„[Tehke] endale selgeks, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täiuslik tahe.” (ROOML. 12:2)

1. Kuidas on ristiusu vaimulikud sõja ajal tegutsenud?

KAS Jumal tahab, et tõelised kristlased astuksid sõtta ning tapaksid teisest rahvusest inimesi? Viimase 100 aasta jooksul on paljud nõndanimetatud kristlased just seda teinud: katoliiklased on tapnud katoliiklasi ja protestandid protestante. Katoliku kaplanid on koguni õnnistanud sõjavägesid ja nende relvi. Sama võib öelda protestantide kohta. Selliste tapatalgute ilmekaks näiteks on teine maailmasõda.

2., 3. Millise seisukoha Jehoova tunnistajad teise maailmasõja ajal ja hiljem võtsid ning miks?

2 Mida tegid selle sõja ajal Jehoova tunnistajad? Ajalugu kinnitab, et nad jäid erapooletuks. Mis põhjusel? Peamiselt seetõttu, et nad tahtsid järgida Jeesuse õpetusi ja teguviise. Jeesus sõnas: „Selle järgi tunnevad kõik ära, et te olete minu jüngrid, kui teie keskel on armastus” (Joh. 13:35). Samuti juhindusid nad Pauluse sõnadest Korintose kristlastele. (Loe 2. Korintlastele 10:3, 4.)

3 Seepärast ei õpi tõelised kristlased, kel on Piiblist õpetatud südametunnistus, sõdima ega osale sõjategevuses. Oma kristliku seisukoha tõttu on taga kiusatud tuhandeid  tunnistajaid — noori ja vanu, mehi ja naisi. Suur osa neist on talunud kannatusi sunnitöölaagrites ja vanglates. Natslikul Saksamaal paljud isegi mõrvati. Hoolimata julmast tagakiusamisest, mida tunnistajad Euroopas kogesid, ei unustanud nad hetkekski oma kohustust kuulutada head sõnumit Jehoova kuningriigist. Nad tegid seda ustavalt nii vangikongides, sunnitöölaagrites kui ka asumisel. * Hilisemal ajal ei võtnud nad osa 1994. aastal Rwandas toimunud etnilisest puhastusest. Samuti jäid nad erapooletuks Balkani konflikti ajal toime pandud veresaunades, kui endine Jugoslaavia kokku varises.

4. Millist mõju on Jehoova tunnistajate erapooletus teistele avaldanud?

4 Jehoova tunnistajate range erapooletus on veennud tuhandeid kõrvaltvaatajaid kõikjal maailmas, et tunnistajad tõesti armastavad Jumalat ja oma ligimesi. Teisisõnu, nad on tõelised kristlased. Ent meie jumalakummardamise juures on teisigi aspekte, mis on paljusid selles veennud.

AJALOO SUURIM ÕPETUSTÖÖ

5. Millise muudatusega olid Kristuse esimesed jüngrid silmitsi?

5 Juba oma teenistuse alguses rõhutas Jeesus, kui oluline on kuulutada head sõnumit Jumala kuningriigist. Ta valis välja 12 jüngrit, kes aitaksid panna aluse kuulutustööle, mis pidi levima kõikjale üle maailma. Pärast seda andis ta väljaõpet veel 70 jüngrile. (Luuka 6:13; 10:1.) Kõigepealt tuli neil rääkida head sõnumit juutidele. Seejärel pidid nad oma suureks üllatuseks hakkama kuulutama ümberlõikamata rahvastele. Milline suur muudatus! (Ap. t. 1:8.)

6. Tänu millele Peetrus mõistis, et Jehoova on erapooletu?

6 Jehoova saatis Peetruse ümberlõikamata mittejuudi Korneeliuse koju. Seepeale Peetrus mõistis, et Jumal ei ole erapoolik. Korneelius ja ta kodakondsed lasid end ristida. Jehoova tahe oli, et kõigist rahvastest inimesed kuuleksid tõde ning võtaksid selle vastu (Ap. t. 10:9—48). Kuulutustööpõlluks oli nüüd terve maailm.

7., 8. Mida on Jehoova organisatsioon teinud, et jõuda hea sõnumiga paljude inimesteni? (Vaata pilti artikli alguses.)

7 Jehoova tunnistajate nüüdisajaloos on vennad, kes on kuulutustöös eestvedajateks olnud, innukalt rääkinud ning õpetanud head sõnumit terves maailmas. Praegu annab ligikaudu kaheksa miljonit innukat tunnistajat endast parima, et levitada Kristuse sõnumit tublisti rohkem kui 600 keeles ning uusi keeli lisandub pidevalt. Jehoova tunnistajaid tuntakse selle poolest, et nad osalevad majast majja teenistuses ning kuulutavad tänavatel, kus neil on mõnikord kasutusel ka kirjanduselauad ning ratastel kirjandusestendid.

