4. Moosese 26:1–65

26  Pärast nuhtlust+ ütles Jehoova Moosesele ja preester Aaroni pojale Eleasarile:  „Lugege ära terve iisraellaste kogudus nende suguvõsade järgi, kõik 20-aastased ja vanemad, kes on kõlblikud teenima Iisraeli sõjaväes.”+  Mooses ja preester Eleasar+ ütlesid rahvale Moabi kõrbetasandikul+ Jordani ääres Jeeriko+ lähistel:  „Lugege ära kõik 20-aastased ja vanemad, nii nagu Jehoova Moosest käskis.”+ Need olid Iisraeli pojad, kes tulid välja Egiptusemaalt.  Iisraeli esmasündinu oli Ruuben.+ Ruubeni järglased+ olid: Hanokist hanoklaste suguvõsa, Pallust pallulaste suguvõsa,  Hesronist hesronlaste suguvõsa, Karmist karmlaste suguvõsa.  Need olid ruubenlaste suguvõsad; nende seast arvelevõetuid oli 43 730.+  Pallu poeg oli Eliab.  Eliabi pojad olid Nemuel, Daatan ja Abiram. Daatan ja Abiram olid koguduse esindajad, kes võitlesid Moosese+ ja Aaroni vastu ühes Korahi jõuguga,+ kui nad astusid välja Jehoova vastu.+ 10  Siis maa avanes ja neelas nad. Aga Korah koos oma toetajatega suri, kui tuli neelas 250 meest.+ Ja nad said teistele hoiatavaks näiteks.+ 11  Kuid Korahi pojad ei surnud.+ 12  Siimeoni+ järglased oma suguvõsade järgi olid: Nemuelist nemuellaste suguvõsa, Jaaminist jaaminlaste suguvõsa, Jaakinist jaakinlaste suguvõsa, 13  Serahist serahlaste suguvõsa, Šaulist šaullaste suguvõsa. 14  Siimeonlaste suguvõsadest arvelevõetuid oli 22 200.+ 15  Gaadi+ järglased oma suguvõsade järgi olid: Sefonist sefonlaste suguvõsa, Haggist haggilaste suguvõsa, Suunist suunlaste suguvõsa, 16  Osnist osnilaste suguvõsa, Eerist eerlaste suguvõsa, 17  Arodist arodlaste suguvõsa, Areelist areellaste suguvõsa. 18  Need olid Gaadi poegade suguvõsad; neist arvelevõetuid oli 40 500.+ 19  Juuda+ pojad olid Eer ja Oonan.+ Kuid Eer ja Oonan surid Kaananimaal.+ 20  Juuda järglased oma suguvõsade järgi olid: Seelast+ seelalaste suguvõsa, Peretsist+ peretslaste suguvõsa, Serahist+ serahlaste suguvõsa. 21  Peretsi järglased olid: Hesronist+ hesronlaste suguvõsa, Haamulist+ haamullaste suguvõsa. 22  Need olid Juuda suguvõsad; neist arvelevõetuid oli 76 500.+ 23  Issaskari+ järglased oma suguvõsade järgi olid: Toolast+ toolalaste suguvõsa, Puvvast puvvalaste suguvõsa, 24  Jaasubist jaasublaste suguvõsa, Simronist simronlaste suguvõsa. 25  Need olid Issaskari suguvõsad; neist arvelevõetuid oli 64 300.+ 26  Sebuloni+ järglased oma suguvõsade järgi olid: Seredist seredlaste suguvõsa, Eelonist eelonlaste suguvõsa, Jahleelist jahleellaste suguvõsa. 27  Need olid sebulonlaste suguvõsad; neist arvelevõetuid oli 60 500.+ 28  Joosepi+ järglased olid Manasse ja Efraim+ koos oma suguvõsaga. 29  Manasse+ järglasest Maakirist+ tuli maakirlaste suguvõsa. Maakirile sündis Gilead;+ Gileadist tuli gileadlaste suguvõsa. 30  Gileadi järglased olid: Jeserist jeserlaste suguvõsa, Heelekist heeleklaste suguvõsa, 31  Asrielist asriellaste suguvõsa, Sekemist sekemlaste suguvõsa, 32  Semidast semidlaste suguvõsa, Heeferist heeferlaste suguvõsa. 33  Aga Heeferi pojal Selofhadil ei olnud poegi, vaid ainult tütred.+ Selofhadi tütarde+ nimed olid Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa. 34  Need olid Manasse suguvõsad; neist arvelevõetuid oli 52 700.+ 35  Efraimi+ järglased oma suguvõsade järgi olid: Suutelahist+ suutelahlaste suguvõsa, Bekerist bekerlaste suguvõsa, Tahanist tahanlaste suguvõsa. 