Jehoova on tõe Jumal

”Sa oled mind lunastanud, Jehoova, sa tõe Jumal!” (LAUL 31:6)

1. Milline olukord valitses taevas ja maa peal, kui polnud mingit ebaausust?

OLI aeg, kui polnud mingit ebaausust. Vaimumaailmas elasid täiuslikud vaimolendid, kes teenisid oma Loojat, ”tõe Jumalat” (Laul 31:6). Keegi ei valetanud ega petnud. Jehoova rääkis oma vaimpoegadele tõtt. Ta tegi seda sellepärast, et armastas neid ja oli väga huvitatud nende heaolust. Maa peal oli samasugune olukord. Jehoova lõi esimese mehe ja naise ning rääkis nendega enda määratud suhtluskanali kaudu alati selgelt, otsekoheselt ja ausalt. Kui imeline võis see küll olla!

2. Kes pani alguse valetamisele ja miks?

2 Lõpuks võttis üks Jumala vaimpoeg nõuks Jehoovale jultunult vastu hakata ja ennast ise jumalaks tõsta. See vaimolend, kes sai tuntuks kui Kurat-Saatan, tahtis, et teda jumaldataks. Selle eesmärgi saavutamiseks hakkas ta valetama, püüdes nõnda teisi enda võimu alla saada. Nii sai temast ”valetaja ja vale isa” (Johannese 8:44).

3. Mida Aadam ja Eeva Saatana valetamise peale tegid ning mis oli tagajärg?

3 Mao kaudu ütles Saatan esimesele naisele Eevale, et kui too jätab Jumala käsule kuuletumata ja sööb keelatud vilja, siis ta ei sure. See oli vale. Saatan ütles Eevale veel, et seda vilja süües saab naine Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Seegi oli vale. Eevale ei olnud küll kunagi varem valetatud, ent ta pidi märkama, et mao jutt pole kooskõlas sellega, mida Jumal tema abikaasale Aadamale oli öelnud. Siiski uskus ta Saatanat, mitte Jehoovat. Ta langes pettuse lõksu, võttis vilja ja sõi. Hiljem sõi seda vilja ka Aadam (1. Moosese 3:1—6). Nagu Eeva, nii polnud Aadamgi kunagi varem ühtki valet kuulnud, kuid teda ju ei petetud (1. Timoteosele 2:14). Oma tegudega ta näitas, et ta hülgab Looja. Inimkonnale avaldas see kohutavat mõju. Aadama sõnakuulmatuse tõttu pärisid kõik tema järglased patu ja surma ning sellega kaasneva äärmise viletsuse (Roomlastele 5:12).

4. a) Milliseid valesid räägiti Eedenis? b) Mida me peame tegema, et Saatan meid ei eksitaks?

4 Valetamine levis. Meil tuleb mõista, et Eedeni aias räägitud valed olid otseseks rünnakuks Jehoova aususe vastu. Saatan väitis, et Jumal varjab esimese inimpaari eest midagi head. Loomulikult polnud see nii. Aadamale ja Eevale ei toonud nende sõnakuulmatus mingit kasu. Nad surid, nagu Jehoova oli öelnud. Sellest hoolimata ründas ja laimas Saatan Jehoovat edasi. Ta tegi seda niisuguses ulatuses, et sajandeid hiljem inspireeriti apostel Johannest kirjutama: ”Saatan . . . eksitab kogu maailma” (Ilmutuse 12:9). Et Kurat-Saatan meid ei eksitaks, tuleb meil täielikult usaldada Jehoovat ja tema Sõna. Kuidas sa saad arendada ja tugevdada oma usaldust Jehoova vastu ning kaitsta end tema Vastase pettuste ja valede eest?

Jehoova teab tõde

5., 6. a) Millised teadmised on Jehooval? b) Millised on inimeste teadmised, võrreldes Jehoova teadmistega?

