ÜHEL Aasiamaal tähistab rahvahulk kärarikkalt vaimude austamise püha. Pidustuste kõrghetkeks on see, kui valitakse välja kaks naist, kelle üle võtavad võimust vaimud. Naistel lähevad silmad pahupidi ja nad hakkavad üle terve keha rappuma, justkui oleks nad elektrišoki saanud.

Puerto Ricos korraldab meedium (santero) seansse, et saada kontakti Changó-nimelise vaimuga, kes on piksejumal. Meedium kirjeldab teistele oma nägemusi ning kõik kohalolijad hakkavad rappuma nagu vaimust vaevatud.

Spiritismiga tegelemine on omane paljudele kultuuridele. Usk üleloomulikku on muutumas järjest populaarsemaks ning inimesed tunnevad selle vastu aina rohkem huvi. Raamatud, mängud, televisioonisaated ning filmid deemonitest, nõidusest ja paranähtustest on levinud laiemalt kui varem.

Piibel aga õpetab, et spiritism pole süütu mäng ega ohutu lõbu, samuti mitte lihtsalt tundmatuse uurimine, vaid kontakt deemonitega, kurjade inglitega, kes on Jumala vastu mässu tõstnud (Ilmutuse 12:9, 12).

Tegelikult on spiritism deemonitele sama mis sööt kalamehe käes. Nii nagu kalamehed kasutavad mitmesuguseid söötasid, et püüda eri liiki kalu, kasutavad ka kurjad vaimud mitmesuguseid võtteid, et kõiksuguseid inimesi oma mõju alla saada. Deemonite peamehele viidatakse kui „selle [kurja] maailma jumalale”, kes on suutnud edukalt pimestada uskmatuid inimesi, et nad ei mõistaks Jumala Sõna tõde ega tema eesmärki (2. Korintlastele 4:4).

Kuhu spiritism viib

Kurjade vaimolendite eesmärk on takistada meid arendamast lähedasi suhteid Loojaga. Nad mõjutavad inimesi astuma üle Jumala õigetest normidest kas siis teadlikult või teadmatult. Seega toob spiritism endaga kaasa Jumala hukkamõistu, lootusetuse ning lõpuks ka hävingu (Ilmutuse 21:8).

Luis, kes elab Puerto Ricos, ütleb: „Juba siis, kui olin veel laps, tegeles meie pere spiritismiga.  See oli osa meie hõimureligioonist ja eluviisist. Arvasin, et minu võime tulevikku ette näha ja tarokikaartide abil ennustada on loomulik. Suutsin tihtipeale valida võidusummaga loteriipileteid ning aidata inimestel niiviisi raha saada. Tegelikult aga takistasid need võimed mul omandada piiblilisi teadmisi ning õppida tundma Jumalat.” (Johannese 17:3.)

Paljud arvavad, et sidemed üleloomulike jõududega on kahjutud, isegi kasulikud, ning nad räägivad nii-öelda headest vaimudest või väidavad, et spiritismiga tegelemine toob valgustatuse, rikkuse ja õnne. See arvamus on aga tõest väga kaugel. „Igal asjal on oma hind,” ütleb Luis.

Üks noormees, kelle nimi on Chad, nägi pidevalt õudusunenägusid ning ärkas alati selle peale üles. „Deemonid hakkasid mind igal ööl ahistama ja piinama,” ütleb ta. Kuidas end selliste rünnakute eest kaitsta?

Kuidas saada kaitset

Et end kaitsta, tuleb meil hoiduda kõigest, mis on seotud spiritismiga (Galaatlastele 5:19–21). Seepärast annab Jehoova Jumal oma teenijatele järgmist nõu: „Ärgu leidugu su keskel ... ei ennustajat, pilvestlausujat, märkide seletajat ega nõida, ei manajat, vaimude ja tarkade küsitlejat ega surnutelt nõu otsijat! Sest igaüks, kes seda teeb, on Jehoovale jäle” (5. Moosese 18:10–12).

Nende sõnade järgi tegutsedes on paljud kaitsnud end sellega, et on visanud minema nii raamatud kui ka muud asjad, mis on seotud spiritismiga. Ken, kes spiritismi küüsist pääses, ütleb: „Vaatasin oma asjad üle ja põletasin kõik, mis minu arvates olid halva mõjuga.” (Vaata Apostlite teod 19:19, 20.)

Kõige suuremat kaitset pakub meile aga see, kui arendame lähedasi suhteid tõelise Jumala Jehoovaga. Pangem tähele, milliste sammude astumist soovitatakse tekstis Jakoobuse 4:7, 8: „Siis alistuge Jumalale! Seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Tulge Jumala ligi, siis tema tuleb teie ligi! Puhastage käed, te patused, ja kasige südamed, te kaksipidi mõtlejad!”

Jehoova Jumal õpetab ja kaitseb neid, kes tema ligi tulevad. Sellistele inimestele pole teadmata Saatana mõtted ning nad ei lase end tema võltsusest eksitada (2. Korintlastele 2:11; 11:14). Peale selle on Jehoova ka kõikvõimas. Ta aitab üksikisikutel kurjade vaimude kiusamise alt vabaks saada, kui nad teda usus appi hüüavad. Chad, keda varem tsiteeriti, ütleb: „Kuna teadsin, kes mind ründavad, ning hüüdsin appi Jehoova Jumalat, et ta mind kaitseks, sain deemonitest lõpuks lahti.” (Laul 91:1, 2.)

Tõearmastajad võivad juba nüüd tunda rõõmu Jumala kaitsest ning teadmisest, et peagi hävitatakse deemonid ja kõik, kes nende mõjule alluvad. Kujuta ette, milline rõõm ja rahu valitseb maa peal siis, kui inimkond on vabastatud spiritismi mõjust! (Jesaja 11:9; Ilmutuse 22:15.)