36  Suutelahi järglased olid: Eeranist eeranlaste suguvõsa. 37  Need olid Efraimi poegade suguvõsad; neist arvelevõetuid oli 32 500.+ Need olid Joosepi järglased oma suguvõsade järgi. 38  Benjamini+ järglased oma suguvõsade järgi olid: Belast+ belalaste suguvõsa, Asbelist asbellaste suguvõsa, Ahiramist ahiramlaste suguvõsa, 39  Suufamist suufamlaste suguvõsa, Huufamist huufamlaste suguvõsa. 40  Bela pojad olid Ard ja Naaman;+ Ardist ardlaste suguvõsa, Naamanist naamanlaste suguvõsa. 41  Need olid Benjamini järglased oma suguvõsade järgi; neist arvelevõetuid oli 45 600.+ 42  Daani+ järglased oma suguvõsa järgi olid: Suuhamist suuhamlaste suguvõsa. Need olid Daani järglased oma suguvõsa järgi. 43  Kõiki suuhamlaste suguvõsast arvelevõetuid oli 64 400.+ 44  Aaseri+ järglased oma suguvõsade järgi olid: Jimnast jimnalaste suguvõsa, Jisvist jisvilaste suguvõsa, Berijast berijalaste suguvõsa; 45  Berija poegadest: Heberist heberlaste suguvõsa, Malkielist malkiellaste suguvõsa. 46  Aaseri tütre nimi oli Saarah. 47  Need olid Aaseri järglaste suguvõsad; neist arvelevõetuid oli 53 400.+ 48  Naftali+ järglased oma suguvõsade järgi olid: Jahselist jahsellaste suguvõsa, Guunist guunlaste suguvõsa, 49  Jetserist jetserlaste suguvõsa, Sillemist sillemlaste suguvõsa. 50  Need olid Naftali suguvõsad oma suguvõsade järgi; neist arvelevõetuid oli 45 400.+ 51  Kõiki iisraellaste seast arvelevõetuid oli kokku 601 730.+ 52  Pärast seda ütles Jehoova Moosesele: 53  „Selle nimekirja alusel jaotatagu maa nende vahel pärandiosadeks.+ 54  Keda on rohkem, nende pärandiosa suurendatagu, ja keda on vähem, nende pärandiosa vähendatagu.+ Igale suguharule antagu pärandiosa olenevalt arvelevõetute arvust. 55  Aga maa jaotamiseks heidetagu liisku.+ Neile antagu pärandmaa nende isa suguharu omandist. 56  Iga pärandiosa määratakse liisuga ning jaotatakse suuremate ja väiksemate rühmade vahel.” 57  Leviitide+ seast arvelevõetud oma suguvõsade järgi olid: Geersonist geersonlaste suguvõsa, Kehatist+ kehatlaste suguvõsa, Merarist merarlaste suguvõsa. 58  Ka need olid leviitide suguvõsad: libnilaste+ suguvõsa, hebronlaste+ suguvõsa, mahlilaste+ suguvõsa, muusilaste+ suguvõsa, korahlaste+ suguvõsa. Kehatile sündis Amram.+ 59  Amrami naise nimi oli Jookebed,+ ta oli Leevi tütar, kes sündis Leevile Egiptuses. Jookebed sünnitas Amramile Aaroni ja Moosese ning nende õe Mirjami.+ 60  Aaronile sündisid Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar.+ 61  Aga Naadab ja Abihu surid, kuna nad tõid Jehoova ette lubamatu tule.+ 62  Nende seast arvelevõetuid oli kokku 23 000, kõiki ühe kuu vanuseid ja vanemaid meessoost isikuid.+ Neid ei võetud arvele koos teiste iisraellastega,+ sest neile ei antud iisraellaste keskel pärandit.+ 63  Mooses ja preester Eleasar võtsid kõik need arvele, kui nad iisraellased Moabi kõrbetasandikul Jordani ääres Jeeriko lähistel ära lugesid. 64  Aga nende seas ei olnud ühtegi, kelle Mooses ja preester Aaron olid Siinai kõrbes iisraellasi lugedes arvele võtnud,+ 65  sest Jehoova oli nende kohta öelnud, et nad surevad kõrbes.+ Seega ei olnud neist alles jäänud ühtegi meest peale Jefunne poja Kaalebi ja Nuuni poja Joosua.+

Allmärkused

Kommentaarid

Pildid ja videod