Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Sõnaregister

0–9

1

. Vt ÜKS.

3

. Vt KOLM.

5

. Vt VIIS.

10

. Vt KÜMME.

12

. Vt KAKSTEIST.

24

, Ilm 4:4 24 trooni ning 24 vanemat

70

. Vt ka SEITSEKÜMMEND, Tn 9:2 Jeruusalemm on varemeis 70 aastat

Tn 9:24 su rahvale on määratud 70 nädalat

Lu 10:1 valis 70 jüngrit ning saatis kahekaupa

77

. Vt SEITSEKÜMMEND SEITSE.

100

. Vt SADA.

300

, Koh 7:7 päästan teid 300 mehega

500

. Vt VIISSADA.

666

, Ilm 13:18 tema arv on 666

1000

. Vt ka TUHAT, Ilm 20:2 Saatana 1000 aastaks

Ilm 20:4 valitsesid koos Kristusega 1000 aastat

4000

, Mr 8:20 murdsin seitse leiba 4000 mehele

5000

, Mt 14:21 Sööjaid oli umbes 5000 meest

144 000

, Ilm 7:4 144 000 pitseriga märgitut

Ilm 14:3 144 000, kes on ära ostetud maa pealt

185 000

, 2Ku 19:35 ingel tappis 185 000 meest

A

AABEL

, 1Mo 4:8 tungis Kain vennale A. kallale

Mt 23:35 alates õige A. verest kuni

AABRAHAM

, 1Mo 21:12 Jumal A.: võta Saarat kuulda

2Aj 20:7 oma sõbra A.

Mt 22:32 A. Jumal, elavate Jumal

Ro 4:3 A. uskus Jehoovat

AADAM

, 1Mo 5:5 A. elupäevi oli 930 aastat

1Ko 15:22 nagu kõik surevad A. tõttu

1Ko 15:45 Viimane A. sai vaimuks, kes annab elu

1Ti 2:14 ega A. petetud, vaid naine peteti ära

AAKAN

, Jos 7:1 A. võttis hävitamisele määratust

AAMEN

, 5Mo 27:15 Kogu rahvas öelgu: a.!

1Ko 14:16 öelda sinu tänusõnade peale a.

2Ko 1:20 ütleme tema kaudu a. Jumalale

AARE

, Mt 13:44 kuningriik sarnaneb peidetud a.

2Ko 4:7 See a. on meis, savinõudes

AASTA

, 4Mo 14:34 40 a., iga päeva kohta a.

ABBA

, Ro 8:15 paneb meid hüüdma: A., isa!

ABIELLUMA

, 1Ko 7:9 parem on a. kui ihades põleda

1Ko 7:36 tehku ta, nagu soovib, a.

1Ko 7:38 kes ei a., valib parema tee

1Ko 7:39 mees surmaunne, siis on naine vaba a.

ABIELU

, 5Mo 7:3 ei tohi nendega a. sõlmida

1Ko 7:8 Neile, kes pole a., ma ütlen

1Ko 7:32 kes pole a., muretseb Isandaga seotud

Heb 13:4 Kõik hoidku a. au sees

ABIELURIKKUJAD

, 1Ko 6:9 a. ei päri kuningriiki

ABIELU RIKKUMA

, 2Mo 20:14 Sa ei tohi a. r.

Mt 5:28 on a. r. oma südames

Mt 19:9 kes abiellub teisega, see r. a.

ABIELUVOODI

, Heb 13:4 a. olgu rüvetamata

ABIGAIL

, 1Sa 25:3 A. oli väga arukas ja ilus

ABIKAASA

, 1Ko 9:5 pole õigust reisida usuõest a.

ABIMEES

, L 46:1 a., kes on hädaajal kergesti leitav

ABITU

, L 40:17 olen a. ja vaene

ADER

, Lu 9:62 käe a. külge, kuid vaatab tagasi

AED

, 1Mo 2:15 pani inimese Eedeni a.

AEG

, Kog 3:1 Kõigele on määratud a.

Tn 7:25 antakse a., kaheks a. ja pooleks a.

Joh 7:8 minu a. pole veel käes

1Ko 7:29 vennad, vähe a. on järele jäänud

Ef 5:16 kasutage a. parimal viisil

AGANAD

, Sef 2:2 kui päev lendab ära a. sarnaselt

AHASTUS

, Lu 21:25 maa peal on rahvastel a.

AHI

, Tn 3:17 võib Jumal päästa lõõmavast a.

AHNITSEJA

, 1Ko 5:11 lõpetaksite läbikäimise a.

1Ko 6:10 a. ei päri Jumala kuningriiki

AHNUS

, Lu 12:15 hoiduge igasuguse a. eest

Kol 3:5 a., mis on ebajumalakummardamine

AINUSÜNDINUD

, Joh 1:18 A. poeg, Jumala sarnane

Joh 3:16 ta on andnud oma a. poja

AITAJA

, Joh 14:16 Isa annab teile veel ühe a.

Joh 14:26 a., püha vaim, õpetab teile kõike

AITAMA

, 2Aj 16:9 Jehoova tahab võimsasti a. neid

Ro 12:13 A. pühasid, kui nad midagi vajavad

AJAD

, 1Te 5:1 Mis puutub a. ja määratud päevadesse

AJAJÄRGUD

, Tn 2:21 Tema muudab aegu ja a.

AJENDID

, Õp 16:2 Jehoova uurib a. läbi

AJUTISED

, Heb 11:13 võõrad ja a. elanikud

AKVILA

, Ap 18:2 kohtas juuti nimega A.

ALANDLIK

, Jes 57:15 et elustada a. vaimu

Sak 9:9 a. ja sõidab eesli seljas

Mt 18:4 a. ja suhtub endasse nagu see lapsuke

Jk 4:6 kuid a. on ta armuline

Jk 4:10 Olge a. Jehoova ees, ta ülendab

ALANDLIKKUS

, 5Mo 8:2 õpetada a., panna proovile

Õp 15:33 enne au on a.

ALANDUMA

, 1Pe 5:6 A. Jumala vägeva käe alla

ALFA

, Ilm 1:8 Mina olen a. ja oomega

ALGUS

, Jes 46:10 kuulutan juba a., millega lõppevad

Sak 4:10 põlata väikese a. päeva!

Mt 24:8 See kõik on kannatuste a.

ALISTUMA

, Heb 13:17 a. neile, kes eestvedajad

ALLA ANDMA

, 2Ko 4:1 tänu halastusele, ei a. me a.

2Ko 4:16 Seetõttu me ei a. a.

ALLES JÄÄNUD

, Ilm 12:17 sõda nendega, kes a. j.

ALLUMA

, Ro 13:1 Igaüks a. võimudele, sest Jumalalt

Ro 13:5 põhjust a. südametunnistuse pärast

1Pe 2:13 A. kuningale, kes on võimukandja

ALLUTAMA

, 1Ko 15:27 Jumal a. kõik tema jalge alla

ALTAR

, 1Mo 8:20 ehitas Noa Jehoovale a.

2Mo 27:1 Valmista akaatsiapuust a.

Mt 5:24 jäta oma and a. ette

Ap 17:23 a. Tundmatule Jumalale

ALTKÄEMAKS

, Kog 7:7 a. rikub südame

ALUS

, 1Pe 5:10 Jumal seab teid kindlale a.

AND

, Ro 12:6 Meil on erisuguseid a.

1Ko 7:7 igaühel on oma a. Jumalalt

Ef 4:8 viis ta kaasa vangid, andis inimesi a.

1Ti 4:14 Ära suhtu hooletult a., mis anti sulle

Jk 1:17 hea a., täiuslik kingitus on ülalt

ANDEKS ANDMA

, L 103:3 Ta a. a. kõik eksimused

Jes 55:7 Jumal a. heldelt a.

Ro 6:7 kes surnud, on patud a. a.

ANDEKSANDMINE

, Mt 26:28 valatakse pattude a.

ANDESTAMA

, Neh 9:17 oled Jumal, kes on valmis a.

L 25:11 a. mu patt, ehkki see on suur

Mt 6:14 Kui a., siis a. taevane isa ka teile

Mt 18:21 mitu korda pean oma vennale a.

Kol 3:13 Jehoova on teile heldelt a.

ANDMA

, Mt 16:26 mida saaks a. oma elu eest

Mt 22:21 A. keisrile, mis kuulub keisrile

Lu 12:48 kellele on palju a., nõutakse palju

 ANDMINE

, Ap 20:35 A. õnnelikumaks kui saamine

ANKUR

, Heb 6:19 lootus otsekui hinge a.

ANNA

, Lu 2:36, 37 naisprohvet A., 84-aastane lesk

ANNETUSED

, 2Aj 31:10 Jehoova kotta a. tooma

ANTIKRISTUSED

, 1Jo 2:18 ongi ilmunud palju a.

ANUM

, Ro 9:21 üks a. auväärseks, aga teine

ANUMA

, Ro 12:1 a. teid, vennad, halastuse pärast

ANUMISED

, Heb 5:7 Kristus esitas a. ja palveid

APOLLOS

, Ap 18:24 A.-nimeline juut, kõneosav mees

APOSTLID

, Mt 10:2 Need kaksteist a. olid Siimon

Ap 15:6 tulid a. ja vanemad kokku arutama

1Ko 15:9 olen a. seast kõige tähtsusetum

2Ko 11:5 pole milleski kehvem teie ülisuurtest a.

APPI HÜÜDMA

, Ro 10:13 kes h. a. Jehoova nime

ARARAT

, 1Mo 8:4 peatus laev A. mägedel

AREEN

, 1Ko 4:9 Jumal on apostleid toonud a.

AREOPAAG

, Ap 17:22 Paulus seisis keset A. ja ütles

ARG

, Kol 3:21 lapsi, et nad ei muutuks a.

ARGUS

, 2Ti 1:7 Jumal pole andnud meile a. vaimu

ARM

, Joh 1:17 a. ja tõde tulid Jeesuse kaudu

1Ko 15:10 Jumala a. pole olnud asjatu

2Ko 6:1 Jumala a. vastu võttes ei kaotaks eesmärki

2Ko 12:9 Sulle piisab minu a.

ARMAS

, Mt 3:17 mu a. poeg, kellest mul on hea meel

Joh 21:17 Siimon, kas ma olen sulle a.?

Ilm 3:19 Ma noomin kõiki, kes on mulle a.

ARMASTAMA

, 3Mo 19:18 A. ligimest nagu iseennast

5Mo 6:5 A. Jehoovat, kogu südamest

Mt 22:37 A. Jehoovat, kogu südamest

Joh 3:16 Jumal on a. maailma nii palju

Joh 12:25 Kes a. oma elu, hävitab selle

Joh 13:1 Ta oli a. omi, kes olid maailmas

Joh 13:34 annan teile uue käsu: a. üksteist

Joh 14:15 Kui a., siis peate kinni käskudest

Kol 3:19 Mehed, a. oma naist

1Jo 2:15 Ärge a. maailma

1Jo 3:18 a. mitte sõnade, vaid tegudega

1Jo 4:10 mitte et meie, vaid Jumal on a. meid

1Jo 4:20 kes ei a. oma venda, ei saa a. Jumalat

Ju 21 oleksite alati sellised, keda Jumal a.

ARMASTUS

, Ül 8:6 a. on tugev kui surm

Mt 24:12 jaheneb paljude a.

Mr 10:21 Jeesus, tundes tema vastu a., ütles

Joh 15:13 Kellelgi pole suuremat a. kui sellel

Ro 8:39 ei suuda meid lahutada Jumala a.

Ro 13:8 Ärge olge võlgu muud kui ainult a.

Ro 13:10 seega on a. seaduse täitmine

1Ko 8:1 Teadmised uhkeks, aga a. tugevdab vaimu

1Ko 13:2 poleks a., ei oleks ma midagi

1Ko 13:8 A. ei kao kunagi

1Ko 13:13 usk, lootus ja a., suurim neist on a.

1Ko 16:14 Kõigis teie tegudes ilmnegu a.

2Ko 2:8 õhutan teid: kinnitage talle oma a.

Ga 2:20 Jumala poeg, kes a. andis end minu eest

Kol 3:14 a. on ühtsuse täiuslik side

1Pe 4:8 a. katab kinni hulga patte

1Jo 4:8 Jumal on a.

1Jo 5:3 A. Jumala vastu, et peame kinni käskudest

Ilm 2:4 oled lasknud hääbuda a., mis sul algul oli

ARMETU

, Ro 7:24 Küll ma olen a. inimene!

ARMU ANDMA

, Jes 26:10 jumalatule a. a., ei õpi

ARMUKADEDUS

, Õp 6:34 a. ajab mehe raevu

ARST

, Lu 4:23 A., ravi iseennast

Lu 5:31 A. ei vaja mitte terved, vaid haiged

ARTEMIS

, Ap 19:34 karjusid: suur on efeslaste A.!

ARU ANDMA

, Ro 14:12 igaühel tuleb Jumalale a. a.

ARUKAS

, Õp 12:23 A. varjab, mida teab

Õp 14:15 a. kaalub igat sammu

Õp 22:3 A. näeb ohtu ja poeb peitu

Lu 10:21 peitnud tarkade ja a. eest ning avaldanud

Lu 16:8 kiitis majapidajat a. tegutsemise eest

ARUSAAJA

, Õp 19:11 A. ei vihastu kergesti

ARUSAAMINE

, Õp 3:5 ära toetu omaenda a.

Õp 4:7 ära unusta taga nõuda a.

Tn 11:33 Taiplikud jagavad a. paljudele

Tn 12:4 paljud uurima, tõest a. süveneb

Ro 10:2 teenivad, kuid mitte õiget a. mööda

1Ko 14:20 A. poolest saage täiskasvanuks

ARUST ÄRA

, Joh 10:20 Temas on deemon, ta on a. ä.

ARUTELUD

, 1Ti 1:4 vaid kutsuvad esile viljatuid a.

ARUTLEMA

, Ap 17:2 Paulus a. pühakirja põhjal

ARVAMA

, Mt 24:44 tuleb tunnil, mil te seda ei a.

Lu 22:37 kirjutatud: ta a. seadusrikkujate hulka

Ro 12:3 ärge a. endast liiga palju

ARVAMUS

, Ii 31:34 Kas olen kartnud rahvahulga a.

ARVESTAMA

, L 90:12 Õpeta meid oma päevi a.

ARVET PIDAMA

, 1Ko 13:5 ei p. a. ülekohtu kohta

ARVUTAMA

, Lu 14:28 istuks ega a. kokku kulusid

ASASEL

, 3Mo 16:8 Aaron heitku liisku a.

ASJATA

, Jes 45:19 Otsige mind a.

ASJATU

, 1Ko 15:58 vaevanägemine ei ole a.

ASTROLOOGID

, Mt 2:1 tulid mõned a. Jeruusalemma

AU

, Ro 8:18 võrreldes a., mis meile osaks saab

1Ko 10:31 sööte või joote, tehke kõike Jumala a.

Flp 1:29 a. kannatada tema pärast

AUHIND

, 1Ko 9:24 osalevad kõik, kuid a. saab üks?

Kol 2:18 Ärge laske röövida endalt a.

AUK

, Õp 26:27 Kes kaevab a., langeb ise sinna

Tn 6:7 kes esitab palve, tuleb visata lõvide a.

Mt 15:14 pime juhib pimedat, kukuvad mõlemad a.

AUSALT

, 2Ko 8:21 käime sellega ümber a.

Heb 13:18 soovime kõiges käituda a.

AUSTAMA

, 2Mo 20:12 A. oma isa ja ema

Õp 3:9 A. Jehoovat oma varandusega

AUSTUS

, Joh 12:43 armastasid a. inimestelt rohkem

Ro 12:10 esimesed teistele a. osutama

1Ti 5:17 Vanemaid peetagu a. vääriliseks

AUVÄÄRNE

, 2Ti 2:20 riistad a. otstarbeks

2Pe 2:10 isemeelsed ega karda pilgata a.

AVALDAMA

, Am 3:7 a. oma nõu oma prohvetitele

Mt 11:25 peitnud tarkade eest ning a. lastele

B

BAAL

, 1Ku 18:21 kui B. on Jumal, käige tema järel!

Jer 19:5 poegi põletusohvrina B. tules põletada

BAARUK

, Jer 45:2 teatab Jehoova sinu kohta, B.

BABÜLON

, Jer 51:6 Põgenege B.

Jer 51:30 B. sõjamehed on lakanud sõdimast

Jer 51:37 B. saab kivihunnik

Ilm 17:5 Suur B., prostituutide ja maa jälkuste ema

Ilm 18:2 Suur B. on langenud!

BARNABAS

, Ap 9:27 B. tuli talle appi

BATSEBA

, 2Sa 11:3 B., hett Uurija naine

BELSATSAR

, Tn 5:1 Kuningas B. korraldas pidusöögi

BETSALEEL

, 2Mo 31:2 olen valinud B.

BILEAM

, 4Mo 22:28 eesel ütles B.

D

DEEMON

, Mt 8:28 kokku kahe d. vaevatud mehega

Ap 16:16 teenijatüdruk, kelles oli ennustamise d.

1Ko 10:20 nad ohverdavad d., mitte Jumalale

1Ko 10:21 ei või süüa Jehoova lauas ja d. lauas

Jk 2:19 D. usuvad seda ja värisevad

DENAAR

, Lu 7:41 üks oli võlgu 500 d., teine 50

DIINA

, 1Mo 34:1 D. oli kombeks käia aega veetmas

DISTSIPLINEERIMA

. Vt MANITSEMA.

DORKAS

, Ap 9:36 Tabiita, mis kreeka keeles on D.

DRAHM

, Lu 15:8 naine, kümme d. ja kaotab ühe d.

E

EBAAUS

, Õp 15:27 teenib e. tulu, toob häda kaela

EBAJUMALAD

, L 115:4 Nende e. on hõbe ja kuld

1Jo 5:21 lapsed, hoiduge e.

EBAJUMALAKUMMARDAJAD

, 1Ko 6:9 e. ei päri Jumala kuningriiki

 EBAJUMALAKUMMARDAMINE

, 1Ko 10:14 mu armsad, põgenege e. eest!

EBAPUHAS

, 3Mo 13:45 Pidalitõbine hüüdku: e., e.!

Ii 14:4 Kes võiks teha e. puhta?

EBAÕIGLANE

, Ro 9:14 Jumal e.? Kindlasti mitte!

1Pe 2:19 kannatab e., Jumalale meelepärane

EDENEMA

, 1Te 4:1 et te selles veelgi e.

EDENEMINE

, 1Ti 4:15 et su e. oleks ilmne kõigile

EDU

, 1Ku 2:3 et sind saadaks e. kõiges

2Aj 20:20 Usaldage prohveteid, siis saadab e.

EDUSAMMUD

, Flp 3:16 kuhu oleme e. tehes jõudnud

EEDEN

, 1Mo 2:8 Jehoova rajas E. aia

EELI

, 1Sa 1:3 preestritena E. kaks poega

EELIJA

, Jk 5:17 E. oli samasugune inimene

EEMALDAMA

, 1Ko 5:13 E. pahategija enda keskelt

EENOK

, 1Mo 5:24 E. käis koos tõelise Jumalaga

EESAV

, 1Mo 25:34 põlgas E. oma esmasünniõiguse

Heb 12:16 kes ei hinda pühi asju, nagu E.

EESEL

, 4Mo 22:28 pani Jehoova e. rääkima

Sak 9:9 Sinu kuningas sõidab e. seljas

EESKUJU

, Joh 13:15 näitasin teile e., et teeksite

1Ko 11:1 Võtke mind e., nagu mina Kristuse

2Ko 4:2 oleme Jumala ees heaks e. igale inimesele

Ef 5:1 Võtke Jumal endale e. nagu armsad lapsed

1Ti 4:12 Ole ustavatele e.

2Ti 1:13 Hoia kinni õige õpetuse e.

Heb 8:5 Valmista need kõik e. järgi

Heb 13:7 võtke e. nende usku

Jk 5:10 võtke e. prohvetid

1Pe 2:21 Kristus kannatas ja jättis e.

1Pe 5:3 olles karjale e.

EESMÄRK

, Õp 16:4 teinud kõik nii, et täituks e.

Ro 8:28 kes on kutsutud tema e. kohaselt

Ef 3:11 See on kooskõlas tema igavikulise e.

EESTVEDAJAD

, Heb 13:7, 17 kes on teie seas e.

EFESOS

, 1Ko 15:32 olen võidelnud E. metsloomadega

EGIPTUS

, Mt 2:15 Ma kutsusin oma poja E.

EHE

, 1Pe 3:3 Teie e. ärgu olgu väline

EHITAMA

, L 127:1 Kui Jehoova ei e. maja

Jes 65:21 Nad e. maju ja elavad neis

Lu 17:28 inimesed ostsid, müüsid, istutasid ja e.

Ro 14:19 taotlegem, mis e. teisi üles

1Ko 3:10 igaüks vaadaku, kuidas ta sellele e.

EKSIMA

, L 119:176 olen e. nagu kadunud lammas

Jk 3:2 Me kõik ju e. tihti

EKSIMUSED

, L 40:12 mu e. rohkem kui juukseid peas

L 130:3 kui näeksid üksnes e.

EKSITAMA

, Mt 24:24 e., kui võimalik, ka äravalituid

EKSITEE

, Ga 6:1 kui inimene satub e.

EKSLEMA

, Jes 53:6 Me kõik e. nagu lambad

ELAMA

, Jes 45:18 loonud maa, et seal e.

Mt 16:24 ärgu e. iseendale, vaid kandku piinaposti

2Ko 5:15 kes e., ei e. enam endale, vaid temale

ELAMU

, 2Ko 5:1 saame Jumalalt igavese e. taevas

ELATANU

, Tn 7:9 E. võttis istet

ELAV

, Ii 14:14 Kui inimene sureb, kas saab jälle e.?

