„Vaata, mina olen iga päev teie juures kuni selle ajastu lõpulejõudmiseni.” (MATT. 28:20)

1. a) Võta kokku piltlik näide nisust ja umbrohust. b) Mismoodi Jeesus seda näidet selgitas?

ÜKS Jeesuse piltlikke näiteid kuningriigist jutustab põllumehest, kes külvab head nisuseemet, ja vaenlasest, kes külvab hea seemne hulka umbrohtu. Umbrohi võtab nisu üle võimust, kuid põllumees ütleb oma orjadele: „Las mõlemad kasvavad koos kuni lõikuseni.” Lõikusajal umbrohi hävitatakse ja nisu kogutakse kokku. Jeesus ise selgitas seda näidet. (Loe Matteuse 13:24—30, 37—43.) Mida see tähendamissõna meile teada annab? (Vaata joonist „Nisu ja umbrohi”.)

2. a) Mida illustreerivad põllumehe põllul toimuvad sündmused? b) Millist tähendamissõna osa me käsitlema hakkame?

2 Põllumehe põllul toimuvad sündmused illustreerivad, kuidas ja millal pidi Jeesus inimkonna seast kokku koguma terve nisuklassi: võitud kristlased, kes hakkavad koos temaga kuningriigis valitsema. Külvamine algas 33. aasta nädalatepühal. Kogumistöö saab läbi, kui praeguse ajastu lõpus elusolevad võitud lõplikult pitseriga märgistatakse ja siis taevasse võetakse (Matt. 24:31; Ilm. 7:1—4). Nagu mäelt avaneb inimesele avar vaade ümbruskonnale, nii annab see tähendamissõna meile hea ülevaate sündmustest, mis pidid toimuma umbes kahe tuhande aasta jooksul. Milliseid kuningriigiga seotud sündmusi me võime tähele panna? Eeltoodud tähendamissõna räägib külvi-, kasvu- ja lõikusajast. See artikkel käsitleb peamiselt lõikusaega. *

JEESUSE VALVSA HOOLE ALL

3. a) Milline olukord kujunes välja pärast esimest sajandit? b) Milline küsimus esitati teksti Matteuse 13:28 järgi ja kes selle esitasid? (Vaata ka järelmärkust.)

3 Umbrohi „ilmus nähtavale” teise sajandi koidikul, kui võltskristlased maailmapõllul pead tõstsid  (Matt. 13:26). Neljandaks sajandiks oli umbrohutaolisi kristlasi palju rohkem kui võitud kristlasi. Mäletatavasti küsisid tähendamissõnas orjad oma isandalt luba umbrohi välja kiskuda (Matt. 13:28). * Mida isand selle peale ütles?

4. a) Mida on näha Isanda ehk Jeesuse vastusest? b) Millal said nisutaolised kristlased nähtavaks?

4 Nisust ja umbrohust rääkides ütles Jeesus: „Las mõlemad kasvavad koos kuni lõikuseni.” Sellest korraldusest on näha, et alates esimest sajandist kuni tänapäevani on maa peal alati olnud nisutaolisi võitud kristlasi. Seda järeldust kinnitavad Jeesuse hilisemad sõnad oma jüngritele „Mina olen iga päev teie juures kuni selle ajastu lõpulejõudmiseni” (Matt. 28:20). Niisiis lubas Jeesus kaitsta võitud kristlasi iga päev kuni lõpuajani välja. Ent kuna umbrohutaolised kristlased võtsid võimust, ei saa me kindlalt väita, kes selle pika perioodi vältel nisuklassi hulka kuulusid. Mõnikümmend aastat enne lõikusaja algust sai aga nisuklass nähtavaks. Mismoodi?

SÕNUMITOOJA, KES ’PUHASTAB TEED’

5. Kuidas täitus Malakia prohvetiennustus esimesel sajandil?

 5 Sajandeid enne seda, kui Jeesus jutustas näite nisust ja umbrohust, inspireeris Jehoova prohvet Malakiat ennustama sündmusi, millest Jeesus oma näites rääkis. (Loe Malakia 3:1—4. *) Ristija Johannes oli ’sõnumitooja, kes  puhastas teed’. (Matt. 11:10, 11.) Kui ta aastal 29 oma tööd alustas, oli Iisraeli rahva kohtumõistmise aeg lähedale jõudnud. Jeesus oli teine sõnumitooja. Ta puhastas Jeruusalemma templi kaks korda: esimest korda oma teenistuse alguses ja teist korda selle lõpupoole (Matt. 21:12, 13; Joh. 2:14—17). Seega kestis Jeesuse puhastustöö mõnda aega.

