Luuka 3:1–38

3  Keiser Tiberiuse 15. valitsusaastal, kui Pontius Pilatus oli Juudamaa maavalitseja, Herodes*+ Galilea valitseja*, tema vend Filippus Iturea ja Trahhoniitisemaa valitseja ning Lüsaanias Abileene valitseja,  kui peapreestriks oli Hannas ja ülempreestriks Kaifas,+ sai Sakariase poeg Johannes+ kõrbes Jumalalt sõnumi.+  Ta käis läbi kogu Jordani ümbruskonna ja kuulutas, et pattude andekssaamiseks on vaja lasta end kahetsuse märgiks ristida.+  Nii on kirjutatud prohvet Jesaja raamatus: „Keegi hüüab kõrbes: „Valmistage ette Jehoova tee! Tehke sirgeks teed tema ees!+  Kõik orud täidetagu ning kõik mäed ja künkad tehtagu madalaks. Kõverad teed saagu sirgeks ja konarlikud teed tasaseks.  Kõik inimesed näevad, kuidas Jumal päästab.””+  Johannes ütles rahvale, kes tuli tema juurde end ristida laskma: „Te rästikute sugu, kes on teile öelnud, et te saate põgeneda tulevase vihapäeva eest?+  Kandke siis patukahetsuse* vilja. Ärge mitte mõelgegi: „Meie isa on Aabraham”, sest ma ütlen teile, et Jumal võib lasta neist kividestki Aabrahamile lapsi tõusta.  Kirves on juba puude juurte peal. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle.”+ 10  Rahvas küsis Johanneselt: „Mida meil tuleb siis teha?” 11  Ta vastas neile: „Kellel on kaks rõivast*, andku üks sellele, kellel seda pole, ja kellel on toitu, tehku samamoodi.”+ 12  Isegi maksukogujad tulid end ristida laskma+ ja küsisid temalt: „Õpetaja, mida meil tuleb teha?” 13  Ta ütles neile: „Ärge nõudke* rohkem makse, kui on ette nähtud.”+ 14  Ka sõdurid küsisid temalt: „Mida meil tuleb teha?” Ta ütles neile: „Ärge pressige inimestelt vägivalla ähvardusel raha välja* ega esitage kellegi vastu valesüüdistust,+ vaid olge oma tasuga rahul.” 15  Rahvas ootas messiat ja kõik mõtlesid, et võib-olla Johannes ongi messias.+ 16  Johannes aga ütles neile kõigile: „Mina ristin teid veega, aga on tulemas keegi minust vägevam, kellel ma pole väärt sandaalirihmugi lahti tegema.+ Tema ristib teid püha vaimu ja tulega.*+ 17  Tal on käes tuulamislabidas, et teha oma viljapeksuplats täiesti puhtaks ja koguda nisu oma aita, kuid aganad põletab ta ära kustutamatus tules.” 18  Johannes manitses rahvast ka mitmel muul moel ja kuulutas neile head sõnumit. 19  Aga valitseja Herodes, keda Johannes oli noominud tema vennanaise Herodiase ja kõigi ta nurjatute tegude pärast, 20  tegi veel ühe sellise teo: ta pani Johannese vangi.+ 21  Kui kogu rahvast ristiti, ristiti ka Jeesus.+ Sel ajal, kui Jeesus palvetas, avanes taevas+ 22  ja püha vaim tuli tuvi kujul alla tema peale ning taevast kostis hääl: „Sina oled mu armas poeg, mul on sinust hea meel*.”+ 23  Jeesus+ oli oma tööd alustades umbes 30-aastane.+ Teda peetiJoosepi+ pojaks.Joosep oli Heeli poeg, 24  Heeli oli Mattati poeg,Mattat oli Leevi poeg,Leevi oli Melki poeg,Melki oli Jannai poeg,Jannai oli Joosepi poeg, 25  Joosep oli Mattitjahu poeg,Mattitjahu oli Aamose poeg,Aamos oli Nahumi poeg,Nahum oli Hesli poeg,Hesli oli Naggai poeg, 26  Naggai oli Maadi poeg,Maat oli Mattitjahu poeg,Mattitjahu oli Simi poeg,Simi oli Jooseki poeg,Joosek oli Jooda poeg, 27  Jooda oli Joanani poeg,Joanan oli Reesa poeg,Reesa oli Serubbaabeli+ poeg,Serubbaabel oli Sealtieli+ poeg,Sealtiel oli Neeri poeg, 28  Neeri oli Melki poeg,Melki oli Addi poeg,Addi oli Koosami poeg,Koosam oli Elmadami poeg,Elmadam oli Eeri poeg, 29  Eer oli Jeesuse poeg,Jeesus oli Elieseri poeg,Elieser oli Joorimi poeg,Joorim oli Mattati poeg,Mattat oli Leevi poeg, 30  Leevi oli Simeoni poeg,Simeon oli Juuda poeg,Juudas oli Joosepi poeg,Joosep oli Joonami poeg,Joonam oli Eljakimi poeg, 31  Eljakim oli Melea poeg,Melea oli Menna poeg,Menna oli Mattata poeg,Mattata oli Naatani+ poeg,Naatan oli Taaveti+ poeg, 32  Taavet oli Iisai+ poeg,Iisai oli Oobedi+ poeg,Oobed oli Boase+ poeg,Boas oli Salmoni+ poeg,Salmon oli Nahsoni+ poeg, 33  Nahson oli Amminadabi poeg,Amminadab oli Arni* poeg,Arni oli Hesroni poeg,Hesron oli Peretsi+ poeg,Perets oli Juuda+ poeg, 34  Juuda oli Jaakobi+ poeg,Jaakob oli Iisaki+ poeg,Iisak oli Aabrahami+ poeg,Aabraham oli Terahi+ poeg,Terah oli Naahori+ poeg, 35  Naahor oli Serugi+ poeg,Serug oli Reu+ poeg,Reu oli Pelegi+ poeg,Peleg oli Eeberi+ poeg,Eeber oli Selahi+ poeg, 36  Selah oli Kenani poeg,Kenan oli Arpaksadi+ poeg,Arpaksad oli Seemi+ poeg,Seem oli Noa+ poeg,Noa oli Lemeki+ poeg, 37  Lemek oli Metuusala+ poeg,Metuusala oli Eenoki poeg,Eenok oli Jeredi+ poeg,Jered oli Mahalaleeli+ poeg,Mahalaleel oli Kenani+ poeg, 38  Kenan oli Enose+ poeg,Enos oli Seti+ poeg,Sett oli Aadama+ poeg,Aadam oli Jumala poeg.

