Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 8. PEATÜKK

Mis on Jumala kuningriik?

Mis on Jumala kuningriik?

1. Millisest tuntud palvest tuleb juttu?

KAS sina tead meieisapalvet? Jeesus lausus selle kui näidispalve, et õpetada oma jüngreid palvetama. Vaatame, mille eest ta õpetas paluma ja miks on see palve tähtis meile tänapäeval.

2. Millise kolme asja eest õpetas Jeesus palvetama?

2 Jeesus ütles: „Teie palvetage siis nõnda: „Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi. Sinu kuningriik tulgu. Sinu tahe sündigu nagu taevas, nii ka maa peal.”” (Loe Matteuse 6:9–13.) Miks on tähtis nende kolme asja eest palvetada? (Vaata 20. järelmärkust.)

3. Mida me sellest peatükist Jumala kuningriigi kohta teada saame?

3 Jumala nimest Jehoova oleme juba rääkinud. Samuti oleme juba rääkinud sellest, mis on Jumala tahe seoses maa ja inimestega. Kuid mida mõtles Jeesus sõnadega „Sinu kuningriik tulgu”? Uurimegi nüüd, mis Jumala kuningriik on, mida see korda saadab ja kuidas see pühitseb Jumala nime.

MIS ON JUMALA KUNINGRIIK?

4. Mis on Jumala kuningriik ja kes on selle kuningas?

4 Jehoova on rajanud valitsuse, mida nimetatakse Piiblis Jumala kuningriigiks. Selle kuningas on Jeesus. Tema kohta ütleb Piibel: „Tema on kuningas kõigi kuningate üle ja isand kõigi isandate üle.”  (1. Timoteosele 6:15.) Jeesus on vägevam kui kõik inimvalitsejad kokku ja suudab teha kaugelt rohkem head, kui ükski neist eales teha suudaks.

5. Kus Jumala kuningriik asub ja mille üle see hakkab valitsema?

5 Nelikümmend päeva pärast seda, kui Jeesus surnuist üles äratati, naasis ta taevasse. (Apostlite teod 2:33.) Hiljem sai temast Jumala kuningriigi kuningas. Jumala kuningriik asub taevas ja seepärast nimetab Piibel seda ka taevaseks kuningriigiks. (2. Timoteosele 4:18.) See hakkab valitsema kogu maa üle. (Ilmutus 11:15.)

6., 7. Miks on Jeesus parim kuningas?

6 Võrreldes Jeesust inimkuningatega, ütleb Piibel, et ta on „ainus, kes on surematu”. (1. Timoteosele 6:16.) Kõik inimvalitsejad on surelikud. Jeesus aga ei sure kunagi ja tema saavutused püsivad igavesti.

7 Jeesus on õiglane ja kaastundlik kuningas. Piiblis on tema kohta ennustatud: „Tema peale tuleb Jehoova vaim, tarkuse ja arusaamise vaim, nõu ja väe vaim, Jehoova tundmise ja kartuse vaim. Jehoova kartusest tunneb ta rõõmu. Ei mõista ta kohut selle järgi, mida ta silmad näevad, ega noomi lihtsalt selle põhjal, mida ta kõrvad kuulevad. Ta mõistab viletsaile kohut õigluses.” (Jesaja 11:2–4.) Kuidas selline valitseja sulle meeldiks?

8. Kust me teame, et Jeesus ei valitse üksi?

8 Jumal on valinud inimkonna hulgast Jeesusele kaasvalitsejad. See tuleb välja näiteks järgmistest  apostel Pauluse sõnadest Timoteosele: „Kui peame vastu, siis ka valitseme üheskoos kuningatena.” (2. Timoteosele 2:12.) Kui palju neid valitsejaid on?

9. Kui palju kaasvalitsejaid Jeesusel on ja millal alustas Jumal nende väljavalimist?

9 Nagu räägiti 7. peatükis, sai apostel Johannes nägemuse Jeesusest ja veel 144 000 taevasest kuningast. Kes need 144 000 kuningat on? Johannes ütles nende kohta: „Nad järgnevad Tallele [Jeesusele] kõikjale, kuhu ta läheb. Nad on inimeste hulgast ostetud.” (Loe Ilmutus 14:1, 4.) Need 144 000 on Jeesuse ustavad järelkäijad, kelle Jumal on välja valinud ja kes hakkavad kuningatena koos Jeesusega maa üle valitsema. (Ilmutus 5:10.) Kui nad surevad, äratatakse nad üles taevaseks eluks. Jumal alustas nende väljavalimist juba esimesel sajandil.

