„Meie Issanda kannatlikkust pidage päästeks.” (2. PEETR. 3:15)

1. Millele on paljud ustavad kristlased mõelnud?

ÜKS õde, kes pidas aastakümnete jooksul ustavalt vastu paljudes raskustes, küsis alandlikult: „Kas minu silmad näevad lõppu?” Paljud, kes on teeninud Jehoovat pikki aastaid, on mõelnud samale asjale. Me igatseme väga aega, mil Jumal kõrvaldab praegused probleemid ja teeb kõik uueks (Ilm. 21:5). Kuigi meil on rohkesti põhjuseid uskuda, et Saatana maailma lõpp on väga lähedal, võib siiski olla raske seda päeva kannatlikult oodata.

2. Milliseid küsimusi seoses kannatlikkusega me arutama hakkame?

2 Ometi näitab Piibel, et meil on vaja olla kannatlikud. Nagu Jumala teenijad enne meid, saame meiegi kätte, mida Jumal on tõotanud, kui meil on tugev usk ja me ootame kannatlikult aega, mil ta täidab need tõotused. (Loe Heebrealastele 6:11, 12.) Jehoova ise on olnud kannatlik. Ta oleks võinud teha kurjusele lõpu ükskõik millal, kuid ta ootab õiget aega (Rooml. 9:20—24). Miks ta on nii kannatlik? Mil moel on Jeesus näidanud üles Jumalale iseloomulikku kannatlikkust? Millised head tulemused on sellel, kui meie arendame sellist kannatlikkust? Vastused neile küsimustele aitavad meil õppida olema kannatlikud ja tugevdada oma usku, isegi kui meile tundub, et Jehoova viivitab.

MIKS JEHOOVA ON KANNATLIK?

3., 4. a) Miks on Jehoova ilmutanud kannatlikkust, kui ta on viinud täide oma eesmärki seoses maaga? b) Kuidas reageeris Jehoova Eedeni mässu korral?

3 Jehooval on hea põhjus olla kannatlik. On tõsi, et tal on alati olnud absoluutne võim kogu universumi üle. Kuid Eedeni aias toimunud mäss tõstatas kõikehaarava tähtsusega küsimused. Jehoova on olnud kannatlik, sest ta teab, et neile küsimustele täielike  vastuste saamine võtab aega. Kuna ta teab väga hästi, millised on nii vaimolendite kui ka inimeste teod ja mõtted, siis tegutseb ta kindlasti meie parimates huvides (Heebr. 4:13).

4 Jehoova eesmärk oli, et Aadama ja Eeva järeltulijad täidaksid maa. Kui Saatan ahvatles Eevat ning Aadam seejärel Jumala seadust rikkus, ei loobunud Jumal oma eesmärgist. Ta ei sattunud paanikasse, ei teinud rutakaid otsuseid. Samuti ei kaotanud ta inimsoo suhtes lootust ega reageerinud äärmuslikult. Selle asemel oli tal kohe olemas idee, kuidas viia täide oma eesmärk seoses inimeste ja maaga (Jes. 55:11). Selleks et täita oma eesmärk ja tõendada oma ülemvõimu õiguspärasust, on Jehoova ilmutanud suurt enesevalitsust ja kannatlikkust, oodates isegi tuhandeid aastaid, et tema eesmärgi mõningad aspektid teostuksid parimal viisil.

5. Millise võimaluse on Jehoova kannatlikkus paljudele avanud?

5 Veel üks põhjus, miks Jehoova on kannatlikult oodanud, on see, et rohkem inimesi võiks saada igavese elu. Just praegu teeb ta ettevalmistusi, et päästa „suur rahvahulk” (Ilm. 7:9, 14; 14:6). Jehoova aitab inimesi meie tehtava kuulutustöö kaudu, kutsudes neid omandama teadmisi tema kuningriigi kohta ja õppima tundma tema õiglasi norme. Kuningriigisõnum on parim võimalik sõnum inimkonnale, see on tõesti „hea sõnum” (Matt. 24:14). Igaüks, keda Jehoova tõmbab, saab ülemaailmse koguduse osaks, mille liikmed on omavahel tõelised sõbrad ja armastavad seda, mis on õige (Joh. 6:44—47). Meie armastav Jumal aitab sellistel inimestel pälvida tema heakskiidu. Samuti on ta inimkonna hulgast valinud välja neid, kel on väljavaade saada tema taevase valitsuse liikmeks. Pärast taevase tasu kättesaamist aitavad need pühendunud isikud kuulekatel inimestel jõuda täiuslikkuseni ja saada lõputu elu. On selge, et isegi sel ajal, kui Jehoova on kannatlikult oodanud, on ta tegutsenud oma tõotuste täitumise nimel — ja seda kõike meie heaks.

