Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 28. PEATÜKK

Kelle sõna sa peaksid kuulama?

Kelle sõna sa peaksid kuulama?

MÕNIKORD on meil ehk raske otsustada, kelle sõna me peaksime kuulama. Võib-olla ema ja isa käsivad sul käituda ühtmoodi, kuid õpetaja või politseinik ütlevad, et peaksid hoopis vastupidi tegema. Kelle sõna sa peaksid sel juhul kuulama? —

Selle raamatu 7. peatükki lugedes vaatasime Piiblist kirjakohta Efeslastele 6:1—3. Seal öeldi, et lapsed peavad kuulama oma vanemate sõna. ”Kuulake oma vanemate sõna Issandas,” ütleb see piiblikoht. Kas sa tead, mida tähendab kuulata oma vanemate sõna ”Issandas”? See tähendab, et lapsed peaksid olema sõnakuulelikud, kui nende vanemad õpetavad neid kuuletuma Jumala seadustele.

Kuid mõned sinust vanemad inimesed ei usu Jehoovat. Mis siis, kui keegi neist ütleb, et koolieksamil spikerdada või poest midagi ilma maksmata võtta polegi halb? Kas sel juhul oleks lapsel õige petta või varastada? —

Kas sa mäletad, et ükskord käskis kuningas Nebukadnetsar kõigil kummardada kuldkuju, mille ta oli püstitanud? Sadrak, Meesak ja Abednego aga ei teinud seda. Kas sa tead, miks? — Sest Piibel ütleb, et inimesed peaksid kummardama ainult Jehoovat (2. Moosese 20:3; Matteuse 4:10).

Mida Peetrus Kaifasele ütleb?

Pärast Jeesuse surma toodi apostlid Suurkohtu ette, kus arutati juutide usuküsimusi. Ülempreester Kaifas ütles: ”Kas me  ei ole teid kõvasti keelanud õpetamast Jeesuse nimel? Ja vaata, te olete Jeruusalemma täitnud oma õpetusega.” Miks apostlid Suurkohtu käsku ei täitnud? — Peetrus rääkis kõigi apostlite nimel ja ütles Kaifasele: ”Jumala sõna tuleb rohkem kuulata kui inimeste sõna” (Apostlite teod 5:27—29).

Juudi usujuhtide käes oli tol ajal suur võim. Nende riik oli aga Rooma valitsuse all. Selle valitsuse juhti kutsuti keisriks. Kuigi juudid ei tahtnud, et keiser nende üle valitseb, tegi Rooma valitsus rahvale palju head. Ka tänapäeval teevad valitsused oma kodanikele head. Kas sa tead näiteks, mida? —

Valitsused ehitavad liiklemiseks sõiduteid ja palkavad meie kaitseks politseinikke ja tuletõrjujaid. Nad hoolitsevad ka noorte koolihariduse ja eakate arstiabi eest. Selleks kõigeks kulub valitsustel raha. Kas sa tead, kust valitsused selle raha saavad? — Inimestelt. Seda raha, mida inimesed valitsustele annavad, nimetatakse maksudeks.

Tol ajal, kui Suur Õpetaja elas maa peal, ei tahtnud paljud  juudid Rooma valitsusele makse maksta. Ühel päeval palkasid preestrid mõned mehed, et need esitaksid Jeesusele küsimuse, millega teda lõksu meelitada. Küsimus kõlas: ”Kas me peame keisrile makse maksma või mitte?” See oli konksuga küsimus. Kui Jeesus oleks vastanud: ”Jah, peate”, poleks tema vastus meeldinud paljudele juutidele. Kuid Jeesus ei saanud ka öelda: ”Ei, te ei pea makse maksma”, sest see poleks olnud õige.

Mida Jeesus tegi? Ta ütles: ”Näidake mulle üht münti.” Kui nad selle tema kätte tõid, küsis Jeesus neilt: ”Kelle pilt ja nimi selle peal on?” Mehed vastasid: ”Keisri.” Jeesus ütles: ”Makske siis keisrile tagasi see, mis kuulub keisrile, ja Jumalale see, mis kuulub Jumalale!” (Luuka 20:19—26).

