viimaks ilmus ta ka minule otsekui enneaegselt sündinule” (1. Kor. 15:3—8).

MIKS ME USUME, ET JEESUS ON ÜLES ÄRATATUD

11. Mis mõttes toimus Jeesuse ülesäratamine „vastavalt pühakirjale”?

11 Üks põhjus, miks me usume, et Jeesus on surnuist üles äratatud, on see, et tema ülesäratamine toimus „vastavalt pühakirjale”. Jumala Sõnas oli tema ülesäratamist ennustatud. Näiteks kirjutas Taavet, et Jumalale kõige ustavamat isikut ei jäeta surmavalda. (Loe Laul 16:10.) 33. aasta nädalatepühal kasutas Peetrus seda prohvetlikku salmi Jeesuse kohta, öeldes, et Taavet nägi ette ja „rääkis Kristuse ülestõusmisest, et teda ei jäeta Hauda ja tema liha ei näe kõdunemist” (Ap. t. 2:23—27, 31).

12. Kes nägid ülesäratatud Jeesust?

12 Teiseks põhjuseks, miks me usume, et Jeesus on üles äratatud, on paljude pealtnägijate tunnistused. Jeesus ilmus 40 päeva jooksul oma jüngritele aias, kus see haud paiknes, ning ka Emmause teel ja mujal (Luuka 24:13—15). Neil juhtudel rääkis ta nii üksikisikute, sealhulgas Peetruse, kui ka inimrühmadega. Ühel korral ilmus ülesäratatud Jeesus korraga lausa 500 inimesele! Nii paljude pealtnägijate tunnistusi ei saa kuidagi alahinnata.

13. Kuidas näitas jüngrite innukus nende veendumust, et Jeesus on üles äratatud?

13 Kolmas põhjus, miks me usume Jeesuse ülestõusmist, on see, et tema jüngrid kuulutasid seda väga suure õhinaga. Kristuse ülestõusmise innuka kuulutamise tõttu pidid nad kogema tagakiusamist, kannatusi ja surma. Kui Jeesust poleks üles äratatud, kui see kõik olnuks vaid pettus, siis miks riskis Peetrus oma eluga, et kuulutada Kristuse ülestõusmist usujuhtidele,  kes vihkasid Jeesust ja olid sepitsenud tema tapmist? Peetrus ja teised jüngrid olid veendunud, et Jeesus on elus ja juhib Jumala antud tööd. Lisaks kinnitas Jeesuse ülestõusmine tema jüngritele, et ka nemad äratatakse üles. Näiteks suri Stefanos täis veendumust, et tuleb surnute ülestõusmine (Ap. t. 7:55—60).

14. Miks usud sina, et Jeesus on elus?

14 Neljas põhjus, miks me usume, et Jeesus on üles äratatud, on meie veendumus, et ta valitseb praegu kuningana ja on kristliku koguduse pea. Tänu sellele tõeline kristlus õitseb. Kas see oleks võimalik, kui Jeesust poleks surnuist üles äratatud? Sellisel juhul poleks me ilmselt temast kuulnudki. Kuid meil on kaalukad põhjused uskuda, et Jeesus on elus ning juhib ja suunab meid, kui me kuulutame head sõnumit kõikjal maailmas.

MIDA JEESUSE ÜLESÄRATAMINE MEILE TÄHENDAB

15. Miks annab see, et Jeesus on üles äratatud, meile julguse kuulutada?

15 See, et Kristus on üles äratatud, annab meile julguse kuulutada. Ligi 2000 aastat on Jumala vaenlased kasutanud igat sorti relvi, et teha lõpp hea sõnumi kuulutamisele. Nende relvadeks on olnud tagakiusamine, naeruvääristamine, vägivald, keelustamine, piinamine ja hukkamine. Kuid mitte miski, mitte ükski meie vastu valmistatud relv, pole peatanud kuningriigi kuulutamist ja inimeste õpetamist (Jes. 54:17). Me ei karda Saatana käsilasi, tema orje. Jeesus on meiega ja toetab meid, nagu ta on lubanud (Matt. 28:20). Meil pole mingit põhjust karta, sest kui palju meie vaenlased ka ei püüaks, ei suuda nad meid vaikima panna!

See, et Jeesus on üles äratatud, annab meile julguse kuulutada (Vaata lõiku 15)

16., 17. a) Miks võib öelda, et Jeesuse ülesäratamine kinnitab tema õpetuste tõesust? b) Mis väe andis Jumal Jeesusele vastavalt kirjakohale Johannese 11:25?