Tn 6:26 tema on e. Jumal

Lu 20:38 e. Jumal, kõik on tema silmis e.

Heb 4:12 Jumala sõna on e. ja mõjuvõimas

1Pe 3:18 Kristus tehti e. vaimuna

ELIISA

, 2Ku 6:17 ümber E. leegitsevaid hobuseid

ELU

, 5Mo 30:19 pannud teie ette e. ja surma

Lu 9:24 Kes tahab oma e. päästa, kaotab selle

Lu 12:15 kõike külluses, ei taga see talle e.

Joh 5:26 Isal vägi anda e., on ka Pojale andnud väe

Joh 5:29 kes teevad head, saavad e.

Joh 10:10 tulnud, et neil oleks e. külluslikult

Joh 11:25 Mina olen ülestõusmine ja e.

Joh 12:25 Kes armastab oma e., hävitab selle

Ap 20:24 ei pea ma oma e. sugugi tähtsaks

ELUALLIKAS

, L 36:9 Sinu juures on e.

ELU ANDMA

, 1Jo 3:16 peame a. e. vendade eest

ELULEIB

, Joh 6:35 Jeesus ütles neile: mina olen e.

ELUMURED

, Lu 8:14 lasevad end kaasa kiskuda e.

Lu 21:34 ei koormaks oma südant e.

ELUPUU

, 1Mo 2:9 e. keset aeda

Ilm 2:7 võitjal luban ma süüa e. vilja

Ilm 22:14 oleks õigus süüa e. vilja

ELURAAMAT

, Ilm 20:15 ei leitud olevat kirjutatud e.

ELUS OLEMA

, 1Te 4:15 o. e. Isanda kohaloleku ajal

ELUSTAMA

, Jes 57:15 et e. alandlike vaimu

ELUVAIM

, L 104:29 Kui võtad e., nad surevad

ELUVEEALLIKAS

, Jer 2:13 on hüljanud minu, e.

ELUVEEJÕGI

, Ilm 22:1 e., mis voolas välja troonist

ELUVESI

, Sak 14:8 voolab Jeruusalemmast välja e.

Joh 4:10 paluksid teda ja ta annaks sulle e.

Ilm 7:17 Tall juhatab nad e. allikaile

ELUVIIS

, Kol 1:10 teie e. tooks Jehoovale au

1Pe 3:16 jääksid häbisse hea e. pärast

ELUÕHK

, 1Mo 2:7 puhus ninasõõrmeisse e.

L 150:6 Kõik, kel on e., kiitku Jaahi!

EMA

, 2Mo 20:12 Austa oma isa ja e.

L 27:10 Kui ka mu isa ja e. mind hülgaksid

Õp 23:22 ära põlga oma e., vanaks jäänud

Lu 8:21 Mu e. ja mu vennad on need

Joh 19:27 ütles jüngrile: näe, su e.

Ga 4:26 ülal asuv Jeruusalemm on meie e.

1Te 2:7 imetav e., kes hoolitseb õrnusega

EMIS

, 2Pe 2:22 pestud e. läheb porisse

ENDED

, 4Mo 23:23 Ei leidu Jaakobile hukatuse e.

5Mo 18:10 Ärgu leidugu e. otsijaid

ENDISED

, Jes 65:17 E. asju ei tuletata enam meelde

ENESEKINDEL

, Õp 14:16 rumal on hulljulge ja liiga e.

ENESEUPITAMINE

, Flp 2:3 Ärge tehke midagi e. pärast

ENESEVALITSUS

, Ga 5:22, 23 Jumala vaimu vili, e.

ENNUSTAJAD

, 3Mo 19:31 Ärge küsige nõu e.

ERALDAMA

, Õp 18:1 end e., rahuldab isekaid himusid

Mt 25:32 e. inimesed üksteisest

ERAPOOLIK

, 5Mo 10:17 Jumal ei kohtle kedagi e.

Ap 10:34 Nüüd ma mõistan, et Jumal ei ole e.

Jk 2:9 Kui te aga olete edaspidigi e.

EREPUNASED

, Jes 1:18 Kuigi teie patud on e.

ESIMENE

, Mt 19:30 e. jäävad viimasteks

Mr 9:35 tahab olla e., peab olema viimane

ESMASÜNDINU

, 2Mo 11:5 e. Egiptusemaal surevad

Kol 1:15 Tema on kogu loodu e.

ESMATÄHTIS

, Flp 1:10 teeksite kindlaks, mis on e.

ESRA

, Esr 7:11 preestrile E., määruste asjatundjale

ETTEARVAMATUD

, Kog 9:11 e. sündmused tabavad

ETTEVAATLIKUD

, Mt 10:16 e. nagu maod ja süütud

EUNUHHID

, Jes 56:4 E., kes peavad hingamispäevi

EUODIA

, Flp 4:2 Ma õhutan E. ja Süntühhet

EUTÜHHOS

, Ap 20:9 Aknalaual istus noormees E.

F

FILIPPUS

, Ap 8:26 Jehoova ingel ütles F.

Ap 21:8 hea sõnumi kuulutaja F., üks seitsmest

FILOSOOFIA

, Kol 2:8 ei püüaks teid lõksu f.

FILOSOOFID

, Ap 17:18 epikuurlaste ja stoikute f.

G

GABRIEL

, Lu 1:19 olen G., seisan Jumala lähedal

GAMAALIEL

, Ap 22:3 hariduse saanud G.

GEEHASI

, 2Ku 5:20 G.: ma jooksen talle järele

GEHENNA

, Mt 10:28 hinge, keha võib hävitada G.

GIBEON

, Jos 9:3 G. elanikud kuulsid, mida Joosua

GIIDEON

, Koh 7:20 Jehoova ja G. mõõk!

GOMORRA

, 1Mo 19:24 Soodoma ja G. peale väävlit

H

HAAVAD

, Õp 23:29 Kellel on h. põhjuseta?

Õp 27:6 Sõbra löödud h. on ustavusest

Jes 53:5 tema h. on toonud tervenemise

HAAVATUD

, Ilm 13:3 üks metsalise peadest h.

 HAIGE

, Jes 33:24 Ükski ei ütle: ma olen h.

Lu 10:9 tehke h. terveks ja öelge

Jk 5:14 Kas keegi teist on h.?

HAIGEVOODI

, L 41:3 Jehoova toetab teda h.

HAIGUSED

, Jes 53:4 võttis enda peale meie h.

Mt 9:35 tegi terveks igasugustest h.

HALASTAJAD

, Mt 5:7 Õnnelikud on h.

HALASTAMA

, Õp 28:13 üles tunnistab, sellele h.

Jes 55:7 pöördugu Jehoova juurde, kes h.

HALASTAMATU

, Õp 11:17 h. tõmbab häda kaela

HALASTAV

, 5Mo 4:31 Jehoova on h. Jumal

L 78:38 Tema oli h., andestas nende patu

Lu 6:36 Olge h., nagu teie Isa on h.

Jk 5:11 Jehoova on väga hell ja h.

HALASTUS

, 1Aj 21:13 Jehoova h. on väga suur

Neh 9:19 ei hüljanud kõrbes suure h. tõttu

Mt 9:13 Ma tahan h., mitte ohvrit

2Ko 1:3 Kiidetud olgu hella h. isa

Jk 2:13 kes osutab h., mõistetakse õigeks

HALB

, 1Mo 3:5 tunnete siis head ja h.

Jes 5:20 Häda neile, kes nimetavad h. heaks

Ro 7:19 h., mida ma ei taha, ma teen

Ro 12:17 Ärge tasuge kellelegi h. h.

Ro 12:21 võida h. ära heaga

1Te 5:22 Hoiduge kõigest h.

Tt 2:8 kuna neil pole meie kohta öelda midagi h.

HALBA RÄÄKIMA

, 4Mo 14:36 selle maa kohta h. r.

HALETSUSVÄÄRNE

, 1Ko 15:19 siis oleme kõige h.

HALVAMA

, Jes 44:8 ärgu h. teid hirm

HALVATU

, Lu 5:24 Ta sõnas h.: tõuse üles

HANANIAS

, Ap 5:1 H. müüs Safiiraga osa omandist

HARMAGEDOON

, Ilm 16:16 paika, mida kutsutakse H.

HAUAD

, Joh 5:28 kõik, kes on h., kuulevad tema häält

HAUDUMA

, L 94:20 seaduse varjus kurja h.

HEA

, 1Mo 1:31 kõik, mis ta oli teinud, oli väga h.

1Mo 3:5 tunnete siis h. ja halba

Ro 5:7 kuigi h. inimese eest oleks valmis surema

Ro 7:19 H., mida ma tahan, ma ei tee

Ro 12:9 hoidke kõvasti kinni h.

Ro 12:21 võida halb ära h.

Ga 6:10 tehkem h. kõigile, eriti usukaaslastele

HEAD SÕNUMID

, Jes 52:7 kaunid jalad, kes toob h. s.

HEAKS ARVAMA

, 1Ko 12:18 nagu Jumal h. on a.

HEA MAA

, Mt 13:23 H. m., kannab vilja

HEA MEEL

, 1Aj 28:9 teeni kogu südamest ja h. m.

L 40:8 Sinu tahet täidan ma h. m.

L 149:4 Jehooval on h. m. oma rahvast

Lu 3:22 oled mu armas poeg, mul on sinust h. m.

Ro 7:22 Sisimas on mul Jumala seaduse üle h. m.

Ef 6:7 Teenige isandat h. m., otsekui Jehoovat

HEAMEEL

, Hes 18:32 ei tunne h., kui keegi sureb

HEA SÕNUM

, Mt 24:14 H. s. kuulutatakse

Lu 4:43 pean kuulutama h. s., sest läkitatud

Ro 1:16 Ma ei häbene h. s.

1Ko 9:16 häda mulle, kui ma h. s. ei kuuluta!

1Ko 9:23 Seda kõike teen ma h. s. pärast

HEA SÕNUMI KUULUTAJA

, Ap 21:8 h. s. k. Filippus

2Ti 4:5 tee h. s. k. tööd

HEASÜDAMLIK

, Õp 11:17 H. teeb head iseendale

HELDEKÄELINE

, Õp 11:25 H. õitseb

1Ti 6:18 h. ja valmis teistega jagama

HELDELT

, 5Mo 15:8 Avage talle h. oma käsi

Õp 11:24 jagab h., saab üha lisa

Jk 1:5 palugu Jumalat — tema annab h.

HELL

, 1Te 2:7 kohtlesime h. otsekui imetav ema

Jk 5:11 Jehoova on väga h. ja halastav

HETK

, L 30:5 tema viha kestab vaid h.

HETKELINE

, 2Ko 4:17 viletsus, h. ja kerge

HIIDTÜRANNID

, 1Mo 6:4 olid maa peal h.

HIILGAMA

, 1Ko 2:1 ei tulnud selleks, et h. kõnega

HILJAKS JÄÄMA

, Hab 2:3 see läheb täide ega j. h.

HIMURUS

, Ro 1:27 süttinud oma h. üksteisest

HIMUSTAMA

, 2Mo 20:17 ei tohi h. teise inimese naist

HIND

, 1Ko 7:23 Teid on kalli h. ostetud

HINDAMA

, 1Te 5:13 H. neid kõrgelt nende töö pärast

HING

, Hes 18:4 H., kes teeb pattu, peab surema

Mt 22:37 Armasta Jehoovat kogu h.

Ef 6:6 täidavad Jumala tahet kogu h.

Kol 3:23 tehke kogu h., nagu Jehoovale

HINGAMISPÄEV

, 2Mo 20:8 Pea alati h.

Mt 12:8 Inimesepoeg on h. isand

Mr 2:27 H. on tehtud inimese pärast

Lu 14:5 kukuks poeg või pull h. kaevu

Kol 2:16 pole õigust öelda, kas peate pidama h.

Heb 4:9 Jumala rahval puhkus otsekui h. puhkus

HIRM

, Jes 44:8 ärgu halvaku teid h.

Lu 21:26 Inimesed lausa nõrkevad h.

1Jo 4:18 Kes armastab Jumalat, ei tunne h.

HIRMUS

, Heb 10:31 H. on langeda Jumala kätte

HIRMU TUNDMA

, Jes 28:16 Kes sellesse usub, ei t. h.

HISKIJA

, 2Ku 19:14, 15 H. palvetas Jehoova ees

HOBUNE

, Ilm 6:2 nägin valget h., seljas istujal

Ilm 19:11 nägin taevast avatuna, seal oli valge h.

HOIAK

, Ap 17:11 parem h. kui Tessaloonika juutidel

HOIATAMA

, Hes 3:17 tuleb sul neid minu nimel h.

HOIATUS

, Hes 33:4 ei võta h. kuulda, mõõk tuleb

1Ko 10:6 Need sündmused on meile h.

HOIDMA

, 1Pe 2:25 naasnud karjase juurde, kes teid h.

HOMME

, 1Ko 15:32 söögem ja joogem, sest h. sureme

HOMMIKUVALGUS

, Õp 4:18 õigete rada on kui h.

HOMNE

, Õp 27:1 Ära kiitle h. päeva üle

HOMOSEKSUAALID

, 1Ko 6:9 h. ei päri kuningriiki

HOOBID

, 2Ko 6:5 h. all, vangis, rahvarahutustes

HOOLETULT

, Jer 48:10 täidab Jehoova ülesannet h.!

1Ti 4:14 Ära suhtu h. andi, mis anti sulle

HOOLETUS

, Tn 6:4 mingit h. Taanieli juures ei leitud

HOOLIMA

, L 41:1 õnnelik, kes viletsast h.

1Pe 5:7 heitke mured, sest ta h. teist

HOOLIMATU

, 1Te 4:8 h. mitte inimese, vaid Jumala

HOOLITSEMA

, Hes 34:12 h. oma lammaste eest

1Ti 5:8 kes omaste ja pereliikmete eest ei h.

HOOLT KANDMA

, 1Ko 12:25 liikmed üksteise eest h. k.

HOONED

, Ap 7:48 ei ela kätega tehtud h.

HOORAJAD

, 1Ko 5:9 lõpetaksite läbikäimise h.

1Ko 6:9 H. ei päri Jumala kuningriiki

HOORAMA

, 1Ko 10:8 ärgem h., nagu mõned

HOORAMISED

, Mt 15:19 Südamest lähtuvad h.

HOORUS

, Ap 15:20 hoiduksid h., lämbunust ja verest

1Ko 6:18 Põgenege h. eest!

Ga 5:19 h., kõlvatus, jultunud käitumine

Ef 5:3 H. ärgu isegi mainitagu teie seas

1Te 4:3 Jumal tahab, et te hoiduksite h.

HUKKAMÕIST

, 1Ko 11:29 see tõmbab enda peale h.

HULLJULGE

, Õp 14:16 rumal on h., enesekindel

HUNT

, Jes 11:6 võib h. näha tallekese seltsis

Mt 7:15 tulevad lambanahas, kuid on h.

Lu 10:3 saadan kui tallesid h. keskele

Ap 20:29 tulevad teie sekka hirmsad h.

HUULED

, Jes 29:13 nad ülistavad mind h.

Ho 14:2 toome h. ohvrianniks kiitust

Heb 13:15 kiitusohvrit, see tähendab oma h. vilja

HUVID

, Flp 2:21 Kõik peavad silmas vaid oma h.

HÕBE

, Õp 2:4 otsid seda nagu h.

Hes 7:19 Nad viskavad oma h. tänavatele

Sef 1:18 Nende h. ja kuld ei päästa

HÕBEDASULATAJA

, Mal 3:3 istub kui h. ja -puhastaja

HÕIVATUD

, Lu 10:40 Marta oli h. toimetustega

HÕRGUTISED

, Tn 1:5 igapäevase osa kuninglikest h.

HÄBENEMA

, Mr 8:38 Kes h. mind ja mu sõnu

Ro 1:16 Ma ei h. head sõnumit

2Ti 2:15 töötegija, kellel pole midagi h.

HÄBI

, Esr 9:6 Mul on nii h. tõsta silmi

L 25:3 Ei jää h. ükski, kes sinule loodab

 2Ti 1:8 Ärgu olgu sul h. tunnistust anda

Heb 11:16 pole Jumalal nende pärast h.

1Pe 4:16 kristlane, ta ärgu tundku h.

HÄBISTAMINE

, 1Ko 4:14 ei kirjuta h., et manitseda

HÄBITUNNE

, Ef 4:19 Olles minetanud igasuguse h.

HÄBIVÄÄRNE

, Ef 5:4 h. käitumine, rumalad jutud

HÄDA

, L 119:50 See lohutab mind mu h.

Jes 5:20 H. neile, kes nimetavad head halvaks

Jes 38:14 Jehoova, ma olen suures h.

1Ko 9:16 h. mulle, kui ma head sõnumit ei kuuluta!

Ilm 12:12 H. maale ja merele

HÄDAAEG

, L 46:1 abimees, kes on h. kergesti leitav

HÄIRIMA

, 1Ko 8:13 kui minu toit mu venda h.

HÄSTI

, 5Mo 10:13 täidaksid käske, et sul h. läheks

HÄVING

, Hes 21:27 H., h., h. toon ma kroonile!

HÄVINGUENNUSTUSED

, 4Mo 23:23 ega lausuta Iisraelile h.

HÄVINGUPÄEV

, 2Pe 3:7 jumalakartmatute h.

HÄVITAMA

, 2Te 1:9 nad h. igaveseks, pühitakse

Ilm 11:18 h. need, kes h. maad

HÄÄL

, 1Ku 19:12 pärast tuld kostis vaikne mahe h.

Joh 5:28 kes on haudades, kuulevad tema h.

Joh 10:27 Minu lambad võtavad kuulda mu h.

HÄÄLETAMA

, Lu 23:51 h. ülemkohtu sepitsuste poolt

HÜLGAMA

, 1Sa 12:22 Jehoova ei h. oma rahvast

L 27:10 Kui ka mu isa ja ema mind h.

L 37:28 Jehoova ei h. oma ustavaid

Jes 1:28 kes h. Jehoova, hukkuvad

Jer 2:13 on h. minu, eluveeallika

Heb 13:5 Ma ei h. sind iial, ei jäta kunagi maha

HÜVITUS

, 2Mo 21:36 peab andma h.

I

IGATSEMA

, Ii 14:15 Sa i. oma kätetööd.

L 84:2 hing i. Jehoova õuede järele

Jes 26:9 Mu hing i. su järele öösel

Flp 1:8 ma i. teie kõigi järele

IGAVENE ELU

, Tn 12:2 ärkavad ühed i. e., teised

Lu 18:30 saaks tulevasel ajastul i. e.

Joh 3:16 kes usub, ei hukkuks, vaid saaks i. e.

Joh 17:3 saavad i. e., kui õpivad tundma sind

Ap 13:48 valmis vastu võtma tõde, mis viib i. e.

Ro 6:23 kuid Jumal annab kingiks i. e.

1Ti 6:12 Haara kõvasti kinni i. e.

IGAVESTI

, 1Mo 3:22 et ta ei sööks seda ega elaks i.

L 37:29 Õiged pärivad maa ja elavad sellel i.

Kog 3:14 kõik, mida Jumal teeb, kestab i.

1Pe 1:25 Jehoova sõna püsib i.

1Jo 2:17 kes täidab Jumala tahet, elab i.

IGAVIK

, Kog 3:11 pannud inimeste südamesse i.

IHAD

, Ro 1:26 andnud nad häbitute i. võimusesse

Ro 16:18 mitte Kristuse, vaid oma i. orjad

Ef 2:3 toimisime kord oma patuste i. järgi

2Ti 2:22 Põgene noorusea i. eest

1Pe 2:11 hoiduge edaspidigi patustest i.

1Jo 2:16 patused i., silmahimu

IHALDAMA

, 1Pe 2:2 I. Jumala sõna puhast piima

IHAR

, 1Te 4:5 mitte olla talitsematu, i.

IHARUS

, Kol 3:5 Surmake hoorus, kõlvatus, i.

IHNE

, Õp 23:6 Ära söö i. leiba

IHU

, Ii 33:25 Saagu i. värskemaks kui noores eas

IIOB

, Ii 1:9 Kas I. ilma tagamõtteta Jumalat kardab

Jk 5:11 olete kuulnud I. vastupidavusest

IISAI

, 1Sa 17:12 I. oli kaheksa poega

Jes 11:1 I. kännust kasvab võrse

IISAK

, 1Mo 22:9 sidus oma poja I. käsist ja jalust

IISEBEL

, 1Ku 21:23 Koerad söövad I. Jisreeli maatükil

Ilm 2:20 pole rahul sellega, et sa sallid naist I.

IISRAEL

, 1Mo 35:10 nimi ärgu olgu Jaakob, vaid I.

L 135:4 valinud I. eriliseks omandiks

Ga 6:16 Rahu ja halastust Jumala I.

IKE

, 1Ku 12:14 isa pani raske i., mina raskema

Mt 11:30 minu i. on hea ja koorem kerge

ILMAASJATA

, Mt 15:9 Nad teenivad mind i.

ILMSIKSSAAMINE

, Ro 8:19 Ootab Jumala poegade i.

ILMUTAMA

, 1Ko 2:10 meile on Jumal i. vaimu kaudu

Ef 3:5 saladus on i. apostlitele

ILU

, Õp 6:25 Ära himusta südames tema i.