6. a) Kuidas täitus Malakia prohvetiennustus suuremas ulatuses? b) Millise perioodi jooksul vaatas Jeesus üle vaimset templit? (Vaata ka järelmärkust.)

 6 Kuidas täitus Malakia prohvetiennustus suuremas ulatuses? Mitu aastakümmet enne aastat 1914 tegid Charles Taze Russell ja tema lähedased kaaslased umbes samasugust tööd nagu Ristija Johannes. See tähtis töö hõlmas Piibli tõdede aussetõstmist. Piibliuurijad õpetasid Kristuse lunastusohvri tegelikku tähendust, paljastasid valeõpetuse põrgutulest ja kuulutasid tulevast paganate aegade lõppu. Samas oli olemas arvukalt teisigi usurühmitusi, kes väitsid end olevat Kristuse järelkäijad. Seega tõusis ülioluline küsimus: milline neist rühmitustest on nisu? Vastuse leidmiseks hakkas Jeesus vaimset templit aastal 1914 üle vaatama. See ülevaatus- ja puhastustöö kestis mõnda aega: 1914. aastast kuni 1919. aasta algupooleni. *

ÜLEVAATAMISE JA PUHASTAMISE AASTAD

7. Mida leidis Jeesus eest, kui ta aastal 1914 ülevaatust alustas?

7 Mida leidis Jeesus eest, kui ta ülevaatust alustas? Ta leidis väikse rühma innukaid piibliuurijaid, kes olid rohkem  kui 30 aasta vältel kulutanud oma jõudu ja vara, et teha tarmukalt kuulutustööd. * Kindlasti valdas Jeesust ja ingleid suur rõõm, kui nad nägid, et Saatana umbrohi ei olnud lämmatanud neid üsna väheseid, kuid visasid nisutaimi. Siiski oli tarvis „Leevi poegi” ehk võituid puhastada (Mal. 3:2, 3; 1. Peetr. 4:17). Miks?

8. Mis leidis aset pärast aastat 1914?

8 Mõned piibliuurijad olid 1914. aasta lõpupoole pettunud, et nad ei olnud taevasse läinud. Aastatel 1915—1916 aeglustas väljastpoolt organisatsiooni tulnud vastupanu kuulutustöö tegemist. Mis veelgi halvem, pärast vend Russelli surma 1916. aasta oktoobris tõusis vastupanijaid ka organisatsiooni sees. Vahitorni Piibli ja Traktaatide Ühingu seitsmest juhatuse liikmest neli protestisid otsuse vastu määrata vend Rutherford tööd juhtima. Nad püüdsid vendade seas lõhet tekitada, kuid 1917. aasta augustis lahkusid nad Peetelist — see oli tõepoolest puhastus. Peale selle andsid mõned piibliuurijad järele inimesekartusele. Ent rühmana reageerisid nad Jeesuse puhastustööle positiivselt ja tegid meeleldi vajalikud muudatused. Niisiis kinnitas Jeesus, et nad on nisutaolised tõelised kristlased, kuid kõik võltskristlased, sealhulgas need, kes olid ristiusu kirikutes, heitis ta kõrvale (Mal. 3:5; 2. Tim. 2:19). Mis järgmisena toimus? Vastuse saamiseks mõelgem veel kord tähendamissõnale nisust ja umbrohust.

MIS TOIMUB PÄRAST LÕIKUSAJA ALGUST?

9., 10. a) Mida me seoses lõikusajaga käsitlema asume? b) Mis lõikusajal esimesena toimus?

9 „Lõikus on selle ajastu lõpulejõudmine,” ütles Jeesus (Matt. 13:39). See lõikusaeg algas aastal 1914. Käsitlegem viit sündmust, mida Jeesus selleks ajaks ennustas.

10 Esiteks: umbrohu kokkukogumine. Jeesus lausus: „Lõikusajal ma ütlen lõikajatele: koguge esmalt kokku umbrohi, siduge see vihkudesse”. Pärast aastat 1914 hakkasid inglid koguma kokku umbrohutaolisi kristlasi, eraldades nad võitud „kuningriigi poegadest” (Matt. 13:30, 38, 41).

