Luuka 9:1–62

9  Siis kutsus Jeesus kokku need kaksteist ning andis neile võimu ja voli kõigi deemonite üle+ ja võime haigeid tervendada.+  Ta saatis nad Jumala kuningriiki* kuulutama ja inimesi terveks tegema  ning ütles neile: „Ärge võtke teele midagi kaasa: ei keppi, toidupauna, leiba ega hõberaha, samuti ärgu olgu teil lisarõivast*.+  Kuhu majja te sisse astute, sinna jääge, kuni te sealt lahkute.+  Kus teid vastu ei võeta, sealt linnast välja minnes raputage selle tolmgi oma jalgadelt* neile hoiatuseks.”+  Nad asusidki teele ja käisid kogu selle kandi külast külla läbi, kuulutasid head sõnumit ja tervendasid inimesi igal pool.+  Kõigest sellest kuulis valitseja Herodes*. Ta oli suures segaduses, sest mõned ütlesid, et Johannes on surnuist üles äratatud,+  teised aga, et Eelija on ilmunud, ent mõned, et üks muistne prohvet on üles äratatud.+  Herodes ütles: „Johannesel ma võtsin pea maha.+ Kes on siis see, kelle kohta ma kõike seda kuulen?” Seetõttu otsis ta võimalust teda näha.+ 10  Kui apostlid tagasi tulid, jutustasid nad Jeesusele, mida nad olid teinud.+ Seepeale võttis ta nad kaasa ja läks linna, mida kutsutakse Betsaidaks, et nad saaksid omaette olla.+ 11  Kui aga rahvahulgad sellest teada said, järgnesid nad talle. Jeesus võttis nad lahkesti vastu ning rääkis neile Jumala kuningriigist ja tegi terveks need, kes seda vajasid.+ 12  Kui päev hakkas õhtusse jõudma, tulid need kaksteist tema juurde ja ütlesid: „Saada inimesed ära, et nad läheksid ümberkaudsetesse paikadesse ja küladesse öömaja ja toidupoolist otsima, sest see siin on kõrvaline paik.”+ 13  Ta kostis: „Andke teie neile süüa.”+ Nad ütlesid: „Meil pole midagi muud kui viis leiba ja kaks kala, kui me just ise ei lähe ega osta toitu kogu sellele rahvale.” 14  Aga seal oli umbes 5000 meest. Ta ütles oma jüngritele: „Pange nad umbes viiekümne kaupa istuma.” 15  Nad tegidki nii ja kõik istusid maha. 16  Võtnud need viis leiba ja kaks kala, vaatas ta üles taeva poole ja esitas tänupalve. Siis murdis ta need tükkideks ja andis jüngritele, et nad jagaksid need rahvale. 17  Nad kõik sõid ja nende kõht sai täis ning ülejäänud palukesi korjati kokku 12 korvitäit.+ 18  Kord hiljem, kui Jeesus oli üksinda ja palvetas, tulid jüngrid tema juurde ja ta küsis neilt: „Mida rahvas räägib, kes ma olen?”+ 19  Nad vastasid: „Ristija Johannes, teised ütlevad, et Eelija, mõned, et üks muistne prohvet on üles äratatud.”+ 20  Ta küsis neilt veel: „Aga teie, kelleks teie mind peate?” Peetrus vastas: „Sina oled Jumala saadetud messias.”+ 21  Siis ta keelas neid kõvasti, et nad sellest kellelegi ei räägiks,+ 22  ja lisas: „Inimesepoeg peab palju kannatama, vanemad, peapreestrid ja kirjatundjad heidavad ta kõrvale, ta tapetakse+ ja äratatakse kolmandal päeval üles.”+ 23  Edasi ütles ta kõigile: „Kui keegi tahab olla minu järelkäija, siis ta ärgu elagu iseendale,+ vaid kandku päevast päeva oma piinaposti* ja käigu minu järel.+ 24  Kes tahab oma elu päästa, kaotab selle, aga kes kaotab oma elu minu pärast, päästab selle.+ 25  Tõepoolest, mis kasu oleks inimesel sellest, kui ta saaks endale kogu maailma, kuid teeks endale kahju või kaotaks oma elu?+ 26  Kes häbeneb mind ja mu sõnu, seda häbeneb ka Inimesepoeg, kui ta tuleb enda, oma isa ja pühade inglite auhiilguses.+ 27  Ma kinnitan teile, et mõned siinseisjaist ei sure enne, kui näevad Jumala kuningriiki.”+ 28  Umbes kaheksa päeva pärast seda, kui Jeesus oli need sõnad öelnud, võttis ta endaga kaasa Peetruse, Johannese ja Jaakobuse ning läks üles mäele palvetama.+ 29  Kui ta palvetas, muutus tema nägu teistsuguseks ja tema riietus säravvalgeks. 30  Ja ennäe, temaga vestlesid kaks meest: Mooses ja Eelija. 31  Need olid ilmunud auhiilguses ja rääkisid tema lahkumisest, mis pidi sündima Jeruusalemmas.