Õp 31:30 Võluvus võib petta ja i. kaduda

Hes 28:17 Su i. pärast läks su süda ülbeks

ILUS MAA

, Tn 11:45 i. m. püha mäe vahele

IMELINE

, L 139:14 olen nii i. loodud

IMESTAMA

, 1Pe 4:4 Nad i., et te ei jookse nendega

IMETLEMA

, L 27:4 i. tema templit

IND

, Jes 37:32 Jehoova tuline i. teeb seda

INETU

, Ef 4:29 Ärgu tulgu teie suust ühtki i. sõna

INGEL

, 1Mo 28:12 käisid üles-alla Jumala i.

2Ku 19:35 i. tappis 185 000 meest

Ii 4:18 oma i. leiab ta vigu

L 34:7 Jehoova i. kaitseb kõiki

Tn 3:28 Jumal saatis i. ja päästis oma teenijad

Ho 12:4 [Jaakob] võitles i. ja sai võidu

Mt 13:41 saadab oma i. ja need koguvad

Mt 22:30 ollakse nagu i. taevas

Mt 24:31 i. koguvad tema äravalitud kokku

Ap 5:19 Öösel avas Jehoova i. vangla uksed

Ap 12:11 Jehoova saatis i. ja päästis mu

1Ko 4:9 oleme saanud vaatemänguks i.

1Ko 6:3 hakkame mõistma kohut i. üle?

Heb 13:2 mõned on enese teadmata võõrustanud i.

1Pe 1:12 Seda kõike soovivad i. mõista

Ju 6 i., kes ei jäänud oma algsele kohale

INIMESEKARTUS

, Õp 29:25 I. on püünispaelaks

INIMESEPOEG

, Tn 7:13 taeva pilvedega tuli i. sarnane

Mt 10:23 ei jõua linnu läbi käia, enne kui I. tuleb

Lu 21:27 näevad nad I. tulevat pilve sees

INIMESEPÜÜDJAD

, Mt 4:19 ma teen teist i.

INIMESERÖÖVIJA

, 5Mo 24:7 siis peab see i. surema

INIMESETAPJA

, 4Mo 35:6 kuhu saaks põgeneda i.

INNUKAS

, Ro 10:2 teenivad Jumalat i., kuid mitte

Tt 2:14 rahvaks, i. tegema häid tegusid

INNUKUS

, L 69:9 I. su koja pärast põleb mu sees

INNUSTAMA

, Tt 1:9 võiks i. teisi ja noomida

INNUSTAV

, Ap 13:15 kui on midagi i. öelda, öelge

INNUSTUS

, 1Ko 14:31 saada õpetust ja i.

ISA

, 1Mo 2:24 jätab maha oma i. ja ema

L 2:7 täna sai minust su i.

L 89:26 Sina oled mu i., mu Jumal

L 103:13 Nagu i. poegadele, halastab Jehoova

Jes 9:6 antakse nimeks Igavene I.

Mt 6:9 Meie I., pühitsetud saagu sinu nimi

Mt 23:9 ärge nimetage kedagi maa peal i.

Lu 2:49 Kas te ei teadnud, et olen oma I. kojas?

Lu 15:20 I. jooksis talle vastu, kallistas teda

Joh 5:20 I. Pojasse kiindunud, näitab talle kõike

Joh 10:30 Mina ja I. oleme üks

Joh 14:6 Keegi ei saa I. juurde muidu

Joh 14:9 näinud mind, see on näinud ka I.

Joh 14:28 I. on minust kõrgem

Joh 14:28 olete rõõmsad, et ma lähen I. juurde

ISAND

, 5Mo 10:17 Jehoova on i. i.

Mt 6:24 Keegi ei saa teenida kahte i.

Mt 7:22 I., I., kas me pole prohvetlikult rääkinud

Mt 9:38 paluge lõikuse i., et saadaks töötegijaid

Mt 22:44 Jehoova ütles mu i.

Ro 6:14 Patt ei tohi olla teie i.

Ro 14:4 Jumal on tema i. ja otsustab

1Ko 8:5 on ju palju jumalaid ja i.

Kol 4:1 teate, et ka teil on i. taevas

ISATA LAPSED

, L 68:5 I. l. isa, lesknaiste kaitsja

ISEENESE

, 2Ko 12:15 annan rõõmuga kõik, ka i.

ISEMEELSED

, 2Pe 2:10 Nad on ülbed ja i.

 ISEMEELSUS

, Õp 1:32 kogenematuid hukutab i.

ISEPÄISELT

, 1Te 5:14 hoiatage neid, kes toimivad i.

2Te 3:6 hoiaksite eemale, kes toimib i.

ISIKSUS

, Ef 4:24 riietuda uude i.

Kol 3:9 Võtke seljast vana i.

ISSAND

. Vt ISAND.

ISTUMA

, L 110:1 I. mu paremale käele, kuni

ISTUTAMA

, Jes 65:22 ega i. teistele söömiseks

1Ko 3:6 Mina i., Apollos kastis, Jumal andis kasvu

J

JAAH

, 2Mo 15:2 Mu tugevus ja vägi on J.

Jes 12:2 sest J., Jehoova, on mu jõud

JAAHI KIITMA

, L 146:1 K. J.! Kiida, mu hing

L 150:6 Kõik, kel on eluõhku, k. J.!

Ilm 19:1 suurt hulka rahvast ütlemas: k. J.!

JAAKOB

, 1Mo 32:24 mees hakkas J. maadlema

JAAKOBUS 1

, Lu 6:16 J. poeg Juudas ning

JAAKOBUS 2

, Ap 12:2 tappis mõõgaga J.

JAAKOBUS 3

, Mr 15:40 J. Noorema ema Maarja

JAAKOBUS 4

, Mt 13:55 ta vennad J., Joosep

Ap 15:13 lõpetanud, võttis sõna J.

1Ko 15:7 ilmutas end J., siis apostlitele

Jk 1:1 J., Jumala ja Kristuse orjalt

JAH

, Mt 5:37 Teie j. olgu j. ning ei olgu ei

JAKSAMA

, 1Mo 33:14 kuidas kariloomad ja lapsed j.

JALAD

, Jes 35:6 j. vigane hüppab kui hirv

Jes 52:7 kaunid selle j., kes toob häid sõnumeid

Joh 13:5 hakkas pesema jüngrite j.

Ro 16:20 Jumal heidab Saatana teie j. alla

JALGE ALLA

, Heb 10:29 Jumala poja j. a. tallanud

JANU

, Jes 49:10 Neil pole nälga ega j.

Joh 7:37 Kui kellelgi on j., siis tulgu minu juurde

JANUSED

, Jes 55:1 Tulge, kõik j., vee juurde!

JEESUS

, Mt 1:21 Pane talle nimeks J.

JEFTA

, Koh 11:30 andis J. Jehoovale tõotuse

JEHOOVA

, 2Mo 3:15 J. on igavesti mu nimi

2Mo 5:2 Kes on J.? Mina ei tunne mingit J.

2Mo 6:3 oma nime J. kohta ma kõike ei avaldanud

2Mo 7:5 egiptlased mõistavad, et mina olen J.

2Mo 20:7 ei tohi kasutada J. nime vääritul viisi

5Mo 6:5 Armasta J., kogu südamest

5Mo 7:9 J. on tõeline Jumal, ustav Jumal

L 83:18 nimi on J., üksi kõrgeim

Jes 42:8 Mina olen J. See mu nimi

Hes 39:7 tuleb tunnistada, et mina olen J.

Ho 12:5 Tema on J., vägede Jumal

Mal 3:6 Mina olen J., mina ei muutu

Mr 12:29 J., meie Jumal J., on üks ja ainus

JEHOOVA KARTUS

, L 19:9 J. k. on hea

L 111:10 J. k. on tarkuse algus

Õp 8:13 J. k. tähendab vihata halba

JEHOOVA PÄEV

, Jl 2:1 J. p. tuleb! See on lähedal!

Am 5:18 Mida J. p. teile tähendab?

Sef 1:14 J. suur p. on lähedal

1Te 5:2 J. p. tuleb justnagu varas öösel

2Te 2:2 väidetakse, et J. p. on juba käes

2Pe 3:12 hoolega meeles pidades J. p.

JEREMIJA

, Jer 38:6 heitsid J. veemahutisse

JERUUSALEMM

, Jos 18:28 Jebuusi ehk J.

Tn 9:25 käsk J. taastada ja üles ehitada

Mt 23:37 J., J., kes tapad prohveteid

Lu 2:41 tavaks käia J. paasapüha pidamas

Lu 21:20 näete, et sõjaväed on J. ümber piiranud

Lu 21:24 J. jääb teiste rahvaste tallata

Ap 5:28 olete täitnud J. oma õpetusega

Ap 15:2 J. apostlite ja vanemate juurde

Ga 4:26 ülal asuv J. on vaba, tema on meie ema

Heb 12:22 olete tulnud taevase J. juurde

Ilm 3:12 Uus J., laskub alla taevast

Ilm 21:2 Uus J. laskus alla taevast, otsekui pruut

JOHANNES 1

, Mt 21:25 Kust oli J. ristimine?

Mr 1:9 J. ristis Jeesuse Jordanis

JOHANNES 2

, Joh 1:42 Sina oled Siimon, J. poeg

JOHANNES 3

, Mt 4:21 Jaakobust ja tema venda J.

JOODIK

, Õp 23:21 j. ja õgard jäävad vaeseks

1Ko 5:11 lõpetaksite läbikäimise j.

1Ko 6:10 j. ei päri Jumala kuningriiki

JOOGIOHVER

, Flp 2:17 isegi kui mind valatakse j.

JOOKS

, Kog 9:11 kiire ei võida alati j.

2Ti 4:7 olen j. lõpetanud, usu säilitanud

JOOKSMA

, 1Ko 9:24 J. nii, et teie selle saate

Ga 5:7 Te j. hästi. Kes takistas

JOONA

, Jn 2:1 J. palvetas kala kõhus

JOONATAN

, 1Sa 18:3 J. sõlmis Taavetiga lepingu

1Sa 23:16 J. läks Taaveti juurde ja aitas

JOOSAFAT

, 2Aj 20:3 Siis haaras J. hirm.

JOOSEP

, 1Mo 39:23 Jehoova oli J., lasi korda minna

Lu 4:22 Kas see pole mitte J. poeg?

JOOSIJA

, 2Ku 22:1 J. valitses 31 aastat

JOOSUA

, 2Mo 33:11 teener ja abiline J., Nuuni poeg

JORDAN

, Jos 3:13 katkeb J. veevool

2Ku 5:10 pese end seitse korda J.

JUHATAMA

, L 48:14 Jumal j. meid nüüd ja alati

Ro 12:8 kui keegi teisi j., tehku hoolsalt

1Te 5:12 pidage lugu neist, kes j. teid

JUHATUS

, Mt 5:3 mõistavad, et vajavad Jumala j.

Ga 5:25 otsigem alati vaimu j.

JUHT

, Õp 28:16 J. kuritarvitab võimu

Mt 23:10 üks on teie j. — Kristus

JUHTIMA

, Jer 10:23 pole ränduri võimuses j. sammu

JUHTIMINE

, Õp 11:14 pole tarka j., rahvas langeb

JULGE

, Jos 1:7 Ole ainult j. ja hästi tugev

Õp 28:1 õiged on j. nagu lõvi

JULGEOLEK

, Jes 32:17 õiguse vili on püsiv rahu ja j.

JULGESTI

, 1Ku 4:25 Juuda ja Iisrael elasid j.

Õp 3:23 Siis käid oma teed j.

Ho 2:18 lasen oma rahval elada j.

Ap 4:31 ning rääkisid Jumala sõna j.

Ef 6:20 Palvetage, et ma räägiksin seda sõnumit j.

JULGUS

, 2Aj 15:7 olge tugevad ja ärge kaotage j.

Ap 28:15 Neid nähes Paulus sai j.

1Te 2:2 võtsime oma Jumala abiga j. kokku

JULGUSTAMA

, Ro 1:12 võiksime usuga vastastikku j.

Ro 15:4 Pühakiri j., et meil oleks lootust

2Ko 1:3 isa, kes j. meid igas olukorras

2Ko 1:4 et me suudaksime j. neid

Kol 3:16 j. üksteist psalmidega

1Te 2:11 me ergutasime, j. ja innustasime

Heb 10:25 j. üksteist — seda enam, mida lähemale

JULTUMUS

, 1Sa 15:23 j. sama mis nõidumine

Õp 11:2 Kui tuleb j., tuleb ka häbi

JULTUNUD

, 5Mo 17:12 mees, kes on j. ega kuula

JULTUNUD KÄITUMINE

, Ga 5:19 hoorus, j. k.

2Pe 2:7 muserdas kurjade j. k.

JUMAL

, 5Mo 10:17 Jehoova on j. J.

Mt 27:46 mu J., miks oled mu maha jätnud?

Joh 1:18 Ükski inimene ei ole J. kunagi näinud

Joh 17:3 õpivad tundma sind, ainsat tõelist J.

Joh 20:17 lähen üles oma J. ja teie J. juurde

1Ko 8:4 on olemas ainult üks J.

2Ko 4:4 selle maailma j. on teinud pimedaks

Ef 4:6 üks J. ja kõikide Isa

2Ti 3:16 Kogu pühakiri on J. ning kasulik

1Jo 4:8 J. on armastus

JUMALAKARTLIKULT

, 2Ti 3:12 soovivad elada j.

JUMALA LAEGAS

, 2Sa 6:6 haaras Ussa J. l. kinni

1Aj 15:2 J. l. ei tohi kanda keegi peale leviitide

JUMALA SÕNA

, Jes 40:8 aga J. s. püsib igavesti

Mr 7:13 heidate J. s. kõrvale pärimuse pärast

1Te 2:13 ei võtnud vastu inimeste, vaid J. s.

Heb 4:12 J. s. on elav ja mõjuvõimas

JUMALATEENIMINE

, 1Ti 6:6 toob j. suurt tulu

 JUMALATU

, L 37:10 viivuke, ja j. pole enam

Õp 12:10 j. halastuski on julm

Õp 15:8 J. ohver on Jehoovale jäle

Õp 15:29 Jehoova on j. kaugel

Õp 29:2 j. valitsedes rahvas ägab

Jes 26:10 kui j. armu anda, ei õpi õigust

Jes 57:21 J. ei ole rahu, ütleb Jumal

JUMALA VAIM

, 1Aj 28:12 ehitusplaanid J. v. kaudu

JUUDA

, 1Mo 49:10 J. ei lahku valitsuskepp

JUUDAS

, Mt 27:3 J. süümepiina, tõi 30 hõbetükki

JUUDI MEES

, Sak 8:23 haaravad kinni j. m. kuuest

JUUKSED

, Õp 16:31 Hallid j. on kaunis kroon

1Ko 11:14 mehele on pikad j. häbiks

JUUKSEKARV

, Mt 10:30 j. teie peas on ära loetud

Lu 21:18 ei kao ükski j. teie peast

JUUR

, Lu 8:13 võtavad vastu, aga neis pole j.

JUURDLEMA

, 1Pe 1:10 uurisid päästet ja j. selle üle

JUURDUMA

, Kol 2:7 Olge temasse j., seiske usus

JUURESOLEK

. Vt KOHALOLEK.

JUURETIS

, Mt 13:33 Taeva kuningriik sarnaneb j.

1Ko 5:6 natuke j. paneb hapnema kogu taina?

JUUT

, Ro 3:29 Kas Jumal on ainult j. Jumal?

1Ko 9:20 J. olen ma otsekui j.

JÕGI

, Ilm 12:16 maa avas oma suu ja neelas ära j.

JÕUD

, L 29:11 annab oma rahvale j.

L 31:10 Mu j. raugeb mu eksimuse pärast

L 84:7 saavad rännakul j. juurde

Õp 3:27 Ära keela head, kui j. aidata

Õp 17:22 rusukspekstud vaim võtab viimsegi j.

Õp 24:10 Kui raskel ajal meelt heidad, j. kasin

Jes 40:31 kes loodavad, saavad uut j.

Mt 11:28 Tulge minu juurde, saate uut j.

Mr 5:30 tundis Jeesus, et j. oli temast välja läinud

Mr 12:30 Armasta Jehoovat, kogu mõistuse ja j.

2Ko 4:7 j., mis ületab tavapärase, tuleb Jumalalt

Flp 2:13 Jumal annab j., et tahaksite tegutseda

Flp 4:13 suudan kõike tänu temale, kes annab j.

Ilm 3:8 Ma tean, et sul on j., olgugi vähe

JÕUDU AMMUTAMA

, 1Sa 30:6 Taavet a. j. Jehoovalt

JÄLE LAASTAJA

, Mt 24:15 pühas paigas seismas j. l.

JÄLESTAMA

, Ro 12:9 J. halba, hoidke kinni heast

JÄLGIMA

, Ef 5:15 J., et te elaks nagu targad

1Ti 4:16 J. ennast ja seda, kuidas sa õpetad

JÄLJED

, 1Pe 2:21 et käiksite hoolsalt tema j.

JÄRELDUS

, Kog 12:13 J. kõigest, mida on kuuldud

JÄRELEPÄRIMISED

, 5Mo 13:14 uurige, tehke j.

JÄRELKÄIJA

, Mt 19:21 müü vara, saa minu j.

JÄRELNOPPIMA

, 3Mo 19:9 ei tohi põldu j.

JÄRELTULIJAD

, 1Mo 3:15 sinu j. ja tema j. vahele

1Mo 22:17 palju j. nagu tähti taevas

Jes 65:23 Jehoova õnnistab neid ja nende j.

Ga 3:29 Aabrahami j., pärijad tõotuse järgi

JÄRGNEMA

, Mt 4:20 jätsid võrgud maha ja j. talle

Joh 10:27 Minu lambad j. mulle

Ilm 14:4 Nad j. Tallele kõikjale, kuhu ta läheb

JÄRJEKORD

, 1Ko 15:23 omas j.: Kristus esimesena

JÄÄGITU PÜHENDUMUS

, 2Mo 34:14 Jehoova on Jumal, kes ootab j. p.

Ül 8:6 j. p. järeleandmatu kui surmavald

JÄÄMA

, Lu 22:28 on mu katsumustes minu juurde j.

JÜNGER

, Mt 28:19 õpetage, et saaksid j.

Joh 8:31 Kui järgite õpetust, olete tõesti minu j.

Joh 13:35 tunnevad kõik, et olete minu j., kui

1Ko 7:39 vaba abielluma — kuid üksnes Kristuse j.

K

KAAL

, 3Mo 19:36 Teil olgu täpne k.

Õp 11:1 Valetavad k. Jehoovale jäledad

KAALEB

, 4Mo 13:30 K. üritas rahvast rahustada

4Mo 14:24 K. on aga teistsuguse vaimuga

KAALUKAS

, Mt 23:23 ei hooli, mis seaduses k.

KAALUMA

, Tn 5:27 k. ja leitud kerge olevat

KAAMEL

, Mt 19:24 k. kergem minna läbi nõelasilma

KAANA

, Joh 2:1 toimus Galilea K. pulmapidu

KAASA TUNDMA

, Heb 4:15 suudaks nõrkustes k. t.

KAASMAALASED

, 1Te 2:14 kannatanud k. käe läbi

KAASTUNDLIK

, 2Mo 34:6 Jehoova on halastav ja k.

1Jo 3:17 venda puuduses, ent ei tegutse k.

KAASTÖÖLISED

, 1Ko 3:9 Meie oleme Jumala k.

KADE

, 1Ko 13:4 Armastus ei ole k.

KADEDUS

, Õp 14:30 k. on mädanik luudes

KADESTAMA

, L 37:1 ära k. ülekohtuseid

L 106:16 hakkasid k. Moosest

KADUMATU

, 1Ko 15:42 üles äratatakse k.

KADUNUD

, L 119:176 olen eksinud nagu k. lammas

Hes 34:4 Te ei otsi k., vaid valitsete karmilt

Lu 15:24 Mu poeg oli k., kuid on nüüd leitud!

KAEBLEJAD

, Ju 16 nurisejad, elu üle k.

KAEBUS

, Kol 3:13 kui kellelgi on põhjust k.

KAEV

, Õp 5:15 Joo vett oma k.

KAHEKAUPA

, Lu 10:1 saatis 70 jüngrit k. enda ees

KAHETSEMA

, Ap 3:19 k. oma patte ja muutke end

Ap 17:30 annab teada, et neil tuleks patte k.

Ro 2:4 Jumal ärgitab sind patte k.?

2Ko 7:10 Kurvastus ajendab k.

Ilm 16:11 nad teotasid taeva Jumalat ega k.

KAHETSEV

, Lu 15:7 k. patuse pärast rohkem rõõmu

KAHEVAHEL OLEMA

, 1Ku 18:21 Eelija: kaua o. k.?

KAHJU

, Mt 9:36 Nähes rahvahulki, hakkas tal k.

Mt 20:34 Jeesusel hakkas k., puudutas silmi

KAHJU TEGEMA

, Ro 8:31 Jumal meie poolt, kes suudaks meile k. t.?

KAHTLEMA

, Mt 21:21 kui te usuksite ega k.

KAHTLEMATA

, Jk 1:6 palugu usus, ilma k.

KAHTLUSED

, Ju 22 Tundke kaasa neile, kel on k.

KAIN

, 1Jo 3:12 ei tohi olla nagu K., kes tappis venna

KAITSE

, Kog 7:12 tarkus on k., nagu ka raha

Flp 3:1 sama kirjutada pole tülikas, teile on k.

KAITSMA

, Õp 4:23 K. südant, sellest lähtub elu

Joh 17:12 k. neid sinu nime pärast

Flp 1:7 head sõnumit k. ja kuulutamist seadustada

KAKSTEIST

, Mr 3:14 k. meest, nimetas apostliteks

KALA

, Jn 1:17 Joona oli k. kõhus kolm päeva

Joh 21:11 võrgu, mis oli täis suuri k.