6. a) Milles ilmnes Jehoova kannatlikkus Noa päevil? b) Kuidas näitab Jehoova kannatlikkust tänapäeval?

6 Jehoova on kannatlik isegi siis, kui tema kannatus pannakse proovile äärmuslikul moel. See ilmneb hästi sellest, kuidas ta tegeles kurjuse probleemiga enne veeuputust. Maa peal lokkas tol ajal kõlvatus ja vägivald ning Jehoova „süda valutas”, kuna inimesed olid niivõrd mandunud (1. Moos. 6:2—8). Ta ei sallinud seda olukorda lõputult, vaid otsustas tuua sõnakuulmatu inimkonna peale veeuputuse. Siis, „kui Jumal ootas kannatlikult Noa päevil”, tegi ta ettevalmistusi Noa ja tema pere päästmiseks (1. Peetr. 3:20). Kui jõudis kätte õige aeg, teavitas Jehoova Noad oma otsusest ja andis talle ülesande ehitada laev (1. Moos. 6:14—22). Noa oli ka „õigusekuulutaja” ja rääkis kaasinimestele lähenevast hävingust (2. Peetr. 2:5). Jeesus ütles, et meie aeg sarnaneb Noa päevadega. Jehoova on otsustanud, millal ta teeb lõpu praegusele kurjale maailmale. Ükski inimene ei tea seda „päeva ega tundi” (Matt. 24:36). Jumal on andnud meile ülesande hoiatada inimesi ja rääkida neile, kuidas nad võiksid pääseda.

7. Kas Jehoova viivitab oma tõotuste täitmisega? Selgita.

7 Niisiis on selge, et Jehoova kannatlikkus ei tähenda, nagu ta ootaks lihtsalt käed rüpes aja möödumist. Jah, me ei tohiks tema kannatlikkust kunagi segi ajada tähelepanematuse või osavõtmatusega. Samas tuleb tunnistada, et seda pole alati kerge meeles hoida, kui aastaid muudkui koguneb turjale  või me kogeme kannatusi praeguses kurjas maailmas. Me võime masenduda või tunda, et Jumal viivitab oma tõotuste täitmisega (Heebr. 10:36). Ära kunagi unusta, et tema kannatlikkusel on head põhjused ning et ta tegutseb järelejäänud aja jooksul oma ustavate teenijate heaolu nimel (2. Peetr. 2:3; 3:9). Vaadelgem nüüd, kuidas Jeesus ilmutas samamoodi kannatlikkust nagu Jehoova.

MILLES ON AVALDUNUD JEESUSE ERAKORDNE KANNATLIKKUS?

8. Millistes olukordades ilmnes Jeesuse kannatlikkus?

8 Jeesus on innukalt täitnud Jumala tahet lugematuid aastatuhandeid. Kui Saatan tõstis mässu, otsustas Jehoova saata maa peale oma ainusündinud poja kui Messia. Mõtle, mida see tähendas: Jeesus pidi selle aja saabumist tuhandeid aastaid kannatlikult ootama. (Loe Galaatlastele 4:4.) Seejuures ta lihtsalt ei oodanud tegevusetult, vaid oli hõivatud tööga, mille Isa oli talle andnud. Kui ta viimaks maa peale tuli, teadis ta, et peab surema Saatana käe läbi, nagu oli ennustatud (1. Moos. 3:15; Matt. 16:21). Ta allutas end kannatlikult Jumala tahtele, kuigi see tähendas kohutavaid kannatusi. Ta oli ülim näide ustavusest. Ta ei keskendunud endale ja oma positsioonile ning meil tuleks temast eeskuju võtta (Heebr. 5:8, 9).

9., 10. a) Mida Jeesus teeb sel ajal, kui ta ootab kannatlikult Jehoova seatud aega? b) Kuidas me peaksime suhtuma Jehoova määratud aegadesse?