5 Piiblis öeldakse Jehoova kohta sageli, et tema on see, kes ”kõik on loonud”  (Efeslastele 3:9). Ta ”on teinud taeva ja maa ja mere ja kõik, mis nende sees on” (Apostlite teod 4:24). Kuna Jehoova on Looja, teab ta tõde kõige kohta. Mõtle näiteks mehele, kes projekteerib oma maja ning seejärel ehitab selle valmis, pannes ise paika kõik palgid ja lüües sisse kõik naelad. Ta tunneb seda maja seest ja väljast ning tal on selle kohta rohkem teadmisi kui ühelgi kõrvaltvaatajal. Inimene tunneb hästi asju, mida ta ise kavandab ja valmistab. Nii teab ka Looja oma loodu kohta kõike, mida on võimalik teada.

6 Prohvet Jesaja kirjeldas kaunilt Jehoova teadmiste ulatust. Ta ütles: ”Kes on mõõtnud pihuga vee? Või määranud vaksaga taeva? Või kogunud vakaga maa põrmu? Või vaaginud margapuuga mäed ja kaalukaussidega künkad? Kes on juhatanud Jehoova vaimu või teda õpetanud tema nõuandjana? Kellega on ta nõu pidanud, et see annaks temale arusaamise ja õpetaks õiguse rada, õpetaks temale tarkust ja teeks teatavaks mõistuse tee?” (Jesaja 40:12—14). Jehoova on tõepoolest ”kõikteadja Jumal”, ta on ”täiuslik teadja” (1. Saamueli 2:3; Iiob 36:4; 37:16). Kui vähe teame meie temaga võrreldes! Inimesed on suutnud küll koguda muljetavaldavalt suure hulga teadmisi, kuid meie arusaamine materiaalsest loodust ei ulatu isegi Jumala ”tee äärteni”. See on otsekui sosin, võrreldes vägeva äikesega (Iiob 26:14).

7. Mida tunnistas Taavet Jehoova teadmiste kohta ja millega me peaksime seetõttu nõustuma?

7 Kuna Jehoova lõi meid, siis on loogiline, et ta tunneb meid hästi. Kuningas Taavet tunnistas seda. Ta kirjutas: ”Jehoova, sa uurid mind läbi ja tunned mind! Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen; sa mõistad kaugelt ära mu mõtted! Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali-olemise, ja kõik mu teed on sulle tuttavad! Sest ei ole veel sõnagi mu keelel, näe, siis sa, Jehoova,  tead selle kõik ära!” (Laul 139:1—4). Taavet muidugi teadis, et inimestel on vaba tahe — Jumal on andnud meile võimaluse kas kuuletuda talle või mitte (5. Moosese 30:19, 20; Joosua 24:15). Siiski tunneb Jehoova meid palju paremini kui me ise. Ta soovib meile parimat ja ta suudab juhtida meie teid (Jeremija 10:23). Tõepoolest, ei ole ühtki õpetajat, eksperti ega nõuandjat, kes oskaks paremini meile tõde õpetada ning meid targaks ja õnnelikuks teha.

Jehoova on aus

8. Kuidas me teame, et Jehoova on aus?

8 Üks asi on teada, mis on tõde, kuid teine asi on alati tõtt rääkida ja aus olla. Näiteks Kurat valis selle tee, et ei ”jäänud püsima tõesse” (Johannese 8:44). Vastupidi temale on Jehoova ”rikas . . . tõest” (2. Moosese 34:6). Pühakiri toob järjekindlalt esile mõtte, et Jehoova on aus. Apostel Paulus ütles, et ”Jumalal on võimatu valetada” ja et Jumal ”ei valeta” (Heebrealastele 6:18; Tiitusele 1:2). Ausus on Jumala isiksuse tähtis osa. Me võime Jehoovale loota ja teda usaldada, sest ta on aus ega peta kunagi oma lojaalseid teenijaid.