KALDUMA

, 1Mo 8:21 süda k. halva poole

KALGISTUMA

, Heb 3:13 süda ei k. patu veetluse tõttu

KALJU

, 4Mo 20:10 Kas peame k. vee välja tooma?

5Mo 32:4 Tema on k., tema teod täiuslikud

Mt 7:24 ehitas oma maja k.

KALLIKS PIDAMA

, Ef 5:29 toidab seda ja p. seda k.

Flp 2:29 p. niisuguseid mehi k.

KALLIS

, Tn 9:23 oled Jumalale väga k.

1Ko 16:18 Seepärast pidage selliseid mehi k.

1Pe 1:19 veatu ja puhta Talle k. verega

KAMBRID

, Jes 26:20 Mine, mu rahvas, oma k.

KANA

, Mt 23:37 nagu k. kogub tibud tiibade alla

KANDMA

, Ro 15:1 tugevad k. nõrkade nõrkusi

KANGEKAELNE

, Õp 29:1 pärast noomimist k.

Ap 19:9 mõned k. keeldusid uskumast

KANGELANE

, Õp 16:32 Kes ei vihastu kergesti, on parem kui k.

KANNATAMA

, Õp 27:12 kogenematud saavad k.

Ro 8:17 kaaspärijad, kui me k. koos Kristusega

1Ko 12:26 Kui üks liige k., k. kõik teised temaga

Flp 1:29 au k. tema pärast

1Pe 2:20 kui te k. head tehes

1Pe 3:14 kui peaksite k., et teete, mis õige

1Pe 5:9 samal moel k. kõik vennad

KANNATAMATU

, Õp 14:29 k. näitab oma rumalust

KANNATLIK

, Neh 9:30 olid nendega k. palju aastaid

Mi 7:7 Ma ootan k. oma pääste Jumalat

Ro 9:22 Jumal väga k. sallinud vihaaluseid

1Ko 13:4 Armastus on k. ja lahke

1Te 5:14 olge k. kõigiga

 Jk 5:8 Olge teiegi k., süda olgu kindel

2Pe 3:9 Jehoova ei viivita, vaid on k.

KANNATLIKKUS

, Õp 25:15 K. võidetakse ülem

2Pe 3:15 isanda k. tähendab päästet

KANNATUSED

, Ro 8:18 k. pole midagi võrreldes

Heb 2:10 k. kaudu täiuslikuks pääste teerajaja

KARI

, Lu 12:32 Ära karda, väike k.

KARIKAS

, Mt 20:22 võite juua k., millest mul tuleb

Lu 22:20 See k. sümboliseerib uut lepingut

Lu 22:42 võta see k. minult ära

1Ko 11:25 Samamoodi tegi ta k. pärast õhtusööki

KARISTAMA

, Jer 30:11 k. sind parajal määral

Ilm 3:19 noomin ja k. kõiki, kes on mulle armsad

KARISTUS

, Heb 12:11 Ükski k. ei too esialgu rõõmu

KARJA HOIDMA

, 1Pe 5:2 h. teie hoolde usaldatud k.

KARJAMAA

, Jes 30:23 söövad loomad avaral k.

KARJANE

, L 23:1 Jehoova on mu k.

Jes 40:11 Ta hoiab oma karja kui k.

Hes 34:2 Häda k., kes toidavad iseendid!

Hes 37:24 Taavet kuningas, neil kõigil on üks k.

Sak 13:7 Löö k., lambad jooksevad laiali

Mt 9:36 inimesed olid nagu lambad, kel pole k.

Joh 10:11 Mina olen hea k. Hea k. annab elu

Joh 10:14 Mina olen hea k., tunnen oma lambaid

Joh 10:16 Siis on üks kari ja üks k.

Ap 20:28 et te k. hoiaksite Jumala kogudust

Ef 4:11 seadnud mõned k. ja õpetajateks

KARM

, Õp 15:1 k. sõna õhutab viha

Kol 3:19 armastage naist, ärge olge k.

2Ti 3:1 viimseil päevil tulevad k. ajad

KARTMA

, 1Mo 9:2 Teid k. kõik loomad maa peal

2Aj 20:15 Ärge k. seda suurt väehulka

Ii 31:34 Kas olen k. rahvahulga arvamust

L 23:4 ei k. kurja, sest oled minuga

L 56:4 loodan Jumalale, ei ma k.

L 118:6 Jehoova on mu kõrval, ma ei k.

Jes 41:10 Ära k., sest mina olen sinuga

Lu 12:4 ärge k. neid, kes võivad tappa keha

Joh 20:19 uksed lukku pannud, sest k. juute

Ilm 2:10 Ära k. seda, mida sul tuleb kannatada

KARTMATUD

, Flp 1:14 k., rääkima Jumala sõna

KARTUS

, L 19:9 Jehoova k. on hea

KARU

, 1Sa 17:37 päästis mind lõvi ja k. küüsist

KASTE

, 5Mo 32:2 mu sõnad nõrguvad kui k.

KASTEPIISAD

, L 110:3 noorte sõdalaste vägi nagu k.

KASTMA

, 1Ko 3:6 Mina istutasin, Apollos k.

KASU

, Õp 14:23 Igasugusest töörügamisest on k.

1Ko 6:12 Kõik on lubatud, aga kõigest pole k.

1Ko 7:35 Seda ma räägin teie enda k.

1Ko 10:24 Igaüks taotlegu teise, mitte enda k.

Flp 2:4 Ärge pidage silmas enda, vaid ka teiste k.

KASUKS OLEMA

, 5Mo 8:16 et see o. teile k. tulevikus

KASULIK

, Jes 48:17 kes õpetab sulle, mis k.

2Ti 3:16 pühakiri on Jumalalt ning k.

KASUTAMA

, 1Ko 7:31 maailma k., ärgu täiel määral

KATE

, 2Ko 3:15 on k. nende südame peal

KATKUD

, Lu 21:11 tuleb k. ja näljahädasid

KATMA

, 1Ko 11:6 Kui naine pead ei k., lõigaku

KATSUMUSED

, Lu 22:28 on mu k. minu juurde jäänud

1Ko 10:13 k., mida inimesed ikka kogevad

Jk 1:2 Pidage rõõmuks, kui tabavad k.

Jk 1:12 Õnnelik, kes peab k. vastu

KAUGEL

, Ap 17:27 pole ta k. mitte ühestki meist

KAUNISTAMA

, Tt 2:10 et k. igati Jumala õpetust

KAUPMEHED

, Ilm 18:3 k. tema tõttu rikkaks saanud

KAVALDAMA

, Jer 20:7 Jehoova, sa k. mu üle

KAVATSUSED

, Õp 15:22 Nõu pidamata nurjuvad k.

Õp 19:21 Inimese südames palju k.

KEEFAS

, 1Ko 15:5 ilmutas K. ja kaheteistkümnele

Ga 2:11 K. tuli, rääkisin otsekoheselt

KEEL

, 1Mo 11:7 segame ära nende k.

L 34:13 hoidku k. kurja kõnelemast

Õp 18:21 Surm ja elu on k. võimuses

Õp 25:15 mahe k. murrab luu

Jes 35:6 keeletu k. hõiskab

Jes 50:4 Jehoova andnud õpetatud k.

Sef 3:9 Sel ajal annan rahvastele puhta k.

Sak 8:23 Kümme meest kõigist k.

Ap 2:4 hakkasid rääkima eri k.

1Ko 13:8 võõraste k. rääkimise and lakkab

1Ko 14:22 võõraste k. rääkimine uskmatute jaoks

Jk 1:26 aga ei talitse oma k.

Jk 3:8 k. ei suuda taltsutada ükski

Ilm 7:9 kõigist rahvastest, suguharudest ja k.

KEELAMA

, L 84:11 Jehoova ei k. head neile

Õp 3:27 Ära k. head neile, kes vajavad

Ap 5:28 k. rangelt, et tema nimel ei õpetaks

1Ko 7:5 Ärge k. end teineteisele

KEELETU

, Jes 35:6 k. keel hõiskab

KEELT PEKSMA

, Õp 20:19 kelle meeldib k. p.

KEERUB

, 1Mo 3:24 pani Eedeni aia idakülge k.

Hes 28:14 määrasin kaitsjaks kui võitud k.

KEEVALINE

, Õp 19:19 K. peab kallist hinda maksma

KEHA

, Mt 10:28 Ärge kartke neid, kes võivad tappa k.

Mt 26:26 sööge. See sümboliseerib minu k.

Ro 6:13 andke oma k. Jumala käsutusse

Ro 12:1 andke oma k. elavaks ohvriks

1Ko 7:4 mehel pole voli k. üle, vaid naisel

1Ko 15:44 Külvatakse maine k., äratatakse vaimne

Flp 3:21 kes muudab meie mannetu k.

1Te 4:4 tuleks hoida oma k. pühana ja au sees

KEHALIIGE

, 1Ko 12:18 pannud iga k. oma kohale

KEISER

, Mt 22:17 Kas maksta k. pearahamaksu?

Mr 12:17 Andke k., mis kuulub k., ja Jumalale

Joh 19:12 Kui vabaks lased, ei ole sa k. sõber!

Joh 19:15 Meil pole muud kuningat kui k.

Ap 25:11 soovin, et mu üle mõistaks kohut k.!

KERGENDUS

, 2Te 1:7 teie, kes kannatate, saate k.

KIBEDASTI

, Mt 26:75 Peetrus läks välja, nuttis k.

KIBEDUS

, Õp 14:10 Süda tunneb omaenese k.

KIIDETU

, 2Ko 6:8 aus ja häbis, laimatuna ja k.

KIILAKAS

, 2Ku 2:23 Mine üles, k.! Mine üles, k.!

KIILAS

, 3Mo 13:40 Kui ta muutub k., on ta puhas

3Mo 21:5 Preestrid ei tohi pead k. ajada

KIINDUMA

, Mt 10:37 rohkem k. kui minusse

KIINDUMUS

, Õp 8:30 tundsin tema sügavat k.

KIITLEMA

, 1Ko 1:31 Kes k., põhjuseks olgu Jehoova

KIITMA

, L 147:1 kui meeldiv ja hea on teda k.

Õp 27:2 K. sind keegi teine

1Ko 11:2 Ma k. teid, sest peate mind meeles

KIITUS

, 1Aj 16:25 Jehoova väärib ülimat k.

Õp 27:21 nii katsub k. läbi inimese

KIITUSOHVER

, Heb 13:15 Toogem Jumalale k.

KILP

, L 84:11 Jehoova on päike ja k.

KINDLAD

, 1Ko 15:58 olge k., vankumatud

KINDLAKS TEGEMA

, Flp 1:10 t. k., mis on esmatähtis

KINDLALT SEISMA

, 1Ko 16:13 s. k. usus

Kol 2:7 s. k. usus, nagu teid on õpetatud

KINDLASTI

, Ap 17:31 k., sest ta on üles äratanud

KINDLUS

, L 18:2 Jehoova on mu kalju ja k.

Jes 25:4 k. viletsale, k. vaesele kitsikuses

2Ko 10:4 relvad Jumalalt, suudavad purustada k.

KINDLUSTUNNE

, 2Ko 5:6 oleme alati tulvil k.

KINK

, Ro 6:23 Jumal annab k. igavese elu

KINNI HOIDMA

, Ro 12:9 h. kõvasti k. heast

Flp 2:16 h. kindlalt k. elu sõnast

KINNI PIDAMA

, Joh 14:15 armastate, p. k. käskudest

KINNI SIDUMA

, 5Mo 25:4 Ärge s. k. pulli suud

Mt 16:19 k. s. maa peal, on juba k. s. taevas

KINNITAMA

, Jes 35:3 K. nõrku käsi

Lu 22:32 Kui oled kahetsenud, k. vendade usku

 KIRJUTAMA

, Tn 5:5 sõrmed, hakkasid k. seinale

Ro 15:4 varem k., on k. õpetuseks

1Ko 4:6 Ära mine üle selle, mis on k.

KISA

, Ef 4:31 viha, raev, k. ja solvavad sõnad

KISKJAD

, 3Mo 26:6 Ma vabastan maa k.

Hes 34:25 vabastan maa kurjadest k.

KITSAS

, Mt 7:13 Minge sisse k. väravast

KITSED

, Mt 25:32 nagu karjane eraldab lambad k.

KITSENDUSED

, 1Ko 7:35 mitte, et teha teile k.

KITSID

, 5Mo 15:7 ärge olge k. venna vastu

KITSIKUS

, 2Sa 22:7 K. hüüdsin ma Jehoovat

KIUSATUS

, Mt 6:13 aita, et me k. järele ei annaks

Mt 26:41 palvetage, et te k. järele ei annaks

KIVI

, L 118:22 saanud nurga tipmiseks k.

Tn 2:34 murti üks k. käte abita lahti

Mt 21:42 K., mille ehitajad kõrvale heitsid

Lu 19:40 vait jääksid, hakkaksid k. kisendama

KOBRA

, Jes 11:8 Imik mängib k. pesa juures

KODA

, 2Sa 7:13 ehitab k., mis kannab mu nime

L 27:4 et võiksin elada Jehoova k.

L 101:2 Ma käin oma k. puhta südamega

Jes 56:7 k. nimetatakse rahvaste palvek.

Lu 2:49 ei teadnud, et olen oma Isa k.?

Joh 2:16 Ärge tehke mu isa k. kaubak.!

KODAKONDSUS

, Flp 3:20 meie k. on taevas

KOER

, Õp 26:17 haarab kinni k. kõrvust

Kog 9:4 elus k. on parem kui surnud lõvi

2Pe 2:22 K. pöördub tagasi okse juurde

KOGEMA

, 1Ko 7:28 kes abielluvad, k. uusi raskusi

1Pe 2:3 olete ju k., et isand on hea

KOGENEMATU

, L 19:7 teevad k. targaks

Õp 22:3 k. lähevad edasi ja saavad kannatada

KOGUDUS

, L 22:25 kiidan sind suures k.

L 40:9 kuulutan head sõnumit suures k.

Mt 16:18 sellele kaljule ma ehitan oma k.

Ap 20:28 et te karjastena hoiaksite Jumala k.

Ro 16:5 tervitage k. nende majas

Kol 4:5 Käituge targalt nendega, kes ei kuulu k.

KOGUDUSEABILISED

, 1Ti 3:8 K. peavad olema

KOGUDUSETELK

, Jos 18:1 panid Siilosse püsti k.

KOGUDUSEVANEMAD

, Tt 1:5 määraksid ametisse k.

KOGU HINGEST

, Mt 22:37 Armasta Jehoova k. h.

Ef 6:6 täidavad Jumala tahet k. h.

Kol 3:23 Mida teete, tehke k. h.

KOGUMA

, Ef 1:10 k. Kristuse kaudu kokku kõik

KOHALOLEK

, Mt 24:3 mis on sinu k. tundemärk

Mt 24:37 nagu Noa päevad, nii ka k. aeg

2Pe 3:4 Kus on tema tõotatud k.?

KOHITSETUD

, Mt 19:12 k., kes on sellisena sündinud

KOHTUJÄRG

, Joh 19:13 Pilatus istus k.

Ro 14:10 kõik astume Jumala k. ette

KOHTUMÕISTJA

, Jes 33:22 Jehoova on meie k.

KOHTUMÕISTMINE

, Joh 5:22 Isa usaldanud k. Pojale

1Pe 4:17 k., algab Jumala kojast

KOHTUNIK

, Lu 18:2 k., kes ei kartnud Jumalat

KOHTUOTSUS

, Kog 8:11 Kui k. kuriteo kohta kiiresti

KOHUS

, Kog 12:13 pea käske, see on inimese k.

Tn 7:10 K. võttis istet, raamatud avati

Mr 13:9 Teid antakse minu pärast k. kätte

1Ko 7:3 Mees täitku oma k. naise vastu

KOHUTAMA

, Mi 4:4 keegi ei k. neid

Flp 1:28 ega lase vastastel end millestki k.

KOHUT KÄIMA

, 1Ko 6:6 k. vend k. vennaga

1Ko 6:7 on teile häbiks, et te üksteisega k. k.

KOHUT MÕISTMA

, Jes 26:9 kui sa maa üle k. m.

Mt 7:2 nagu k. m., m. ka teie üle k.

Lu 6:37 Ärge m. k. ja ka teie üle ei m. k.

Lu 22:30 m. k. Iisraeli 12 suguharu üle

Ap 17:31 seadnud päeva, millal m. k.

Ro 14:4 Kes oled, et m. k.

1Ko 6:2 pühad hakkavad k. m. maailma üle?

Jk 4:12 kes oled, et ligimese üle k. m.?

KOKKU ARVUTAMA

, Lu 14:28 istuks, a. k. kulusid

KOKKUTULEKUD

, 3Mo 23:4 Jehoova seatud pühad k.

KOLGATA

, Joh 19:17 Pealuuks, heebrea keeles K.

KOLJAT

, 1Sa 17:4 kahevõitleja K. Gatist

KOLM

, 5Mo 16:16 K. korda aastas, ilmugu mehed

2Ko 12:2 tunnen jüngrit, kes tõmmati k. taevasse

KOMISTAMA

, L 119:165 miski ei pane neid k.

KOMISTUSKIVI

, Ro 14:13 hoidugem saamast k.

1Ko 10:32 Hoiduge saamast k. Jumala kogudusele

Flp 1:10 oleksite veatud ega saaks teistele k.

KONTROLLIMA

, 1Ti 3:10 Esmalt k. nende sobivust

1Jo 4:1 k., kas need sõnumid on Jumalalt

KOOLID

, Joh 7:15 pühakirja tunneb, kui pole k.

KOOLITAMATA

, Ap 4:13 k. ja tavalised inimesed

KOOREM

, L 55:22 Heida oma k. Jehoova peale

L 68:19 Jehoova, kes iga päev meie k. kannab

Lu 11:46 panete inimeste peale rasked k.

Ap 15:28 teie peale ei tohi panna muud k.

Ga 6:2 Kandke üksteise k.

Ga 6:5 Igaühel on kanda oma k.

1Te 2:6 oleksime võinud olla teile kulukaks k.

Ilm 2:24 ma ei pane teie peale muud k.

KOORMAMA

, Lu 21:34 et te ei k. südant liigsöömise

Heb 12:1 heitkem endalt ära kõik, mis meid k.

KOORMAVAD

, 1Jo 5:3 tema käsud ei ole k.

KOOSKÕLALISELT

, Ef 4:16 keha k. kokku liidetud

KOOSOLEKUD

, Heb 10:25 unarusse k. käimist

KOOSTÖÖ

, Ef 4:16 teeb k. iga liigese abil

KOPUTAMA

, Mt 7:7 k. lakkamata ja teile avatakse

KORAH

, 4Mo 26:11 K. pojad ei surnud

Ju 11 K. kombel mässu õhutades!

KORD

, 1Ko 14:40 kõik toimugu viisakalt ja k. järgi

KORDAMA

, 5Mo 6:7 K. neid oma lastele

KORDA MINEMA

, L 1:3 kõik, mis ta teeb, l. k.

KORDA SEADMA

, 2Ko 13:11 olge rõõmsad, s. asjad k.

KORNEELIUS

, Ap 10:24 K. kokku kutsunud sugulased

KORRALIK

, 1Ti 3:2 Ülevaataja peab olema k.

KORRATUS

, 1Ko 14:33 mitte k., vaid rahu Jumal

KORVITÄIS

, Mt 14:20 ülejäänud palukesi korjati 12 k.

KOSTMA

, Ro 8:34 Kristus Jeesus k. meie eest

KOSUTAMA

, Ap 14:22 k. jüngreid, ergutasid usus

KOSUTUS

, Ap 3:19 et Jehoovalt tuleksid k. ajad

KOTKAD

, Jes 40:31 tõusevad tiibadega üles nagu k.

KRISTLASED

, Ap 11:26 jüngreid Jumala juhtimisel nimetama k.

KRISTUS

, Joh 17:3 Jeesus K., kelle oled läkitanud

1Ko 7:39 vaba abielluma, üksnes K. jüngriga

1Ko 11:3 K. pea on Jumal

KROON

, Õp 12:4 Tubli naine oma mehe k.

KUJU

, 2Mo 20:4 Sa ei tohi teha endale nikerdatud k.

Tn 2:31 Sina, kuningas, nägid üht suurt k.

KUJUNDAMA

, 1Pe 1:14 ärge enam laske end k. ihadel

KUKK

, Mt 26:34 enne kui k. kireb, salgad sa mu

KUKKUMA

, Mt 15:14 pime pimedat, k. mõlemad auku

KULD

, Hes 7:19 Ei hõbe ega k. päästa neid

KULDKUJU

, Tn 3:1 Nebukadnetsar tegi k.

Tn 3:18 me ei kummarda k.

KULDÕUNAD

, Õp 25:11 otsekui k. hõbevaagnail

KULUD

, Lu 14:28 istuks maha ega arvutaks kokku k.

KUMMARDAMA

, Mt 4:10 pead k. Jehoovat

Joh 4:24 peavad k. teda vaimus ja tões

KUMMUTAMA

, 1Pe 2:15 k. rumalate inimeste väited

KUNINGAS

, Koh 21:25 Neil päevil polnud Iisraelis k.

1Sa 23:17 Sina saad k., mina olen järgmine

L 2:6 olen seadnud oma k. Siionile

Õp 21:1 K. süda otsekui veeoja

Õp 22:29 osava töömehe koht k. teenistuses

Jes 32:1 K. hakkab valitsema õiguse nimel

Sak 14:9 Jehoovast saab k. kogu maa üle

Mt 21:5 k. tuleb, istub eesli seljas

Mt 27:29 Ole tervitatud, juutide k.!

