Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Piibel. Uue maailma tõlge (õppeväljaanne)

C3

Matteuse evangeeliumi salmid, kus nimi Jehoova ei esine otseses või kaudses tsitaadis

MATTEUSE 1:20 „Jehoova ingel”

PÕHJENDUS(ED). Kuigi olemasolevates kreekakeelsetes käsikirjades on siin sõna kýrios (isand, issand), on mõjuvaid põhjusi kasutada põhitekstis Jumala nime. piibli kreekakeelses osas võib sõna kýrios käia sõltuvalt kontekstist kas Jumal Jehoova või Jeesus Kristuse kohta. Siin tuleb kontekstist välja, et mõeldakse Jumalat. Väljend „Jehoova ingel” esineb piibli heebreakeelses osa algtekstis palju kordi, esimest korda tekstis 1. Moosese 16:7. Septuaginta varastes käsikirjades (Septuaginta on vana testamendi kreekakeelne tõlge) on see väljend tõlgitud kreeka sõnaga ángelos (ingel; sõnumitooja), millele järgneb heebrea tähtedega Jumala nimi. Sellisel kujul esineb see väljend ühes Septuaginta käsikirjas, kirjakohas Sakarja 3:5, 6. See käsikiri leiti Iisraelist Nahal Heverist ja see arvatakse olevat pärit ajavahemikust 50 e.m.a – 50 m.a.j. Väärib märkimist, et kui hilisemates Septuaginta käsikirjades asendati selles ja teistes salmides Jumala nimi sõnaga kýrios, ei lisatud selle ette määravat artiklit, mida kreeka keele grammatika justkui nõuaks. Seega on kýrios neis salmides otsekui nimi. Niisiis näitavad piibli heebreakeelne osa ja määrava artikli ebaharilik puudumine sõna kýrios eest, et seda sõna on kasutatud Jumala nime asemel. Seepärast ongi põhiteksti pandud nimi Jehoova.

PÕHIALLIKAD

 • „A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature”, revideerinud ja toimetanud F. W. Danker, 2000, lk 576–577. Märksõna „issand” definitsioonis on öeldud, et salmides Matteuse 1:20, 24; 2:13, 19; 28:2 mõeldakse „issanda” all Jumalat. Seal öeldakse veel, et ilma artiklita on see kui isikunimi.

 • „Exegetical Dictionary of the New Testament”, 1991, 2. kd, lk 329–330. Selles raamatus öeldakse, et salmides Matteuse 1:20, 24; 2:13, 19; 28:2 on kýrios uues testamendis Jahve/Jumala vasteks.

 • „The Interpretation of St. Matthew’s Gospel”, R. C. H. Lenski, lk 44. Seal öeldakse, et väljendis „Issanda ingel” (ángelos Kyríu) puudub artikkel, mistõttu mõeldakse „Jahve inglit”. Samuti tuuakse seal välja, et see ingel võib olla Maarjale ilmunud ingel Gabriel, „Jehoova vägev”, „Jehoova sangar”.

 • „The ’Holy Scriptures’”, J. N. Darby, 1949. Selle salmi ja ka salmide Matteuse 1:24 ja 2:13 allmärkuses öeldakse, et „Issand” ilma artiklita tähistab sageli Jehoovat.

 • „The Restored New Testament”, Willis Barnstone, 2009. Väljendi „Issanda ingel” kohta öeldakse allmärkuses, et see on kreeka keeles angelos kyriu ja heebrea keeles malah jahve ja et sõna-sõnalt oleks see Jahve malah ehk sõnumitooja. Tekstis Matteuse 28:2 on selle tõlke põhitekstis vaste „Jahve ingel”.

 • „The Complete Jewish Bible”, David H. Stern, 1998. Selles piiblis kirjutatakse selles salmis sõna „ADONAI” suurtähtedega. Tõlkija selgitab piibli eessõnas, et kasutas teatud salmides sõna ADONAI, kuna ta on seisukohal, et neis kohtades on kreeka sõna kurios tetragrammi vaste.