16 See, et Jeesus on üles äratatud, kinnitab tema õpetuste tõesust. Paulus kirjutas, et kui Kristust poleks surnuist üles äratatud, oleks nii kristlaste usk kui ka kuulutustöö tühine. Üks piibliõpetlane on öelnud: „Kui Kristust pole üles äratatud ... võib kristlasi pidada haletsusväärseteks narrideks, hiiglasliku petuskeemi ohvriteks.” Kui Jeesust poleks üles äratatud, oleksid evangeeliumijutustused vaid kurblood ühest heast ja targast mehest, kelle ta vaenlased surmasid. Ent Kristus äratati üles, mis kinnitab kõigi tema õpetuste tõesust, sealhulgas ka kõige selle, mida ta rääkis tulevikust. (Loe 1. Korintlastele 15:14, 15, 20.)

17 Jeesus ütles: „Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usku üles näitab, saab elavaks, isegi kui ta sureb” (Joh. 11:25). See rabav väide saab igal juhul tõeks. Jehoova on andnud Jeesusele väe tuua tagasi ellu mitte ainult need, kes saavad taevas elu vaimolenditena, vaid ka need miljardid, kes äratatakse üles väljavaatega elada igavesti maa peal. Jeesuse lepitusohver ja tema ülestõusmine tähendavad seda, et surmale tuleb lõpp. Kas ei anna see teadmine sulle jõudu ja julgust vastu pidada igas katsumuses ning isegi surmaga silmitsi seistes?

18. Mille tagab see, et Jeesus on üles äratatud?

18 See, et Jeesus on üles äratatud, annab meile kindlust, et maa elanike üle mõistetakse kohut Jehoova põhimõtete järgi, mis rajanevad armastusel. Pöördudes muistses Ateenas rühma meeste ja naiste poole, ütles Paulus, et Jumal „on seadnud päeva, mil tema eesmärgiks  on mõista kohut asustatud maa üle õigluses mehe läbi, kelle ta on määranud, ja ta on andnud kõigile tagatise sellega, et on tema surmast üles äratanud” (Ap. t. 17:31). Tõesti, Jeesus on Jumala määratud kohtumõistja ning me võime olla kindlad, et ta mõistab kohut õiglaselt ja armastavalt. (Loe Jesaja 11:2—4.)

19. Kuidas usk Kristuse ülesäratamisse meid mõjutab?

19 Usk sellesse, et Jeesus on üles äratatud, ajendab meid täitma Jumala tahet. Ilma tema ohvrisurma ja sellele järgnenud surnuist ülesäratamiseta oleks me jäänud patu ja surma võimusesse (Rooml. 5:12; 6:23). Kui Jeesus poleks üles tõusnud, võiksime öelda: „Söögem ja joogem, sest homme me sureme” (1. Kor. 15:32). Ent me ei keskendu elumõnudele. Me peame kalliks ülestõusmislootust ja meil on igati põhjust järgida kõiges Jehoova juhendeid.

20. Kuidas Jeesuse ülesäratamine tõestab Jumala vägevust?

20 Kristuse ülesäratamine annab vaikset, kuid ülevat tunnistust Jehoova vägevusest, kes „annab tasu neile, kes teda tõsimeeli otsivad” (Heebr. 11:6). Millist Jehoova väge ja tarkust see küll näitab, et ta äratas Jeesuse üles surematule elule taevas! Lisaks sellele tõestas Jumal, et ta suudab täita kõik oma lubadused, sealhulgas oma prohvetliku tõotuse erilise järeltulija kohta, kel on oluline roll Jehoova valitsemisõigust puudutava vaidlusküsimuse lahendamisel. Selle tõotuse täitumine eeldas, et Jeesus pidi surema ja ta tuli taas ellu äratada (1. Moos. 3:15).

21. Mida tähendab ülestõusmislootus sinule?

21 Eks ole sa tänulik Jehoovale, kes on andnud meile kindla ülestõusmislootuse? Piibel kinnitab meile: „Vaata, Jumala telk on inimeste juures, ja tema asub nende juurde elama ja nemad on tema rahvad. Ja Jumal ise on koos nendega. Ja ta pühib ära kõik pisarad nende silmist, ja surma ei ole enam ega leinamist ega hädakisa ega valu ei ole enam. Endised asjad on möödunud.” See erakordne ennustus anti ustavale apostlile Johannesele, kellele öeldi: „Kirjuta, sest need sõnad on usaldusväärsed ja tõesed.” Kellelt sai Johannes selle ilmutuse? Ta sai selle ülesäratatud Jeesus Kristuse kaudu. (Ilm. 1:1; 21:3—5.)