+ 32  Peetrusele ja tema kaaslastele oli kangesti uni peale tikkunud, aga virgudes nägid nad tema auhiilgust+ ja kahte meest seismas koos temaga. 33  Kui need hakkasid Jeesuse juurest lahkuma, ütles Peetrus Jeesusele: „Õpetaja, meil on siin hea olla. Las me püstitame siia kolm telki: ühe sinule, ühe Moosesele ja ühe Eelijale”, mõistmata ise, mida ta räägib. 34  Kui ta alles kõneles, ilmus pilv ja kattis nad. Pilve sisse jäädes hakkasid nad kartma. 35  Pilvest kostis hääl:+ „See on mu poeg, mu valitu.+ Teda kuulake!”+ 36  Kui see hääl kostis, nägid nad, et Jeesus on üksi. Ent nad vaikisid ega rääkinud neil päevil kellelegi midagi sellest, mida nad olid näinud.+ 37  Järgmisel päeval, kui nad mäelt alla tulid, kohtas Jeesus suurt hulka inimesi.+ 38  Üks mees rahva hulgast hüüdis: „Õpetaja, ma palun sind, vaata mu poega, ta on mul ainuke!+ 39  Rüve vaim võtab ta oma võimusse ja siis poiss karjatab äkitselt ning vaim toob ta peale krambihooge, nii et poiss ajab suust vahtu välja. Vaim lahkub temast tõrksalt alles pärast tema vaevamist. 40  Ma palusin sinu jüngritel ta poisist välja ajada, aga nad ei suutnud.” 41  Jeesus vastas: „Oh, uskmatu ja paheline põlvkond,+ kui kaua pean ma veel teiega olema ja teid taluma? Too oma poeg siia.”+ 42  Kui poiss talle lähemale tuli, paiskas deemon ta maha ja tõi ta peale ägeda krambihoo. Jeesus aga sõitles rüvedat vaimu, tegi poisi terveks ning andis tema ta isale. 43  Kõik olid hämmastunud Jumala suurest väest. Kogu rahvas pani Jeesuse tegusid imeks. Tema aga ütles oma jüngritele: 44  „Kuulake hoolega ja pidage need sõnad meeles: Inimesepoeg reedetakse ja antakse inimeste kätte.”+ 45  Nemad aga ei mõistnud tema sõnu. Õigupoolest oli nende sõnade tähendus nende eest varjul, ja temalt selgitust küsida nad kartsid. 46  Siis hakkasid nad omavahel vaidlema, kes neist on suurim.+ 47  Teades nende südame mõtteid, võttis Jeesus ühe väikse lapse enda kõrvale seisma 48  ja ütles neile: „Kes võtab vastu selle lapse minu pärast, võtab vastu ka minu, ja kes võtab vastu minu, võtab vastu ka selle, kes on mu läkitanud.+ Sest see, kes end teie seas vähemtähtsaks peab, on suur.”+ 49  Siis ütles Johannes: „Õpetaja, me nägime üht meest sinu nimel deemoneid välja ajamas ja me püüdsime teda takistada, sest ta ei käi koos meiega sinu järel.”+ 50  Ent Jeesus ütles talle: „Ärge takistage teda, sest kes ei ole teie vastu, on teie poolt.” 51  Kuna lähedal oli aeg, kui Jeesus pidi taevasse võetama,+ võttis ta kindlalt nõuks Jeruusalemma minna. 52  Ta saatis enda ees välja käskjalad. Need asusid teele ja jõudsid ühte samaarlaste külla, et tema tulekuks kõik valmis seada. 53  Aga teda ei võetud seal vastu,+ sest tal oli nõu Jeruusalemma minna. 54  Kui jüngrid Jaakobus ja Johannes+ seda nägid, küsisid nad: „Isand, kas sa tahad, et me käsime tulel taevast alla tulla ja nad hävitada?”+ 55  Tema aga pöördus ja noomis neid 56  ning nad läksid teise külla. 57  Teel olles ütles keegi Jeesusele: „Ma tahan sulle järgneda, kuhu tahes sa lähed.” 58  Jeesus lausus talle: „Rebastel on urud ja lindudel pesad, aga Inimesepojal pole kohta, kuhu pead panna.”+ 59  Siis ütles ta ühele teisele: „Järgne mulle!” Mees vastas: „Isand, luba mul esmalt minna ja matta oma isa.”+ 60  Ent tema ütles talle: „Lase surnutel+ oma surnud matta. Sina mine ja kuuluta kõikjal Jumala kuningriiki.”+ 61  Veel üks mees ütles: „Ma tahan sulle järgneda, Isand, aga luba mul kõigepealt kodustega hüvasti jätta.” 62  Jeesus ütles talle: „Ükski, kes on pannud käe adra külge, kuid vaatab tagasi selle poole, mis jäi maha,+ ei ole väärt pääsema Jumala kuningriiki.”+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „kuningavalitsust”.
Võib tõlkida ka „kahte rõivast”.
Jalgadelt tolmu maharaputamine tähendas vastutusest loobumist.
Herodes Antipas, Herodes Suure poeg.

