2. Kuningate 23:1–37

23  Siis saatis kuningas sõna ja tema juurde koguti kõik Juuda ja Jeruusalemma vanemad.+  Seejärel läks kuningas Jehoova kotta ning koos temaga kõik Juuda mehed, Jeruusalemma elanikud, preestrid ja prohvetid — kogu rahvas, nii noored kui ka vanad. Ta luges neile ette kõik Jehoova kojast leitud lepinguraamatu sõnad.+  Kuningas seisis samba juures ja sõlmis Jehoova ees lepingu*,+ lubades käia Jehoova järel, järgida tema käske, meeldetuletusi ja seadusi kogu südamest ja kogu hingest ning täita selles raamatus kirjas olevat lepingut. Kogu rahvas oli nõus lepingust kinni pidama.+  Siis käskis kuningas ülempreester Hilkijal,+ teistel preestritel ja väravavalvuritel tuua Jehoova templist välja kõik riistad, mis olid tehtud Baali, püha tulba+ ja taevakehade kummardamiseks. Ta põletas need ära väljaspool Jeruusalemma Kidroni astangutel ja viis nende tuha Peetelisse.+  Samuti kõrvaldas ta ametist võõrjumalate preestrid, kelle Juuda kuningad olid pannud teenima Juuda linnade ja Jeruusalemma ümbruse ohvripaikades, et need laseksid seal tõusta ohvrisuitsu, ning need, kes lasid ohvrisuitsu tõusta Baalile, päikesele, kuule, sodiaagi tähtkujudele ja kõigile teistele taevakehadele.+  Ta võttis Jehoova kojast püha tulba+ ja viis selle Jeruusalemma lähedale Kidroni orgu. Seal põletas+ ta selle tuhaks ning viskas tuha lihtrahva matmispaika.+  Ta kiskus maha templiprostituutidena+ teenivate meeste majad Jehoova kojas, kus naised kudusid kangaid, millest valmistati telkpühamuid püha tulba jaoks.  Juuda linnadest, Gebast+ Beer-Sebani,+ tõi ta ära kõik preestrid ning muutis ohvripaigad, kus preestrid olid lasknud tõusta ohvrisuitsu, kummardamispaigana kõlbmatuks. Samuti laastas ta väravate juures olevad ohvripaigad, mis asusid linnapealik Joosua värava kõrval, linnaväravast sisse tulles vasakut kätt.  Ohvripaikade preestrid ei teeninud Jeruusalemmas Jehoova altari juures,+ kuid nad võisid koos oma vendadega hapnemata leiba süüa. 10  Ta muutis kummardamispaigana kõlbmatuks ka Tofeti*+ Ben-Hinnomi orus*,+ et keegi ei saaks oma poega ega tütart Moolokile tules ohvriks tuua.+ 11  Ta ei lubanud enam tuua Jehoova kotta hobuseid, kelle Juuda kuningad olid päikesele pühendanud ja kes toodi templisse läbi õukonnaametnik Netan-Meleki kambri*, mis asus sammaskojas; samuti põletas ta ära päikesele pühendatud vankrid.+ 12  Kuningas lõhkus ära Aahase ülakambri katusel olevad altarid,+ mille olid teinud Juuda kuningad, samuti need altarid, mille Manasse oli teinud Jehoova koja mõlemasse õue.+ Ta tegi need pihuks ja põrmuks ning viskas Kidroni orgu. 13  Kuningas muutis kummardamispaigana kõlbmatuks ka Jeruusalemma ees asuvad ohvripaigad, mis olid Hävitusmäe* lõunaküljel* ja mille Iisraeli kuningas Saalomon oli rajanud siidonlaste jälgile jumalannale Astartele, moabiitide jälgile jumalale Kemosele ja ammonlaste jälgile jumalale Milkomile.+ 14  Ta purustas pühad sambad, raius maha pühad tulbad+ ja täitis nende asupaigad inimluudega. 15  Ta lõhkus ära ka Peetelis asuva altari ja laastas ohvripaiga, mille oli rajanud Nebati poeg Jerobeam, kes pani Iisraeli patustama.+ Pärast seda, kui ta oli lõhkunud altari ja laastanud ohvripaiga, pani ta ohvripaiga põlema ning tegi selle pihuks ja põrmuks, samuti põletas ta püha tulba.+ 16  Kui Joosija ringi vaatas, nägi ta mäel matmispaiku ja käskis tuua neist luid ning põletas need altaril. Nii muutis ta altari jumalakummardamise jaoks kõlbmatuks, nagu üks jumalamees oli Jehoova sõna järgi ette kuulutanud.+ 17  Siis ta küsis: „Kelle hauakivi see seal on?” Linna mehed vastasid: „See on selle jumalamehe haud, kes tuli Juudast+ ja ennustas seda, mida sa nüüd Peeteli altariga tegid.” 