Hüppa sisu juurde

Teimur Ahmedov enne vangistamist

13. OKTOOBER 2017
KASAHSTAN

Kasahstan mõisteti süüdi Teimur Ahmedovi omavolilises kinnipidamises

Kasahstan mõisteti süüdi Teimur Ahmedovi omavolilises kinnipidamises

ÜRO meelevaldse kinnipidamise töörühm mõistis hukka Kasahstani võimude otsuse vangistada Teimur Ahmedov ning nõuab tema kohest vabastamist. * Ahmedov vangistati 18. jaanuaril 2017, kuna ta rääkis rahumeelselt teistele oma uskumustest. ÜRO töörühm leidis oma 2017. aasta 2. oktoobri otsuses, et Kasahstan on süüdi Teimur Ahmedovi omavolilises kinnipidamises.

ÜRO töörühma seisukoht

Otsuses järeldas ÜRO töörühm, et Ahmedovi vangistus vastab omavolilise vangistuse kriteeriumitele. Seal selgitati, et võimuesindajad olid rikkunud tema põhiõigust usu- ja sõnavabadusele, õigust õiglasele kohtumõistmisele ning et teda oli diskrimineeritud pelgalt tema usulise tegevuse eest Jehoova tunnistajana.

ÜRO töörühm mõistis hukka Ahmedovi ebaõiglase arreteerimise ja vastutuselevõtmise Kasahstanis. See tsiteeris ÜRO inimõiguste komitee varasemat otsust, mis kritiseeris seda, et Kasahstan määratleb „ekstremismi” liiga laialt ning piirab ekstremismivastase seaduse alusel põhjendamatult usu-, väljendus-, kogunemis- ja ühinemisvabadust. Töörühm märkis, et see seadus kujutab tõsist ohtu usuvabadusele Kasahstanis ning et Teimur Ahmedovi juhtum tõendab taolise ohu olemasolu.

ÜRO töörühm väitis korduvalt, et Ahmedovi usuline tegevus oli täiesti rahumeelne ja et tema piibliteemalised vestlused ei õhutanud vägivalda ega usuviha. Töörühm tõi ka välja, et võimud pole toonud ühtegi näidet selle kohta, et Ahmedov oleks olnud ise vägivaldne või õhutanud teisi vägivallale, samuti pole võimud selgitanud, miks peetakse kuriteoks teistega kokkusaamist ja rahumeelseid usuteemalisi arutelusid. Lisaks kinnitas töörühm: „On selge, et Ahmedov kasutas vaid oma õigust usuvabadusele, mille tagab [kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise] pakti artikkel 18.”

Töörühm seostas Ahmedovi juhtumi teiste kordadega, kui Kasahstani võimud olid usulisest sallimatusest Jehoova tunnistajaid väärkohelnud. Seda seost kinnitas Ahmedovi vahistamise päeval juhtunu, kui võimuesindajad tungisid Jehoova tunnistajate koosolekupaika ja konfiskeerisid usulise kirjanduse.

„On selge, et Ahmedov kasutas vaid oma õigust usuvabadusele, mille tagab [kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise] pakti artikkel 18.” (ÜRO töörühma arvamus, lõik 39)

Kasahstani võimudel tuleb otsustavalt tegutseda

ÜRO töörühm nõudis, et Kasahstan astuks viivitamata vajalikke samme Ahmedovi olukorra parandamiseks. Töörühma sõnul lahendaks olukorra see, kui Ahmedov kohe vabastataks ning talle tagataks täitmisele kuuluv õigus kompensatsioonile ja muudele hüvitistele. Veel ootab töörühm, et Kasahstan muudaks oma seadusi ja tegevust, nii et need oleksid kooskõlas valitsuse rahvusvaheliste kohustustega. See aitaks valitsusel vältida Ahmedovi juhtumi puhul tehtud vigu.

13. oktoobril 2017 esitasid Ahmedovi advokaadid Kasahstani ülemkohtule kaebuse, milles nad palusid kohtul tegutseda vastavalt ÜRO töörühma otsusele ning mõista Ahmedov õigeks ja vabastada ta viivitamata.

Jehoova tunnistajatel kogu maailmas on hea meel, et rahvusvaheline üldsus taunib Teimur Ahmedovi ebaõiglast kohtlemist ja pöörab tähelepanu sellele, et Kasahstan peaks oma kodanike usuvabadust rohkem austama. Nad loodavad, et Kasahstani valitsus juhindub edaspidi ÜRO töörühma otsusest ja vabastab Ahmedovi kiiremas korras.