Kommentaarid

Pildid ja videod

Kepp ja toidupaun
Kepp ja toidupaun

Muistsed heebrealased kasutasid keppi mitmel otstarbel. Näiteks sai kepile toetuda (2Mo 12:11; Sak 8:4; Heb 11:21), sellega sai end kaitsta (2Sa 23:21), seda kasutati viljapeksuks (Jes 28:27) ja oliivide mahatagumiseks õlipuudelt (5Mo 24:20; Jes 24:13). Toidupaunaks oli harilikult nahast kott, mida kanti üle õla, ning seda kasutasid rännumehed, karjased, põllumehed ja teisedki. Sellesse võidi panna ka riideid ja muid asju. Kui Jeesus läkitas apostlid kuulutustööretkele, andis ta neile juhised ka kepi ja toidupauna kohta. Ta ütles, et nad läheks sellega, mis neil parasjagu on, ega hakkaks mingit lisavarustust hankima, sest Jehoova hoolitseb nende eest. (Vt Lu 9:3 ja 10:4 kommentaari selle kohta, mis oli Jeesuse juhendite iva.)

Herodes Antipase münt
Herodes Antipase münt

Fotodel on vasesulamist münt mõlemalt poolt. Selle umbes Jeesuse teenistusaja paiku vermitud mündi lasi teha Herodes Antipas, kelle tetrarhia hõlmas Galilead ja Peread. Kui variserid ütlesid Jeesusele, et Herodes tahab teda tappa, viibis Jeesus tõenäoliselt parajasti Pereas, Herodese valitsetaval alal, olles teel Jeruusalemma. Neile vastates ütles Jeesus Herodese kohta „see rebane”. (Vt Lu 13:32 kommentaari.) Kuna enamik Herodese alamatest olid juudid, lasi ta oma müntidele panna palmioksa (1) ja pärja (2) kujutise, mis ei riivanud juutide tundeid.

Korvid
Korvid

Piibli algkeeltes kasutatakse mitut sõna, kirjeldamaks erinevaid korve. Näiteks kreeka sõna, mis käib 12 korvi kohta, millesse koguti ülejäägid, pärast seda kui Jeesus oli ime läbi toitnud 5000 meest, märgib suhteliselt väikest vitskorvi. Kuid loos, kus räägitakse, kuidas Jeesus toitis 4000 meest ja ülejäägid koguti seitsmesse korvi, on teine sõna, mis tähendab suurt korvi. (Mr 8:8, 9.) Sama sõna on kasutud korvi kohta, milles Paulus lasti Damaskuses müüriavast alla. (Ap 9:25.)

Hermoni mägi
Hermoni mägi

Hermoni mägi, mis ulatub 2814 m üle merepinna, on kõrgeim mägi Iisraeli naabruses, endisaegse Filippuse Kaisarea lähedal. Hermoni aheliku lumiste tippude juures veeaur kondenseerub ning selle tulemusena langeb maha paks kaste, mis kuival aastaajal taimestikku elus hoiab. (L 133:3.) Jordani jõgi toitub peamiselt Hermoni lumesulamisvetest. Võimalik, et Jeesuse muutmine toimus Hermoni mäel. (Mt 17:2.)

Hermoni mägi, nagu see paistab Hula oru looduskaitsealalt
Hermoni mägi, nagu see paistab Hula oru looduskaitsealalt

Hermoni ahelik, mis asub tõotatud maa põhjapiiril, moodustab Antiliibanoni mäestiku lõunaosa. Aheliku kõrgeim tipp Hermon ulatub 2814 m üle merepinna. Võimalik, et Jeesuse muutmine toimus Hermoni mäel.

Rebaste urud ja lindude pesad
Rebaste urud ja lindude pesad

Jeesus ütles, et temal pole püsivat kodu, aga seevastu rebastel on urud ja lindudel pesad. Fotol on üks punarebase (Vulpes vulpes) alamliik. Punarebased ei ela mitte ainult Lähis-Idas, vaid ka Aafrikas, Aasias, Euroopas ja Põhja-Ameerikas ning võõrliigina koguni Austraalias. Pesapaigaks võivad nad kasutada kaljulõhesid ning teiste loomade mahajäetud või neilt ära võetud koopaid või kaevavad nad ise endale urge. Kalda-rädilind (Cettia cetti) on üks 470 linnuliigist, keda võib Iisraelis aasta jooksul kohata. Lindude pesitsuspaigad on väga erinevad. Pesad võivad asuda puu otsas, õõnsas puutüves või kaljudel. Ehitusmaterjaliks on näiteks puuoksad, lehed, meretaimed, vill, kõrred, sammal ja suled. Iisraelis leidub igasuguseid pinnavorme: jahedaid mäetippe, sügavaid lämbeid orge, põuaseid kõrbeid ja rannikutasandikke. Kuna need kõik asuvad Vahemere kagunurga ligidal, on Iisrael ahvatlev elupaik nii paigalindudele kui ka läbirändajatele.