Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Piibel. Uue maailma tõlge (õppeväljaanne)

C1

Jumala nime taastamine uues testamendis

Nashi papüürus 2. või 1. sajandist e.m.a. Sellel on näha katkeid 2. ja 5. Moosese raamatust. Heebreakeelses tekstis esineb korduvalt Jumala nimi.

Kui Jeesus ja apostlid olid maa peal, esines Jumala nimi ehk tetragramm piibli heebreakeelse osa ehk nn vana testamendi käsikirjades. (Vt lisasid A4 ja A5.) Jumala nimi esines ka vana testamendi kreekakeelses tõlkes ehk Septuagintas. See piiblitõlge oli 1. sajandil m.a.j laialt levinud. Tol ajal oli Jumala nimi Septuagintas kirjas kas heebrea tähtedega (JHVH) või neile vastavate kreeka tähtedega (IAO). Seda kinnitavad mõned 1. sajandist või veelgi varasemast ajast pärit Septuaginta fragmendid, mis on tänaseni säilinud. Seega, kui uue testamendi kirjutajad tsiteerisid vana testamenti, nägid nad seal tetragrammi, ükskõik kas nad võtsid tsitaadi vana testamendi heebreakeelsest tekstist või selle kreekakeelsest tõlkest Septuagintast.

Tänapäeval aga ei ole alles ühtegi 1. sajandist pärit uue testamendi käsikirja. Seetõttu ei ole võimalik kontrollida, kas algses uue testamendi kreekakeelses tekstis kasutasid piiblikirjutajad tetragrammi. Kõige varasemad uue testamendi kreekakeelsed käsikirjad on koopiad, mis tehti umbes aastal 200 või hiljem. Terviklikumad käsikirjad pärinevad alles 4. sajandist, kui algtekstide kirjutamisest oli möödunud juba kaua aega. Ent millalgi 2. sajandil või 3. sajandi alguses oli käsikirjade ümberkirjutajatel saanud tavaks asendada tetragramm nimetustega Issand või Jumal või kirjutada ümber käsikirju, kus nii oli juba tehtud. a

Sellise tava tõttu seisavad aga kõik uue testamendi tõlkijad probleemi ees. Näiteks kui tõlkija näeb uue testamendi kreekakeelses tekstis mõnd vana testamendi tsitaati, ei ole seal tetragrammi. Õigupoolest pole tetragrammi mitte kusagil selles tekstis, mida ta tõlgib. Siiski tuleb tal teadvustada kaht olulist fakti. 1) Vana testamendi tsitaadis võis algselt esineda tetragramm. 2) Kreekakeelne tekst, millest ta tõlgib, põhineb käsikirjadel, mis on pärit ajast, kui ümberkirjutajatel oli tavaks asendada Jumala nimi mõne nimetusega. Seda mõistes on tõlkijal vaja langetada tähtis otsus. Kas ta järgib kreekakeelset teksti, kus tetragrammi asemel on kýrios või theós, või püüab ta kindlaks teha, kus võis algsetes kreekakeelsetes käsikirjades esineda tetragramm?

Tetragramm esines nii heebrea- kui ka kreekakeelsetes käsikirjades, mida piiblikirjutajad kasutasid.

Peamine küsimus, millele tuleb vastus leida, on seega järgmine. Kuna algses heebreakeelses tekstis, mida 1. sajandi piiblikirjutajad tsiteerisid, esines tetragramm, siis kas piiblikirjutajad asendasid tetragrammi meelega sõnaga kýrios või theós iga kord, kui nad vana testamenti tsiteerisid? Sajandite jooksul on paljud piiblitõlkijad järeldanud, et seda nad ei teinud. Seetõttu on nad pidanud oma kohuseks taastada Jumala nimi oma uue testamendi tõlkes. Samal seisukohal on ka „Uue maailma tõlke” tegijad. b

MILLISTES SALMIDES TULEKS JUMALA NIMI TAASTADA?

Järgmises kahes lisas on loetletud salmid, kus „Uue maailma tõlkes” esineb nimi Jehoova piibli kreekakeelse osa põhitekstis. c Lisas C2 on toodud salmid, mis sisaldavad otsest või kaudset tsitaati vanast testamendist, kus algses heebrea tekstis on tetragramm. Lisas C3 on loetelu salmidest, kus ei ole otsest tsitaati vanast testamendist, ja on ära toodud põhjused, miks on Jumala nimi neis kohtades taastatud.

Lisas C4 on toodud ära osa uue testamendi tõlkeid, kus Jumala nimi on mitmetes salmides taastatud. d (Need salmid on lisades C2 ja C3.) Mõnes tõlkes on Jumala nimi taastatud nii salmides, kus on otsene tsitaat vanast testamendist, kui ka teistes kohtades, kus kontekst või muud tegurid annavad selleks põhjust. Ükski neist tõlgetest pole Jehoova tunnistajate tehtud. e Nende seas on mitmeid tõlkeid heebrea keelde, aga ka paljudesse teistesse keeltesse. Lihtsuse mõttes on need tähistatud tähega J, millele järgneb number. (J-täht tuleb nimest Jehoova.) Lisas A5 on toodud ära rohkem kui 120 keelt ja murret, kus Jumala nimi esineb uue testamendi põhitekstis.

Oxyrhynchose papüürus 3522, mis on pärit 1. sajandist m.a.j. Näha on katkend Iiobi raamatust. Selles Septuaginta käsikirjas on tetragramm vanaheebrea tähtedega.

a Üldiselt asendasid nad Jumala nime kreeka sõnadega kýrios (isand, issand), theós (jumal) või kummagi sõna lühendiga. Paljud vanakreeka sõnaraamatud ütlevad, et neid kaht sõna on kasutatud tähistamaks Jumala nime. (Vt „A Greek and English Lexicon to the New Testament”, J. Parkhurst, 1845. a revideeritud väljaanne; „The New Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament”, J. H. Thayer, 1981; „A Greek-English Lexicon”, Liddell ja Scott, 1996; „A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature”, 3. väljaanne, 2000.)

b Mitmed õpetlased aga on sootuks teisel arvamusel. Üks neist on Jason BeDuhn, kes on kirjutanud raamatu „Truth in Translation: Accuracy and Bias in English Translations of the New Testament”. Ent isegi tema möönab: „Võib-olla leitakse millalgi mõni uue testamendi kreekakeelse käsikirja fragment, mis on pärit eriti varajasest ajast ja kus on mõnes salmis heebrea tähed JHVH. Kui see juhtub, kui me leiame sellise tõendi, tuleb piibliõpetlastel tõsiselt kaaluda „Uue maailma tõlke” tegijate seisukohti.”

c Loetelud hõlmavad ainult neid piibliraamatuid, mis on õppepiiblis ilmunud.

d Lisas C4 on ka teatmeteos, mis näitab, et sõnu kýrios ja theós on kasutatud tetragrammi asemel.

e Kuigi Jehoova tunnistajad on trükkinud väljaannet „The Emphatic Diaglott” (J21), oli selle tõlkija Benjamin Wilson.