9. Kuidas on Jehoova nimi tõega seotud?

9 Juba ainuüksi Jehoova nimi annab tunnistust tema aususest. See nimi tähendab ’tema põhjustab saamist’, viidates Jehoovale kui isikule, kes saab järk-järgult kõigi oma tõotuste Täideviijaks. Keegi teine ei suuda midagi sellist teha. Kuna Jehoova on Kõigekõrgem, ei saa miski tema eesmärkide täitumist takistada. Jehoova pole lihtsalt tõemeelne — ainult temal on jõudu ja tarkust kõik öeldu täide viia.

10. a) Kuidas oli Joosua tunnistajaks Jehoova tõemeelsusele? b) Milliseid Jehoova tõotuste täitumisi oled sina näinud?

10 Joosua oli üks paljudest, kes oli tunnistajaks märkimisväärsetele sündmustele, mis tõestasid Jehoova tõemeelsust. Joosua oli Egiptuses, kui Jehoova saatis egiptlastele kümme nuhtlust, kuulutades need kõik ükshaaval ette. Lisaks sellele koges Joosua, kuidas täitusid Jehoova tõotused vabastada iisraellased Egiptusest, viia nad Tõotatud Maale ja alistada võimsad kaananlaste armeed. Oma elu lõpu poole ütles Joosua Iisraeli vanematele meestele: ”Teie mõistke kogu südame ja hingega, et ei ole langenud tühja ainustki sõna kõigist neist häist sõnadest, mis Jehoova, teie Jumal, teile on rääkinud: kõik on teil täide läinud, ei ole neist ainustki langenud tühja!” (Joosua 23:14). Sa pole küll olnud tunnistajaks neile imedele, mida nägi Joosua, kuid kas sa oled kogenud oma elus Jumala tõotuste tõepärasust?

Jehoova teeb tõe teatavaks

11. Mis näitab, et Jehoova tahab inimestele tõde rääkida?

11 Kujutle lapsevanemat, kel on tohutult teadmisi, kuid kes oma lastega haruharva räägib. Kas pole sa tänulik, et Jehoova ei ole selline? Jehoova suhtleb inimestega armastavalt ja sageli. Pühakiri nimetab teda ”Suurimaks Õpetajaks” (Jesaja 30:20, UM). Oma helduses suhtleb ta isegi nendega, kes ei taha teda kuulata. Näiteks andis ta Hesekielile ülesande kuulutada inimestele, kelle kohta ta teadis, et nad on ükskõiksed. Jehoova ütles: ”Inimesepoeg, tule, mine Iisraeli soo juurde ja räägi neile minu sõnu!” Seejärel ta hoiatas: ”Iisraeli sugu ei taha sind kuulata, sest nad ei taha mindki kuulata! Sest kogu Iisraeli sugu on kõva laubaga ja paadunud südamega!” See oli Hesekielile raske ülesanne, kuid ta täitis selle ustavalt, peegeldades nõnda Jehoova kaastunnet.  Kui sulle antakse mõni raskevõitu kuulutustööülesanne ja sa loodad Jumalale, siis võid olla kindel, et ta tugevdab sind, nagu ta tugevdas ka prohvet Hesekieli (Hesekiel 3:4, 7—9).

12., 13. Kuidas on Jumal inimestega suhelnud?

12 Jehoova soovib, et ”kõik inimesed õndsaks saaksid ja tõe tunnetusele tuleksid” (1. Timoteosele 2:4). Ta on rääkinud prohvetite, inglite ja isegi oma kalli Poja Jeesus Kristuse kaudu (Heebrealastele 1:1, 2; 2:2). Jeesus ütles Pilaatusele: ”Ma olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma tõele tunnistust annaksin. Kes tõe seest on, see kuuleb minu häält!” Pilaatusel oli hindamatu võimalus saada teada tõde Jehoova päästekorralduse kohta otse Jumala Pojalt. Pilaatus aga polnud tõest huvitatud ega tahtnud Jeesuselt midagi õppida. Ta vastas küüniliselt: ”Mis on tõde?” (Johannese 18:37, 38). Selline suhtumine oli kahetsusväärne. Paljud inimesed siiski kuulasid tõde, mida Jeesus avalikult teatavaks tegi. Jeesus ütles oma jüngritele: ”Õndsad on teie silmad, et nad näevad ja teie kõrvad, et nad kuulevad!” (Matteuse 13:16).

