See on kolmeosalise artikliseeria kolmas osa.

Venemaa võimud üritavad keelustada Jehoova tunnistajaid ja „Uue maailma tõlget”, kuulutades need „ekstremistlikuks”. Kohus on määranud, et Jehoova tunnistajate ja nende kirjanduse kohta tuleb Moskva sotsiaal-kultuuriliste ekspertuuringute keskusel teha ekspertiis.

Oodates mõlema kohtuasja jätkumist, intervjueeriti nimekaid usuteadlasi, politolooge ja sotsiolooge, samuti sovetliku ja postsovetliku ühiskonna eksperte.

Kuidas iseloomustaksite Venemaa algatatud ekspertiisi otsustamaks, kas miski või keegi on „ekstremistlik”?

 • Dr Gerhard Besier

  „Minu arvamus on, et Moskva sotsiaal-kultuuriliste ekspertuuringute keskuse arvamusavaldused on motiveeritud poliitilistest, mitte teaduslikest kaalutlustest.” – Dr Gerhard Besier, Dresdeni Tehnikaülikooli Euroopa-uuringute emeriitprofessor; Stanfordi ülikooli õppejõud; Sigmund Neumanni Vabaduse ja Demokraatia Uurimisinstituudi direktor, Saksamaa

 • Dr George D. Chryssides

  „Ma ei tea nende nõndanimetatud ekspertide nimesid, kellel riik on palunud väljendada arvamust Jehoova tunnistajate organisatsiooni kohta, kuid teised tõsised teadlased, kes on Venemaa Jehoova tunnistajaid uurinud, on pidanud neid „eksperte” naeruväärseks. Mina isiklikult pole sotsiaal-kultuuriliste ekspertuuringute keskusest iial midagi kuulnud, kusjuures fakt, et interneti otsingumootorid ei leia selle kohta mingit teavet, räägib iseenda eest. Osalen ja esinen regulaarselt teaduskonverentsidel, kus käsitletakse uususundeid, kaasa arvatud Jehoova tunnistajaid. On tavapärane, et osalejad märgivad ära oma asutuse ja ametinimetuse, aga nõndanimetatud eksperdid pole olnud kunagi esindatud. Selle, kas inimesel on eksperdi mandaat, määrab tema akadeemiline kvalifikatsioon vastavas teadusvaldkonnas, üllitised eelretsenseeritavates ajakirjades ning valmisolek diskuteerida oma ideede üle sellekohasel tööpõllul, näiteks teaduskonverentsidel. Kuna need nõndanimetatud eksperdid on üritanud Venemaal määratleda selliseid ohutuid raamatuid nagu „Minu piiblilugude raamat” ja „Suurim inimene, kes kunagi on elanud” näidetena õõnestavast kirjandusest, seab see kahtluse alla nende asjatundlikkuse, aga ka motivatsiooni.” – George D. Chryssides, Wolverhamptoni ülikooli usuteaduskonna õppetooli aseteadur; York St. Johni ülikooli ja Birminghami ülikooli nüüdisaegse religiooni kateedri kolleegiumi auliige, Ühendkuningriik

 • Dr Roman Lunkin

  „Venemaa täitevvõimud genereerivad tervet mõistust eirates täiesti naeruväärseid ekspertuuringuid (ja nagu selgub, kutsuvad lojaalseid toetajaid üles avama ekspertkeskusi). Mis puudutab Jehoova tunnistajate Piiblit analüüsima määratud sotsiaal-kultuuriliste ekspertuuringute keskust, siis pole mitte ühelgi neist teaduskraadi religiooniteaduse alal ja nad pole Jehoova tunnistajate väljaannetega isegi mitte tuttavad. Nende järeldustes kasutatud tsitaadid on pärit materjali hulgast, mille andis välja Lyoni Eirenaiose nimeline keskus, radikaalne ortodoksne sektivastane organisatsioon, mis on tuntud oma vaenuliku suhtumise poolest Jehoova tunnistajatesse ja paljudesse teistesse usuvooludesse.” – Dr Roman Lunkin, Moskvas asuva Venemaa Teaduste Akadeemia Euroopa Instituudi religiooni- ja ühiskonnakeskuse juht; Religiooni- ja Õigusekspertide Ühenduse president, Venemaa

