Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 45. PEATÜKK

Mis on Jumala Kuningriik? Mis näitab, et me seda ootame?

Mis on Jumala Kuningriik? Mis näitab, et me seda ootame?

KAS sina tead palvet, mida Jeesus oma jüngritele õpetas? — Kui ei, siis võime seda koos lugeda Piiblist, Matteuse 6:9—13. Selles palves, mida paljud nimetavad Meie Isa palveks, on sõnad: ”Sinu riik tulgu.” Kas sina tead, mis see riik ehk Jumala Kuningriik on? —

Kuningas on mingi riigi valitseja. Ja valitsusvormi, mille juht on kuningas, nimetatakse kuningriigiks. Mõnel maal on riigijuhiks president. Kuidas Jumala riigi valitsejat nimetatakse? — Teda nimetatakse Kuningaks. Sellepärast öeldakse Jumala valitsusvormi kohta, et see on Kuningriik.

Kas sa tead, kelle Jehoova Jumal valis oma valitsusse Kuningaks? — Ta valis oma Poja Jeesus Kristuse. Miks Jeesus on parem kui ükskõik milline valitseja, keda inimesed saavad valida? —  Sellepärast, et Jeesus armastab oma Isa Jehoovat. Seega teeb ta alati seda, mis on õige.

Juba kaua aega enne seda, kui Jeesus Petlemmas sündis, rääkis Piibel tema sündimisest ja ütles, et temast saab Jumala valitud Valitseja. Loeme seda piiblikohast Jesaja 9:5, 6: ”Meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks ... Rahuvürst! Suur on valitsus ja otsatu on rahu.”

Siin nimetatakse Jumala Kuningriigi valitsejat Jeesust Vürstiks. Ta on ka Jehoova kui Suure Kuninga Poeg. Jehoova on seadnud Jeesuse Kuningaks oma valitsuses, mis valitseb tulevikus maa üle tuhat aastat (Ilmutuse 20:6). Kui Jeesus oli ristitud, hakkas ta kuulutama: ”Parandage meelt, sest taevaste kuningriik on lähedal!” (Matteuse 4:17).

Mis sa arvad, miks Jeesus ütles, et Kuningriik on lähedal? — Sest Kuningas, kes pidi hiljem taevas valitsema hakkama, oli nende keskel! Seepärast ütles Jeesus inimestele: ”Jumala riik on teie seas” (Luuka 17:21). Kas sa oleksid tahtnud olla Jehoova valitud Kuningale niivõrd lähedal, et oleksid saanud teda kas või puudutada? —

Ütle, millist tähtsat tööd tuli Jeesus maa peale tegema? — Jeesus vastas sellele küsimusele: ”Ma pean ka teistele linnadele kuulutama head sõnumit Jumala riigist, sest selleks on mind läkitatud” (Luuka 4:43). Jeesus teadis, et ta ei suuda kogu kuulutustööd üksinda ära teha. Mis sa arvad, mida ta tegi? —

Millist tööd tuli Jeesus maa peale tegema?

Jeesus võttis teised endaga kaasa ja näitas neile, kuidas kuulutustööd teha. Esimestena õpetas ta välja 12 meest, kelle ta valis apostliteks (Matteuse 10:5, 7). Kas Jeesus õpetas seda tööd vaid oma apostlitele?  Ei, Piibel ütleb, et Jeesus õpetas kuulutama veel paljusid teisi. Mingil ajal saatis ta enda ees kahekaupa välja 70 jüngrit. Ja mida nad inimestele õpetasid? — Jeesus ütles: ”Öelge neile, et Jumala riik on teie lähedal!” (Luuka 10:9). Niimoodi said inimesed Jumala valitsusest teada.

Kaua aega tagasi oli Iisraeli uutel kuningatel kombeks eeslivarsa seljas linna ratsutada, et ennast rahvale tutvustada. Just seda Jeesus teebki, kui ta viimast korda Jeruusalemma läheb. Temast saab ju Jumala Kuningriigi Valitseja. Kas inimesed aga tahavad teda oma Kuningaks? —

Kui Jeesus mööda ratsutab, laotab enamik inimesi oma üleriided Jeesuse ette. Teised lõikavad puudelt oksi ja panevad neid tee peale. Sellega nad näitavad, et nad tahavad Jeesust oma Kuningaks. Nad hüüavad: ”Õnnistatud olgu see, kes tuleb kui Kuningas Jehoova nimel!” Kuid mitte kõik ei ole rõõmsad. Mõned usujuhid ütlevad Jeesusele koguni: ”Käsi oma jüngritel vait jääda!” (Luuka 19:28—40).

Miks inimesed Jeesuse suhtes meelt muutsid, kuigi nad alguses tahtsid teda oma Kuningaks?

