Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 4. PEATÜKK

Kes on Jeesus Kristus?

Kes on Jeesus Kristus?

1., 2. a) Mis vahe on sellel, kas me teame kedagi või tunneme teda? b) Kes Jeesus sinu meelest oli?

MAAILMAS on palju kuulsaid inimesi. Kuid see, et me mõnd kuulsust nimepidi teame, ei tähenda veel, et me teda tunneme. Me ei tea ju kuigi palju tema elust ega seda, milline inimene ta on.

2 Enamik inimesi on kuulnud Jeesus Kristusest, kuigi ta elas maa peal umbes 2000 aastat tagasi. Ometi ei pruugi nad teada, kes Jeesus õieti oli. Ühed ütlevad, et ta oli lihtsalt üks hea inimene, teised, et ta oli prohvet, ja on ka neid, kes peavad teda Jumalaks. (Vaata 12. järelmärkust.)

3. Miks on tähtis Jumal Jehoovat ja Jeesus Kristust tundma õppida?

3 On tähtis teada tõde Jeesuse kohta. Piibel ütleb: „Nad saavad igavese elu, kui õpivad tundma sind, ainsat tõelist Jumalat, ja Jeesus Kristust, kelle sina oled läkitanud.” (Johannese 17:3.) Jah, kui õpime tundma Jehoovat ja Jeesust, võime saada igavese elu paradiislikul maal. (Johannese 14:6.) Pealegi on Jeesus parim eeskuju selles, kuidas elada ja teisi inimesi kohelda. (Johannese 13:34, 35.) Esimesest peatükist saime teada, milline on Jumal. Nüüd uurime, mida räägib Piibel Jeesusest.

 „ME OLEME LEIDNUD MESSIA!”

4. Mida tähendavad sõnad „messias” ja „kristus”?

4 Juba kaua enne Jeesuse sündi rääkis Jehoova oma prohvetite kaudu messia tulemisest. Sõna „messias” tuleb heebrea keelest ja selle kreekapärane vaste on „kristus”. Need mõlemad sõnad tähendavad võitut, isikut, kelle Jumal välja valib ja erilisse ametisse määrab. Messias viib täide kõik Jumala tõotused. Ta tegutseb meie heaks juba praegu. Kuid enne veel, kui Jeesus sündis, mõtlesid paljud inimesed selle üle, kes küll osutub tõotatud messiaks.

5. Milles Jeesuse jüngrid ei kahelnud?

5 Jeesuse jüngritel polnud kahtlustki, et just Jeesus on messias. (Johannese 1:41.) Näiteks Peetrus ütles Jeesusele: „Sina oled messias.” (Matteuse 16:16.) Miks võime meiegi kindlad olla, et tõotatud messias on Jeesus?

6. Kuidas aitas Jehoova inimestel messiat ära tunda?

6 Kaua enne Jeesuse sündi kuulutasid Jumala prohvetid messia kohta ette hulga üksikasju. Need pidid aitama inimestel messiat ära tunda. Kujutle näiteks, et sul tuleb minna bussijaama vastu inimesele, keda sa pole kunagi näinud. Kahtlemata oleks sul kergem teda ära tunda, kui sulle kirjeldataks täpselt, kuidas ta välja näeb. Samal põhjusel lasi Jehoova oma prohvetitel kirja panna, mida messias teeb ja kuidas teda koheldakse. Nende ennustuste täitumine pidi aitama inimestel messiat ära tunda.

7. Millise kahe ennustuse täitumine tõendab, et Jeesus on messias?

 7 Prohvet Miika ennustas umbes 700 aastat enne Jeesuse sündi, et tulevane messias sünnib Petlemma linnakeses. (Miika 5:2.) Täpselt nii läkski. (Matteuse 2:1, 3–9.) Ja Taaniel ennustas, et messias tuleb aastal 29 m.a.j. (Taaniel 9:25.) Need on vaid kaks paljudest ennustustest, mille täitumine tõendab, et Jeesus on tõotatud messias. (Vaata 13. järelmärkust.)

Ristimise ajal sai Jeesusest messias

8., 9. Mis tõendas Jeesuse ristimise ajal selgelt, et ta on messias?

8 Jehoova ise näitas selgelt, et Jeesus on messias. Jumal tõotas anda Ristija Johannesele tunnustähe, mille järgi see võiks messia ära tunda. Kui Jeesus läks aastal 29 Johannese juurde, et lasta tal end ristida, nägigi Johannes seda tunnustähte. Piibel räägib: „Pärast ristimist tõusis Jeesus otsekohe veest ja taevas avanes ning Johannes nägi Jumala vaimu nagu tuvi Jeesuse peale laskuvat. Siis kostis taevast hääl: „See on mu armas poeg, kellest mul on hea meel.”” (Matteuse 3:16, 17; Johannese 1:32–34.) Tol korral võidiski Jehoova Jeesuse oma vaimuga, nii et Jeesusest sai messias. Tema oligi see, kelle Jumal oli valinud juhiks ja kuningaks. (Jesaja 55:4.)

