Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 30. PEATÜKK

Kuidas hirmust võitu saada?

Kuidas hirmust võitu saada?

KAS sinu meelest on lihtne Jehoovat teenida? — Suur Õpetaja ei öelnud, et see peaks lihtne olema. Ööl enne oma surma ütles Jeesus apostlitele: ”Kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta mind on enne teid vihanud” (Johannese 15:18).

Peetrus hooples siis, et ta ei hülga Jeesust kunagi, kuid Jeesus ütles, et juba samal ööl salgab Peetrus teda kolm korda. Ja seda Peetrus tegigi (Matteuse 26:31—35, 69—75). Mis sa arvad, kuidas võis selline asi juhtuda? — See juhtus sellepärast, et Peetrus hakkas kartma. Ka teistele apostlitele tuli hirm peale.

Kas sa tead, miks apostlid tundsid hirmu? — Nad olid jätnud tegemata midagi väga olulist. Kui meie nende loost õppust võtame, aitab see meil teenida Jehoovat, ükskõik mida meile tehakse või öeldakse. Ennekõike aga uurime, mis juhtus sel viimasel õhtul, mille Jeesus veetis koos oma apostlitega.

Kõigepealt tähistavad nad koos paasapüha. See on pidusöök, mis korraldati igal aastal selleks, et meenutada Jumala rahvale nende vabanemist Egiptuse orjusest. Seejärel tutvustab Jeesus neile üht teist erilist söömaaega. Ühes hilisemas peatükis räägitakse sellest rohkem ja selgitatakse, kuidas see söömaaeg aitab meil Jeesust meeles pidada. Pärast õhtusööki ja julgustussõnu viib Jeesus apostlid Ketsemani aeda. See on nende lemmikpaik, kus nad on sageli käinud.

 Jeesus läheb palvetamiseks apostlitest veidi eemale. Ta käsib ka Peetrusel, Jakoobusel ja Johannesel palvetada. Kuid neile tuleb uni peale. Kolm korda läheb Jeesus nende juurest omaette palvetama ja kolm korda leiab ta tagasi tulles Peetruse ja teised jüngrid magamas! (Matteuse 26:36—47.) Kas sa tead, miks nad oleksid pidanud ärkvel olema ja palvetama? — Räägime sellest veidi.

Miks oleksid Peetrus, Jakoobus ja Johannes pidanud ärkvel püsima?

Juudas Iskariot pidas koos Jeesuse ja ülejäänud apostlitega tollel õhtul paasapüha. Nagu sa mäletad, oli Juudast saanud varas. Nüüd saab temast ka reetur. Juudas teab Ketsemani aias seda kohta, kus Jeesus on oma apostlitega sageli käinud. Ta tuleb kohale koos sõduritega, et nad saaksid Jeesuse kinni võtta. Kui nad saabuvad, küsib Jeesus: ”Keda te otsite?”

Sõdurid vastavad: ”Jeesust.” Jeesus ei tunne hirmu, vaid vastab neile: ”Siin ma olen!” Sõdureid üllatab Jeesuse julgus nii väga, et nad taganevad ehmunult ja langevad maha. Siis ütleb Jeesus: ”Kui te otsite mind, siis laske mu apostlitel minna” (Johannese 18:1—9).

Kui sõdurid haaravad Jeesusest ja seovad ta kinni, löövad apostlid kartma ja põgenevad. Peetrus ja Johannes tahavad siiski teada, mis saab edasi, ja nad jälgivad sündmuskäiku mõningase vahemaa tagant. Lõpuks viiakse Jeesus ülempreester Kaifase majja. Kuna Johannes on ülempreestri tuttav, laseb väravavalvur tema ja Peetruse hoovi sisse.

Preestrid on juba kogunenud Kaifase majja kohut pidama. Nad tahavad Jeesust tappa. Seepärast kutsuvad nad sisse tunnistajad, kes valetavad Jeesuse peale. Rahvas lööb Jeesust rusikatega ja jagab talle kõrvakiile. Kogu selle aja jooksul seisab Peetrus seal lähedal.