Lu 21:12 saadetakse k. ja maavalitsejate ette

 Joh 19:15 Meil pole muud k. kui keiser

Ap 4:26 Maa k. astuvad välja, kogunevad

1Ko 15:25 valitseb k., kuni Jumal pannud vaenlased

Ilm 1:6 on teinud meid k. ning preestriteks

Ilm 5:10 nad hakkavad k. maa üle valitsema

Ilm 18:3 Maa k. on temaga hooranud

KUNINGRIIGILEPING

, Lu 22:29 teen teiega k.

KUNINGRIIK

, 2Mo 19:6 teist saab preestrite k.

Tn 2:44 rajab taeva Jumal k.

Tn 7:14 talle anti valitsus, au ja k.

Tn 7:18 Kõigevägevama pühad saavad k.

Mt 4:8 Kurat näitas kõiki maailma k.

Mt 6:10 Sinu k. tulgu. Sinu tahe sündigu

Mt 6:33 Pidage kõige tähtsamaks Jumala k.

Mt 21:43 k. antakse rahvale, kes selle vilja kannab

Mt 24:14 Head sõnumit k. kuulutatakse

Mt 25:34 tasuks k., mis on teie jaoks valmis

Lu 12:32 Isa on otsustanud anda teile k.

Joh 18:36 Minu k. ei kuulu sellesse maailma

Ap 1:6 kas taastad praegu Iisraeli k.?

1Ko 15:24 annab k. üle oma Jumalale ja Isale

Ga 5:21 kel tavaks nõnda toimida, ei päri Jumala k.

Kol 1:13 viinud meid oma armsa poja k.

Ilm 11:15 Nüüd valitseb maailma üle meie isanda k.

KURAT

, Mt 25:41 igavesse tulle, mis on valmis K.

Lu 4:6 K. ütles: võim on antud minule

Lu 4:13 Kui K. oli kiusamise lõpetanud, läks ära

Lu 8:12 tuleb K. ja võtab sõnumi nende südamest

Joh 8:44 Teie isa on K., te tahate täita isa soove

Ef 4:27 ärge andke võimalust K.

Ef 6:11 suudaksite seista vastu K. sepitsustele

Jk 4:7 K. seiske vastu, ta põgeneb

1Pe 5:8 K. käib ringi nagu möirgav lõvi

1Jo 3:8 teha lõpp K. tegudele

Ilm 12:12 Häda, sest K. on tulnud alla teie juurde

Ilm 20:10 K., heideti tule ja väävli järve

KURB

, L 38:6 terve päeva käin k. ringi

Kog 7:3 k. nägu teeb südame paremaks

KURBUS

, Jes 51:11 k. ja ohkamine põgenevad ära

2Ko 2:7 et liigne k. teda enda alla ei mataks

KURI

, Jes 11:9 Ei tehta k. ega kahju

KURITARVITAMA

, 1Ko 9:18 ei taha k. õigusi

KURJAD

, L 37:9 k. tehakse lõpp

Ef 6:12 võitlust k. vaimudega

KURT

, 3Mo 19:14 Te ei tohi needa k.

Jes 35:5 k. kõrvad lähevad lahti

Mr 7:37 Isegi k. paneb ta kuulma

KURVAD

, Mt 5:4 Õnnelikud on k.

KURVASTAMA

, L 78:41 k. Iisraeli Püha

Ef 4:30 ärge k. Jumala püha vaimu

1Te 4:13 et ei k. nii nagu need, kel pole lootust

KURVASTUMA

, 2Ko 7:9 Te k. Jumalale meelepäraselt

KUSTUTAMA

, Ap 3:19 muutke end, et teie patud k.

KUTSE

, Ef 4:1 elaksite esitatud k. vääriliselt

KUTSUTUD

, Mt 22:14 paljud k., aga vähesed valitud

KUU

, Jl 2:31 k. muutub vereks

Lu 21:25 tunnustähti päikeses, k. ja tähtedes

KUULAMA

, Õp 1:5 Tark k. ja laseb end õpetada

Hes 2:7 anna teada, kas nad siis k. või mitte

Mt 17:5 See on mu armas poeg. Teda k.!

Lu 10:16 Kes k. teid, k. ka mind

Ap 4:19 kas on õige k. teid, aga mitte Jumalat

Jk 1:19 valmis k., ärgu rääkigu mõtlematult

KUULEKAS

, Ro 6:17 olete saanud südamest k.

Ro 16:26 rahvad usuksid ja oleksid k.

Flp 2:8 Inimesena ta alandus ja jäi k. surmani

KUULEKUS

, Ro 5:19 ühe k. tõttu paljud õigeks

Heb 5:8 õppis ta k. oma kannatuste kaudu

KUULETUMA

, 2Mo 24:7 valmis tegema kõike ja k.

L 51:12 ärata mus soov k. sulle

Joh 3:36 aga kes Pojale ei k., ei saa elu

Ap 5:29 k. eelkõige Jumalale, mitte inimestele

Ef 6:5 Orjad, k. oma isandale

Heb 13:17 K. neile, kes on teie seas eestvedajad

KUULETUMINE

, 1Sa 15:22 K. on parem kui tapaohver

KUULMA

, Ro 10:14 kuidas nad saavad k., kui keegi

KUULUMA

, Ro 14:8 elame või sureme, k. Jehoovale

1Ko 6:19 Te ei k. endale

KUULUTAMA

, 2Mo 9:16 et mu nime k. kogu maal

Mt 9:35 Jeesus k. head sõnumit

Mt 24:14 Head sõnumit kuningriigist k.

Lu 8:1 Jeesus rändas ning k. head sõnumit

Ro 10:14 kuidas saavad kuulda, kui keegi ei k.?

1Ko 11:26 iga kord, k. Isanda surma, kuni ta tuleb

2Ti 4:2 k. Jumala sõna, pea pakiliseks

KÕHKLEV

, Jk 1:8 Ta on k., ebakindel kõigil teedel

KÕIGEKÕRGEM

, Tn 4:17 mõistaksid: K. valitseb

KÕLBLIKKUS

, 2Ko 3:5 meie k. tuleb Jumalalt

KÕLBLIKUD

, 2Ti 2:2 et nad saaksid k. õpetama teisi

KÕLVATUD

, Ro 1:24 südame k. ihade võimusesse

KÕLVATUS

, Kol 3:5 Surmake hoorus, k., iharus

KÕNDIMA

, Joh 6:19 nägid nad Jeesust mere peal k.

KÕNE

, L 19:4 kostab nende k. üle maa

Ap 15:32 pidasid vendadele innustavaid k.

KÕNTS

, 1Ko 4:13 Maailm peab meid seniajani k.

KÕRB

, Jes 35:6 K. tulvavad veed

Jes 41:18 K. muudan ma roostikuks

KÕRBETASANDIK

, Jes 35:1 k. rõõmutseb, õitseb

KÕRGEAULINE

, Ap 24:3 oleme tänulikud, k. Felix

KÕRGEIM

, L 83:18 Jehoova k. üle kogu maa

KÕRGEIM VALITSEJA

, L 73:28 K. v. Jehoova varjupaigaks

Ap 4:24 K. v., sina oled teinud taeva ja maa

KÕRGEM

, Joh 14:28 sest Isa on minust k.

KÕRGEST SOOST

, 1Ko 1:26 ei ole tarku ega k. s.

KÕRGID

, Ro 12:16 Ärge olge k., vaid alandlikud

KÕRVALE HEITMA

, Jer 8:9 h. k. Jehoova sõna

KÕVER

, Kog 1:15 K. ei saa teha sirgeks

KÄED

, Jes 35:3 Kinnitage nõrku k.

KÄENDAJA

, Õp 11:15 Kes hakkab võõrale k.

Õp 17:18 lööb kätt, nõustub hakkama k.

KÄIMA

, Mi 6:8 tagasihoidlik koos oma Jumalaga k.

KÄITUMA

, Flp 1:27 k. hea sõnumi vääriliselt

1Pe 2:12 K. alati hästi inimeste hulgas

KÄITUMINE

, 1Pe 3:1 võidetaks usule tänu naise k.

KÄND

, Jes 11:1 Iisai k. kasvab võrse

Tn 4:15 k. koos juurtega jätke maa sisse

KÄRMAS

, Õp 29:20 meest, kes k. sõna võtma?

KÄSI

, L 145:16 avad oma k. ja täidad soovid

Jes 41:10 oma parema k. hoian sinust kinni

Sak 14:13 k. tõuseb ligimese vastu

Mt 6:3 ärgu vasak k. teadku, mida parem k. teeb

KÄSIVARS

, Joh 12:38 Kellele ilmutatud Jehoova k.?

KÄSK

, Mt 22:40 kahel k. põhinevad Moosese seadus

Mr 12:28 Milline on kõikidest k. esimene?

Mr 12:31 Neist suuremat k. ei ole

Joh 13:34 annan teile uue k.: armastage üksteist

KÄSUTUSSE ANDMA

, Ro 6:13 a. oma keha Jumala k.

KÄTTEMAKS

, 5Mo 32:35 K. kuulub mulle

KÄTTE MAKSMA

, Ro 12:19 Ärge m. ise k., armsad

2Te 1:8 m. k. neile, kes ei tunne Jumalat

KÄTTE TASUMA

, Õp 20:22 Ära ütle: t. kurja eest k.!

KÜLALINE

, L 15:1 kes võib olla k. su telgis?

KÜLALISLAHKE

, Ro 12:13 Aidake pühasid, olge k.

Tt 1:7, 8 ülevaataja peab olema k.

1Pe 4:9 Olge k. ilma nurisemata

3Jo 8 tuleb olla nende vastu k.

KÜLALISLAHKUS

, Heb 13:2 Ärge unustage k.

KÜLJELUU

, 1Mo 2:22 valmistas mehe k. naise

KÜLLUS

, Lu 12:15 kui inimesel kõike k., ei taga elu

KÜLLUSLIK

, Joh 10:10 oleks elu ja et oleks seda k.

 KÜLVAMA

, L 126:5 Kes k. pisaratega, lõikab

Kog 11:6 K. seemet hommikul

Ga 6:7 Mida inimene k., seda ta ka lõikab

KÜMME

, 1Mo 18:32 Ma ei hävita seda k. pärast

Sak 8:23 K. haaravad kinni juudi mehe kuuest

KÜMME KÄSKU

, 2Mo 34:28 Jumal tahvlitele k. k.

KÜMNED TUHANDED

, Ilm 5:11 Neid kümneid ja k. t.

KÜMNIS

, Neh 10:38 leviidid k. omakorda kümnendiku

Mal 3:10 Tooge kogu k. varaaita

KÜPSED

, Ga 6:1 teie, kes olete vaimselt k.

Heb 5:14 k. inimeste jaoks on tahke toit

KÜPSUS

, Heb 6:1 pürgigem edasi k. poole

KÜSIMA

, L 2:8 K. minult ja ma annan rahvad sulle

KÜTTIMA

, 3Mo 17:13 Kui k., peab vere maha valama

KÜÜNAR

, Mt 6:27 elu k. võrra pikendada

KÜÜSLAUGUD

, 4Mo 11:5 on hästi meeles sibulad ja k.

KYROS

, Esr 6:3 K.: see koda tuleb üles ehitada

Jes 45:1 ütleb Jehoova oma võitule K.

L

LAATSARUS 1

, Joh 11:11 L., sõber, uinunud magama

Joh 11:43 L., tule välja!

LAATSARUS 2

, Lu 16:20 kerjus nimega L.

LAEGAS

, 2Mo 25:10 Tee akaatsiapuust l.

LAENAJA

, Õp 22:7 l. on laenuandja ori

LAENAMA

, Õp 19:17 lahke vaese vastu, l. Jehoovale

Lu 6:35 l. ilma midagi tagasi lootmata

LAENUKS VÕTMA

, L 37:21 v. l. ega maksa tagasi

LAEV

, 1Mo 6:14 Ehita endale goferipuust l.

1Ti 1:19 nende usk on läinud põhja nagu l.

LAEVAHUKK

, 2Ko 11:25 kolm korda üle elanud l.

LAHING

, 1Sa 17:47 see on Jehoova l.

1Ko 14:8 kes hakkab l. valmistuma?

LAHKED

, Ap 28:2 inimesed olid erakordselt l.

LAHKHELID

, Ro 16:17 tähele, kes külvavad l.

LAHKUS

, Õp 31:26 keelt valitseb l. seadus

LAHTI PÄÄSTMA

, Mt 18:18 mille te p. l. maa peal

LAHTI ÜTLEMA

, Ap 26:11 sundida neid usust l. ü.

LAHUTAMA

, Mt 19:9 l. muul põhjusel

Mr 10:11 Kes naise endast l. ja abiellub teisega

Ro 8:39 ei suuda meid l. Jumala armastusest

LAHUTUS

, Mal 2:16 ma vihkan l.

LAHUTUSTUNNISTUS

, 5Mo 24:1 mees naisele l.

Mt 19:7 Miks Mooses ütles, et peab andma l.?

LAIM

, 3Mo 19:16 ei tohi rahva seas l. levitada

LAIMAJA

, Õp 16:28 l. lahutab lähedased sõbrad

LAIMAMA

, 1Ko 4:13 kui meid l., vastame leebelt

LAIMATU

, 2Ko 6:8 aus ja häbis, l. ja kiidetuna

LAISK

, Õp 6:6 Mine sipelga juurde, sa l.

Õp 10:26 Nagu suits silmadele on l. tööandjale

Õp 19:24 L. pistab käe vaagnasse

Õp 20:4 Külma ilmaga l. ei künna

Mt 25:26 Sa nurjatu ja l. ori!

Ro 12:11 Olge töökad, mitte l.

LAITMATUS

, 1Aj 29:17 sa tunned heameelt l.

Ii 27:5 Ma ei loobu oma l. kuni surmani!

L 25:21 L. kaitsku mind

L 26:11 Mina käin l.

LAKKAMATA

, Tn 6:16 Jumal, keda sa l. teenid

LAMBAKESED

, Joh 21:16 hoia mu l. kui karjane

LAMMAS

, L 100:3 tema rahvas ja karjamaa l.

Jes 53:7 Ta viidi tapale nagu l.

Mt 25:33 paneb l. oma paremale käele

LAMP

, L 119:105 Sinu sõna on mu jalale l.

Mt 6:22 Keha l. on silm

Mt 25:1 kümne neitsiga, kes võtsid oma l.

LANGEMA

, Õp 24:16 õige võib l. seitse korda

Kog 4:10 Kui üks l., aitab teine kaaslase üles

1Ko 10:12 kes seisab, vaadaku, et ta ei l.

LANGETÕBISED

, Mt 4:24 l. või halvatud, tegi terveks

LAPS

, 5Mo 31:12 Koguge mehed, naised, l.

Koh 13:8 mida peaksime tegema l.

L 8:2 L. ja imikute suu kaudu

Õp 22:6 Õpeta l. teed, ei lahku ka vanas eas

Jes 54:13 Jehoova õpetab kõiki su l.

Mt 11:16 sarnaneb l., kes istuvad turgudel

Mt 18:3 kui ei saa l. sarnaseks, ei pääse

Mt 19:14 Laske l. olla, ärge takistage neid

Lu 9:47 võttis väikse l. enda kõrvale seisma

Lu 10:21 peitnud tarkade eest, avaldanud l.

Ro 8:21 saab Jumala l. võrratu vabaduse

1Ko 7:14 Muidu poleks ju teie l. pühad

1Ko 13:11 rääkisin, mõtlesin ja arutlesin nagu l.

1Ko 14:20 olge l. kurjuses

2Ko 12:14 L. ei pea koguma vara vanematele

Ef 6:1 L., kuulake oma vanemate sõna

1Jo 3:2 oleme praegu Jumala l.

LAPSENDAMA

, Ro 8:15 Jumal l. oma poegadeks

LAPSEOOTEL

, 1Te 5:3 sünnitusvalud tabavad l. naist

LASTETU

, 5Mo 7:14 Ükski mees ega naine pole l.

LAUD

, Tn 11:27 ühes l. istudes räägivad valet

1Ko 10:21 ei või süüa Jehoova l. ja deemonite l.

LAUL

, Neh 12:46 lauldi ülistus- ja tänul.

L 98:1 Laulge Jehoovale uus l.

Ap 16:25 Paulus ja Siilas kiitsid Jumalat l.

Kol 3:16 Jumala ülistuseks loodud l.

LAULJAD

, 1Aj 15:16 Taavet käskis määrata l.

LAULMA

, L 96:1 L. Jehoovale uus laul!

Mt 26:30 kui olid kiituslaule l., läksid Õlimäele

Ef 5:19 l. ja mängides kogu südamest Jehoovale

LAUP

, Hes 3:9 teinud su l. kõvemaks kui ränikivi

Hes 9:4 tee märk inimeste l., kes ohkavad

LEEBE

, 1Ko 4:13 kui laimatakse, vastame l.

2Ti 2:24 peaks olema l. kõigiga

LEEGITSEMA

, 2Ti 1:6 hoiaksid l. Jumala andi

LEEGITSEV

, Ap 7:30 ilmutas ingel l. põõsas

LEEVI

, Mal 3:3 Ta puhastab L. poegi

LEHED

, Hes 47:12 vili toiduks ja l. tervendavad

Mt 24:32 kui ilmuvad l., teate, et suvi on ligidal

LEHM

, Jes 11:7 L. ja karu söövad üheskoos

LEIB

, Neh 9:15 andsid sa neile l. taevast

L 37:25 ega lapsi l. kerjamas

Jes 55:2 raha selle eest, mis pole l.

Mt 4:4 Inimese elu ei sõltu üksnes l.

Mt 6:11 Anna meile tänase päeva l.

Mt 26:26 võttis Jeesus l., murdis

1Ko 10:17 üks l., kõik sööme seda ühte l.

LEIGE

, Ilm 3:16 Aga et oled l., sülitan välja

LEINAKODA

, Kog 7:2 Parem minna l. kui pidukotta

LEOPARD

, Jes 11:6 l. lebamas kitsekese kõrval

Tn 7:6 nägin metsalist, nagu l.

LEPING

, 1Mo 15:18 sõlmis Jehoova Aabramiga l.

Jer 31:31 sõlmin uue l.

Lu 22:20 sümboliseerib uut l. minu vere alusel

Lu 22:29 teen teiega kuningriigil., nagu isa

LEPINGUVERI

, Mt 26:28 see sümboliseerib minu l.

LEPITAMA

, Ro 3:25 l. tema veresse uskumise alusel

Ro 5:10 meid l. Jumalaga tema poja surma kaudu

2Ko 5:19 Jumal l. Kristuse kaudu maailma endaga

LEPITUS

, 3Mo 16:34 toimetada kord aastas l.

LEPITUSOHVER

, 1Jo 2:2 l. meie pattude eest

LEPPIMA

, 1Ko 7:11 jäägu üksikuks või l. ära mehega

LESKNAINE

, L 146:9 peab ülal isata last ja l.

Mr 12:43 see vaene l. pani annetuskasti rohkem

Lu 18:3 l., kes käis muudkui [kohtuniku] juures

Jk 1:27 hoolitseda orbude ja l. eest

LEVIIDID

, 2Mo 32:26 l. kogunesid tema ümber

4Mo 3:12 L. kuuluvad mulle

2Aj 35:3 l., kogu Iisraeli õpetajatele

LIBE

, L 73:18 paned nad l. pinnale

LIBEKEELSUS

, Ro 16:18 l. petavad südameid

LIGI

, L 73:28 minul on hea olla Jumala l.

L 145:18 Jehoova l. kõigile, kes teda appi hüüavad

 LIGI HOIDMA

, 5Mo 10:20 Kartke Jehoovat, h. tema l.

Jos 23:8 teil tuleb h. Jehoova l.

LIGIMENE

, Lu 10:27 armasta oma l. nagu iseennast

Lu 10:36 Kes oli sinu arvates l. sellele mehele

LIHA

, Õp 23:20 Ära ole nende seas, kes l. õgivad

1Ko 15:50 l. ja veri ei saa pärida kuningriiki

LIHTSAMEELNE

, Õp 14:15 L. usub igat sõna

LIIGNAISED

, 1Ku 11:3 700 naist ja 300 l.

LIISK

, L 22:18 heidavad l. mu riiete pärast

LIISUOSA

, Tn 12:13 saada kätte l. päevade lõpus

LIIV

, 1Mo 22:17 järeltulijaid nagu l. mere ääres

LILLED

, Lu 12:27 Vaadake, kuidas kasvavad l.

LINN

, Lu 4:43 pean ka teistele l. kuulutama

Heb 11:10 ootas kindlale alusele rajatud l.

LINNAMÜÜR

, Jos 6:5 Siis variseb l. kokku

LINNAVANGLA

, Ap 5:18 apostlid kinni, panid l.

LINNUD

, Mt 6:26 Jälgige l., nad ei külva

LINNUPÜÜDJA

, L 91:3 päästab l. püünisest

LIPITSEMA

, Õp 29:5 Kes ligimesega l., laotab võrgu

Ju 16 l. omakasu pärast

LOHE

, Ilm 12:9 visati alla see suur l., see algne madu

LOHUTAJAD

, Ii 16:2 Te kõik olete koormavad l.

LOHUTAMA

, Ii 2:11 kaastunnet avaldama ja teda l.

Jes 49:13 Jehoova l. oma rahvast

Jes 61:2 l. kõiki leinajaid

Mt 5:4 Õnnelikud on kurvad, sest neid l.

LOHUTAMATU

, Jer 31:15 Raahel l. oma laste pärast

LOID

, Õp 19:15 l. jääb nälga

Heb 5:11 te olete läinud l. kuulma

2Pe 1:8 ei saa te jääda l. ja viljatuks

LOJAALNE

. Vt USTAV.