9 Piibli ennustused, Jehoova enda sõnad ja tunnustäht, mille ta andis Jeesuse ristimise ajal, tõendasid,  et Jeesus on messias. Aga kust oli Jeesus pärit ja missugune inimene ta oli?

KUST OLI JEESUS PÄRIT?

10. Kus elas Jeesus enne maa peale tulemist?

10 Piibel näitab, et enne inimeseks saamist elas  Jeesus taevas. Prohvet Miika ütles, et tulevane messias on olnud olemas ammustest aegadest. (Miika 5:2.) Ka Jeesus ise ütles mitmel korral, et enne maa peale tulemist elas ta taevas. (Loe Johannese 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5.) Seal sai ta Jehoovaga väga lähedaseks.

11. Miks on Jeesus Jehoovale eriti kallis?

11 Jeesus on Jehoovale eriti kallis. Miks? Jehoova lõi ta esimesena, enne kõike muud ja kõiki teisi. Sellepärast nimetatakse Jeesust kogu loodu esmasündinuks. * (Koloslastele 1:15.) Jehoova armastab Jeesust eriliselt ka seetõttu, et Jeesus on ainus, kelle ta lõi üksinda. Sellepärast nimetatakse Jeesust ka ainusündinud pojaks. (Johannese 3:16.) Samuti on Jeesus ainus, kelle kaudu Jehoova lõi kõik muu. (Koloslastele 1:16.) Ja ainult Jeesust nimetatakse Sõnaks, kuna ta andis edasi Jehoova sõnumeid ja korraldusi nii inglitele kui ka inimestele. (Johannese 1:14.)

12. Kuidas näitab Piibel, et Jeesus ja Jumal pole üks ja seesama isik?

12 Mõned inimesed usuvad, et Jeesus ja Jumal on üks ja seesama isik. Kuid Piibel seda ei õpeta. Piibel ütleb, et Jeesus on loodud, ehk oli aeg, kui teda polnud olemas. Kuid Jehoova, kõige looja, on alati olemas olnud. (Laul 90:2.) Jeesus ei soovinud  kunagi olla Jumalaga võrdne. Piibel näitab selgelt, et Jumal on Jeesusest kõrgem. (Loe Johannese 14:28; 1. Korintlastele 11:3.) Jehoova üksi on kõikvõimas Jumal. (1. Moosese 17:1.) Ta on kõige kõrgem ja vägevam isik üleüldse. (Vaata 14. järelmärkust.)

13. Miks nimetab Piibel Jeesust Jumala peegelduseks?

13 Jehoova ja ta poeg Jeesus tegutsesid koos miljardeid aastaid juba enne taeva ja maa loomist. Nad said omavahel väga lähedaseks. (Johannese 3:35; 14:31.) Kuna Jeesus on väga oma isa moodi, nimetab Piibel teda Jumala peegelduseks. (Koloslastele 1:15.)

14. Kuidas sai Jeesus inimeseks?

14 Kuigi Jeesus oli Jehoovaga väga lähedane, oli ta valmis taevast lahkuma ja maa peal inimesena sündima. Ent kuidas Jeesus inimeseks sai? Jehoova tegi ime: ta kandis oma taevase poja elu üle Maarja-nimelise neitsi üsasse. Niisiis polnud Jeesusel lihast isa. Maarja sünnitas täiusliku poja ja pani talle nimeks Jeesus. (Luuka 1:30–35.)

MILLINE INIMENE JEESUS OLI?

15. Mis aitab Jehoovat paremini tundma õppida?

15 Jeesuse elust ja sellest, milline inimene ta oli, räägivad Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeelium. Kuna Jeesus oli väga oma isa moodi, õpime temast lugedes paremini tundma ka Jehoovat. Seepärast Jeesus ütleski: „Kes on näinud mind, see on näinud ka Isa.” (Johannese 14:9.)

16. Mis oli Jeesuse õpetuses tähtsaimal kohal ja kellelt tema õpetus lähtus?

 16 Paljud inimesed hüüdsid Jeesust õpetajaks. (Johannese 1:38; 13:13.) Tema õpetuses oli tähtsaimal kohal hea sõnum kuningriigist. See kuningriik on Jumala valitsus, mis asub taevas ja hakkab valitsema kogu maa üle ning toob suuri õnnistusi inimestele, kes Jumalale kuuletuvad. (Matteuse 4:23.) Kogu Jeesuse õpetus lähtus Jehoovalt. Jeesus ise ütles: „See, mida ma õpetan, ei pärine minult, vaid sellelt, kes on mu läkitanud.” (Johannese 7:16.) Jehoova tahab, et inimesed kuuleksid head sõnumit kuningriigist, ja sellepärast Jeesus sellest rääkiski.