 • Aleksandr Verhovski

  „Usuteadlasi on kaasatud haruharva – seda ka selgelt religiooni puudutavatel juhtudel. Mõningates dokumentides on kinnistunud traditsioon, et peamised teadusharud, mida vajatakse ekspertiisi tegemiseks, on lingvistika ja sotsiaalpsühholoogia, mis on kindlasti vale.” – Aleksandr Verhovski, Teabe- ja Analüüsikeskuse SOVA direktor (Moskvas asuv mittetulundusorganisatsioon, mis uurib natsionalismi, ksenofoobiat, suhteid kirikute ja ilmaliku ühiskonna vahel ning poliitilist radikalismi), Venemaa

 • Dr Mark R. Elliott

  „Riigi määratud eksperdid usuasjade alal, sealhulgas need, kes andsid hävitava hinnangu Jehoova tunnistajate piiblitõlke kohta, pole neis asjades üldjuhul piisavalt pädevad, ning nende halvasti põhjendatud seisukohad ei ärata kuigi suurt usaldust.” – Dr Mark R. Elliott, Kentucky Asbury ülikooli väljaande „East-West Church and Ministry Report” asutaja ja toimetaja, Ameerika Ühendriigid

 • Catherine Cosman

  „Venemaa kohtuotsused tuginevad üldjuhul hinnangutele, mida tekstide ja muude materjalide kohta annavad niinimetatud eksperdid, kes on riigi poolt kinni makstud.” – Catherine Cosman, ÜRO Rahvusvahelise Usuvabaduse Komisjoni (Euroopa ja endiste Nõukogude Liidu maade) poliitika analüütik, Ameerika Ühendriigid

 • Prof Robert C. Blitt

  „Venemaa on ammusest ajast tuginenud niinimetatud ekspertuuringutele eesmärgiga lahterdada ja taga kiusata teatud usurühmitusi. Näiteks asutas Venemaa justiitsministeerium veebruaris 2009 religiooniuuringute ekspertnõukogu. See organ on volitatud uurima usuorganisatsioone ja langetama otsuseid ka selle kohta, kas organisatsioon väljendab ekstremistlikke vaateid. Samas on selle juhatajaks Aleksandr Dvorkin, inimene, kel puudub akadeemiline mandaat religioonispetsialistina ning kes on juba tuntud Venemaa silmapaistvaima sektidevastase aktivistina. Üldjuhul isikutel, kes on määratud sellistesse nõukogudesse, või ka isikutel, keda esitletakse kohtumenetlustes süüdistusekspertidena, puudub vajalik erialane või isegi üldine ettevalmistus. Sellised „ekspertorganid” funktsioneerivad lihtsalt selleks, et valitsuse esitatud süüdistust kinnitada, ehkki viimasel ajal on olnud juhuti viiteid sellele, et mõnede ekspertorganite uurimistulemused on valitsuse huvidega vastuolus. Nende ja nendesarnaste organite uurimistulemustesse tuleb suhtuda ettevaatusega.” – Prof Robert C. Blitt, Tennessee ülikooli juuraprofessor; USA Rahvusvahelise Usuvabaduse Komisjoni (USCIRF) endine rahvusvahelise õiguse spetsialist, Ameerika Ühendriigid

 • Dr Emily B. Baran

  „Pikaleveninud õiguslikku lahingusse Moskva kohtutes ülelinnalise registreerimise pärast seadusliku usuorganisatsioonina kaasati ka niinimetatud ekspertuuringud, milles järeldati, et Jehoova tunnistajad on rikkunud riigi seadust, tekitanud kahju perekondadele ja tervisele ning kuulutanud vaenulikkust teiste usundite vastu. Üldiselt on alati võimalik leida „eksperti”, kes on valmis tõendama väidetavaid ohte Jehoova tunnistajate poolt, isegi kui sellised järeldused on olemasolevate tõendite mõistuspärase tõlgendusega täiesti vastuolus.” – Dr Emily B. Baran, Kesk-Tennessee Riikliku Ülikooli Venemaa ja Ida-Euroopa ajaloo abiprofessor, Ameerika Ühendriigid