8 Enam kui 2900 tõlkijat on saanud eriväljaõpet, et tõlkida Piiblit ning Piiblil põhinevat kirjandust. Nad ei tõlgi kirjandust üksnes niinimetatud suurtesse keeltesse, vaid ka sadadesse väiksematesse keeltesse, mida üldiselt ei teata, kuid mida sellegipoolest kõnelevad miljonid inimesed. Näiteks Hispaanias räägivad miljonid kataloonlased  iga päev oma emakeelt, katalaani keelt. Eriti viimasel ajal on Andorras, Alicantes, Baleaaridel ja Valencias hakanud paljud taas kõnelema nii seda keelt kui ka selle murdeid. Jehoova tunnistajad tõlgivad nüüd piiblikirjandust katalaani keelde, samuti toimuvad kataloonlaste suureks rõõmuks koosolekud nende emakeeles.

9., 10. Mis kinnitab, et Jehoova organisatsioon tahab aidata kõigil inimestel Piibli tõde õppida?

9 Sama laadi tõlke- ja õpetamistöö toimub kõikjal maailmas. Näiteks on Mehhiko hispaaniakeelne riik, kuid seal elab arvukalt põliselanikke, kes kõnelevad mõnda muud keelt. Üheks selliseks rühmaks on maajad. Harubüroo Mehhikos saatis maaja tõlkemeeskonna elama paika, kus nad saaksid iga päev oma keelt kõnelda ja kuulda. Samuti võiks mainida nepali keelt. See on üks keel umbes 120 keelest, mida räägitakse Nepalis, kus elab üle 29 miljoni inimese. Nepali keele kõnelejaid on aga tublisti üle 10 miljoni. Lisaks kasutavad paljud seda teise keelena. Meie piibliainelist kirjandust antakse välja ka selles keeles.

10 Jehoova organisatsioon suhtub väga tõsiselt ülesandesse kuulutada kuningriigi head sõnumit kogu maailmas, nagu näitab sadades keeltes tehtav tõlketöö. Jehoova tunnistajad on ülemaailmsete hoogtööde käigus levitanud tasuta miljoneid voldikuid, brošüüre, ajakirju. Selle töö heaks tehtavad kulutused kaetakse nende endi vabatahtlikest annetustest. Tunnistajad järgivad Jeesuse juhist „Tasuta olete saanud, tasuta andke” (Matt. 10:8).

Tõlkemeeskond valmistamas alamsaksakeelseid väljaandeid (Vaata lõiku 10)

Alamsaksakeelsetest väljaannetest on palju abi Paraguays (Vaata ka pilti artikli alguses)

11., 12. Millist head mõju on Jehoova tunnistajate üleilmne kuulutustöö teistele avaldanud?

11 Jumalale andunud hea sõnumi kuulutajate ja õpetajatena on Jehoova tunnistajad täiesti veendunud selles, et nad on leidnud tõe. Seetõttu toovad nad meeleldi suuri ohvreid, et jagada seda sõnumit kõigist rahvustest ja etnilistest rühmadest inimestega. Löömaks kaasa selles ülitähtsas töös, on suur hulk tunnistajaid lihtsustanud oma elu, õppinud selgeks mõne võõrkeele ning kohanenud teise maa kultuuriga. Meie rahvusvaheline kuulutus- ja õpetustöö on veel üks tõend, mis veenab paljusid selles, et  me oleme Jeesus Kristuse tõelised järelkäijad.

12 Tunnistajad teevad seda kõike, sest nad on kindlad, et on leidnud tõe. Ent mis neid selles veenab? (Loe Roomlastele 14:17, 18.)

MIKS ME USUME, ET OLEME LEIDNUD TÕE

13. Kuidas hoiavad Jehoova tunnistajad oma organisatsiooni puhtana?

13 Meie vennad ja õed toovad välja mitmesuguseid põhjusi, miks nad usuvad, et on leidnud tõe. Üks vend, kes on Jehoovat pikka aega teeninud, lausub: „Väga palju vaeva nähakse selle nimel, et hoida Jehoova organisatsiooni moraalselt puhta ja rüvetamatuna, ning seda olenemata sellest, kellele tuleb nõu anda või keda tuleb distsiplineerida.” Kuidas suudetakse nii kõrget moraali hoida? Jehoova tunnistajad järgivad Jumala Sõna mõõdupuid ning jäljendavad Jeesust ja tema jüngreid. Tänu sellele on Jehoova tunnistajate nüüdisajaloos tulnud kogudustest eemaldada suhteliselt vähe inimesi, kes on keeldunud elamast Jumala mõõdupuude järgi. Enamik meist elab puhast ja Jumalale meelepärast elu, sealhulgas need, kes varem elasid jumalatut elu, kuid siis muutsid end. (Loe 1. Korintlastele 6:9—11.)

14. Mida on teinud tuhanded, kes on kogudusest eemaldatud, ning millised on olnud selle tulemused?

14 Mida öelda nende kohta, kes on kogudusest välja heidetud, kuna nad ei ole kuuletunud Piibli juhatusele? Tuhanded neist on kahetsenud oma halbu tegusid ning nad on kogudusse tagasi võetud. (Loe 2. Korintlastele 2:6—8.) See, et kogudustes järgitakse Piibli kõrgeid käitumisnorme ja neid hoitakse vaimselt puhtana, sisendab koguduseliikmetesse kindlust ja usaldust. Juba ainuüksi tõik, et Jehoova tunnistajad järgivad Jumala mõõdupuid, erinevalt enamike kirikute kõikesallivast hoiakust, on veennud paljusid selles, et need on inimesed, kel on tõde.

