Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Piibel. Uue maailma tõlge (õppeväljaanne)

Johannese evangeeliumi sisujuht

 • A. Eellugu. Sõna sai inimeseks ja elas inimeste keskel (1:1–18)

  • Sõna oli alguses Jumala juures ja Sõna oli jumal (1:1, 2)

  • Jumal lõi kõik Sõna kaudu (1:3a)

  • Sõna kaudu tulid olemasollu elu ja valgus (1:4, 5)

  • Ristija Johannes andis tunnistust valguse kohta (1:6–8)

  • Tõeline valgus tuleb maailma, kuid paljud ei võta teda vastu (1:9–11)

  • Need, kes usuvad ja võtavad Sõna vastu, saavad Jumala lasteks (1:12, 13)

  • Sõna oli täis Jumala armu ja tõde; ta rääkis Isast, keda ükski inimene ei ole kunagi näinud (1:14–18)

 • B. Ristija Johannese tunnistus Jeesuse kohta (1:19–34)

  • Johannes tunnistab, et ta ei ole messias, vaid see, kes hüüab kõrbes (1:19–28)

  • Johannes ütleb Jeesuse kohta Jumala Tall (1:29–31)

  • Johannes ütleb, et püha vaim laskus Jeesuse peale, ja ennustab, et Jeesus ristib püha vaimuga (1:32–34)

 • C. Jeesuse esimesed jüngrid (1:35–51)

  • Johannese jüngrid järgnevad Jeesusele; Andreas viib oma venna Peetruse Jeesuse juurde (1:35–42)

  • Filippusest ja Naatanaelist saavad Jeesuse jüngrid (1:43–51)

 • D. Jeesuse esimesed imeteod; tema teenistus alates 30. aasta paasapühast (2:1–3:36)

  • Galilea Kaanas toimunud pulmapeol muudab Jeesus vee veiniks (2:1–12)

  • Jeesus puhastab Jeruusalemma templi (2:13–17)

  • Jeesus ütleb vaenulikele juutidele, et ta ehitab templi kolme päevaga üles (2:18–22)

  • Paljud hakkavad Jeesuse tunnustähti nähes temasse uskuma (2:23–25)

  • Jeesus räägib Nikodeemosega veest ja vaimust sündimisest (3:1–13)

  • „Nii nagu Mooses tõstis kõrbes mao teiba otsa, samamoodi peab üles tõstetama ka Inimesepoeg” (3:14, 15)

  • Jumal ei saatnud oma ainusündinud poega mitte maailma hukka mõistma, vaid seda päästma (3:16–21)

  • Johannese viimane tunnistus Jeesuse kohta (3:22–30)

  • Kes usub Jumala pojasse, saab igavese elu (3:31–36)

 • E. Jeesus läheb läbi Samaaria Galileasse (4:1–54)

  • Väsinud Jeesus jõuab Jaakobi kaevu äärde Sühharis (4:1–6)

  • Jeesus alustab vestlust Samaaria naisega (4:7–15)

  • Jeesus räägib Samaaria naisele õigest jumalakummardamisest (4:16–24)

  • Jeesus ütleb Samaaria naisele, et ta on messias (4:25, 26)

  • Samaaria naine räägib Jeesusest teistele (4:27–30)

  • Jeesus võrdleb Jumala tahte täitmist toiduga; ta räägib piltlikust lõikustööst (4:31–38)

  • Paljud samaarlased usuvad, et Jeesus on maailma päästja (4:39–42)

  • Jeesus tervendab Galilea Kaanas ühe ametniku poja (4:43–54)

 • F. Jeesuse teenistus alates juutide pühast (ilmselt 31. aasta paasapühast) (5:1–47)

  • Jeesus tervendab hingamispäeval Betsata tiigi ääres ühe haige mehe (5:1–18)

  • Jeesus tegutseb Jumala juhatusel (5:19–24)

  • Vaimselt surnud võtavad kuulda Jeesust ja saavad elavaks (5:25–27)

  • Need, kes on haudades, äratatakse ellu (5:28–30)

  • Jeesuse kohta annavad tunnistust Ristija Johannes, Jeesuse teod, tema Isa ja pühakiri (5:31–47)

 • G. Alates 32. aasta paasapühast (6:1–7:1)

  • Galilea mere ääres toidab Jeesus umbes 5000 meest (6:1–13)

  • Jeesus läheb ära, kui inimesed tahavad teda kuningaks tõsta (6:14, 15)

  • Jeesus kõnnib vee peal (6:16–21)

  • Jeesus innustab inimesi nägema vaeva riknematu toidu nimel, mis annab igavese elu (6:22–27)