LOMBAKAS

, Mal 1:8 Kui toote l. või haige looma

LOOBUMA

, Lu 14:33 kes ei l., ei saa olla jünger

Ga 6:9 Ärgem siis l. head tegemast

Flp 2:7 Ta l. kõigest ja sai orja sarnaseks

LOODU

, Ro 8:20 L. on allutatud tühisusele

2Ko 5:17 kes on Kristuse jünger, on uus l.

Kol 1:23 kuulutatud kogu l. seas taeva all

LOOGILINE

, Lu 1:3 l. järjekorras kirja panna

Ap 9:22 selgitades l., et Jeesus ongi messias

LOOJA

, Kog 12:1 Pea L. meeles oma nooruspäevil

LOOM

, 1Mo 7:2 Võta puhastest l. igast liigist seitse

3Mo 18:23 ei tohi ühtida l.

Õp 12:10 Õige hoolitseb l. eest

Kog 3:19 inimestel kui l. on sama lõpp

Mal 1:8 Kui toote ohvriks pimeda l.

LOOMA

, 1Mo 1:1 Alguses l. Jumal

L 104:30 läkitad oma vaimu, nad l.

Jes 45:18 kes pole l. seda ilmaaegu

Kol 1:16 Tema kaudu on l. kõik

Ilm 4:11 sinu tahtel kõik olemasollu tulnud ja l.

LOOMINE

, Ro 1:20 maailma l. alates selgelt näha

LOOMISTÖÖ

, Ilm 3:14 Aamen, Jumala l. algus

LOOMULIKUD

, Ro 1:27 loobunud l. seksuaalsuhetest

LOOMUVASTANE

, 3Mo 18:23 ühtida loomaga, on l.!

Ro 1:26 loomulikud seksuaalsuhted l. vastu

Ju 7 rahuldasid oma l., patuseid ihasid

LOOTEIGA

, L 139:16 Su silmad nägid mind juba l.

LOOTMA

, L 56:11 l. Jumalale, ei ma karda

L 62:8 L. talle igal ajal

L 84:12 õnnelik, kes sinu peale l.

L 146:3 Ärge l. valitsejatele

L 146:5 Õnnelik, kes l. Jehoova peale

Õp 3:26 sest sa l. Jehoovale

Õp 28:26 Kes l. oma südamele, on rumal

Jer 17:5 Neetud on mees, kes l. inimesele

2Ko 1:9 ei l. iseenda peale, vaid Jumala peale

LOOTUS

, Ro 8:24 meile on antud see l.

Ro 12:12 Olge rõõmsad oma l. üle

Ro 15:4 julgustab meid, et meil oleks l.

Ef 1:18 teaksite, millise l. juurde on kutsunud

Ef 2:12 ilma Kristuseta, ilma l. ja Jumalata

Heb 6:19 l. on meile otsekui hinge ankur

LOTI NAINE

, 1Mo 19:26 L. n. muutus soolasambaks

LOTT

, Lu 17:28 ka L. päevil: inimesed sõid, jõid

Lu 17:32 Tuletage meelde L. naist!

2Pe 2:7 päästis L., kes oli õige

LUBAMA

, 1Ko 6:12 Kõik on l., aga kõigest pole kasu

LUGEMA

, 5Mo 17:19 l. seda kõigil oma elupäevil

Jos 1:8 L. seda mõttega päeval ja ööl

L 1:2 l. ta seadust mõttega

Ap 8:30 Kas sa saad aru sellest, mida sa l.

LUGU PIDAMA

, Ef 5:33 naine p. oma mehest l.

1Te 5:12 p. l. neist, kes juhatavad teid

LUGUPIDAMATU

, 2Sa 12:14 oled Jehoova vastu l.

LUGUPIDAMINE

, 1Pe 3:15 vastake sügava l.

LUGUPIDAV

, 1Pe 3:2 head käitumist ja l. hoiakut

LUKSUS

, Ilm 18:7 ajanud taga l.

LUMIVALGE

, Jes 1:18 patud erepunased, saavad l.

LUNA

, L 49:7 ei saa ükski anda Jumalale l.

LUNASTAMA

, L 49:7 ei saa ükski eales l. oma venda

LUNASTUSHIND

, Mt 20:28 tuli andma elu l.

Ro 8:23 vabanemist oma kehast l. alusel

LUU

, 1Mo 2:23 l. minu l. ja liha minu lihast

2Ku 13:21 surnu puutus kokku Eliisa l.

L 34:20 hoiab tema l., ühtki ei murta

Õp 25:15 mahe keel murrab l.

Jer 20:9 nagu põletav tuli, suletud l.-kontidesse

Joh 19:36 Ühtki tema l. ei murta

LUUKAS

, Kol 4:14 armas arst L.

LÕBUNAINE

, Õp 7:10 riietatud kui l.

LÕHE

, Mt 10:35 olen tulnud tekitama l.

1Ko 1:10 et teie seas ei oleks l.

LÕHKI REBIMA

, Jl 2:13 R. l. oma süda, mitte riided

LÕIKAMA

, Kog 11:4 kes vaatleb pilvi, ei saa l.

2Ko 9:6 kes rohkesti külvab, see ka l. rohkesti

Ga 6:7 Mida inimene külvab, seda ta ka l.

Ga 6:9 saame omal ajal l., kui me ei tüdi

LÕIKUMA

, 3Mo 21:5 Preestrid ei tohi l. oma keha

LÕIKUSTÖÖ

, Mt 9:37 L. palju, töötegijaid vähe

LÕNG

, Kog 4:12 kolmekordset l. ei saa kergesti

LÕPETAMA

, Ap 20:24 l. võidujooksu ja teenistuse

2Ti 4:7 olen jooksu l., usu säilitanud

LÕPP

, Mt 24:14 kuulutatakse ja siis tuleb l.

Joh 13:1 Jeesus armastas neid l.

LÕPPEMA

, Jes 46:10 kuulutan alguses, millega l.

LÕPUNI

, Mt 28:20 olen teie juures kuni ajastu l.

LÕUNA KUNINGAS

, Tn 11:11 L. k. saab tigedaks

Tn 11:40 l. k. hakkab temaga tõuklema

LÕVI

, 1Sa 17:36 maha löönud nii l. kui karu

L 91:13 trambid noore l. ja kobra peal

Jes 11:7 L. sööb õlgi nagu pull

Tn 6:27 päästis Taanieli l. küüsist

1Pe 5:8 Kurat käib ringi nagu möirgav l.

Ilm 5:5 L. Juuda suguharust

LÄBI KATSUMA

, Õp 27:21 nii k. kiitus l. inimese

LÄBIKÄIMINE

, 1Ko 5:9 lõpetaksite l. hoorajatega

2Te 3:14 lõpetage temaga l.

LÄBI PISTMA

, Sak 12:10 vaatavad seda, kelle nad l. p.

LÄBIPROOVITUD

, Jk 1:3 l. usk teeb vastupidavaks

LÄBI UURIMA

, 1Ko 11:28 u. inimene end l.

LÄHEDANE

, L 25:14 Jehoova on l. sõber

LÄHENEMA

, Jk 4:8 L. Jumalale, siis tema l. teile

LÄKITAJA

, Joh 7:28 mu l. on tõesti olemas

LÄKITAMA

, Jes 6:8 Siin ma olen, l. mind!

LÄMMATAMA

, Mr 4:19 l. sõnumi, muutub viljatuks

LÖÖMA

, Joh 19:3 Samuti l. nad teda vastu nägu

1Ko 9:27 l. oma keha ja teen enda orjaks

LÜÜDIA

, Ap 16:14 L., Tüatiira linnast purpurimüüja

M

MAA

, 1Mo 1:28 täitke m. ja alistage see

2Mo 9:29 m. kuulub Jehoovale

Ii 38:4 Kus olid, kui rajasin m.?

L 37:11 tasased pärivad m.

L 37:29 Õiged pärivad m.

L 104:5 m. ei kõigu mitte iial

 L 115:16 m. on ta andnud inimlastele

Õp 2:21 ainult õiged tohivad elada m. peal

Jes 45:18 m. vormija ja valmistaja

Jes 66:8 Kas m. tuuakse ilmale päevaga?

Mt 5:5 kes tasase meelega, pärivad m.

MAAGIA

, Ap 19:19 tegelesid m., põletasid raamatud

MAAGID

, 5Mo 18:10 Ärgu leidugu teie seas m.

MAAGOOG

, Hes 38:2 nägu Googi poole M. maalt

MAAILM

, Lu 9:25 saaks kogu m., kuid kaotaks elu

Lu 16:8 m. inimesed on asju ajades arukamad

Joh 15:19 Kui kuuluksite m., siis m. armastaks

Joh 17:16 Nad ei kuulu m., nagu minagi ei kuulu m.

1Ko 3:3 te mõtlete ikka veel nagu m.

1Jo 2:15 Ärge armastage m.

1Jo 2:17 M. kaob, aga kes täidab Jumala tahet

MAAKERA

, Jes 40:22 tema, kes elab m. kohal

MAARJA 1

, Mr 6:3 Kas ta pole puusepp, M. poeg

MAARJA 2

, Lu 10:39 M. Isanda jalgade juures, kuulas

Lu 10:42 M. on endale hea osa valinud

Joh 12:3 M. võttis nardi, mis oli väga kallis

MAARJA 3

, Mt 27:56 Nende seas olid M. Magdaleena

Lu 8:2 M., keda hüütakse Magdaleenaks

MAARJA 4

, Mt 27:56 Jaakobuse ja Joosese ema M.

MAARJA 5

, Ap 12:12 kus elas M., Markuse ema

MAAVÄRINAD

, Lu 21:11 Tuleb suuri m., katkusid

MADU

, 1Mo 3:4 m. naisele: ei te sure!

Joh 3:14 Mooses tõstis kõrbes m. teiba otsa

MAGAMA

, 3Mo 20:13 Kui mees m. mehega

1Te 5:6 Ärgem siis m. nagu teised

MAGAMATA

, 2Ko 6:5 m. öid taludes, toidupuudust

2Ko 11:27 olnud öösel sageli m.

MAGAMINE

, Õp 6:10 veidi m., tukastamist

MAHA JÄTMA

, 5Mo 31:8 Ta ei hülga ega j. sind m.

Mt 19:29 Igaüks, kes on m. j. majad või põllud

Heb 13:5 ei hülga sind iial, ei j. sind kunagi m.

MAHA KISKUMA

, Ro 14:20 Ära k. m. Jumala kätetööd

MAHE

, Õp 25:15 m. keel murrab luu

MAINE

, 1Ko 2:14 Ent m. inimene ei võta vastu

MAINIMA

, Ef 5:3 ärgu isegi m. teie seas

MAITSMA

, L 34:8 M. ja vaadake, et Jehoova on hea!

Heb 6:4 olid valgustatud ja m. taevast andi

MAJA

, L 127:1 Kui Jehoova ei ehita m.

Jes 65:21 Nad ehitavad m. ja elavad neis

Joh 14:2 Minu isa m. on palju ruumi

Ap 5:42 kuulutasid iga päev nii templis kui m. m.

Ap 20:20 ei jätnud õpetamata avalikult ja m. m.

Heb 3:4 Mõistagi on iga m. kellegi ehitatud

MAJAPIDAJA

, Lu 12:42 Kes on ustav ja arukas m.

1Ko 4:2 M. aga oodatakse, et ta oleks ustav

MAJAPIDAMINE

, Ef 1:10 korraldada m. määratud ajal

MAKEDOONIA

, Ap 16:9 Tule M. ja aita meid!

MAKS

, Mt 17:25 kellelt võtavad maa kuningad m.?

Lu 23:2 keelab maksta m. keisrile

Ro 13:6 Samal põhjusel te maksate ka m.

Ro 13:7 kellele tuleb anda m., sellele m.

MAKSUKOGUJA

, Mt 18:17 olgu ta nagu m.

Lu 18:11 tänan, et mina pole nagu see m.!

MALTA

, Ap 28:1 saime teada, saart nimetatakse M.

MANASSE

, 2Aj 33:13 M. mõistis, Jehoova on Jumal

MANDUMA

, 2Ko 4:16 Kuigi me väliselt m.

MANITSEMA

, L 94:12 Õnnelik on inimene, keda sa m.

Õp 19:18 M. poega, kuni veel lootust

Õp 23:13 Ära jäta last m.

Hes 33:9 kui m. jumalatut pöörduma oma teelt

MANITSUS

, Õp 1:7 rumalad põlgavad tarkust ja m.

Õp 3:11 ära heida kõrvale Jehoova m.

MANNA

, 2Mo 16:31 Iisraellased nimetasid leiba m.

Jos 5:12 Iisraellastel polnud enam m.

MARKUS

, Kol 4:10 Barnabase nõbu M.

MARTA

, Lu 10:41 M., M., sa vaevad end paljuga

MA SAAN, KELLEKS MA TAHAN

, 2Mo 3:14 Ütle: M. on mind teie juurde saatnud

MASENDUNUD

, Flp 2:26 m., et kuulsite haigestumisest

1Te 5:14 lohutage m., toetage nõrku

MASS

, 2Mo 23:2 Ära mine m. kaasa kurja tegema

MATMA

, L 40:12 eksimused on m. mind enda alla

MEELDE TULETAMA

, Jes 65:17 Endisi asju ei t. m.

Heb 10:32 T. m. möödunud päevi

2Pe 1:12 tahan seda teile alati m. t.

MEELDETULETUSED

, L 119:24 Sinu m. on mulle kallid

MEELDIMA

, Joh 8:29 teen alati seda, mis talle m.

Ro 15:1 mitte tegema, mis endale m.

Ro 15:3 Kristuski ei teinud, mis endale m.

1Ko 7:33 abielus mees, püüdes m. naisele

Ef 6:6 silma all, kes püüavad inimestele m.

MEELDIV

, L 147:1 kui m. ja hea on teda kiita

MEELE JÄRELE

, Ro 15:2 Igaüks olgu ligimesele m. j.

1Ko 10:33 püüan olla kõigile kõiges m. j.

MEELELAHUTUS

, Õp 10:23 Rumalale häbitud teod otsekui m.

MEELELDI

, 2Mo 36:2 m. valmis seda tööd tegema

1Aj 29:17 olen selle kõik andnud m.

L 110:3 rahvas on m. valmis sõttamineku päeval

1Pe 5:2 hoidke Jumala karja m.

MEELEPÄRANE

, Ef 5:10 Tehke kindlaks, Isandale m.

Kol 1:10 oleksite talle kõigiti m.

MEELES PIDAMA

, Ii 14:13 seaksid aja ja p. mind m.!

L 8:4 mis on surelik, et teda m. p.

Kog 12:1 P. oma Loojat m. nooruspäevil

MEELITAV

, Õp 26:28 m. suu toob hukatust

Ro 16:18 m. sõnadega petavad südameid

MEELTMÖÖDA

, Ga 1:10 olla inimestele m.

MEELT PARANDAMA

, 1Ku 8:47 nad p. m., pöörduvad

MEES

, 1Ko 7:2 olgu igal naisel oma m.

Ef 5:25 M., armastage oma naist

Kol 3:18 Naised, alluge oma m.

MEHELE MINEMA

, Mt 22:30 ei võeta naisi ega m. m.

Mt 24:38 nagu enne veeuputust — inimesed l. m.

MEHISED

, 1Ko 16:13 olge m., saage tugevaks!

MEISTRIMEES

, Õp 8:30 tema kõrval kui m.

MELKISEDEK

, 1Mo 14:18 kuningas M., oli preester

L 110:4 preester igavesti, M. sarnane

MENSTRUATSIOON

, 3Mo 15:19 m. tõttu ebapuhas

3Mo 18:19 ei tohi läheneda naisele, kui m.

MERELIIV

, Ilm 20:8 Neid on nii palju kui m.

MEREPÕHI

, 2Mo 14:21 m. kuivas ja vesi lõhenes

MERI

, Jes 57:20 jumalatud on nagu mässav m.

Joh 6:19 nägid nad Jeesust m. peal kõndimas

MESI

, 2Mo 3:8 maa, kus voolab piima ja m.

Õp 25:27 Liiga palju m. süüa pole hea

MESSIAS

, Tn 9:25 ajani, kui tuleb m., juht

Tn 9:26 Pärast 62 nädalat m. tapetakse

Mt 16:16 Sina oled m., Jumala poeg

Lu 3:15 Rahvas ootas m., mõtlesid, Johannes ongi

Lu 24:26 Kas m. ei pidanud kannatama

Joh 1:41 Me oleme leidnud m.!

Joh 4:25 tuleb m., keda nimetatakse kristuseks

Ap 18:28 selgitas pühakirja põhjal, Jeesus on m.

METALLPEEGEL

, 1Ko 13:12 näeme ähmast kujutist m.

METSALISED

, Tn 7:3 Merest tuli neli hiiglaslikku m.

METSLOOMAD

, Ho 2:18 sõlmin lepingu m., lindudega

METSÕLIPUU

, Ro 11:17 ehkki sa oled m., poogiti

MIIKAEL

, Tn 10:13 M., üks tähtsamaid vürste

Tn 12:1 tõuseb M., suur vürst

Ilm 12:7 M. ja tema inglid sõdisid lohega

MIIN

, Lu 19:16 sinu m. on toonud sisse kümme m.

MILLISED

, 2Pe 3:11 m. peaksite siis teie olema

MINEMA

, Ilm 18:4 M. välja temast, minu rahvas

MIRJAM

, 4Mo 12:1 M. ja Aaron hakkasid nurisema

MOONUTAMA

, 2Ko 4:2 me ei m. Jumala sõna

MOOSES

, 4Mo 12:3 M. oli alandlikum kui kõik teised

L 106:32 M. läks nende pärast kehvasti

Ap 7:22 M. õpetati kõike egiptlaste tarkust

2Ko 3:7 ei suutnud M. nägu vaadata

 MULD

, 1Mo 2:7 valmistas inimese m.

1Mo 3:19 M. sa oled ja m. sa saad

MULJE

, Mt 22:16 ei otsusta pinnapealse m. põhjal

Joh 7:24 Ärge mõistke kohut pinnapealse m. põhjal

Ga 2:6 Jumal ei otsusta välise m. järgi

MULJETAVALDAVAD

, 1Ko 2:4 ei kuulutanud m. sõnadega

MURE

, 1Sa 1:15 isand, mul on suur m.

L 94:19 Kui m. enda alla mattis, trööstisid

Õp 12:25 M. rõhub südant

Mt 6:34 Ärge olge m. homse päeva pärast

Mt 10:19 ärge olge m., kuidas või mida rääkida

Mr 4:19 selle ajastu m., rikkuse petlik veetlus

2Ko 11:28 koorem: m. kõigi koguduste pärast

MURETSEMA

, Jes 41:10 Ära m., mina olen su Jumal

1Ko 7:32 tahan, et teil poleks vaja m.

1Ko 7:32 kes pole abielus, m. Isandaga seotud

Flp 4:6 Ärge m. millegi pärast

MURETSEMINE

, Lu 12:25 suudab m. elu pikendada?

MURTUD

, L 51:17 meelepäraseks ohvriks m. vaim

L 147:3 tervendab need, kel m. süda

Jes 61:1 saatnud tervendama neid, kel m. süda

MUULANE

, 2Mo 22:21 Sa ei tohi m. halvasti kohelda

4Mo 9:14 Üks ja sama määrus nii m. kui

5Mo 10:19 Armastage siis teiegi m.

MUUTMA

, Mt 17:2 Jeesus m. nende ees

Ro 12:2 m. end teistsuguseks

MUUTUMA

, Mal 3:6 Mina olen Jehoova, mina ei m.

MÕELDAMATU

, 1Mo 18:25 m., et hukkaksid õige

MÕISTLIKKUS

, Flp 4:5 Teie m. olgu kõigile ilmne

MÕISTMA

, Neh 8:8 aidates rahval loetut m.

Ii 6:24 aidake mul m. mu süüd

L 119:27 Aita mul m. oma korralduste mõtet

1Pe 1:12 seda soovivad inglidki väga m.

MÕISTMATU

, L 14:1 M. ütleb: Jehoovat ei ole

MÕISTUJUTUD

, Mt 13:34 Jeesus rääkis m. kaudu

Mr 4:2 jagas neile palju õpetust m. kaudu

MÕISTUS

, Mt 22:37 Armasta Jehoovat kogu oma m.

Lu 15:17 Kui ta m. tuli, ütles ta

Ro 7:25 m. allun Jumala seadusele

MÕNITAMA

, 1Sa 17:26 m. elava Jumala sõjaväge

Lu 22:63 hakkasid mehed Jeesust m. ja peksma

MÕRTSUKAS

, Joh 8:44 m. oma tee algusest peale

MÕTE

, L 19:14 olgu südame m. meelepärased

L 139:17 Kui kallid on mulle su m.!

L 146:4 Samal päeval kaovad tema m.

Õp 20:5 südame m. nagu sügaval asuv vesi

Jes 55:8 Minu m. ei ole teie m.

2Ko 10:5 teha m. kuulekaks Kristusele

Flp 3:19 nende m. on maiste asjade juures

Ilm 17:17 südamesse soovi viia ellu tema m.

MÕTISKLEMA

, 1Mo 24:63 [Iisak] oli õhtu hakul m.

L 77:12 m. kõigi su tööde üle

MÕTLEMA

, Õp 15:28 Õigete süda m. enne vastamist

Flp 4:8 m. ikka sellele, mis on tõene

Kol 3:2 M. sellele, mis on ülal

MÕTLEMATU

, Jk 1:19 ärgu rääkigu m., ärgu vihastugu

MÕTLEMISVÕIME

, Õp 1:4 ergutavad tema m.

MÕTTEGA LUGEMA

, Jos 1:8 L. seda m. päeval ja ööl

MÕTTELAAD

, 1Ko 2:16 Aga meil on Kristuse m.

