Nehemja 11:1–36

11  Rahva peamehed elasid Jeruusalemmas.+ Ülejäänud rahvas heitis liisku,+ et valida välja üks kümnest, kes asuks elama pühasse linna Jeruusalemma, aga üheksa ülejäänut pidid jääma teistesse linnadesse.  Seejuures õnnistas rahvas kõiki mehi, kes olid vabatahtlikult nõus Jeruusalemma elama asuma.  Järgnevalt on loetletud halduspiirkonna peamehed, kes elasid Jeruusalemmas. (Ülejäänud iisraellased, preestrid, leviidid, templiabilised+ ja Saalomoni sulaste pojad+ elasid teistes Juuda linnades, igaüks enda maaomandil oma linnas.+  Samuti elas Jeruusalemmas juudalasi ja benjaminlasi.) Juudalastest olid seal Ataja, kes oli Ussija, kes oli Sakarja, kes oli Amarja, kes oli Sefatja, kes oli Mahalaleli poeg Peretsi+ poegadest;  ja Maaseja, kes oli Baaruki, kes oli Kol-Hose, kes oli Hasaja, kes oli Adaja, kes oli Joojaribi, kes oli Sakarja, kes oli seelalase poeg.  Kõiki Peretsi poegi, kes elasid Jeruusalemmas, oli 468 tublit meest.  Benjaminlastest olid Sallu,+ kes oli Mesullami, kes oli Joedi, kes oli Pedaja, kes oli Koolaja, kes oli Maaseja, kes oli Iitieli, kes oli Jesaaja poeg;  peale tema Gabbai ja Sallai, kokku 928;  samuti Sikri poeg Joel, kes oli nende ülevaataja, ning Hassenua poeg Juuda, kes oli linnas tähtsuselt teine mees. 10  Preestritest olid Joojaribi poeg Jedaja, Jaakin,+ 11  Seraja, kes oli Hilkija, kes oli Mesullami, kes oli Saadoki, kes oli Merajoti, kes oli Jumala koja ülema Ahituubi+ poeg, 12  ja nende vennad, kes töötasid selles kojas, kokku 822; ning Adaja, kes oli Jerohami, kes oli Pelalja, kes oli Amsi, kes oli Sakarja, kes oli Pashuri,+ kes oli Malkija poeg, 13  ja tema vennad, suguvõsade peamehed, kokku 242, ning Amassai, kes oli Asareli, kes oli Ahsai, kes oli Mesillemoti, kes oli Immeri poeg, 14  ning nende vennad, vaprad ja julged mehed, kokku 128 meest, kelle ülevaataja oli Sabdiel, kes oli pärit nimekast perekonnast. 15  Leviitidest olid Semaja,+ kes oli Hassubi, kes oli Asrikami, kes oli Hasabja, kes oli Bunni poeg, 16  ning Sabbetai+ ja Joosabad+ leviitide peameeste hulgast, kes vastutasid väljaspool Jumala koda tehtavate tööde eest; 17  samuti Mattanja,+ kes oli Miika, kes oli Sabdi, kes oli Aasafi poeg+ — Mattanja oli laulujuhataja, kes juhatas palvetamise ajal kiituslaulude laulmist+ —, ning Bakbukja, kes oli oma vendade seas teine, ja Abda, kes oli Sammua, kes oli Gaalali, kes oli Jedutuuni+ poeg. 18  Pühas linnas oli kokku 284 leviiti. 19  Väravavalvurid olid Akkub, Talmon+ ja nende vennad, kes väravates valvet pidasid, kokku 172. 20  Ülejäänud iisraellased, preestrid ja leviidid elasid kõigis teistes Juuda linnades, igaüks oma pärandmaal. 21  Templiabilised+ elasid Ofelil.+ Siiha ja Gispa olid templiabiliste ülevaatajad. 22  Leviitide ülevaataja Jeruusalemmas oli Ussi, kes oli Baani, kes oli Hasabja, kes oli Mattanja,+ kes oli Mika poeg Aasafi poegadest, lauljatest; tema vastutas Jumala koja tööde eest. 23  Lauljate kohta oli antud kuninglik korraldus+ ja neile oli igaks päevaks ette nähtud ülalpidamine. 24  Petahja, Mesesabeli poeg Juuda poja Serahi poegadest, oli kuninga nõunik kõigis rahvast puudutavates asjades. 25  Need on asulad koos neid ümbritsevate põldudega, kus elas juudalasi: Kirjat-Arba+ ja selle tütarlinnad*, Diibon ja selle tütarlinnad, Jekabseel+ ja selle juurde kuuluvad asulad, 26  Jeesua, Moolada,+ Beet-Pelet,+ 27  Hasar-Suual,+ Beer-Seba ja selle tütarlinnad, 28  Siklag,+ Mekona ja selle tütarlinnad, 29  Een-Rimmon,+ Sora,+ Jarmut, 30  Saanoah,+ Adullam ja nende juurde kuuluvad asulad, Laakis+ ja selle põllud ning Aseka+ ja selle tütarlinnad. Nad asusid elama maa-alale Beer-Sebast kuni Hinnomi oruni.+ 31  Benjaminlased elasid Gebas,+ Mikmases, Ajjas, Peetelis+ ja selle tütarlinnades, 32  Anatotis,+ Noobis,+ Ananjas, 33  Haasoris, Raamas,+ Gittaimis, 34  Haadidis, Seboimis, Neballatis, 35  Loodis ja Oonos,+ käsitööliste orus. 36  Mõned leviitide rühmad Juudast määrati Benjamini maa-alale.

Allmärkused

Võib tõlkida ka „ümberkaudsed linnad”.

Kommentaarid

Pildid ja videod