 • Dr Liudmyla Filipovych

  „25 aastat on olnud Venemaal ja Ukrainas erisugused õiguslikud, poliitilised ja intellektuaalsed olud. Mulle on räägitud, et Venemaal praktiliselt enam pole erapooletut teoloogilist ekspertiisi. Ekspertidel – reeglina teadlastel – pole sama staatust ning neid ei kaitse mingi konkreetne seadlus. Ekspertuuringusse on kaasatud erapoolikud, mingile konfessioonile, üldjuhul õigeusule orienteeritud inimesed. Õigeusklikena ei suuda nad analüüsida ühtki teist jumalateenimise viisi erapooletult ja eelarvamusteta. Suhtudes igasse teise usundisse kui mitteõigesse, tunnevad nad „oma usu puhtuse eest seistes õiglast meelepaha” ning tembeldavad emotsionaalselt ja agressiivselt kõiki teisi ekstremistideks.” – Dr Liudmyla Filipovych, Riikliku Teaduste Akadeemia Filosoofiainstituudi religiooniajaloo ja praktiliste religiooniuuringute osakonna professor ja juhataja; Ukraina Religiooniuurijate Ühenduse asepresident, Ukraina

 • Dr Jekaterina Elbakjan

  „Tänapäeva Venemaal teevad usuainelisi ekspertiise tihtilugu mittespetsialistidest inimesed nii-öelda tellimuse peale, nii et ekspert ei saa vabalt esitada oma tegelikke järeldusi. Osalesin kahel kohtuprotsessil Taganrogis ja viibisin ka eksperdina apellatsioonikohtus Rostovis Doni ääres. Nägin oma silmaga seda videomaterjali, mille alusel Jehoova tunnistajatele ekstremismisüüdistus esitati. Selgitasin kohtule kaks korda põhjalikult, et tegemist on tavalise kristliku jumalateenistusega, millel pole vähimatki pistmist ekstremismiga, kuid kohus ei võtnud eksperdi arvamust arvesse. On võimatu mitte näha toimuvas selget suundumust usulise diskrimineerimise poole. Senikaua kui see suundumus püsib, valitseb oht, et usklikke võidakse ka edaspidi nende tõekspidamiste pärast ekstremistiks tembeldada.” – Dr Jekaterina Elbakjan, Moskva Töö- ja Sotsiaalsete Suhete Akadeemia sotsioloogia- ja sotsiaalsete protsesside juhtimise professor; Euroopa Religiooniuuringute Assotsiatsiooni liige; teoste „Westminster Dictionary of Theological Terms”, „Study of Religion” ja „Encyclopedia of Religions” venekeelsete väljaannete peatoimetaja, Venemaa

 • Melissa Hooper

  „Mina ei ole osalenud kaasustes, kus keegi või miski kuulutatakse ekstremistlikuks. Kuid ma olen uurinud kaasusi, kus sedalaadi protsesse rakendati, näiteks et määrata kindlaks, kas tegu oli motiveeritud usuvihast või kas teo eesmärk oli õhutada rassiviha või vihavaenu. Antud juhtudel valitakse eksperdid selleks, et nad väljendaksid vaateid, mis ühtivad riigi toetatava arvamusega. Eksperte otsides ei peeta teadust ega tõendusmaterjali veenvaks ega arvestatavaks. Juhul kui ekspert ongi teinud „uuringuid” või uurimistöös osalenud, lähevad ta järeldused üldjuhul vastuollu tõenditepõhise uurimistöö ja uuringutega ning võivad olla täiesti meelevaldselt fabritseeritud.” – Melissa Hooper, Rahvusvahelise Õiguse Teadusprojekt/Pillar Human Rights direktor, jurist; ühenduse American Bar Association Rule of Law Initiative endine Moskva regiooni direktor, Ameerika Ühendriigid

Pressiesindajad:

Rahvusvaheline: David Semonian, pressiosakond, +1 718 560 5000

Venemaa: Jaroslav Sivulski, +7 812 702 2691