MÕTTEVIIS

, Ro 8:6 Patusest loomusest juhitud m.

Ga 4:9 pöördute tagasi maailmale omase m. juurde

Ef 4:23 Teil tuleb üha uuendada oma m.

MÕÕGATORKED

, Õp 12:18 Mõtlematud sõnad kui m.

MÕÕK

, 1Sa 17:47 Jehoova ei päästa m. ega odaga

Jes 2:4 Nad taovad oma m. atradeks

Mt 26:52 kes m. tõmbavad, m. läbi hukkuvad

Heb 4:12 Jumala sõna on teravam kui m.

MÕÕT

, Lu 6:38 Millise m. teie mõõdate

MÕÕTMATULT

, Ef 3:20 suudab teha m. rohkem

MÄGI

, 1Mo 7:20 Vesi tõusis m. kõrgemale

L 24:3 Kes võib tõusta Jehoova m.

Jes 2:3 Tulge, lähme üles Jehoova m.

Jes 11:9 Ei tehta kurja kogu mu pühal m.

Tn 2:35 kivist sai suur m., mis täitis maa

MÄLESTUS

, Lu 22:19 Tehke seda minu m. ka edaspidi

MÄLESTUSRAAMAT

, Mal 3:16 kirjutati m.

MÄRGISTAMA

, Ef 1:13 Kui uskuma, m. pitseriga

MÄRK

, Hes 9:4 tee m. inimeste laubale

Ilm 13:17 vaid see, kellel on see m.

MÄSSAJAD

, 4Mo 20:10 Kuulge nüüd, te m.!

Õp 24:21 Ära seltsi m.

MÄSSUMEELSUS

, 1Sa 15:23 M. samasugune patt nagu ennustamine

MÄÄRATUD AEG

, Hab 2:3 Nägemus ootab veel m. a.

Lu 21:24 rahvastele m. a.

MÖLL

, Ap 17:5 kihutasid rahva üles ja korraldasid m.

MÜÜR

, Hes 38:11 mida ei kaitse m., riivid ega väravad

Jl 2:7 ronivad m. nagu sõdurid

N

NAATAN

, 2Sa 12:7 N. vastas: see mees oled sina!

NAER

, Jer 20:7 Kogu päeva olen teistele n.

NAERMA

, 1Mo 18:13 Miks Saara n.

L 2:4 Kes istub taevasel troonil, n.

Õp 14:13 Isegi n. võib süda valutada

NAHKRIIDED

, 1Mo 3:21 Aadamale ja naisele pikad n.

NAIN

, Lu 7:11 läks Jeesus N. linna

NAINE

, 1Mo 2:24 hoiab ühte oma n.

1Mo 3:15 vihavaenu sinu ja n. vahele

1Mo 27:46 Kui Jaakob võtab n. hetitari

5Mo 31:12 Koguge mehed, n., lapsed

1Ku 11:3 700 n. ja 300 liign.

Ii 14:1 Inimesel, n. sündinul üürike elu

L 68:11 n., kes kuulutavad, on suur vägi

Õp 5:18 rõõmutse ühes oma n., kes su kaasa

Õp 12:4 Tubli n. oma mehe kroon

Õp 18:22 leiab tubli n., saab Jehoova soosingu

Õp 21:19 Parem elada kõrbes kui riiaka n.

Õp 31:3 Ära kuluta elujõudu n. peale

Õp 31:10 Kes leiab tubli n.?

Kog 7:26 surmast kibedam on n., kes on

Kog 9:9 Naudi elu oma armsa n.

Mal 2:15 ärge reetke noorpõlves võetud n.!

1Ko 7:2 olgu igal mehel oma n.

Ef 5:22 N. allugu oma mehele

Ef 5:28 mees armastama n. nagu omaenda keha

Ilm 12:1 n. oli riietatud päikesesse

NAIST VÕTMA

, Mt 22:30 ülesäratamine, ei v. n.

Mt 24:38 enne veeuputust, v. n.

NALJA TEGEMA

, 1Mo 19:14 väimehed arvasid, et Lott t. n.

Õp 26:19 Ma t. ju vaid n.!

NARMAD

, 4Mo 15:39 n. äär tuletagu teile meelde

NAUDINGUD

, Lu 8:14 lasevad end kaasa kiskuda n.

Flp 3:19 nende jumalaks on kehalised n.

NEBUKADNETSAR

, Tn 2:1 nägi N. mitu unenägu

NEEDMA

, Ii 2:5 siis n. ta sind näkku

Ii 2:9 naine: n. Jumalat ja sure!

Ro 12:14 paluge õnnistust, ärge n.

NEEDUS

, 4Mo 23:8 Kuidas võiksin panna n. peale

NEERUD

, L 26:2 puhasta mu n.

Ilm 2:23 olen see, kes uurib läbi n. ja südame

NEETUD

, Joh 7:49 ei tunne Moosese seadust, on n.!

NEITSI

, Mt 25:1 Taeva kuningriik sarnaneb kümne n.

1Ko 7:25 N. kohta pole mul Isandalt ühtki käsku

NIINEVE

, Jn 4:11 Kas minul ei peaks olema kahju N.

NIMI

, 1Mo 11:4 Nii saab meie n. kuulsaks

2Mo 3:13 Oletame, et küsivad: mis ta n. on?

2Mo 3:15 Jehoova. See on igavesti mu n.

2Mo 9:16 mu n. kuulutataks kogu maal

2Mo 20:7 ei tohi kasutada Jehoova n. vääritul viisil

1Sa 17:45 tulen su vastu vägede Jehoova n.

 1Aj 29:13 ülistame sinu kaunist n.

L 9:10 Kes tunnustavad sinu n., usaldavad sind

L 79:9 oma aulise n. pärast

Õp 18:10 Jehoova n. on tugev torn

Õp 22:1 Hea n. väärtuslikum kui rikkus

Kog 7:1 Hea n. on parem kui kallis õli

Jer 23:27 tahavad panna rahva unustama mu n.

Hes 39:25 Tulise innuga kaitsen oma püha n.

Mal 1:11 saab mu n. suureks rahvaste seas

Mal 3:16 kes mõtisklevad tema n. üle

Mt 6:9 pühitsetud saagu sinu n.

Lu 11:2 Isa, pühitsetud saagu sinu n.

Joh 7:29 olen tulnud tema n., tema on mu läkitanud

Joh 12:28 Isa, austa oma n.!

Joh 14:14 palute midagi minu n. kaudu, seda teen

Joh 17:26 olen andnud neile teada sinu n.

Ap 4:12 pole teist n., mille kaudu päästetakse

Ap 15:14 koguda rahvas, kes kannaks tema n.

Ro 10:13 kes hüüab appi Jehoova n., päästetakse

Flp 2:9 andis talle n., mis on üle kõigi teiste n.

NISU

, Mt 13:25 külvas n. sekka umbrohtu

NOA

, 1Mo 6:9 N. käis koos tõelise Jumalaga

Mt 24:37 nagu N. päevad, nii ka kohaloleku aeg

NOOLED

, L 127:4 Nagu n. sangari käes

NOOMIMA

, 5Mo 8:5 nagu mees poega, nii n. Jehoova

L 141:5 n. mind — see on kui õli

Õp 3:11 ära põlga tema n.

1Ti 5:1 Vanemat meest ära n. karmilt

Ilm 3:19 Ma n. kõiki, kes on mulle armsad

NOOMIMINE

, Õp 27:5 Avalik n. parem kui varjatud armastus

Õp 29:1 Kes pärast n. kangekaelseks jääb

Kog 7:5 Parem kuulata targa n. kui rumalate

NOOR

, Ii 33:25 Saagu ihu värskemaks kui n. eas

L 110:3 n. sõdalaste vägi nagu kastepiisad

Õp 20:29 N. meeste auks on jõud

Jer 1:7 Ära ütle: ma olen nii n.

1Ko 7:36 ja kui ta pole liiga n.

NOORPÕLV

, Mr 10:20 olen kinni pidanud n. peale

NOORUS

, L 71:17 oled õpetanud mind n. peale

1Ti 4:12 ei peaks suhtuma n. tõttu üleolevalt

NOORUSIGA

, 2Ti 2:22 Põgene n. ihade eest

NOOT

, Mt 13:47 sarnaneb taeva kuningriik n.

NOPPIMA

, Ru 2:8 Ära mine n. teisele põllule

NUHTLUS

, 2Mo 11:1 Veel ühe n. toon vaarao peale

Ilm 18:4 kui te ei taha saada osa tema n.

NUKRUS

, L 31:10 Mu elu hääbub n.

NURGAKIVI

, Ef 2:20 Jeesus ise on aga n.

NURGA TIPMINE KIVI

, L 118:22 Kivi saanud n. t. k.

NURISEJAD

, Ju 16 n., elu üle kaeblejad

NURISEMA

, 4Mo 14:27 iisraellased minu vastu n.

1Ko 10:10 Ärge n., nagu mõned n. ja hukkusid

NURISEMATA

, Flp 2:14 Tehke kõike n.

NURISÜNNITUS

, 2Mo 23:26 Ühelgi naisel pole n.

NURJA AJAMA

, Jes 14:27 kes võiks tema nõu n. a.?

NUTMA

, Ho 12:4 n. ja anus tema õnnistust

Mt 26:75 Peetrus läks välja ja n. kibedasti

Lu 6:21 Õnnelikud olete teie, kes praegu n.

Ro 12:15 n. koos nutjatega

NUTT

, L 6:6 ujutan n. oma sängi

NUTUHÄÄL

, Jes 65:19 Ei kuulda enam n.

NÕID

, Ap 13:6 Barjeesus, kes oli n. ja valeprohvet

NÕRK

, 1Ko 1:27 Jumal valinud maailma silmis n.

2Ko 12:10 kui olen n., olen tõeliselt tugev

1Te 5:14 toetage n., olge kannatlikud

NÕRKEMA

, L 84:2 olen igatsusest n.

Jes 40:28 Jehoova ei väsi ega n. eal

NÕRKUSED

, Ro 15:1 peaksime kandma nõrkade n.

NÕUANDJA

, Õp 15:22 kavatsused korda n. abiga

Jes 9:6 antakse nimeks Imeline N.

NÕUDMA

, Lu 12:48 kellele palju antud, n. palju

NÕU PIDAMA

, Õp 15:22 N. p. nurjuvad kavatsused

NÕUSOLEK

, 1Ko 7:5 välja arvatud mõlema n.

NÄDAL

, Tn 9:24 rahvale on määratud 70 n.

1Ko 16:2 Iga n. esimesel päeval pangu kõrvale

NÄGEMA

, Joh 1:18 Ükski inimene ei ole Jumalat n.

Joh 14:9 Kes on n. mind, see on n. ka Isa

NÄGEMUS

, Tn 10:14 n. käib tuleviku kohta

NÄHTAMATU

, Ro 1:20 Jumal on n., jumalikkust näha

2Ko 4:18 ei keskendu nähtavatele, vaid n. asjadele

Heb 11:27 otsekui nähes teda, kes on n.

NÄITAMA

, Joh 5:20 Isa n. Pojale kõike, mida ta teeb

2Ko 6:4 n. end igas suhtes olevat Jumala teenijad

NÄITELAVA

, 1Ko 7:31 selle maailma n. muutub

NÄLG

, Jes 65:13 teenijad söövad, aga teie olete n.

Am 8:11 n. mitte leiva ja janu mitte vee järele

NÄLJAHÄDAD

, Mt 24:7 n. ja maavärinaid tuleb

NÄLJAPÄEVAD

, L 37:19 n. nad saavad söönuks

O

ODA

, 1Sa 18:11 heitis o., mõeldes: naelutan Taaveti

OGA

, 2Ko 12:7 mulle ihu sisse pandud o., vaevama

OHJELDAMA

, Õp 29:15 laps, keda ei o., häbistab ema

OHKAMA

, Hes 9:4 tee märk nende laubale, kes o.

OHKAMINE

, Jes 35:10 kurbus ja o. põgenevad ära

Ro 8:26 et väljendada oma sisemisi o.

OHT

, Õp 22:3 Arukas näeb o. ja poeb peitu

Ro 16:4 minu pärast oma elu o. seadnud

2Ko 11:26 o. linnas, o. kõrbes, o. merel

OHVER

, 3Mo 7:37 põletuso., roao., patuo.

1Aj 29:9 andnud vabatahtlikud o. Jehoovale

L 40:6 O. ja ohvriandi sa ei soovinud

L 51:17 meelepäraseks o. murtud vaim

Õp 15:8 Jumalatute o. on Jehoovale jäle

Tn 11:31 kõrvaldavad alaliselt toodava o.

Tn 12:11 kõrvaldatakse alaliselt toodav o.

Ho 6:6 meeldib truu armastus, mitte o.

Ro 12:1 andke oma keha elavaks o.

OKASKROON

, Mt 27:29 põimisid o., asetasid pähe

Mr 15:17 põimisid o., panid selle talle pähe

OKS

, Joh 15:4 o. ei saa kanda vilja, kui ta ei jää

OLENEMA

, Ro 12:18 kui o. teist, olge rahujalal

OMAKASU

, 1Ko 13:5 [armastus] ei taotle o.

OMAND

, 2Mo 19:5 saab minu eriline o.

OOTAMA

, 5Mo 10:12 mida o. Jehoova sinult muud

Ii 23:12 talletanud enamgi, kui minult o.

L 37:7 o. Jehoovat pikisilmi

Mi 6:8 Mida Jehoova sinult o.?

Hab 2:3 Kui see peaks viibima, siis o. seda

Lu 3:15 Rahvas o. messiat ja kõik mõtlesid

OOTAMATU

, Lu 21:34 et see päev ei tabaks teid o.

OOTAMINE

, Lu 21:26 nõrkevad sündmuste o. pärast

OOTUS

, Õp 13:12 Pikk o. teeb südame haigeks

ORB

, 2Mo 22:22 ei tohi teha liiga o.

Jk 1:27 hoolitseda o. ja lesknaiste eest

ORI

, Õp 22:7 laenaja on laenuandja o.

Mt 24:45 Kes on ustav ja arukas o.

Mt 25:21 Tubli, sa hea ja ustav o.!

Lu 17:10 oleme tühipaljad o.

Joh 8:34 igaüks, kes teeb pattu, on patu o.

1Ko 7:23 ärge saage enam inimeste o.

OSAV

, Õp 22:29 Kas oled näinud o. töömeest?

OSAVÕTLIKKUS

, Kol 3:12 Olgu teie rõivaiks o.

OSKUS

, 2Mo 35:35 andnud o. teha käsitööd

OSKUSLIKULT

, 2Ti 4:2 õpetades o.

OSTMA

, 1Ko 7:23 Teid on kalli hinnaga o.

Ilm 5:9 sa oled oma verega o. inimesi

OSTULEPING

, Jer 32:12 andsin o. Baarukile

OTSIMA

, 1Aj 28:9 Kui sa teda o., siis sa leiad

L 119:176 olen kadunud lammas. O. üles

Jes 55:6 O. Jehoovat, kuni leitav

Sef 2:3 o. Jehoovat, kõik tasased

 Lu 15:8 pühi oma maja ja o. hoolega, kuni leiab

Joh 4:23 Isa o., kes soovivad teda kummardada

Ap 17:27 et nad o. Jumalat

Kol 3:1 o. seda, mis on ülal

OTSTARVE

, Ro 12:4 palju liikmeid, kuid pole sama o.

OTSUS

, Ap 15:25 jõudnud üksmeelsele o.

P

PAABEL

, 1Mo 11:9 nimeks P., sest seal segas

PAASAOHVER

, 2Mo 12:11 p. Jehoova auks

2Mo 12:27 p. Jehoova auks, kes läks mööda

PAASATALL

, 1Ko 5:7 meie p. Kristus on ohverdatud

PAAST

, Jes 58:6 mulle meelepärane p.

PAASTUMA

, Lu 18:12 p. ja annan kümnist

PAKILINE

, 2Ti 4:2 kuuluta, pea seda tööd p.

PAKKUMA

, Ro 5:8 Jumal p. meile oma armastust

PALJU

, Lu 12:48 kellele on p. antud, nõutakse p.

1Ko 15:58 olgu teil alati p. teha Isanda töös

PALK

, 1Mo 31:7 muutnud mu p. kümme korda

Jer 22:13 keeldub talle p. maksmast

Lu 19:43 teravatipulistest p. tara

Ro 6:23 Patt annab p. surma

PALUMA

, Mt 6:8 Isa teab, mida vajate, enne kui p.

Mt 7:7 P. püsivalt ja teile antakse

Mr 11:24 kui te midagi p., uskuge, et see on käes

Joh 14:13 Mida p. minu nime kaudu, seda teen

Ap 12:5 kogudus aga p. tulihingeliselt Jumalat

Ro 8:26 kuid ei tea, mida peaksime p.

2Ko 5:20 p.: laske end Jumalaga lepitada

Ef 3:20 teha mõõtmatult rohkem sellest, mida p.

Flm 9 ma pigem p. sind su armastuse pärast

1Jo 5:14 p. Jumalalt kooskõlas tema tahtega

PALUN

, 1Mo 15:5 Vaata p. üles taeva poole

PALVE

, L 20:5 Täitku Jehoova kõik su p.

L 65:2 Sina kuulad p.

L 141:2 Olgu mu p. suitsutusrohuks

Õp 15:8 õigete p. toob rõõmu

Õp 28:9 selle p. on jäledus

Ro 12:12 Olge püsivad p.

1Ti 2:1 Eelkõige kutsun üles esitama anumisi, p.

Jk 5:15 Usus esitatud p. teeb terveks

Jk 5:16 Õige inimese anuval p. suur mõju

1Pe 3:7 Siis pole teie p. tõkkeid

Ilm 8:4 Suitsutusrohu suits tõusis koos pühade p.

PALVETAMA

, 2Ku 19:15 [Hiskija] p. Jehoova ees

Tn 6:13 ta p. kolm korda päevas

Mt 5:44 p. nende eest, kes teid taga kiusavad

Mt 6:9 Teie p. siis nõnda

Mr 1:35 Hommikul vara, läks välja ja p. seal

Lu 5:16 läks sageli mõnda kõrvalisse paika p.

1Te 5:17 P. lakkamata

2Te 3:1 p. meie eest, et Jehoova sõna leviks

PARADIIS

, Lu 23:43 kinnitan täna, oled minuga p.

2Ko 12:4 kes tõmmati p. ning kes kuulis sõnu

PARANDAMA

, Ga 6:1 püüdke p. tasase meelega

PARANEMISLOOTUS

, 2Aj 36:16 rahval polnud p.

PAREMINI

, 1Jo 3:20 tunneb Jumal meid p. kui me ise

PARIM

, 2Ti 2:15 Tee p., et olla soosingu vääriline

PATT

, 1Mo 4:7 luurab p. su ukse taga

L 32:1 Õnnelik see, kelle p. kinni kaetud

L 38:18 p. ei andnud mulle asu

Jes 1:18 Kuigi teie p. on erepunased

Jes 38:17 p. oled heitnud selja taha

Jes 53:12 Ta kandis paljude p.

Jer 31:34 ega tuleta meelde nende p.

Hes 33:14 pöördub ära p. ning teeb, mis õige

Mr 3:29 teotab püha vaimu, süüdi igaveses p.

Joh 1:29 Jumala Tall, kes võtab ära maailma p.!

Ap 3:19 muutke end, et teie p. kustutataks

Ro 3:25 andestas p. varasemal ajal

Ro 5:12 ühe inimese kaudu p. tuli maailma

Ro 6:14 P. ei tohi olla teie isand

Ro 6:23 P. annab palgaks surma

1Ti 5:24 teiste p. tulevad välja hiljem

1Jo 1:7 Jeesuse veri puhastab meid p.

1Jo 5:17 Igasugune ülekohus on p.

PATTU TEGEMA

, 2Sa 12:13 Jehoova vastu p. t.

1Ku 8:46 pole ühtegi inimest, kes p. ei t.

Mt 5:29 Kui parem silm paneb p. t., kisu see välja

Ro 3:23 Kõik inimesed on p. t.

Jk 4:17 teab, mis õige, kuid ei tee, siis t. p.

Jk 5:15 kui ta on p. t., annab Jumal andeks

1Jo 2:1 kui keegi t. mingi p., on meil aitaja

PATUKAHETSUS

, Lu 3:8 Kandke siis p. vilja

Ap 26:20 kandma p. vilja

PATUNE

, L 1:5 p. ei jää seisma õigete hulgas

Lu 15:7 kahetseva p. pärast rohkem rõõmu

Lu 18:13 Oh, Jumal, ole mulle p. armuline!

Joh 9:31 Jumal ei kuula p., vaid jumalakartlikku

Kol 2:18 ennast täis p. mõtlemise tõttu

1Jo 3:6 kes jääb temaga ühte, ei ela p. elu

PATUNE LOOMUS

, Ro 8:5 lasevad end juhtida p. l.

Ga 5:16 te ei täida p. l. omaseid soove

Ga 5:19 P. l. teod on ilmsed

PATURÕÕM

, Heb 11:25 pigem kui nautida üürikest p.

PATUSTAJAD

, Ro 5:8 Kristus suri, kui olime veel p.

PATUSTAMA

, 1Mo 39:9 teha kurja ja p. Jumala vastu

Mt 13:41 koguvad kõik, kes panevad teisi p.

Mt 18:15 vend p. su vastu, siis mine ja räägi

Lu 17:2 paneks p. ühe neist väikestest

PAULUS. Vt ka SAULUS

, 1Ko 1:12 Mina pooldan P.

PEA

, 1Mo 3:15 tema purustab su p.