13 Jehoova on säilitanud tõde Piibli vahendusel ja ta on teinud selle kättesaadavaks kõigile inimestele. Piibel räägib asjadest nii, nagu need tegelikult on. Selles kirjeldatakse Jumala omadusi, eesmärke ja käske ning ka inimkonna olukorda. Jeesus ütles palves Jehoovale: ”Sinu sõna on tõde” (Johannese 17:17). Seepärast on Piibel ainulaadne raamat. See on ainus teos, mille on inspireerinud Jumal, kes teab kõike (2. Timoteosele 3:16). Piibel on väärtuslik kingitus inimkonnale, ning Jumala teenijad hindavad seda väga. On tark lugeda seda iga päev.

Hoia tõest kõvasti kinni

14. Mis on mõningad asjad, mida Jehoova on lubanud teha, ja miks me võime teda usaldada?

14 Me peaksime võtma tõsiselt asju, mida Jehoova meile oma Sõnas räägib. Ta on see, kes ta ütleb end olevat, ning ta teeb, mida lubab. Meil on igati põhjust Jumalat usaldada. Me võime kindlad olla, et kui Jehoova on lubanud ’maksta kätte neile, kes ei tunne teda ja kes ei alistu meie Issanda Jeesus Kristuse evangeeliumile’, siis ta ka teeb seda (2. Tessalooniklastele 1:8). Me võime usaldada Jehoovat ka selles, kui ta ütleb, et ta armastab neid, kes püüavad olla õiglased; et ta annab igavese elu neile, kes usuvad, ning et ta kõrvaldab igasuguse vaeva ja isegi surma. Jehoova kinnitas selle viimase  lubaduse usaldusväärsust, andes apostel Johannesele juhise: ”Kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised!” (Ilmutuse 21:4, 5; Õpetussõnad 15:9; Johannese 3:36).

15. Millised on mõned valed, mida Saatan levitab?

15 Saatan on Jehoovale täielik vastand. Selle asemel et inimesi valgustada, ta hoopis eksitab neid. Ta levitab palju valesid, et inimesi puhtast jumalakummardamisest eemale juhtida. Saatan näiteks tahab panna meid uskuma, et Jumal on meist kaugel ja et teda ei puuduta meie kannatused siin maa peal. Ometigi näitab Piibel, et Jehoova hoolib väga oma loodutest ning et ta mõistab hukka kurjuse ja kannatused (Apostlite teod 17:24—30). Samuti tahab Saatan panna inimesi uskuma, et vaimsete asjadega tegelemine on ajaraiskamine. Piibel aga kinnitab, et ’Jumal ei ole ülekohtune, et ta unustaks ära meie teod ja armastuse, mida oleme osutanud tema nimele’. Seal on hoopis selgelt kirjas, et ”ta annab palga neile, kes teda otsivad” (Heebrealastele 6:10; 11:6).

16. Miks peavad kristlased valvel püsima ja tõest kõvasti kinni hoidma?

16 Apostel Paulus kirjutas Saatana kohta: ”Selle maailma jumal on teinud [uskmatute meeled] sõgedaks, et neile ei paistaks Kristuse au evangeeliumi valgus, kes on Jumala kuju” (2. Korintlastele 4:4). Kurat-Saatan suudab osa inimesi täiesti ära petta, nagu ta pettis ka Eevat. Teised toimivad Aadama sarnaselt, keda küll ei petetud, kuid kes vabatahtlikult valis sõnakuulmatuse tee (Juuda 5, 11). Seega on kristlastel väga tähtis püsida valvel ja hoida tõest kõvasti kinni.

