Joosua 15:1–63

15  Maa, mis jagati liisuga+ Juuda suguharu suguvõsadele, ulatus Edomi+ piirini, nimelt Sini kõrbeni ja Negevi lõunaservani.  Nende lõunapiir algas Soolamere+ otsast, lõunapoolsest lahest.  See kulges lõuna poole Akrabbimi tõusuni,+ seejärel Sini, siis tõusis lõunast Kaades-Barneasse,+ kulges üle Hesroni üles Addarisse ja pöördus Karka poole.  Sealt edasi kulges piir Asmonisse,+ jõudis välja Egiptuse vadini+ ning lõppes merega. Selline oli nende lõunapiir.  Idapiiriks oli Soolameri kuni Jordani suudmeni ja põhjapiir algas merelahe juurest Jordani suudmest.+  Piir tõusis Beet-Hoglasse,+ kulges põhja pool Beet-Arabat+ ja tõusis sealt Ruubeni poja Bohani kivini.+  Seejärel tõusis piir Aakori orus+ asuva Debiri suunas ning pöördus põhja poole Gilgalisse,+ mis on Adummimi tõusu ees vadist lõuna pool. Edasi kulges piir Een-Semese+ veteni ja lõppes Een-Rogelis.+  Sealt tõusis piir Ben-Hinnomi orgu,+ jebuuslaste+ lõunapoolsele nõlvale, see on Jeruusalemma.+ Edasi tõusis piir mäkke, mis kõrgub Hinnomi oru lääneküljes, Refaimi oru põhjaservas.  Siis märgiti piir selle mäe otsast Neftoahi allikani+ ja see kulges Efroni mäe linnadeni ning sealt Baalasse, see on Kirjat-Jearimi.+ 10  Baalast pöördus piir lääne poole, kulges Seiri mäeni ja edasi Jearimi mäe põhjapoolse nõlvani, see on Kesalonini, ning laskus sealt Beet-Semesesse+ ja kulges Timnani.+ 11  Edasi jooksis piir põhja poole kuni Ekroni+ nõlvani, sealt Sikkeronini ja Baala mäeni ning Jabneelini. Piir lõppes merega. 12  Läänepoolseks piiriks oli Suur meri*+ ja selle rannik. Need olid juudalaste suguvõsade maa-ala piirid. 13  Jefunne pojale Kaalebile+ anti maaosa juudalaste keskel, nagu Jehoova oli Joosuat käskinud, nimelt anti talle Kirjat-Arba (Arba oli Anaki isa), see on Hebron.+ 14  Kaaleb ajas sealt ära Anaki+ kolm poega Seesai, Ahimani ja Talmai+ — Anaki järeltulijad. 15  Sealt läks ta võitlema Debiri elanikega+ (Debiri nimi oli varem Kirjat-Seefer). 16  Kaaleb ütles: „Kes lööb Kirjat-Seeferit ja selle vallutab, sellele annan ma naiseks oma tütre Aksa.” 17  Otniel,+ Kaalebi venna Kenase+ poeg, vallutaski selle ja Kaaleb andis oma tütre Aksa+ talle naiseks. 18  Kui Aksa oli minemas oma mehe Otnieli koju, käis ta oma mehele peale, et see tema isalt põllumaad küsiks. Niisiis, kui Aksa tuli eesli seljast maha*, küsis Kaaleb temalt: „Mida sa soovid?”+ 19  Aksa vastas: „Palun õnnista mind! Sa oled andnud mulle kuiva maatüki lõuna pool*, aga anna mulle ka Gullot-Maim*.” Ta andiski temale Ülem-Gulloti ja Alam-Gulloti. 20  See oli Juuda suguharu suguvõsade pärand. 