10. Miks on hea see, et meie üle hakkavad valitsema Jeesus ja tema 144 000 kaaskuningat?

10 See, et Jehoova on valinud meie üle valitsema just Jeesuse ja need 144 000 kaaskuningat, näitab, kui väga ta meist hoolib. Jeesus on hea valitseja, sest ta mõistab meid. Ta teab, mida tähendab olla inimene ja kogeda kannatusi. Ta suudab meile meie nõrkustes kaasa tunda ja ta pandi kõigiti proovile, nagu meidki pannakse. (Heebrealastele 4:15; 5:8.) Ka Jeesuse 144 000 kaasvalitsejat teavad, mida tähendab olla inimene. Nad on pidanud rinda pistma ebatäiuse ja haigustega, just nagu meil tuleb seda teha. Seega mõistavad Jeesus ja tema kaasvalitsejad meid ja meie raskusi.

 MIDA JUMALA KUNINGRIIK KORDA SAADAB?

11. Miks õpetas Jeesus oma jüngreid palvetama selle eest, et Jumala tahe sünniks taevas?

11 Jeesus õpetas oma jüngreid palvetama selle eest, et Jumala tahe sünniks taevas. Miks oli vaja selle eest palvetada? 3. peatükist saime teada, et Saatan hakkas Jehoova vastu mässama. Pärast seda mässu lubas Jehoova temal ja teistel kurjadel inglitel veel mõnda aega taevas olla. Seega oli kunagi aeg, kui taevas ei täitnud mitte kõik inglid Jumala tahet. Saatanast ja deemonitest räägitakse lähemalt 10. peatükis.

12. Millist kaht sündmust mainitakse kirjakohas Ilmutus 12:10?

12 Piibel oli ennustanud, et pärast Jumala kuningriigi kuningaks saamist pidi Jeesus hakkama Saatana vastu sõdima. (Loe Ilmutus 12:7–10.) 10. salmis mainitakse kaht tähtsat sündmust. Esiteks, Jumala kuningriik eesotsas Kristusega hakkab valitsema. Teiseks, Saatan heidetakse taevast alla. Need sündmused on juba toimunud.

13. Kuidas muutus olukord taevas, kui Saatan sealt alla heideti?

13 Piibel näitab, et ustavad inglid tundsid suurt rõõmu, kui Saatan ja deemonid taevast alla heideti. Seal on kirjas: „Rõõmustage, taevas ja teie, kes seal elate!” (Ilmutus 12:12.) Nüüd täidavad taevas kõik Jumala tahet ning seal valitseb rahu ja ühtsus.

Saatana ja deemonite taevast alla heitmine on toonud maale häda. See hädaaeg lõpeb peagi

14. Milline on olukord maa peal selle tõttu, et Saatan on taevast alla heidetud?

14 Maa peal on olukord sootuks teistsugune. Saatan, kes on taevast alla heidetud, „on väga vihane,  kuna ta teab, et talle on jäänud vähe aega”. (Ilmutus 12:12.) Saatan teab, et varsti ta hävitatakse, ja sellepärast teeb ta kõik, mis võimalik, et inimestele raskusi ja kannatusi põhjustada.

15. Mis on Jumala tahe seoses maaga?

15 Jumala eesmärk seoses maaga pole aga muutunud. Tema tahe on endiselt see, et maast saaks paradiis, kus täiuslikud inimesed elavad igavesti. (Laul 37:29.) Kuidas Jumala kuningriik tema tahte ellu viib?

16., 17. Mida me saame Jumala kuningriigi kohta teada tekstist Taaniel 2:44?

16 Tekstis Taaniel 2:44 on kirjas ennustus: „Nende kuningate päevil rajab taeva Jumal kuningriigi, mida ei hävitata iialgi. Seda kuningriiki ei anta ühelegi teisele rahvale. See purustab ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ise püsib igavesti.” Mida me siit Jumala kuningriigi kohta teada saame?

17 Esiteks, see hakkab valitsema „nende kuningate päevil”, see tähendab ajal, kui on olemas veel ka teised valitsused. Teiseks, Jumala kuningriik püsib igavesti ja seda ei vahetata iialgi välja. Kolmandaks, Jumala kuningriigi ja selle maailma riikide vahel puhkeb sõda. Jumala kuningriik võidab, kõrvaldab kõik teised valitsused ja hakkab ise kogu maa üle valitsema. Siis on inimestel parim valitsus, mida oskaks tahta.