Viis päeva hiljem Jeesus arreteeritakse ja viiakse kohtukotta maavalitseja Pontius Pilaatuse ette. Jeesuse vaenlased ütlevad, et Jeesus väidab end kuninga olevat ja on Rooma valitsuse vastane. Pilaatus küsib, mida Jeesusel on selle kohta öelda. Jeesus selgitab, et ta ei kavatse võimu haarata. Ta ütleb: ”Minu kuningriik ei ole selle maailma osa” (Johannese 18:36).

Seejärel läheb Pilaatus välja ja ütleb rahvale, et ta ei leia Jeesusel mingit süüd. Kuid nüüd ei taha rahvas enam Jeesust oma Kuningaks. Nad ei taha, et ta vabastataks (Johannese 18:37—40). Pärast järjekordset vestlust Jeesusega on Pilaatus veendunud, et Jeesus pole teinud midagi halba. Lõpuks toob ta Jeesuse viimast korda välja ja ütleb: ”Ennäe, teie kuningas!” Kuid rahvas hüüab: ”Vii ära, vii ära, löö ta postile!”

 Pilaatus küsib: ”Kas ma pean teie kuninga postile lööma?” Ülempreestrid vastavad: ”Meil ei ole kuningat, vaid on keiser.” Kas sa suudad seda endale ette kujutada? Need kurjad ülempreestrid on suutnud rahva Jeesuse vastu pöörata! (Johannese 19:1—16.)

Tänapäeval on olukord üsna samasugune. Enamik inimesi ei taha Jeesust oma Kuningaks. Nad võivad küll väita, et nad usuvad Jumalat, kuid nad ei taha, et Jumal või Kristus ütleks neile, kuidas elada. Nad pooldavad maiseid inimvalitsusi.

 Kuidas on aga meiega? Kui me kogume teadmisi Jumala Kuningriigist ja kõigest heast, mida see teeb, siis milliseid tundeid see meis Jumala vastu tekitab? — Me armastame teda, eks ole? — Kuidas me saame Jumalale näidata, et me armastame teda ja tahame, et tema Kuningriik meie üle valitseks? —

Miks lasi Jeesus end ristida ja kuidas näitas Jumal, et ta kiitis selle heaks?

Me saame väljendada oma tundeid, kui jäljendame Jeesuse eeskuju. Mida Jeesus tegi, et näidata, kui väga ta Jehoovat armastab? — ”Ma teen alati seda, mis talle meeldib,” selgitas Jeesus (Johannese 8:29). Tõesti, Jeesus tuli maa peale ”tegema Jumala tahtmist” ja ”lõpetama tema tööd” (Heebrealastele 10:7; Johannese 4:34). Arutame nüüd veidi selle üle, mida Jeesus tegi, enne kui ta kuulutustööd alustas.

Jeesus läks Jordani jõe ääres Ristija Johannese juurde. Kui nad mõlemad olid vette läinud, kastis Johannes Jeesuse täielikult vee alla ja tõstis siis uuesti välja. Kas sa tead, miks Johannes Jeesuse niimoodi ristis? —

Millal me saame teistele Jumala Kuningriigist rääkida?

Sest Jeesus oli palunud Johannesel seda teha. Kust me aga teame, et Jumal tahtis, et Jeesus ristitakse? — Me teame seda sellest, et kui Jeesus veest välja tuli, kuulis ta taevast Jumala häält: ”Sina  oled mu armas Poeg, kellest mul on hea meel!” Jumal isegi lasi oma pühal vaimul tuvi kujul Jeesuse peale laskuda. Enda ristimisega näitas Jeesus, et ta tahab teenida Jehoovat kogu elu — igavesti (Markuse 1:9—11).

Sina oled praegu veel noor, aga mida sa teed siis, kui sa suuremaks saad? — Kas sa järgid Jeesuse eeskuju ja lased ennast ristida? — Sa peaksid Jeesust jäljendama, sest Piibel ütleb, et Jeesus ”jättis meile eeskuju, et me käiksime täpselt tema jälgedes” (1. Peetruse 2:21). Kui sa lased ennast ristida, näitad sa sellega, et sa tõesti tahad Jumala Kuningriigile alluda. Kuid ristimisest üksi ei piisa.

Meil tuleb teha kõike, mida Jeesus õpetas. Jeesus ütles, et me ei tohiks olla ”maailma osa”. Kas me kuuletuksime talle, kui me tegutseksime ja mõtleksime maailma kombel? Jeesus ja tema apostlid hoidsid end maailma asjadest eemale (Johannese 17:14). Mida nad selle asemel tegid? — Nad rääkisid teistele Jumala Kuningriigist. See oli nende jaoks tähtis töö. Kas ka meie saame seda tööd teha? — Muidugi. Ja kui me palvetame tõesti siiralt selle eest, et Jumala Kuningriik tuleks, siis me ka räägime teistele sellest Kuningriigist.

Vaata veel kirjakohti, mis räägivad sellest, kuidas me saame oma tegudega näidata, et ootame Jumala Kuningriiki: Matteuse 6:24—33; 24:14; 1. Johannese 2:15—17 ja 5:3.