17. a) Kus Jeesus õpetas? b) Miks ta õpetamise nimel nii palju vaeva nägi?

17 Jeesus õpetas kõikjal, kus oli inimesi: nii maal kui ka linnas, turgudel, templis ja sünagoogides ning inimeste kodudes. Ta ei oodanud, et inimesed tema juurde tuleksid, ta läks ise nende juurde. (Markuse 6:56; Luuka 19:5, 6.) Jeesus pühendas inimeste õpetamisele palju aega ja jõudu. Miks ta seda tegi? Ta teadis, et see on tema isa tahe, ja ta kuuletus alati oma isale. (Johannese 8:28, 29.) Jeesust ajendas kuulutama ka kaastunne inimeste vastu. (Loe Matteuse 9:35, 36.) Ta nägi, et juudi usujuhid ei õpeta tõde Jumala ja tema kuningriigi kohta. Niisiis rääkis ta head sõnumit võimalikult paljudele.

18. Milline inimene Jeesus oli?

18 Jeesus armastas inimesi ja hoolis neist. Ta oli lahke ja temaga oli kerge suhelda. Lastelegi meeldis  tema seltsis olla. (Markuse 10:13–16.) Jeesus oli alati õiglane. Ta vihkas korruptsiooni ja ebaõiglust. (Matteuse 21:12, 13.) Jeesus elas ajal, kui naistel polnud kuigi palju õigusi ja neist ei peetud lugu. Kuid Jeesus kohtles naisi alati lugupidavalt ega riivanud nende väärikust. (Johannese 4:9, 27.) Jeesus oli ka tõeliselt alandlik. Kord pesi ta oma apostlite jalgu, kuigi see oli tavaliselt teenri ülesanne. (Johannese 13:2–5, 12–17.)

Jeesus kuulutas kõikjal, kus oli inimesi

19. Milline juhtum näitab, et Jeesus oli tähelepanelik inimeste vajaduste suhtes?

19 Jeesus oli tähelepanelik inimeste vajaduste suhtes ja ta soovis väga neid aidata. Eriti hästi on seda näha sellest, et ta kasutas Jumalalt saadud väge inimeste tervendamiseks. (Matteuse 14:14.) Näiteks kord tuli Jeesuse juurde üks pidalitõbine ja ütles talle: „Kui sa vaid tahad, võid sa mu puhtaks teha.” Selle mehe kannatused läksid Jeesusele väga südamesse. Niisiis sirutas ta käe, puudutas meest ja lausus: „Ma tahan, saa puhtaks!” Otsekohe sai mees terveks. (Markuse 1:40–42.) Kujutle, mis tunne sel mehel võis küll olla!

ISALE KÕIGES USTAV

20., 21. Miks võib öelda, et Jeesus on parim näide inimesest, kes Jumalale kuuletus?

20 Jeesus on parim näide inimesest, kes Jumalale kuuletus. Ta oli oma isale ustav igas olukorras, hoolimata sellest kui raske see oli. Ta pani vastu ahvatlustele, mis Saatan ta ette seadis. (Matteuse 4:1–11.)  Kuigi mõned ta pereliikmed ei uskunud, et ta on messias, ja ütlesid, et ta on peast segi läinud, tegi ta ikka Jumala antud tööd edasi. (Markuse 3:21.) Ja isegi siis, kui teda julmalt koheldi, jäi ta Jumalale ustavaks ega püüdnud samaga vastata. (1. Peetruse 2:21–23.)

21 Jeesus jäi Jehoovale ustavaks isegi piinarikka surmaga silmitsi seistes. (Loe Filiplastele 2:8.) Kujutle, mida kõike pidi ta kannatama oma maise elu viimasel päeval. Ta võeti kinni, teda süüdistati jumalateotuses, ta mõisteti ebaõiglaselt süüdi, teda mõnitati ja piinati ning ta löödi postile. Surres hüüdis  Jeesus valju häälega: „Lõpetatud!” (Johannese 19:30.) Kolmandal päeval äratas Jehoova ta vaimolendina surnuist üles. (1. Peetruse 3:18.) Mõni nädal hiljem läks Jeesus tagasi taevasse, istus Jumala paremale käele ja jäi ootama aega, kui Jumal annab talle kuningavõimu. (Heebrealastele 10:12, 13.)

22. Mis saab võimalikuks tänu sellele, et Jeesus jäi oma isale ustavaks?

22 Tänu sellele, et Jeesus jäi oma isale ustavaks, on meil võimalik saada igavene elu paradiislikul maal. Järgmisest peatükist saame teada, kuidas Jeesuse surm igavese elu võimalikuks teeb.

^ lõik 11 Jehoovat nimetatakse isaks, sest ta on looja. (Jesaja 64:8.) Jeesust nimetatakse Jumala pojaks, sest Jehoova on ta loonud. Nii on nimetatud ka ingleid ja esimest inimest Aadamat. (Iiob 1:6; Luuka 3:38.)