18. Kuidas nimetatakse sõda, mis puhkeb Jumala kuningriigi ja selle maailma riikide vahel?

18 Piibel näitab, mis sellele otsustavale sõjale  eelneb: deemonid eksitavad selle maailma valitsejaid, „et koguda nad kokku kõikvõimsa Jumala suure päeva sõjaks”. Selle maailma riigid hakkavad sõdima Jumala kuningriigi vastu. Piiblis nimetatakse seda sõda Harmagedooniks. (Ilmutus 16:14, 16. Vaata 10. järelmärkust.)

19., 20. Miks me vajame Jumala kuningriiki?

19 Miks me vajame Jumala kuningriiki? Me vajame seda vähemalt kolmel põhjusel. Esiteks sellepärast, et me oleme patused ning seetõttu tabavad meid haigused ja me sureme. Kuid Jumala valitsuse all võime elada igavesti. Johannese 3:16 ütleb: „Jumal on armastanud maailma nii palju, et ta on andnud oma ainusündinud poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid saaks igavese elu.”

20 Teiseks vajame Jumala kuningriiki sellepärast, et elame kurjas maailmas. Paljud valetavad, petavad ja käituvad amoraalselt. Meie ei saa maailma muuta, kuid Jumal saab. Harmagedoonis hävitab ta kõik need, kes oma kurjadelt teedelt ei pöördu. (Loe Laul 37:10.) Kolmandaks vajame kuningriiki seetõttu, et inimvalitsused on jõuetud, julmad ja korrumpeerunud ega üritagi aidata inimestel Jumalale kuuletuda. Piibel ütleb: „Inimene on valitsenud inimese üle, tuues sellega palju kahju.” (Koguja 8:9.)

21. Mida Jumala kuningriik teeb, et viia tema tahe ellu ka maa peal?

21 Pärast Harmagedooni viib Jumala kuningriik tema tahte ellu ka maa peal. Näiteks vangistab see  valitsus Saatana ja deemonid, nii et nad ei saa enam inimesi mõjutada. (Ilmutus 20:1–3.) Samuti teeb Jumala kuningriik lõpu haigustele ja surmale. Tänu lunastusele saavad kõik Jumalale ustavad inimesed elada igavesti paradiisis. (Ilmutus 22:1–3.) Peale selle pühitseb kuningriik Jumala nime. See tähendab, et Jumala valitsuse all austavad tema nime kõik inimesed. (Vaata 21. järelmärkust.)

MILLAL JEESUS KUNINGAKS SAI?

22. Kust me teame, et Jeesus ei hakanud kuningana valitsema maa peal olles ega kohe pärast taevasse minemist?

22 Jeesus õpetas oma jüngreid palvetama Jumala kuningriigi tuleku eest. Seega sel ajal, kui Jeesus maa peal oli, Jumala kuningriiki veel olemas ei olnud. Jehoova pidi selle rajama ja tegema Jeesuse kuningaks millalgi tulevikus. Samuti ei saanud Jeesus kuningavõimu kohe, kui ta taevasse läks, vaid ta pidi ootama. Seda oli ennustatud tekstis Laul 110:1, kus öeldakse: „Jehoova lausus mu isandale: „Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased  su jalajäriks.”” Mõni aeg pärast seda, kui Jeesus oli üles äratatud, näitasid nii Peetrus kui ka Paulus, et see prohvetiennustus käib Jeesuse kohta. (Apostlite teod 2:32–35; Heebrealastele 10:12, 13.) Kui kaua tuli Jeesusel oodata, enne kui Jehoova talle kuningavõimu andis?

Jumala kuningriik teeb maa peal teoks Jumala tahte

23. a) Millal hakkas Jeesus Jumala kuningriigi kuningana valitsema? b) Millest räägitakse järgmises peatükis?

23 Tükk aega enne aastat 1914 mõistis rühm piibliuurijaid, et see aasta on Piibli järgi väga tähendusrikas. Sündmused, mis on alates sellest ajast maailmas toimunud, tõendavad, et neil oli õigus. Aastal 1914 hakkas Jeesus kuningana valitsema. (Laul 110:2.) Peagi pärast seda heideti Saatan taevast alla. Piibel ütleb, et „talle on jäänud vähe aega”. (Ilmutus 12:12.) Seda aega nimetatakse Piiblis viimseteks päevadeks. Järgmisest peatükist näeme tõendeid selle kohta, et meie elamegi sellel ajal ja et Jumala kuningriik teeb juba varsti maa peal teoks Jumala tahte. (Vaata 22. järelmärkust.)