9 Pärast ülestõusmist sai Jeesus võimu nii taevas kui ka maa peal (Matt. 28:18). Ta kasutab oma võimu selleks, et viia täide Jehoova eesmärk vastavalt Jehoova määratud aegadele. Jeesus ootas kannatlikult Jumala paremal käel kuni aastani 1914, mil Jumal pani tema vaenlased pingiks tema jalgadele (Laul 110:1, 2; Heebr. 10:12, 13). Varsti asub ta tegutsema, et teha lõpp Saatana maailmale. Vahepeal tegeleb Jeesus kannatlikult inimestega ja juhatab neid „eluvete” juurde (Ilm. 7:17).

10 Kas sina võtad Jeesuse eeskujuks selles, kuidas suhtuda Jehoova määratud aegadesse? Jeesus tegi kahtlemata innukalt kõike, mida Isa tal teha palus, kuid samas ootas ta meeleldi Jumala seatud aega. Saatana kurja maailma lõppu oodates on meil kõigil vaja kannatlikkust, et mitte kunagi Jumalast ette rutata ega masenduse tõttu alla anda. Kuidas me saame sellist kannatlikkust arendada?

KUIDAS SAAN MINA ARENDADA JUMALALE OMAST KANNATLIKKUST?

11. a) Kuidas on kannatlikkus seotud usuga? b) Miks on meil küllaldaselt põhjusi usus kindlad olla?

11 Enne Jeesuse maa peale tulekut olid prohvetid ja teised ustavad jumalateenijad näidanud oma eeskujuga, et isegi ebatäiuslikud inimesed võivad kannatlikult vastu pidada. Nende kannatlikkus oli tihedalt seotud usuga. (Loe Jaakobuse 5:10, 11.) Kui nad poleks tegelikult uskunud, mida Jehoova neile ütles — kui neil oleks puudunud usk —, kas oleksid nad siis kannatlikult oodanud tema tõotuste täitumist? Ikka ja jälle kohtasid nad hirmutavaid või ränki usukatseid, kuid nad olid kindlad, et Jumal teeb lõpuks seda, mida ta oli tõotanud (Heebr. 11:13, 35—40). Meil on veelgi rohkem põhjust olla usus kindlad, kuna Jeesus teenib praegu „meie usu . . . Täiustajana” (Heebr. 12:2). Ta viis palju prohvetiennustusi täide ja avaldas Jumala eesmärke viisil, mis annab meile küllaldaselt põhjusi olla usus tugevad.

12. Mida me saame oma usu tugevdamiseks teha?

12 Mida me saame teha, et tugevdada  oma usku ja seeläbi arendada kannatlikkust? Kõige tähtsam on järgida Jumala nõuandeid. Mõtle näiteks põhjustele, miks panna kuningriik oma elus esikohale. Kas sa saaksid veelgi paremini rakendada ellu nõuannet kirjakohas Matteuse 6:33? See võib tähendada seda, et kasutad rohkem aega põlluteenistuseks või teed mõningaid muudatusi oma eluviisis. Ära unusta seda, kuidas Jehoova on siiani sinu pingutusi õnnistanud. Võib-olla on ta aidanud sul leida uue piibliuurimise või andnud sulle „Jumala rahu, mis ületab kõik mõtted”. (Loe Filiplastele 4:7.) Kui keskendud sel viisil kõigele heale, mida oled kogenud tänu Jehoova juhendite järgimisele, saad kinnitust selle kohta, kui tähtis on olla kannatlik (Laul 34:9).

13. Too näide selle kohta, kuidas tugevnev usk aitab olla kannatlikum.

13 See, kuidas usk võib teha meid kannatlikumaks, sarnaneb järjepideva külvamise, harimise ja lõikusega. Iga kord, kui põllumees saab rikkaliku saagi, kasvab tema kindlameelsus külvata ka järgmisel aastal. Muidugi peab ta kannatlikult lõikusaega ootama, kuid see ei tõkesta teda külvamast, võib-olla ta isegi suurendab oma külvipinda. Ta on kindel, et lõikab saaki. Samamoodi kasvab meie usaldus Jehoova vastu iga korraga, kui uurime tema nõuandeid, talitame nende järgi ja lõikame selle head vilja. Samuti kasvab meie usk ning tänu sellele on meil kergem oodata õnnistusi, mille tulekus me oleme kindlad. (Loe Jaakobuse 5:7, 8.)

Kannatlikkus aitab sul panna kuningriigi elus esikohale ja lõigata õnnistusi

14., 15. Kuidas me peaksime suhtuma kannatustesse?