15. Mis veenab ühte venda selles, et ta käib tõeteel?

15 Miks veel mõned kauaaegsed tunnistajad usuvad, et on leidnud tõe? Üks 50. aastates vend, kes on teismeeast alates Jehoovat teeninud, selgitab: „Mu usk rajaneb kolmel peamisel tugisambal: 1) Jumal on olemas, 2) ta on andnud meile Piibli ning 3) ta kasutab ja õnnistab tänapäeval Jehoova tunnistajate kogudust. Piiblit uurides olen alati püüdnud kontrollida nende tugisammaste õigsust ning mõelnud sellele, kas need on ikka rajatud tugevale alusele. Minu veendumus on aastatega ainult süvenenud ning mu usk on  muutunud tugevamaks. Ma olen kindel selles, et meil on tõde.”

16. Mis ühele õele Piibli tõe juures sügavat muljet avaldab?

16 Üks abielus õde, kes teenib meie peakorteris New Yorgis, ütles Jehoova organisatsiooni kohta, et see on ainus organisatsioon, kes lakkamatult kuulutab Jumala nime, mis esineb Piiblis ümmarguselt 7000 korda. Ta lisas: „Mind julgustavad väga tekstis 2. Ajaraamat 16:9 toodud sõnad „Jehoova silmad uitavad kogu maal, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole”. Tõde on õpetanud mulle, et mul võib olla siiras süda ning Jehoova võib mindki võimsasti aidata. Minu suhted Jehoovaga on mulle äärmiselt olulised. Samuti hindan kõrgelt Jeesust, kes jagas Jehoova kohta üliolulisi teadmisi.”

17. Milles on üks endine ateist veendunud ja miks?

17 Üks endine ateist tunnistas: „Loodu veenab mind selles, et Jumal tahab, et inimesed naudiksid elu ning seepärast ei luba ta kannatustel igavesti kesta. Samuti, mida jumalakartmatumaks maailm muutub, seda suuremat indu, usku ja armastust osutab Jehoova rahvas. Üksnes Jehoova vaim suudab midagi sellist korda saata.” (Loe 1. Peetruse 4:1—4.)

18. Mida sina arvad nende kahe venna mõtteavaldustest?

18 Üks teine vend, kes on pikka aega Jehoovat teeninud, rääkis, miks tema usub tõde, mida me kuulutame: „Piibli uurimine on mulle ikka ja jälle kinnitanud, et Jehoova tunnistajad on näinud kõvasti vaeva, et järgida esimese sajandi kristlaste eeskuju. Maailmas ringi reisides olen näinud, kui ühtsed on Jehoova tunnistajad igal pool. Piibli tõde on pakkunud mulle rahuldust ning teinud mind õnnelikuks.” Kui ühelt üle 60-aastaselt vennalt küsiti, miks tema usub, et meil on tõde, tõstis ta esile Jeesus Kristuse rolli ning lausus: „Me oleme hoolikalt uurinud Jeesuse elu ja teenistust ning tema eeskuju väga hindama hakanud. Oleme oma elus teinud suuri muudatusi, et tema läbi Jumalaga veel lähedasemaks saada. Me mõistame, et meie pääste alus on Jeesuse lunastusohver. Samuti teame, et ta äratati surnuist üles. Seda tõsiasja kinnitavad usaldusväärsete pealtnägijate ütlused.” (Loe 1. Korintlastele 15:3—8.)

MIDA ME PEAKSIME TÕDE TEADES TEGEMA?

19., 20. a) Millist kohustust Paulus Rooma kristlastele meelde tuletas? b) Milline suur au on meil pühendunud kristlastena?

19 Tõeliste kristlastena armastame oma ligimesi, seepärast tahame neile väärtuslikku Piibli tõde rääkida. Paulus kirjutas sel teemal Rooma koguduse vendadele: „Kui sa avalikult tunnistad seda „oma suus olevat sõna”, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal äratas ta surmast üles, siis sind päästetakse. Sest südamega usutakse, et saada õigeks, kuid suuga antakse avalikult tunnistust päästeks” (Rooml. 10:9, 10).

20 Jehoovale pühendunud tunnistajatena oleme kindlad selles, et oleme leidnud tõe. Samuti mõistame, et meil on suur au õpetada teistele head sõnumit Jumala kuningriigist. Kuulutustööd tehes soovime aidata inimestel mõista, et meie õpetus põhineb Piiblil ning näidata oma tegudega, et me tõesti usume seda, et oleme leidnud tõe.

^ lõik 3 Rohkem teavet leiab raamatust „Jehoova tunnistajad — Jumala kuningriigi kuulutajad” („Jehovah’s Witnesses — Proclaimers of God’s Kingdom”), lk 191—198, 448—454.