18  Seepeale ta ütles: „Las ta puhkab. Ärge tema luid puutuge.” Ja nad ei puutunud tema luid ega ka mitte Samaariast tulnud prohveti luid.+ 19  Joosija kõrvaldas ka Samaaria linnadest kõik ohvripaikade pühamud,+ mille Iisraeli kuningad olid ehitanud ja nii Jumalat vihastanud. Ta tegi nendega sedasama, mida ta oli teinud Peetelis.+ 20  Ta tappis altarite peal kõik ohvripaikade preestrid, kes seal olid, ja põletas altaritel inimluid.+ Pärast seda pöördus ta tagasi Jeruusalemma. 21  Siis andis kuningas kogu rahvale käsu: „Pidage paasapüha+ oma Jumala Jehoova auks, nagu on kirjas selles lepinguraamatus!”+ 22  Sellist paasapüha ei olnud peetud Iisraeli kohtumõistjate päevist saadik, samuti mitte ühegi Iisraeli ega Juuda kuninga päevil.+ 23  Kuid kuningas Joosija 18. valitsusaastal peeti Jeruusalemmas sellist paasapüha Jehoova auks. 24  Joosija pühkis Juudamaalt ja Jeruusalemmast minema ka vaimude väljakutsujad, ennustajad,+ teeravikujud,*+ jäledad ebajumalad ja kõik jälkused, et järgida seadust,+ mis oli kirjas raamatus, mille preester Hilkija oli Jehoova kojast leidnud.+ 25  Enne teda polnud ühtki temasarnast kuningat, kes oleks pöördunud tagasi Jehoova juurde kõigest südamest, hingest+ ja jõust, nagu on kästud Moosese seaduses, samuti ei tõusnud ühtki temasarnast pärast teda. 26  Sellest hoolimata ei kustunud Jehoova tuline viha, mis lõõmas Juuda vastu kõigi nende süütegude pärast, millega Manasse oli teda solvanud.+ 27  Jehoova ütles: „Nii nagu ma kõrvaldasin Iisraeli,+ nii kõrvaldan ma oma palge eest ka Juuda.+ Ma hülgan Jeruusalemma, linna, mille ma olen valinud, ning koja, mille kohta ma ütlesin: „Sinna jääb minu nimi.””+ 28  Kõik muu Joosija kohta ning kõik, mis ta tegi, on kirjas Juuda kuningate kroonikaraamatus. 29  Tema päevil tuli vaarao Neho, Egiptuse kuningas, Eufrati jõe äärde Assüüria kuningale appi. Kuningas Joosija läks Neho vastu sõdima, ent kui Neho Joosijat nägi, tappis ta tema Megiddos.+ 30  Joosija sulased tõid ta surnukeha vankriga Megiddost Jeruusalemma ja matsid ta tema hauda. Siis võidis maa rahvas Joosija poja Jooahase ning tõstis ta tema isa asemel kuningaks.+ 31  Jooahas+ oli kuningaks saades 23-aastane ja ta valitses Jeruusalemmas kolm kuud. Tema ema oli Hamutal,+ Libnast pärit Jeremija tütar. 32  Jooahas tegi Jehoova silmis kurja, toimides kõiges oma esiisade moodi.+ 33  Vaarao Neho+ võttis Jooahase Hamatimaal Riblas+ vangi, et see ei saaks Jeruusalemmas valitseda, ning määras maale trahviks 100 talenti* hõbedat ja talendi* kulda.+ 34  Vaarao Neho pani Joosija asemel kuningaks Joosija poja Eljakimi ja muutis tolle nime Joojakimiks. Jooahase aga viis Neho Egiptusse,+ kus see suri.+ 35  Joojakim andis vaaraole küsitud hõbeda ja kulla. Vaaraole hõbeda kogumiseks tuli tal maalt maksu nõuda. Ta nõudis igaühelt maa rahva seast temale ettekirjutatud hulga hõbedat ja kulda, et anda see siis vaarao Nehole. 36  Joojakim+ oli kuningaks saades 25-aastane ja ta valitses Jeruusalemmas 11 aastat.+ Tema ema oli Sebidda, Ruumast pärit Pedaja tütar. 37  Joojakim tegi Jehoova silmis kurja,+ toimides kõiges oma esiisade moodi.+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „uuendas lepingut Jehoovaga”.
Paik väljaspool Jeruusalemma, kus usust taganenud iisraellased lapsi ohverdasid.
Vt „Sõnaseletusi”, märksõna „Gehenna”.
Võib tõlkida ka „söögiruumi”.
Mõeldakse Õlimäge, eeskätt selle lõunapoolset tippu, mida tunti ka Pahandusmäe nime all.
Sõna-sõnalt „Hävitusmäest paremal”, st lõunas, kui seista näoga ida poole.
St kodujumalad.
3,4 tonni. (Vt lisa B14.)
34,2 kg.

Kommentaarid

Pildid ja videod