14 Veel üks viis arendada kannatlikkust on see, kui püüame vaadata maailma ja oma olukorda Jehoova silmade läbi. Mõtle näiteks, kuidas Jehoova suhtub inimeste kannatustesse. Ta on nende  kannatusi nähes pikka aega valu tundnud, ometi pole ta sedavõrd kurbuse alla mattunud, et oleks võimetu head tegema. Ta saatis oma ainusündinud poja selleks, „et purustada Kuradi töö” ja heastada kogu kahju, mida Saatan on inimestele põhjustanud (1. Joh. 3:8). Varsti võime tõdeda, et kannatused olid ajutised, kuid Jumala lahendus on püsiv. Selle asemel et Saatana maailma kurjuse pärast masenduda või muutuda lõppu oodates kannatamatuks, uskugem kindlalt nähtamatuid asju, mis kestavad igavesti. Jehoova on seadnud kurjusele kindla ajalise piiri ning pole kahtlustki, et ta asub tegutsema just õigel ajal (Jes. 46:13; Nahum 1:9).

15 Praeguse ajastu rasketel viimsetel päevadel võime kogeda ränki usukatseid. Kui langeme vägivalla ohvriks või kui meie lähedased kannatavad, ei peaks me saama vihaseks, vaid otsustavalt ja täielikult usaldama Jehoovat. Kuna oleme ebatäiuslikud, ei ole see kerge. Kuid tuleta meelde, kuidas Jeesus toimis, nagu on kirjas Matteuse 26:39. (Loe.)

16. Mida poleks meil tark järelejäänud aja jooksul teha?

16 Jumalale iseloomuliku kannatlikkuse ilmutamist võib takistada elame-näeme-suhtumine. Mida see tähendab? Kui inimene pole veendunud, et lõpp on lähedal, võib ta hakata nii-öelda kindlustama oma seljatagust juhuks, kui asjad ei lähe nii, nagu Jehoova on öelnud. Teisisõnu, ta võib hakata mõtlema: „Ma ootan ja vaatan, kas Jehoova tõesti peab oma sõna.” Seejärel võib ta üritada endale selles maailmas nime teha, püüda kindlustada end majanduslikult, selle asemel et Jumala kuningriiki elus esikohal hoida, või panna oma lootuse kõrgharidusele, et tagada endale praegu mugav elu. Kas selline suhtumine ei näitaks aga tegelikult usupuudust? Tuleta meelde, et Paulus ergutas meid võtma eeskujuks ustavaid, kes said Jehoovalt tõotused „usu ja kannatlikkuse kaudu” (Heebr. 6:12). Jehoova ei luba sellel kurjal maailmal eksisteerida hetkegi kauem, kui on hädavajalik tema eesmärgi täitumiseks (Hab. 2:3). Järelejäänud aja jooksul peame hoiduma teenimast Jehoovat vaid vormitäiteks. Meil tuleb hoopis jääda valvsaks ja teha innukalt hea sõnumi kuulutamise tööd, mis pakub meile võrratut rahulolu juba praegu (Luuka 21:36).

MILLISEID ÕNNISTUSI TOOB KANNATLIKKUS?

17., 18. a) Mida me saame oma kannatlikkuse kaudu tõendada? b) Milliseid õnnistusi toob kannalikkus?

17 Ükskõik kas oleme teeninud Jumalat mõne kuu või mitmeid aastakümneid, soovime teenida teda igavesti. Kannatlikkus aitab meil pääste saamiseni vastu pidada, hoolimata sellest, kui palju aega on lõpuni jäänud. Jehoova annab meile praegu võimaluse tõendada, et usaldame täielikult tema otsuseid ja jääme talle ustavaks, isegi kui peame tema nime pärast kurja kannatama (1. Peetr. 4:13, 14). Lisaks sellele Jumal vormib meid ja see aitab meil pääste saamiseks vajalikku kannatlikkust arendada (1. Peetr. 5:10).

18 Jeesusel on kogu võim nii taevas kui ka maa peal ning mitte miski ega keegi peale sinu enda ei saa kiskuda sind tema kaitsva hoole alt (Joh. 10:28, 29). Meil pole tarvis tunda hirmu tuleviku ega isegi mitte surma ees. Need, kes peavad kannatlikult lõpuni vastu, päästetakse. Niisiis ei tohi me lasta maailmal end ahvatleda, nii et loobuksime Jehoovale toetumast. Olgu meie otsus hoopis kasvatada enda usku ning kasutada targalt lõpuni jäänud aega, mil Jumal ilmutab kannatlikkust. (Matt. 24:13; loe 2. Peetruse 3:17, 18.)