Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 19. KÜSIMUS

Millistest raamatutest Piibel koosneb?

PIIBLI HEEBREAKEELNE OSA (VANA TESTAMENT)

MOOSESE RAAMATUD (5 RAAMATUT)

1., 2., 3., 4. ja 5. Moosese raamat

Loomisest muistse Iisraeli rahva sünnini

AJALOOLISED RAAMATUD (12 RAAMATUT)

Joosua, Kohtumõistjate raamat, Rutt

Iisraeli rahva minek tõotatud maale ja sellele järgnenud sündmused

1. ja 2. Saamueli raamat, 1. ja 2. Kuningate raamat, 1. ja 2. Ajaraamat

Iisraeli rahva ajalugu kuni Jeruusalemma hävinguni

Esra, Nehemja, Ester

Juutide ajalugu pärast Babüloonia vangipõlve

POEESIA (5 RAAMATUT)

Iiob, Laulud, Õpetussõnad, Koguja, Ülemlaul

Tarkusesõnade ja laulude kogu

PROHVETLIKUD RAAMATUD (17 RAAMATUT)

Jesaja, Jeremija, Nutulaulud, Hesekiel, Taaniel, Hoosea, Joel, Aamos, Obadja, Joona, Miika, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sakarja, Malaki

Prohvetikuulutused ehk ennustused Jumala rahva kohta

 PIIBLI KREEKAKEELNE OSA (UUS TESTAMENT)

EVANGEELIUMID (4 RAAMATUT)

Matteuse, Markuse, Luuka, Johannese evangeelium

Jutustused Jeesuse elu ja teenistuse kohta

APOSTLITE TEOD (1 RAAMAT)

Jutustused kristliku koguduse algusajast ja misjonitegevusest

KIRJAD (21 RAAMATUT)

Roomlastele, 1. ja 2. Korintlastele, Galaatlastele, Efeslastele, Filiplastele, Koloslastele, 1. ja 2. Tessalooniklastele

Kirjad eri kogudustele

1. ja 2. Timoteosele, Tiitusele, Fileemonile

Kirjad üksikisikutele kristlaste seast

Heebrealastele, Jaakobuse, 1. ja 2. Peetruse, 1., 2. ja 3. Johannese, Juuda

Kirjad kristlastele üldiselt

ILMUTUS JOHANNESELE (1 RAAMAT)

Apostel Johannesele antud prohvetlikud nägemused