Teenijatüdruk, kes on Peetruse ja Johannese väravast sisse  lasknud, märkab Peetrust. ”Sina olid ju ka koos Jeesusega!” ütleb ta. Peetrus aga vastab, et ta isegi ei tunne Jeesust. Mõne aja pärast tunneb üks teine tüdruk Peetruse ära ja ütleb kõrvalolijaile: ”See mees oli koos Jeesusega.” Jällegi salgab Peetrus, et ta Jeesust tunneb. Hiljem märkavad veel mõned inimesed Peetrust ja ütlevad talle: ”Tõesti, sinagi oled üks nende seast.” Kolmandat korda ajab Peetrus tagasi, öeldes: ”Ma ei tunne seda inimest!” Ta koguni vannub, et räägib tõtt, ning siis Jeesus pöördub ja vaatab talle otsa (Matteuse 26:57—75; Luuka 22:54—62; Johannese 18:15—27).

Miks hakkas Peetrus nii kõvasti kartma, et salgas Jeesuse?

Kas sa tead, miks Peetrus valetas? — Jah, sellepärast, et ta kartis. Aga miks ta kartis? Mida ta oli tegemata jätnud, mis oleks võinud kasvatada tema julgust? Mõtle sellele. Mida Jeesus oli julguse kogumiseks teinud? — Ta oli palunud Jumalat ja Jumal aitas tal julguse kokku võtta. Kas sa mäletad, et Jeesus käskis kolm korda Peetrusel palvetada, ärkvel püsida ja valvata? Mis aga juhtus? —

 Iga kord jäi Peetrus magama. Ta ei palvetanud ega püsinud valvel. Seepärast tuli Jeesuse arreteerimine tema jaoks ootamatult. Hiljem, kui inimesed Jeesust kohtupidamise ajal lõid ja tahtsid teda tappa, tuli Peetrusele hirm peale. Mida aga Jeesus oli paar tundi varem oma apostlitele rääkinud sellest, mis neid ees ootab? — Ta oli rääkinud, et just nii nagu maailm on teda vihanud, hakkab see hiljem vihkama ka neid.

Kuidas sina võid sattuda samasugusesse olukorda nagu Peetrus?

Aga millal võib meiega juhtuda midagi sellist, mis juhtus Peetrusega? Oletame, et sa oled klassis, kui teised hakkavad rääkima halvasti nendest inimestest, kes ei tervita lippu või ei pea jõule. Mis siis, kui keegi  pöördub sinu poole ja küsib: ”Kas see on tõsi, et ka sina ei tõuse lipu austamiseks püsti?”, või kui öeldakse: ”Me oleme kuulnud, et sa ei pea isegi jõulusid!” Kas sa kardaksid rääkida tõtt? — Kas sul tekiks kiusatus valetada, nagu Peetrus seda tegi? —

Peetrusel oli hiljem väga kahju, et ta oli Jeesust salanud. Kui ta taipas, mis ta oli teinud, läks ta välja ja nuttis. Jah, ta pöördus Jeesuse poole tagasi (Luuka 22:32). Mõtle, mis võiks meid aidata, et me ei hakkaks kartma ega teeks midagi sellist nagu Peetrus? — Kas mäletad, et Peetrus polnud palvetanud ega püsinud valvel. Mida me siis sinu arvates peame tegema, kui tahame olla Suure Õpetaja järelkäijad? —

Meil tuleb kindlasti paluda Jehoova abi. Kas sa tead, mida Jumal Jeesuse heaks tegi, kui Jeesus palvetas? — Ta saatis ingli Jeesust julgustama (Luuka 22:43). Kas Jumala inglid saavad ka meid aidata? — Piibel ütleb: ”Jehoova ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad, ja ta vabastab nad!” (Laul 34:8). Kuid et Jumalalt abi saada, tuleb meil teha enamat kui vaid seda paluda. Kas sa tead, mida meil tuleb veel teha? — Jeesus käskis oma jüngritel püsida ärkvel ja olla valvsad. Mis sa arvad, kuidas me saaksime seda teha? —

Meil tuleb kuulata hoolsalt, mida räägitakse meie kristlikel koosolekutel ja meil tuleb ka pöörata tähelepanu sellele, mida loeme Piiblist. Lisaks on meil vaja korrapäraselt Jehoova poole palvetada ja paluda, et ta aitaks meil teda teenida. Kõige selle tegemine aitab meil hirmust võitu saada. Ja siis me saame olla rõõmsad, kui meil avaneb võimalus rääkida teistele Suurest Õpetajast ja tema Isast.

Need kirjakohad võivad meid aidata, et inimesekartus ei takistaks meid kunagi tegemast seda, mis on õige: Õpetussõnad 29:25; Jeremija 26:12—15, 20—24 ja Johannese 12:42, 43.