Allmärkused

Herodes Antipas, Herodes Suure poeg.
Võib tõlkida ka „tetrarh”; teatud maa-ala valitseja, kes esindas Rooma keisrit.
Sõna-sõnalt „mõtteviisi parandamise”.
Võib tõlkida ka „üks rõivas üle”.
Võib tõlkida ka „ärge koguge”.
Võib tõlkida ka „ärge tehke kellelegi liiga”.
St võiab teid püha vaimuga ja hävitab teid tulega.
Võib tõlkida ka „sinul on mu soosing”.
Sama kes Raam (1Aj 2:9; Mt 1:3, 4).

Kommentaarid

Pildid ja videod

Keiser Tiberius
Keiser Tiberius

Tiberius sündis aastal 42 e.m.a. Aastal 14 m.a.j sai temast teine Rooma keiser. Ta suri märtsis 37 m.a.j. Seega oli Tiberius keiser kogu Jeesuse teenistuse vältel ning just tema valitsemisajal lausus Jeesus seoses maksurahaga: „Andke keisrile, mis kuulub keisrile.” (Mr 12:14–17; Mt 22:17–21; Lu 20:22–25.)

Herodes Antipase münt
Herodes Antipase münt

Fotodel on vasesulamist münt mõlemalt poolt. Selle umbes Jeesuse teenistusaja paiku vermitud mündi lasi teha Herodes Antipas, kelle tetrarhia hõlmas Galilead ja Peread. Kui variserid ütlesid Jeesusele, et Herodes tahab teda tappa, viibis Jeesus tõenäoliselt parajasti Pereas, Herodese valitsetaval alal, olles teel Jeruusalemma. Neile vastates ütles Jeesus Herodese kohta „see rebane”. (Vt Lu 13:32 kommentaari.) Kuna enamik Herodese alamatest olid juudid, lasi ta oma müntidele panna palmioksa (1) ja pärja (2) kujutise, mis ei riivanud juutide tundeid.

Kõrb
Kõrb

Algkeelsed sõnad, mis on Piiblis tõlgitud vastega „kõrb” (hbr midbár ja kr éremos), tähendavad üldjuhul hõredalt asustatud metsikut maa-ala, näiteks põõsaste ja rohuga steppi või isegi karjamaad. Samu sõnu kasutatakse ka kuivade piirkondade, st päris kõrbete kohta. Piiblis mõeldakse kõrbe all tavaliselt Juuda kõrbe, kus elas Ristija Johannes ja kus Kurat püüdis Jeesust kiusatusse viia. (Mr 1:12.)

Sandaalid
Sandaalid

Piibliaegade sandaalid koosnesid nahast, puidust või muust kiulisest materjalist tallast ja nahkpaeltest, millega need jala külge seoti. Sandaale kasutati sümbolitena teatud tehingutes ja kujundina mõnedes ütlustes. Kui Moosese seaduse all keeldus mõni mees täitmast mehevenna kohust ehk abiellumast oma venna lesega, pidi lesk võtma tal sandaali jalast, pärast mida hakati selle mehe peret kutsuma häbistavalt „selle pereks, kellelt võeti sandaal”. (5Mo 25:9, 10.) Omandi või väljaostuõiguse üleandmisel pidi mees sandaali jalast võtma ja teisele andma. (Ru 4:7.) Kellegi sandaalirihmade lahtisidumist või tema jaoks sandaalide kaasaskandmist peeti sedavõrd madalaks tööks, et tavaliselt tegi seda ori. Ristija Johannes viitas sellele tõsiasjale, andmaks mõista, kui palju madalam on tema Kristusest.

Viljapeksuriistad
Viljapeksuriistad

Fotol on kaks tagurpidi keeratud viljapeksurege (1) (koopiad), mille alumise külje sisse on pandud teravad kivid. (Jes 41:15.) Teisel fotol (2) on näha, et põllumees on laotanud viljavihud viljapeksuplatsile ning seisab viljapeksureel ja laseb pullidel end mööda vilja vedada. Loomade sõrad ja viljapeksuree alla kinnitatud teravad kivid lõikasid kõrred peeneks, nii et eraldusid viljaterad. Seejärel võttis põllumees tuulamislabida või -hargi (3) ning hakkas pekstud vilja õhku viskama. Tuul kandis aganad minema, ent viljaterad, mis olid raskemad, langesid maha. Viljapeks sümboliseerib Piiblis sobivalt seda, kuidas Jehoova vaenlasi pekstakse ja nad purustatakse. (Jer 51:33; Mi 4:12, 13.) Ristija Johannes näitlikustas viljapeksuga seda, et õiged eraldatakse jumalatutest.