11. Mis on eristanud tõelisi kristlasi võltskristlastest tänapäevani välja?

11 Kogumistöö jätkudes sai erinevus kahe grupi vahel üha selgemaks (Ilm. 18:1, 4). Aastal 1919 sai ilmsiks, et Suur Babülon on langenud. Mis iseäranis eristas tõelisi kristlasi võltskristlastest? Kuulutustöö. Piibliuurijate eestvedajad hakkasid rõhutama, kui tähtis on igaühel teha kuningriigi kuulutustööd. Näiteks 1919. aastal avaldatud trükis „Neile, kellele see töö on usaldatud” („To Whom the Work Is Entrusted”) innustas kõiki võitud kristlasi minema majast majja kuulutama. Seal oli kirjas: „See töö näib tohutu suurena, kuid see on Issanda töö ja tema jõu abil me saame sellega hakkama. Teil on eesõigus selles osaleda.” Milline oli vastukaja? Tollest ajast alates, nagu „Vahitorn” aastal 1922 ütles, hoogustasid piibliuurijad kuulutustöö tegemist. Majast majja kuulutustööst sai peagi nende ustavate kristlaste tunnusjoon — ja seda on see tänapäevalgi.

12. Mis ajast on nisuklassi kogutud?

12 Teiseks: nisu kogumine. Jeesus andis oma inglitele käsu: „Minge ja koguge nisu mu aita” (Matt. 13:30). Alates aastast 1919 on võituid kogutud taasrajatud kristlikku kogudusse. Need võitud kristlased, kes on praeguse ajastu lõpus elus, kogutakse lõplikult kokku siis,  kui nad saavad kätte oma taevase tasu (Taan. 7:18, 22, 27).

13. Mida näitab kirjakoht Ilmutuse 18:7 prostituudi ehk Suure Babüloni, kaasa arvatud ristiusu kiriku praeguse suhtumise kohta?

13 Kolmandaks: nutmine ja hammaste kiristamine. Mis saab pärast seda, kui inglid seovad umbrohu vihkudesse? Umbrohuklassi seisundit kirjeldades ütleb Jeesus: „Seal nad nutavad ja kiristavad hambaid” (Matt. 13:42). Kas see toimub praegu? Ei. Ristiusu kirik, mis on osa prostituudist, ütleb tänapäeval ikka enda kohta: „Ma istun kui kuninganna ja ma pole mingi lesk, ja mina küll kunagi leina ei näe” (Ilm. 18:7). Ta tunneb end väga võimukalt, arvates isegi, et ta istub kui kuninganna poliitiliste juhtide rühma seljas. Need, keda sümboliseerib umbrohi, hooplevad praegu, mitte ei nuta. Kuid selline olukord ei kesta kaua.

Ristiusu kiriku tihe koostöö poliitiliste juhtidega lõppeb peagi (Vaata lõiku 13)

14. a) Millal ja miks võltskristlased „kiristavad hambaid”? b) Kuidas on meie selginenud arusaam kirjakohast Matteuse 13:42 seotud mõttega tekstis Laul 112:10? (Vaata järelmärkust.)

14 Suure viletsuse ajal, kui kogu organiseeritud valereligioon on hävitatud, otsivad selle endised poolehoidjad varju, ent nad ei leia ühtki turvalist peidupaika (Luuka 23:30; Ilm. 6:15—17). Mõistes seejärel, et hävingu eest pääsu ei ole, nutavad nad meeleheitest ja „kiristavad hambaid” vihast. Sel süngel hetkel nad „taovad . . . endale ahastusest vastu rinda”, nagu Jeesus oma prohvetiennustuses suure viletsuse kohta ütles (Matt. 24:30; Ilm. 1:7). *

15. Mida tehakse umbrohuga ja millal see toimub?

15 Neljandaks: umbrohi visatakse ahju. Inglid viskavad umbrohuvihud „lõõmavasse ahju” (Matt. 13:42). See viitab täielikule hävingule. Niisiis hävitatakse valereligiooni organisatsioonide endised poolehoidjad suure viletsuse lõppfaasis Harmagedoonis (Mal. 3:19).

16., 17. a) Milline on viimane sündmus, mida Jeesus oma piltlikus näites mainib? b) Miks me võime järeldada, et see sündmus toimub tulevikus?

16 Viiendaks: õiged säravad. Prohvetiennustuse lõpus sõnab Jeesus: „Sel ajal löövad õiged särama nagu päike oma Isa kuningriigis” (Matt. 13:43). Millal ja kus see toimub? Need sõnad täituvad tulevikus. Jeesus ei rääkinud ennustuses tegevusest, mis leiab praegu maa peal aset, vaid tulevasest sündmusest taevas. * Mõelgem kahele põhjusele, miks võib teha sellise järelduse.