Kuidas Jeesus vastas nende meeste kavalale küsimusele?

Sellise vastuse kohta ei saanud keegi midagi halba öelda. Kui keiser teeb midagi rahva heaks, siis on õige kasutada keisri valmistatud raha, et talle tehtu eest tasuda. Nii näitas Jeesus, et on õige maksta valitsustele makse selle eest, mida me neilt saame.

Praegu pole sa veel nii vana, et peaksid makse maksma. Kuid  on midagi, mida sinagi peaksid valitsuse heaks tegema. Kas sa tead, mida? — Sa peaksid kuuletuma valitsuse seadustele. Piibel ütleb: ”Ole sõnakuulelik valitsemas olevaile ülemustele.” Need ülemused on inimesed, kes on valitsuses võimul. Seega käsib Jumal meil alluda valitsuste seadustele (Roomlastele 13:1, 2).

Nende hulgas võib olla seadus, mis keelab paberi või muu prahi loopimise tänavale. Kas sa peaksid sellele seadusele kuuletuma? — Jah, Jumal tahab, et sa seda teeksid. Kas sa peaksid ka politseiniku sõna kuulama? — Valitsus maksab politseinikele, et nad inimesi kaitseksid. Kui sa neid kuulad, siis on see sama, nagu sa kuulaksid valitsust.

Seepärast, kui sa hakkad üle tänava minema ja politseinik annab sulle märku, et sa ootaksid, siis mida sa peaksid tegema? — Kui teised jooksevad sellegipoolest üle tänava, kas sina peaksid samuti jooksma? — Sa peaksid seisma jääma, isegi kui sa oleksid ainus, kes seda teeb. Jumal käsib meil olla kuulekad.

Naabruses võib olla midagi juhtunud ja politseinik võib öelda: ”Ärge tulge tänavale, jääge koju.” Siis aga kuuled sa väljas hüüdeid ja hakkad mõtlema, mis seal küll toimub. Kas sa peaksid minema välja vaatama? — Kas sa sellisel juhul oleksid sõnakuulelik ”valitsemas olevaile ülemustele”? —

Paljudes maades ehitab valitsus ka koole ja maksab õpetajatele palka. Mis sa arvad, kas Jumal tahab, et sa kuulaksid õpetaja sõna? — Mõtle sellele. Valitsus maksab õpetajale õpetamise eest, just nii nagu ta maksab politseinikule inimeste kaitsmise eest. Sellepärast, kui sa kuulad nii politseiniku kui ka õpetaja sõna, siis oled sa sõnakuulelik valitsusele.

Miks me peaksime politseinikku kuulama?

Mis saab aga siis, kui õpetaja käsib sul mingit eset eriliselt  austada? Mida sa siis peaksid tegema? — Kolm heebrealast ei kummardanud kuju, isegi kui kuningas Nebukadnetsar käskis neil seda teha. Kas sa mäletad, miks? — Sest nad ei tahtnud olla sõnakuulmatud Jumalale.

Ajaloolane Will Durant kirjutas algkristlaste kohta, et nende ”ülim ustavus ei kuulunud keisrile”. Nad olid ustavad hoopis Jehoovale! Seepärast tuleb meilgi meeles pidada, et Jumal peab meie elus esikohal olema.

Me kuuletume valitsustele sellepärast, et Jumal tahab. Kui keegi aga käsib meil teha midagi, mille tegemise Jumal on keelanud, siis mida me peaksime talle ütlema? — Me peaksime talle ütlema sedasama, mida apostlid ütlesid ülempreestrile: ”Jumala sõna tuleb rohkem kuulata kui inimeste sõna” (Apostlite teod 5:29).

Piibel õpetab seadusi austama. Loe, mis on kirjas piiblikohtades Matteuse 5:41; Tiitusele 3:1 ja 1. Peetruse 2:12—14.