  • Jeesus on eluleib (6:28–59)

  • Jeesuse sõnad saavad paljudele jüngritele komistuskiviks, aga Peetrus tunnistab, et Jeesus on Jumala Püha (6:60–7:1)

 • H. Alates 32. aasta lehtmajadepühast (7:2–9:41)

  • Jeesuse vennad lähevad pühadeks üles; Jeesus saabub hiljem ja salaja (7:2–13)

  • Jeesus õpetab pühade ajal templis (7:14–24)

  • Erisugused arvamused messia kohta (7:25–52)

  • Isa annab tunnistust Jeesuse kohta, kes on maailma valgus (8:12–30)

  • Jeesuse tõelised jüngrid õpivad tundma tõde (8:31, 32)

  • Aabrahami lapsed teevad Aabrahami tegusid (8:33–41)

  • Kuradi lapsed täidavad Kuradi soove (8:42–47)

  • Jeesus ja Aabraham (8:48–59)

  • Jeesus tervendab pimedana sündinu (9:1–12)

  • Variserid küsitlevad tervendatud meest (9:13–34)

  • Variserid on pimedad (9:35–41)

 • I. Alates 32. aasta templipühitsemispühast kuni 33. aasta 10. niisanini (10:1–12:50)

 • J. Jeesuse viimane paasapüha ja nõuanded jüngritele (13:1–17:26)

  • Jeesus peseb jüngrite jalgu (13:1–20)

  • Jeesus annab teada, et Juudas Iskariot ta reedab (13:21–30)

  • Jeesus annab uue käsu (13:31–35)

  • Jeesus ütleb, et Peetrus salgab ta kolm korda ära (13:36–38)

  • Jeesus on ainus tee Isa juurde (14:1–14)

  • Jeesus lubab saata aitaja ehk püha vaimu (14:15–31)

  • Mõistujutt tõelisest viinapuust (15:1–10)

  • Käsk armastada, nagu seda tegi Jeesus (15:11–17)

  • Maailm vihkab Jeesust ja tema jüngreid (15:18–27)

  • Jeesuse jüngritel tuleb surmaga silmitsi seista (16:1–4a)

  • Jeesus saadab püha vaimu (16:4b–16)

  • Jüngrite kurbus muutub rõõmuks (16:17–24)

  • Jeesus on maailma ära võitnud (16:25–33)

  • Jeesus palvetab nii oma praeguste kui ka tulevaste jüngrite eest (17:1–26)

 • K. Jeesus reedetakse ja arreteeritakse; tema üle peetakse kohut ja ta hukatakse (18:1–19:42)

  • Juudas Iskariot reedab Jeesuse (18:1–9)

  • Peetrus raiub mõõgaga ära Malkuse kõrva (18:10, 11)

  • Jeesus viiakse peapreester Hannase juurde (18:12–14)

  • Peetrus salgab Jeesuse ära esimest korda (18:15–18)

  • Jeesus Hannase ees (18:19–24)

  • Peetrus salgab Jeesuse ära teist ja kolmandat korda (18:25–27)

  • Jeesus Pilatuse ees; küsimus kuningavõimu kohta (18:28–40)

  • Jeesust piitsutatakse ja mõnitatakse (19:1–7)

  • Pilatus tahab Jeesust vabaks lasta, kuid annab juutidele järele (19:8–16a)

  • Jeesus naelutatakse Kolgatal postile (19:16b–22)

  • Sõdurid viivad täide ennustuse Jeesuse riiete kohta (19:23, 24)

  • Jeesus hoolitseb oma ema eest (19:25–27)

  • Jeesus viib täide pühakirjas öeldu ja sureb (19:28–30)

  • Sõdurid viivad täide Jeesuse surma kohta käivad ennustused (19:31–37)

  • Jeesuse matmine (19:38–42)

 • L. Kristus ilmutab end pärast ülesäratamist (20:1–21:25)

  • Jüngrid leiavad eest tühja haua (20:1–10)

  • Kaks inglit ja Jeesus ilmutavad end Maarja Magdaleenale (20:11–18)

  • Jeesus ilmutab end jüngritele, kes on lukustatud uste taga (20:19–23)

  • Toomas kahtleb, kuid hiljem usub (20:24–29)

  • Johannes selgitab, mis on selle rullraamatu eesmärk (20:30, 31)

  • Jeesus ilmutab end jüngritele Galileas (21:1–14)

  • Peetrus kinnitab, et armastab Jeesust (21:15–19)

  • Jeesus ennustab, mis saab tema armastatud jüngrist (21:20–23)

  • Kirjutaja lõppsõna (21:24, 25)