 • „The Companion Bible”, E. W. Bullingeri kommentaaridega, 1999. a trükk. Selles piiblis kirjutatakse selles salmis sõna „ISSAND” suurtähtedega ja allmärkus lisab: „ISSAND = Jehoova”.

TOETAVAD ALLIKAD: J3, 4, 7-14, 16-18, 22-24, 28-36, 38-41, 43, 45-52, 55, 59-61, 63, 65, 66, 88, 90, 93-96, 100-102, 104-106, 110, 114-117, 125, 128, 138, 144-147, 154, 167, 169, 175, 187, 190, 201, 226, 243, 253, 254, 262, 263, 265, 268, 271, 273, 275, 290, 295, 310, 315-317, 320, 322-325

MATTEUSE 1:22 „Jehoova sõnad”

PÕHJENDUS(ED). Kuigi olemasolevates kreekakeelsetes käsikirjades on siin sõna kýrios (isand, issand), on mõjuvaid põhjusi kasutada põhitekstis Jumala nime. Piibli kreekakeelses osas võib sõna kýrios käia sõltuvalt kontekstist kas Jumal Jehoova või Jeesus Kristuse kohta. Siin tuleb kontekstist välja, et mõeldakse Jumalat. Tsitaat, mis sellele salmile järgneb (Matteuse 1:23), on võetud tekstist Jesaja 7:14, kus on prohvetlik sõnum, mille Jehoova andis Jesaja kaudu. Samuti väärib märkimist, et selles salmis ei ole kreekakeelse sõna kýrios ees määravat artiklit, mida grammatika justkui nõuaks. Seega on kýrios neis salmides otsekui nimi. Niisiis näitavad piibli heebreakeelne osa ja määrava artikli ebaharilik puudumine sõna kýrios eest, et seda sõna on kasutatud Jumala nime asemel.

PÕHIALLIKAD

 • „Exegetical Dictionary of the New Testament”, 1991, 2. kd, lk 329-330. Salm Matteuse 1:22 on tekstide hulgas, kus sõna kýrios on kasutatud Jahve asemel.

 • „The Interpretation of St. Matthew’s Gospel”, R. C. H. Lenski, lk 52. Seda salmi kommenteeritakse järgmiselt: „Sõnastus „et läheks täide, mida Issand (Κύριος [Kýrios] käib Jahve kohta) on rääkinud prohveti kaudu” esineb Matteuse evangeeliumis läbivalt, vaid mõne erandiga. ... Seega räägib tegelikult Jahve ja prohvet on see, kelle kaudu (διά [diá]) ta räägib.”

 • „The ’Holy Scriptures’”, J. N. Darby, 1949. Selle salmi ja ka salmi Matteuse 2:15 allmärkuses öeldakse, et „Issand” ilma artiklita tähistab sageli Jehoovat.

 • „The Companion Bible”, E. W. Bullingeri kommentaaridega, 1999. a trükk. Selles piiblis kirjutatakse tekstis Matteuse 1:22 sõna „ISSAND” suurtähtedega ja lisas 98 öeldakse, et sellist kirjutusviisi kasutatakse läbivalt Jehoova kohta.

 • „Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words”, 1985, Vine, Unger ja White. Selles sõnaraamatus kommenteeritakse Jumala nime esinemist selles salmis järgmiselt: „Septuagintas ja uues testamendis on Kurios vaste heebrea sõnale, mis tähistab Jehoovat (ingl piiblitõlgetes „LORD” [ISSAND]), vt Matt. 4:7; Jaak. 5:11.” Seal lisatakse, et sõna Kurios on ka vaste sõnadele „adon, Issand, Matt. 22:44, ja Adonaj, Issand, 1:22.”