Jehoova ootab ”silmakirjatsematut usku”

17. Mida me peame tegema, et Jehoova heakskiitu pälvida?

17 Kuna Jehoova on kõigis oma tegemistes aus, siis ootab ta, et tema teenijad oleksid samuti ausad. Laulik kirjutas: ”Jehoova! Kes võib tulla külaliseks su telki? Kes tohib elada su pühal mäel? See, kes elab laitmatult, teeb õigust ja räägib tõtt oma südamest” (Laul 15:1, 2). Juutidele, kes neid sõnu laulsid, tõi Jehoova püha mäe mainimine kahtlemata silme ette Siioni mäe, kuhu kuningas Taavet püstitas telgi ja tõi seaduselaeka (2. Saamueli 6:12, 17). Mägi ja telk tuletasid meelde Jehoova sümboolset elupaika. Sel mäel võisid inimesed Jumala poole pöörduda ja tema heakskiitu otsida.

18. a) Mida me peame tegema, kui soovime Jumala sõprust? b) Mida arutatakse järgmises artiklis?

18 Igaüks, kes soovib Jehoova sõprust, peab rääkima tõtt mitte lihtsalt huultega, vaid ka ”oma südames”. Jumala tõelised sõbrad peavad olema ausa südamega ja tõendama oma ”silmakirjatsematut usku”, sest õiged teod tulevad südamest (1. Timoteosele 1:5; Matteuse 12:34, 35). Jumala sõber ei eksita kedagi, sest ’Jehoova jälestab pettust’ (Laul 5:7, Suur Piibel). Jehoova tunnistajad üle kogu maailma pingutavad kõvasti, et olla ausad ja jäljendada nii oma Jumalat. Seda teemat käsitleb järgmine artikkel.

Kuidas sa vastaksid?

• Miks teab Jehoova tõde kõige kohta?

• Mis näitab, et Jehoova on aus?

• Kuidas on Jehoova tõde teatavaks teinud?

• Mida Jehoova seoses tõega meilt ootab?

[Küsimused]

 1. Milline olukord valitses taevas ja maa peal, kui polnud mingit ebaausust?

 2. Kes pani alguse valetamisele ja miks?

 3. Mida Aadam ja Eeva Saatana valetamise peale tegid ning mis oli tagajärg?

 4. a) Milliseid valesid räägiti Eedenis? b) Mida me peame tegema, et Saatan meid ei eksitaks?

5., 6. a) Millised teadmised on Jehooval? b) Millised on inimeste teadmised, võrreldes Jehoova teadmistega?

 7. Mida tunnistas Taavet Jehoova teadmiste kohta ja millega me peaksime seetõttu nõustuma?

 8. Kuidas me teame, et Jehoova on aus?

 9. Kuidas on Jehoova nimi tõega seotud?

10. a) Kuidas oli Joosua tunnistajaks Jehoova tõemeelsusele? b) Milliseid Jehoova tõotuste täitumisi oled sina näinud?

11. Mis näitab, et Jehoova tahab inimestele tõde rääkida?

12., 13. Kuidas on Jumal inimestega suhelnud?

14. Mis on mõningad asjad, mida Jehoova on lubanud teha, ja miks me võime teda usaldada?

15. Millised on mõned valed, mida Saatan levitab?

16. Miks peavad kristlased valvel püsima ja tõest kõvasti kinni hoidma?

17. Mida me peame tegema, et Jehoova heakskiitu pälvida?

18. a) Mida me peame tegema, kui soovime Jumala sõprust? b) Mida arutatakse järgmises artiklis?

[Pildid lk 10]

Tõe Jumal teab oma loomistööst kõike

[Pildid lk 12, 13]

Jehoova tõotused täituvad kindlasti