Tn 2:32 Kuju p. oli puhtast kullast

1Ko 11:3 naise p. on mees

Ef 5:23 Kristus on koguduse p.

Ef 5:23 mees on oma naise p.

PEAINGEL

, 1Te 4:16 tuleb p. käskiva hüüuga

Ju 9 p. Miikael polnud Kuradiga sama meelt

PEAMEHED

, Jes 32:1 p. juhtima õigluse nimel

PEATUMA

, Ii 37:14 P. ja süüvi Jumala tegudesse!

PEEGEL

, 1Ko 13:12 näeme ähmast kujutist metallp.

2Ko 3:18 peegeldame hiilgust nagu p.

Jk 1:23 inimesega, kes vaatab oma nägu p.

PEEGELDAMA

, Ro 3:23 p. Jumala võrratuid omadusi

PEETEL

, 1Mo 28:19 pani paigale nimeks P.

PEETRUS

, Mt 14:29 P. kõndis vee peal

Lu 22:54 P. aga järgnes neile eemalt

Joh 18:10 P. haaras mõõga, lõi ülempreestri orja

Ap 12:5 hoiti P. vangis, kogudus aga palus

PELGULINNAD

, 4Mo 35:11 p. ligipääsetavad linnad

Jos 20:2 Valige endale p.

PERE

, Ef 2:19 kaaskodanikud ja Jumala p. liikmed

PESEMA

, 2Ku 5:10 Mine ja p. seitse korda Jordanis

L 51:2 P. mind süüteost täiesti puhtaks

Joh 13:5 hakkas p. jüngrite jalgu

1Ko 6:11 te olete puhtaks p., pühitsetud

PETLEMM

, Mi 5:2 P., Efrata, kes oled liiga väike

PETMA

, 1Ko 6:7 Miks te ei lepi, et teid on p.?

Ga 6:7 Ärge p.: Jumalat ei õnnestu tüssata

PETTUMA

, Ro 5:5 lootuses ei pea p.

Ro 9:33 kes usub temasse, ei pea p.

PETTUS

, L 34:13 hoidku huuli p. rääkimast

PIDALITÕBI

, 4Mo 12:10 Mirjam oli p. valge nagu lumi

Lu 5:12 ühes linnas oli mees täis p.

PIDALITÕBINE

, 3Mo 13:45 P. hüüdku: ebapuhas!

PIDAMA

, Mt 28:20 õpetage p. kõike, mida käskinud

PIDUSÖÖK

, Jes 25:6 p. rammusate roogadega

PIDUTSEMA

, Ro 13:13 mitte metsikult p., purjutades

PIDUTSEMINE

, Ga 5:21 metsik p. ja muu

PIIM

, 2Mo 3:8 maa, kus voolab p. ja mett

Jes 60:16 Sa jood rahvaste p.

Heb 5:12 olete jälle sellised, kes vajavad p.

1Pe 2:2 Ihaldage Jumala sõna puhast p.

 PIINAPOST

, Mt 10:38 Kes ei taha kanda oma p.

Lu 9:23 kandku päevast päeva oma p.

PIINEHAS

, 4Mo 25:7 Kui P. seda nägi, haaras piigi

PIINLIK

, Esr 9:6 Mul on nii p. tõsta oma silmi

PIIR

, L 119:96 sinu käsusõnal pole p.

1Te 4:6 ei tohiks astuda üle sündsuse p.

PIKENDAMA

, Jes 54:2 p. telginööre, kinnita vaiad

PIKISILMI

, Ro 8:25 ootame seda p. ja kannatlikult

PILATUS

, Joh 19:6 P.: mina ei leia mingit süüd

PILK

, 2Aj 16:9 Jehoova p. käib ringi kogu maal

Mt 6:22 p. kinnitunud ühele asjale, keha valgust täis

PILKAJAD

, 2Pe 3:3 viimseil päevil tuleb p.

PILKAMA

, Lu 18:32 teda p. ja mõnitatakse

PILLUTAMA

, Ef 4:14 ärgem olgem lapsed, keda p.

PILV

, Kog 11:4 kes vaatleb p., ei saa lõigata

Mt 24:30 Inimesepoega tulevat taeva p. peal

Heb 12:1 meie ümber on nii suur p. tunnistajaid

PIME

, 3Mo 19:14 ei tohi seada p. teele takistust

Jes 35:5 Siis p. silmad avanevad

Jl 2:31 Päike muutub p., kuu vereks

Sef 1:15 p. ja must päev

Mt 15:14 Nad on p. teejuhid

2Ko 4:4 silmad selle maailma jumal on teinud p.

PIMEDUS

, 1Mo 19:11 mehi lõid p., need väsisid

Jes 60:2 P. katab maad

Mt 4:16 Rahvas, kes istus p., nägi suurt valgust

Joh 3:19 inimesed armastavad p., mitte valgust

Ef 4:18 Nende mõistuses valitseb p.

1Pe 2:9 kutsunud p. välja valguse kätte

PIND

, Mt 7:3 p. venna silmas, palki ei pane tähele

PINGE

, 2Ko 1:8 olime äärmise p. all, üle jõu

PINGUTAMA

, Lu 13:24 P. kõigest jõust

2Pe 1:5 p., et täiendada oma usku

PINNAPEALNE

, Mt 22:16 ei otsusta p. mulje põhjal

Joh 7:24 Ärge mõistke kohut p. mulje põhjal

PISARAD

, 2Ku 20:5 Kuulsin su palvet ja nägin su p.

L 6:6 leotan p. oma voodit

L 126:5 külvab p., lõikab hõiskamisega

Kog 4:1 nägin rõhutute p., kuid polnud

Ap 20:19 teenisin Isandat p., kogesin katsumusi

Heb 5:7 Kristus esitas p. anumisi ja palveid

Ilm 21:4 Ta pühib ära kõik p. nende silmist

PISARSILMIL

, Ap 20:31 ei lakanud p. nõu andmast

PITSEERIMA

, Tn 12:9 sõnad kinni p. kuni lõpuajani

PITSER

, Ül 8:6 Pane mind p. oma südamele

2Ko 1:22 pannud meie peale p. ja andnud tagatise

Ilm 7:3 enne kui pannud p. Jumala orjade laubale

PLAAN

, 2Mo 26:30 Püstita telkpühamu p. järgi

1Ku 6:38 koda valmis täpselt p. järgi

PLAANIMA

, Ro 13:14 ärge p. himude rahuldamist

POEEDID

, Ap 17:28 nagu ka mõned teie p. on öelnud

POEG

, 1Mo 6:2 Jumala p. võtsid naiseks

1Sa 8:3 ta p. ei käinud tema teedel

Ii 38:7 kõik Jumala p. hõiskasid kiitust

L 2:12 Austage P., et Jumal ei vihastuks

Õp 13:24 Kes saua ei tarvita, vihkab oma p.

Õp 15:20 Tark p. rõõmustab isa

Jes 66:8 Siion sünnitas oma p.

Mt 3:17 mu armas p., kellest mul on hea meel

Lu 15:13 noorem p. raiskas oma vara ära

Joh 1:18 p. on rääkinud, milline Isa on

Ro 8:14 keda juhib Jumala vaim, on Jumala p.

POETUMA

, Ju 4 Nimelt on teie hulka p. mõned

POISIKE

, Jes 11:6 ning p. juhib neid

POOLIKUD

, 1Ko 13:9 Meie teadmised on p.

POPUTAMA

, Õp 29:21 Kui p., hiljem tänamatu

POST

, Mr 15:25 Kui nad ta p. lõid, oli kolmas tund

Lu 23:21 Löö ta p.! Löö ta p.!

Ga 3:13 Neetud on, kes p. küljes ripub

POTTSEPP

, Jes 64:8 oleme savi ja sina p.

Ro 9:21 Kas siis p. pole savi üle voli

PRAKTILINE TARKUS

, Õp 2:7 talletab p. t. õigetele

Õp 3:21 Hoia p. t. ja mõtlemisoskust

PREESTER

, L 110:4 oled p. igavesti

Ho 4:6 sa ei tohi teenida mu p.

Mi 3:11 Tema p. õpetavad tasu eest

Mal 2:7 p. huuled talletama teadmisi

Ap 6:7 suur hulk p. võttis usu vastu

Ilm 20:6 Jumala p., valitsevad 1000 aastat

PREESTERKOND

, 1Pe 2:9 kuninglik p., püha rahvas

PRISKILLA

, Ap 18:26 P. ja Akvila, kutsusid

PROHVET

, 5Mo 18:18 annan neile sinusarnase p.

1Ku 18:4 oli Obadja peitnud 100 p.

Hes 2:5 nende keskel on olnud p.

Am 3:7 avaldamata oma nõu oma p.

Am 7:14 Aamos: ma ei olnud p.

Ap 10:43 p. kinnitavad, et kes temasse usub

PROHVETIJÜNGER

, Am 7:14 ei olnud prohvet ega p.

PROHVETIKUULUTUS

, 2Pe 1:20 p. ei põhine isiklikel

2Pe 1:21 p. pole lausutud inimese tahtel

PROHVETLIK

, 2Pe 1:19 oleme p. sõnas kindlamad

PROHVETLIKULT RÄÄKIMA

, Jl 2:28 pojad ja tütred hakkavad p. r.

PROOVILEPANEK

, Lu 8:13 kuid p. ajal hülgavad usu

PROOVILE PANEMA

, 5Mo 13:3 Jehoova p. teid p.

Mal 3:10 palun p. mind sellega p.

1Ko 10:9 Ärgem ka p. Jehoovat p.

PROOVILEPANEMINE

, Ap 5:9 Jehoova vaimu p.

PROSTITUUT

, Lu 15:30 poeg, vara p. ära raiskas

1Ko 6:16 heidab p. juurde, saab üheks kehaks?

Ilm 17:1 p., kes istub paljude vete peal

Ilm 17:16 hakkavad p. vihkama, röövivad ta paljaks

PRUUT

, Ilm 21:9 ma näitan sulle p., Talle naist

PUDELKÕRVITSATAIM

, Jn 4:10 Sinul on kahju p.

PUHAS

, Sef 3:9 Sel ajal annan rahvastele p. keele

Ap 20:26 ma olen p. kõikide verest

1Ko 6:11 olete p. pestud, pühitsetud

PUHAS SÜDA

, L 101:2 Ma käin oma kojas p. s.

PUHASTAMA

, L 51:2 p. mind mu patust

Tn 12:10 Paljud p. end ja saavad valgeks

Sak 13:9 p. neid, nagu hõbedat

2Ko 7:1 p. end kõigest, mis saastab keha ja vaimu

PUHKAMA

, Tn 12:13 lähed p., kuid tõused üles

Lu 12:19 P., söö, joo ja naudi elu

PUHTAD

, Hab 1:13 silmad liiga p., et vaadata kurjust

Joh 15:3 olete juba p. sõnade pärast

PULL

, 2Mo 21:28 Kui p. puskib meest

5Mo 25:4 Ärge siduge kinni p. suud

Õp 7:22 Mees nagu p., keda viiakse tapale

Ho 14:2 nagu ohverdaks noori p.

1Ko 9:9 Kas Jumal muretseb p. pärast?

PULMAD

, Ilm 19:7 Talle p. on kätte jõudnud

PULMAPIDU

, Mt 22:2 kuningas korraldas pojale p.

Joh 2:1 toimus Galilea Kaanas p.

PUNANE

, 1Mo 25:30 Anna mulle kiiresti seda p.

PUREMA

, Ga 5:15 Kui te aga üksteist p. ja õgite

PURJU JOOMA

, Ef 5:18 ärge j. end veinist p.

PURUKSPEKSTUD

, L 34:18 päästab need, kel p. vaim

PURUSTAMA

, 2Ko 10:4 relvad suudavad p. kindlusi

PUU

, 1Mo 2:9 hea ja halva tundmise p.

1Mo 3:3 p. kohta: ei tohi sellest süüa

L 1:3 kui veeojade äärde istutatud p.

Õp 26:20 P. puudusel kustub tuli

Tn 4:14 Raiuge p. maha ja laasige oksad

PUUDUTAMA

, Jes 52:11 ärge p. midagi rüvedat

Mt 8:3 p. ja sõnas: ma tahan

2Ko 6:17 ärge enam p. rüvedat

PUUSEPP

, Mr 6:3 Kas ta pole p., Maarja poeg

PUUTUMA

, Õp 6:29 kes p., ei jää karistamata

PÕGENEMA

, 1Ko 6:18 P. hooruse eest!

PÕHIMÕTE

, 1Ko 4:17 Tema tuletab meelde p.

Ga 6:16 kes juhinduvad sellest p.

PÕHIOLEMUS

, Ro 2:20 mõistad teadmiste ja tõe p.

PÕHJA KUNINGAS

, Tn 11:7 tuleb p. k. kindluse vastu

Tn 11:40 P. k. tormab talle kallale

 PÕHJALIKULT

, Ap 10:42 käskis p. tunnistust anda

PÕHJA MINEMA

, 1Ti 1:19 usk l. p. nagu laev

PÕHJUS

, Kog 7:25 otsida kõigi asjade p.

Ro 13:5 p. alluda südametunnistuse pärast

PÕLD

, Mt 13:38 p. on maailm

Joh 4:35 vaadake p., valmis lõikuseks

PÕLETUSOHVER

, 2Sa 24:24 ei ohverda p. niisama saadut

PÕLETUSOHVRIJÄÄRAD

, Jes 1:11 küllalt teie p.

PÕLGAMA

, Jes 53:3 Teda p. ja välditi

PÕLLUMAA

, 1Ko 3:9 olete Jumala p., Jumala ehitis

PÕLLUÄÄRED

, 3Mo 23:22 ei tohi p. tühjaks lõigata

PÕLVKOND

, Mt 24:34 see p. ei kao enne

PÕRM

, L 103:14 tal on meeles, et oleme p.

PÕSK

, Mt 5:39 keegi lööb paremat p., keera teine

PÕU

, Jes 40:11 kannab tallekesi p.

PÕUA-AASTA

, Jer 17:8 P. ei tunne ta muret

PÕÕSAS

, Ap 7:30 ilmutas ingel leegitsevas p.

PÄEV

, L 84:10 Üks p. sinu õuedes on parem

Hes 4:6 P. aasta kohta. P. aasta kohta

Mt 24:36 Seda p. ja tundi ei tea keegi

Ap 1:7 pole vaja teada aegu ega määratud p.

2Pe 3:8 üks p. nagu tuhat aastat

PÄIKE

, Jos 10:12 P., püsi paigal Gibeoni kohal

Mt 24:29 pärast päevade viletsust pimeneb p.

Ap 2:20 P. muutub pimedaks ja kuu vereks

PÄIKESETÕUS

, Jes 41:2 kutsus p. poolt mehe

PÄRAND

, 4Mo 18:20 Mina olen su osa ja su p.

L 127:3 Lapsed on Jehoova p.

Ef 1:18 võrratut rikkust hoiab kui p. pühade jaoks

1Pe 1:4 saada rüvetamatu ja hävimatu p.

PÄRANDIOSA

, Nu 3:24 Jehoova on mu p.

PÄRIJAD

, Ro 8:17 Jumala p. ja Kristuse kaasp.

Ga 3:29 Aabrahami järeltulijad, p. tõotuse järgi

PÄRIMA

, Mt 5:5 kes tasase meelega, p. maa

PÄRIMUS

, Mt 15:3 p. pärast käsust kinni ei pea?

Mr 7:13 heidate Jumala sõna kõrvale p. pärast

Ga 1:14 seisin innukamalt p. eest

PÄRLID

, Mt 7:6 ärge visake p. sigade ette

Mt 13:45 sarnaneb rändkaupmehega, kes otsis p.

PÄÄSEMA

, Jer 39:18 p. eluga, kuna lootsid minule

Mt 24:22 päevi ei vähendataks, ei p. ükski

PÄÄSTE

, Est 4:14 siis tuleb juutidele abi ja p. mujalt

L 3:8 Jehoova käes on p.

Ro 13:11 nüüd on p. lähemal, kui usklikuks saime

Flp 2:12 töötades p. nimel aukartuse ja värinaga

Ilm 7:10 P. me võlgneme oma Jumalale

PÄÄSTEKIIVER

, Ef 6:17 Samuti võtke p.

PÄÄSTJA

, 2Sa 22:3 Jumal on mu pelgupaik ja p.

Ap 5:31 Jumal ülendas teerajajaks ja p.

PÄÄSTMA

, 2Aj 20:17 vaadake, kuidas Jehoova p.

Mt 16:25 Kes tahab oma elu p., kaotab selle

Lu 19:10 Inimesepoeg on tulnud p. kadunuid

Ap 4:12 pole ühtki teist nime, mille kaudu p.

1Ti 4:16 p. enda kui ka need, kes kuulda võtavad

2Pe 2:9 Jehoova teab, kuidas p. inimesi

PÄÄSTMINE

, Jes 59:1 Jehoova käsi pole p. lühike

PÖÖRASED

, Ii 6:3 seepärast on mu sõnadki p.

PÖÖRDUMA

, Jl 2:12 p. tagasi kõigest südamest

Mal 3:7 P. minu juurde ja p. teie juurde

PÜHA

, 2Mo 26:33 p. paik, kõige p. paik

3Mo 19:2 Olge p., sest mina olen p.

3Mo 23:4 Jehoova seatud p.

Tn 7:18 Kõigevägevama p. saavad kuningriigi

1Te 4:4 Igaühel tuleks hoida oma keha p.

1Pe 1:15 saage p. kogu oma eluviisilt

Ilm 4:8 P., p., p. on Jumal Jehoova

PÜHADUS

, Heb 12:14 Taotlege rahu ja p.

PÜHAKIRI

, Mt 22:29 te ei tunne p. ega Jumala väge

Lu 24:32 Eks süda põlenud, kui ta p. selgitas?

Ap 17:2 arutles sealolijatega p. põhjal

Ap 17:11 uurisid hoolega iga päev p.

Ro 15:4 P. julgustab, et meil oleks lootust

2Ti 3:16 Kogu p. Jumalalt ning kasulik

PÜHAMU

, 2Mo 25:8 tehku mulle p.

L 73:17 kuni sisenesin Jumala aulisse p.

L 84:1 Kui armas on su auline p.

PÜHA SALADUS

, Ro 16:25 p. s., pikka aega varjul

Ef 3:4 milline on mu arusaamine p. s.

PÜHA VAIM

, L 51:11 ära võta minult ära oma p. v.

Lu 1:35 Sinu peale tuleb p. v.

Lu 3:22 p. v. tuli tuvi kujul alla tema peale

Lu 11:13 isa annab p. v. neile, kes paluvad

Joh 14:26 p. v. õpetab kõike ja tuletab meelde

Ap 1:8 saate väe, kui p. v. tuleb teie peale

Ap 2:4 Kõik said täis p. v. ja hakkasid rääkima

Ap 5:32 p. v., mida Jumal on andnud

Ro 8:26 anub p. v. meie eest

Ef 4:30 ärge kurvastage Jumala p. v.

PÜHENDUMUS

, 1Ti 4:7 treeni sihiga teenida Jumalat p.

1Ti 4:8 sellest, kui Jumalat p. teenida, on kasu

1Ti 4:15 Mõtiskle nende asjade üle, tee seda p.

PÜHITSEMA

, 1Ku 9:3 olen p. selle koja

Jer 1:5 enne kui sündisid, p. su

Hes 36:23 Ma p. oma suurt nime

Lu 11:2 Isa, p. saagu sinu nimi

PÜSIMA

, Õp 12:3 Kurjuse toel ei jää keegi p.

PÜÜDMA

, Lu 5:10 Nüüdsest hakkad inimesi p.

PÜÜNIS

, L 91:3 päästab linnupüüdja p.

Lu 21:34, 35 et see päev ei tabaks nagu p.

PÜÜNISPAEL

, Õp 29:25 Inimesekartus on p.

R

RAAHEL

, 1Mo 29:18 seitse aastat teenima R. pärast

Jer 31:15 R. nutab taga oma lapsi

RAAMAT

, 2Mo 32:33 kustutan r., kes on pattu teinud

Kog 12:12 suurel r. tegemisel pole lõppu

Ap 19:19 tõid r. ja põletasid ära kõikide nähes

RADA

, Õp 4:18 õigete r. on kui hommikuvalgus

RAEVUTSEMA

, Ap 8:3 Saulus hakkas r.

RAHA

, Kog 7:12 r. on kaitseks, aga tarkuse eelis

Kog 10:19 r. rahuldab kõik vajadused

RAHAARMASTUS

, 1Ti 6:10 r. on halbade asjade juur

Heb 13:5 Teie elust ilmnegu, et teis pole r.

RAHU

, L 29:11 õnnistab oma rahvast r.

L 37:11 naudivad külluslikku r.

L 72:7 valitseb külluslik r., kuni kestab kuu

L 119:165 Sinu seaduse armastajail suur r.

Õp 17:1 Parem kuivanud leivatükk r.

Jes 9:7 Ei lõppe r. Taaveti troonil

Jes 48:18 oleks su r. olnud kui jõgi

Jes 54:13 su lastel on suur r.

Jes 57:21 Jumalatuil ei ole r., ütleb Jumal

Jes 60:17 panen su ülevaatajaks r.

Jer 6:14 R.! R.!, kuigi r. pole

Mt 5:9 Õnnelikud on, kes taotlevad r.

Mt 5:24 tee esmalt oma vennaga r.

Mr 9:50 ja pidage omavahel r.

Joh 14:27 jätan teile r., annan teile oma r.

Ro 5:1 olgu meil Jumalaga r. Kristuse kaudu

Ro 8:6 vaimust juhitud mõtteviis tähendab r.

Ro 15:13 Jumal täitku teid suure rõõmu ja r.