 • „Mounce’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words”, 2006, William D. Mounce. Selles väljaandes on järgmine definitsioon (loetelus nr 3261): „Kyrios ... Issand, Jehoova, Mt. 1:22.”

TOETAVAD ALLIKAD: J1-4, 7-14, 16-18, 22-24, 26, 28-36, 38-41, 43, 45-50, 52, 59-61, 63, 65, 66, 88, 90, 93-95, 100-102, 104-106, 110, 114-117, 130, 138, 143-147, 154, 155, 167, 169, 175, 187, 190, 201, 203, 217, 226, 245, 250, 254, 262, 263, 265, 268, 271, 273, 275, 290, 295, 310, 315-317, 320, 323-325

MATTEUSE 1:24 „Jehoova ingel”

PÕHJENDUS(ED). Vt Matteuse 1:20 selgitust.

TOETAVAD ALLIKAD: J1-4, 7-14, 16-18, 22-24, 28-36, 38-41, 43, 45-50, 52, 59-61, 63, 65, 66, 88, 90, 93-95, 100-102, 104, 105, 110, 115-117, 128, 138, 144-147, 154, 155, 167, 169, 175, 187, 190, 201, 226, 245, 262, 263, 265, 271, 273, 275, 290, 295, 310, 315-317, 320, 322-325

MATTEUSE 2:13 „Jehoova ingel”

PÕHJENDUS(ED). Vt Matteuse 1:20 selgitust.

TOETAVAD ALLIKAD: J1-4, 6-14, 16-18, 22-24, 28-36, 39, 40, 43, 45-50, 52, 59-61, 63, 65, 66, 88, 90, 93-95, 100-102, 104-106, 110, 114-117, 128, 130, 138, 144-147, 154, 155, 167, 169, 175, 185, 187, 190, 201, 250, 262, 263, 265, 268, 271, 273, 275, 290, 295, 310, 315-317, 320, 322-325

MATTEUSE 2:15 „mida Jehoova oli öelnud”

PÕHJENDUS(ED). Sellele fraasile järgnev tsitaat on võetud tekstist Hoosea 11:1. Ja Hoosea 11:11 näitab selgelt, et need sõnad lausus Jumal Jehoova. (Vt Matteuse 1:22 selgitust.)

TOETAVAD ALLIKAD: J1, 3, 4, 6-14, 16-18, 22-24, 28-36, 38-41, 43, 45-50, 52, 59, 61-63, 65, 66, 88, 93-95, 100-102, 104-106, 110, 114-117, 125, 128, 130, 138, 145-147, 154, 155, 163, 166, 167, 169, 175, 185, 187, 190, 201, 203, 217, 226, 243, 250, 262, 263, 265, 268, 271, 273, 275, 290, 295, 315-317, 320, 322-325

MATTEUSE 2:19 „Jehoova ingel”

PÕHJENDUS(ED). Vt Matteuse 1:20 selgitust.

TOETAVAD ALLIKAD: J1-4, 6-14, 16-18, 22-24, 28-36, 38-40, 43, 45-50, 52, 59-61, 63, 65, 66, 88, 90, 93-95, 100-102, 104-106, 114-117, 125, 128, 130, 138, 144-147, 154, 155, 167, 169, 175, 185, 187, 190, 201, 243, 250, 262, 263, 265, 268, 271, 273, 275, 290, 295, 310, 315-317, 320, 322-325

MATTEUSE 28:2 „Jehoova ingel”

PÕHJENDUS(ED). Vt Matteuse 1:20 selgitust.

TOETAVAD ALLIKAD: J1-4, 7-13, 16-18, 22-24, 28-36, 38, 40, 41, 43, 45-47, 49-52, 55, 60, 61, 63, 65, 66, 88, 90, 93-95, 100-102, 104-106, 114-117, 128, 138, 144-147, 154, 155, 160, 163, 167, 175, 187, 190, 201, 226, 262, 263, 265, 271, 273, 275, 290, 295, 308, 310, 317, 320, 322-325