21  Juuda suguharu maa lõunaküljes Edomi+ piiri ääres olid järgmised linnad: Kabseel, Eeder, Jaagur, 22  Kiina, Diimona, Adada, 23  Kedes, Haasor, Jitnan, 24  Siif, Telem, Bealot, 25  Haasor-Hadatta, Kerijot-Hesron, see on Haasor, 26  Amam, Sema, Moolada,+ 27  Hasar-Gadda, Hesmon, Beet-Pelet,+ 28  Hasar-Suual, Beer-Seba,+ Bisjootja, 29  Baala, Iim, Esem, 30  Eltolad, Kesil, Horma,+ 31  Siklag,+ Madmanna, Sansanna, 32  Lebaot, Silhim, Ain ja Rimmon.+ Kokku 29 linna ja nende juurde kuuluvad asulad. 33  Sefela+ linnad olid Estaol, Sora,+ Asna, 34  Saanoah, Een-Gannim, Tappuah, Eenam, 35  Jarmut, Adullam,+ Soko, Aseka,+ 36  Saaraim,+ Aditaim, Gedera ja Gederotaim* — 14 linna ja nende juurde kuuluvad asulad; 37  Senan, Hadasa, Migdal-Gaad, 38  Dilan, Mispe, Jokteel, 39  Laakis,+ Boskat, Eglon, 40  Kabbon, Lahmas, Kitlis, 41  Gederot, Beet-Daagon, Naama ja Makkeda+ — 16 linna ja nende juurde kuuluvad asulad; 42  Libna,+ Eter, Aasan,+ 43  Jiftah, Asna, Nesib, 44  Keila, Aksib ja Maaresa — 9 linna ja nende juurde kuuluvad asulad; 45  Ekron ning selle tütarlinnad* ja selle juurde kuuluvad asulad; 46  Ekronist lääne pool kõik linnad Asdodi kõrval ja nende juurde kuuluvad asulad; 47  Asdod,+ selle tütarlinnad ja selle juurde kuuluvad asulad; Gaza,+ selle tütarlinnad ja selle juurde kuuluvad asulad kuni Egiptuse vadini ning Suure mere ja selle rannikualadeni.+ 48  Mäestikulinnad olid Saamir, Jattir,+ Soko, 49  Danna, Kirjat-Sanna, see on Debir, 50  Anab, Estemo,+ Aanim, 51  Goosen,+ Holon ja Giilo+ — 11 linna ja nende juurde kuuluvad asulad; 52  Arab, Duuma, Esan, 53  Jaanum, Beet-Tappuah, Afeka, 54  Humta, Kirjat-Arba, see on Hebron,+ ja Siior — 9 linna ja nende juurde kuuluvad asulad; 55  Maon,+ Karmel, Siif,+ Jutta, 56  Jisreel, Jokdeam, Saanoah, 57  Kajin, Gibea ja Timna+ — 10 linna ja nende juurde kuuluvad asulad; 58  Halhul, Beet-Suur, Gedoor, 59  Maarat, Beet-Anot ja Eltekon — 6 linna ja nende juurde kuuluvad asulad; 60  Kirjat-Baal, see on Kirjat-Jearim,+ ja Rabba — 2 linna ja nende juurde kuuluvad asulad. 61  Kõrbelinnad olid Beet-Araba,+ Middin, Sekaka, 62  Nibsan, Soolalinn ja Een-Gedi+ — 6 linna ja nende juurde kuuluvad asulad. 63  Aga Jeruusalemmas elavaid jebuuslasi+ juudalased ära ajada ei suutnud+ ja seepärast elavad jebuuslased Jeruusalemmas koos juudalastega tänini.

Allmärkused

St Vahemeri.
Teine võimalik tähendus: „plaksutas eesli seljas istudes käsi”, ilmselt tähelepanu võitmiseks.
Võib tõlkida ka „maatüki Negevis”.
Nimi Gullot-Maim tähendab „veesilmad”.
Teine võimalik tähendus: „Gedera ja selle lambaaedikud”.
Võib tõlkida ka „ümberkaudsed linnad”.

Kommentaarid

Pildid ja videod