17 Esiteks vaadelgem, millal see toimub. Jeesus ütles: „Sel ajal löövad õiged  särama.” Fraas „sel ajal” viitab selgelt sündmusele, millest Jeesus oli äsja kõnelenud, nimelt umbrohu viskamisele lõõmavasse ahju. See toimub suure viletsuse lõppfaasis. Seepärast on mõistlik järeldada, et võitud „löövad . . . särama” samuti sel tulevasel ajal. Teiseks vaadelgem, kus see toimub. Jeesus ütles, et õiged ’säravad kuningriigis’. Mida see tähendab? Kõik ustavad võitud kristlased, kes on pärast suure viletsuse algfaasi veel maa peal, on selleks ajaks juba lõplikult pitseriga märgistatud. Seejärel, nagu näitab Jeesuse ennustus suure viletsuse kohta, kogutakse nad taevasse (Matt. 24:31). Seal nad säravad „oma Isa kuningriigis” ning peagi pärast Harmagedooni lahingut on nad Jeesuse rõõmsa pruudina „Talle pulmas” (Ilm. 19:6—9).

KASU MEILE

18., 19. Mismoodi tuleb meile kasuks see, kui mõistame Jeesuse tähendamissõna nisust ja umbrohust?

18 Kuidas selle tähendamissõna uurimine meile kasuks tuleb? Käsitlegem kolme aspekti. Esiteks aitab see meil mõningatest asjadest paremini aru saada. Näiteks ilmneb tähendamissõnast üks tähtis põhjus, miks Jehoova lubab kurjusel kesta. Ta „sallis . . . vihaanumaid”, et valmistada ette „halastusanumaid”, nisuklassi (Rooml. 9:22—24). * Teiseks, see annab meile kindlust. Lõpu lähenedes intensiivistavad vaenlased meie vastu rünnakuid, ent „nad ei saa võimust”. (Loe Jeremija 1:19.) Nagu Jehoova on aegade jooksul kaitsnud nisuklassi, nii on meie taevane isa Jeesuse ja inglite vahendusel ka meiega „iga päev” (Matt. 28:20).

19 Kolmandaks, see tähendamissõna võimaldab meil kindlaks teha, kes moodustavad nisuklassi. Miks on see nii tähtis? On äärmiselt oluline teada, kes on nisutaolised kristlased, kui soovime leida vastust küsimusele, mille Jeesus tõstatas viimsete päevade kohta käivas ulatuslikus prohvetiennustuses. Ta küsis: „Kes on tegelikult ustav ja arukas ori?” (Matt. 24:45). Järgmised kaks artiklit annavad sellele küsimusele ammendava vastuse.

^ lõik 2 Mal. 3:1 (UM): „„Vaata, ma saadan oma sõnumitooja, ja tema puhastab minu ees tee. Ootamatult tuleb oma templi juurde isand, keda te otsite, ja lepingu sõnumitooja, keda te igatsete. Vaata, ta tuleb kindlasti,” ütleb vägede Jehoova.”

 

^ lõik 3 Lõik 2: Tuletamaks meelde, mida tähendavad selle tähendamissõna teised osad, soovitame läbi lugeda artikli „Õiged löövad särama nagu päike”, mis ilmus 2010. aasta 15. märtsi „Vahitornis”.

^ lõik 5 Lõik 3: Kuna Jeesuse apostlid olid surnud ja maa peale järelejäänud võitud kristlasi ei sümboliseerinud mitte orjad, vaid nisu, siis kujutavad need orjad hästi ingleid. Hiljem öeldakse tähendamissõnas, et need, kes umbrohtu lõikavad, on inglid (Matt. 13:39).

^ lõik 6 Lõik 6: See on muudatus meie arusaamades. Enne arvasime, et templi ülevaatamine toimus aastal 1918.

^ lõik 7 Lõik 7: Aastatel 1910—1914 levitasid piibliuurijad peaaegu 4 miljonit raamatut ning üle 200 miljoni traktaadi ja brošüüri.

^ lõik 14 Lõik 14: See on meie selginenud arusaam kirjakohast Matteuse 13:42. Enne on meie väljaannetes öeldud, et võltskristlased on nutnud ja kiristanud hambaid aastakümneid, tundes sügavat kurbust sellepärast, et „kuningriigi pojad” paljastavad neid kui „Kurja poegi” (Matt. 13:38). Tuleks aga tähele panna, et hammaste kiristamine on seotud hävinguga (Laul 112:10, UM).

^ lõik 16 Lõik 16: Taanieli 12:3 ütleb: „Siis paistavad mõistlikud [võitud kristlased] nagu taevalaotuse hiilgus.” Sel ajal, kui nad on maa peal, viitab see nende kuulutustööle. Kuid Matteuse 13:43 osutab ajale, kui nad säravad taevases kuningriigis. Varem arvasime, et mõlemad kirjakohad viitavad samale tegevusele — kuulutustööle.