Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Apostlite teod

Peatükid

Sisukokkuvõte

 • 1

  • Teofilosele (1–5)

  • Tunnistajad maailma otsani (6–8)

  • Jeesus läheb taevasse (9–11)

  • Jüngrid on koos (12–14)

  • Mattias valitakse Juuda asemele (15–26)

 • 2

  • Nädalatepühal valatakse välja püha vaim (1–13)

  • Peetruse kõne (14–36)

  • Peetruse sõnad puudutavad rahvast (37–41)

   • Ristitakse 3000 inimest (41)

  • Kristlased käivad tihedalt läbi (42–47)

 • 3

  • Peetrus tervendab vigase kerjuse (1–10)

  • Peetruse kõne Saalomoni sammaskäigus (11–26)

   • „Aeg, kui taastatakse kõik” (21)

   • Moosese-sarnane prohvet (22)

 • 4

  • Peetrus ja Johannes võetakse vahi alla (1–4)

   • Usklikke on kokku 5000 meest (4)

  • Sanhedrin mõistab apostlite üle kohut (5–22)

   • „Me ei saa jätta rääkimata” (20)

  • Palve julguse saamiseks (23–31)

  • Jüngritel on kõik ühine (32–37)

 • 5

  • Hananias ja Safiira (1–11)

  • Apostlid teevad palju tunnustähti (12–16)

  •  Vangistamine ja vabanemine (17–21a)

  • Jälle sanhedrini ees (21b–32)

   • „Peame kuuletuma eelkõige Jumalale, mitte inimestele” (29)

  • Gamaalieli nõuanne (33–40)

  • Majast majja kuulutamine (41, 42)

 • 6

  • Seitse meest määratakse ametisse (1–7)

  • Stefanost süüdistatakse jumalateotuses (8–15)

 • 7

  • Stefanose kõne sanhedrini ees (1–53)

   • Patriarhide aeg (2–16)

   • Mooses juhib rahvast; Iisrael teenib ebajumalaid (17–43)

   • Jumal ei ela inimeste ehitatud templites (44–50)

  • Stefanos visatakse kividega surnuks (54–60)

 • 8

  • Tagakiusaja Saulus (1–3)

  • Filippuse viljakas teenistus Samaarias (4–13)

  • Peetrus ja Johannes saadetakse Samaariasse (14–17)

  • Siimon proovib osta püha vaimu (18–25)

  • Etioopia õukonnaametnik (26–40)

 • 9

  • Saulus teel Damaskusse (1–9)

  • Hananias saadetakse Saulust aitama (10–19a)

  • Saulus räägib Damaskuses Jeesusest (19b–25)

  • Saulus läheb Jeruusalemma (26–31)

  • Peetrus tervendab Ainease (32–35)

  • Heldekäeline Dorkas äratatakse üles (36–43)

 • 10

  • Korneeliuse nägemus (1–8)

  • Peetruse nägemus puhastatud loomadest (9–16)

  • Peetrus läheb Korneeliuse juurde (17–33)

  • Peetrus kuulutab head sõnumit mittejuutidele (34–43)

   • „Jumal ei ole erapoolik” (34, 35)

  • Mittejuudid saavad püha vaimu ja nad ristitakse (44–48)

 • 11

  • Peetrus räägib juhtunust apostlitele (1–18)

  • Barnabas ja Saulus Süüria Antiookias (19–26)

   • Jüngreid hakatakse nimetama kristlasteks (26)

  • Agabos kuulutab ette näljahäda (27–30)

 • 12

  • Jaakobus tapetakse; Peetrus vangistatakse (1–5)

  • Peetrus vabastatakse ime läbi (6–19)

  • Ingel surmab Herodese (20–25)

 • 13

  • Barnabas ja Saulus saadetakse misjonitööle (1–3)

  • Teenistus Küprosel (4–12)

  • Pauluse kõne Pisiidia Antiookias (13–41)

  • Prohvetlik käsk pöörduda mittejuutide poole (42–52)

 • 14

  • Kasv ja vastupanu Ikoonionis (1–7)

  • Lüstras peetakse apostleid jumalateks (8–18)

  • Paulust visatakse kividega, kuid ta jääb ellu (19, 20)

  • Jüngrite kosutamine (21–23)

  • Naasmine Süüria Antiookiasse (24–28)

 • 15

  • Antiookias tekib tüliküsimus ümberlõikamise pärast (1, 2)

  • Küsimuse pärast minnakse Jeruusalemma (3–5)

  • Vanemad ja apostlid tulevad kokku (6–21)

  • Kiri apostlitelt ja vanematelt (22–29)

   • Tuleb hoiduda verest (28, 29)

  • Kiri kinnitab jüngrite usku (30–35)

  • Paulus ja Barnabas lähevad kumbki oma teed (36–41)

 • 16

  • Paulus valib kaaslaseks Timoteose (1–5)

  • Nägemus Makedoonia mehest (6–10)

  • Lüüdia saab Filippis usklikuks (11–15)

  • Paulus ja Siilas vangistatakse (16–24)

  • Vangivalvur ja tema majarahvas ristitakse (25–34)

  • Paulus nõuab ametlikku vabandust (35–40)

 • 17

  • Paulus ja Siilas Tessaloonikas (1–9)

  • Paulus ja Siilas Beroias (10–15)

  • Paulus Ateenas (16–22a)

  • Pauluse kõne Areopaagil (22b–34)

 •  18

  • Pauluse teenistus Korintoses (1–17)

  • Naasmine Süüria Antiookiasse (18–22)

  • Paulus läheb Galaatiamaale ja Früügiasse (23)

  • Kõneosav Apollos saab abi (24–28)

 • 19

  • Paulus Efesoses; mõned ristitakse uuesti (1–7)

  • Pauluse õpetustöö (8–10)

  • Head tulemused, ehkki demonism on levinud (11–20)

  • Rahutused Efesoses (21–41)

 • 20

  • Paulus Makedoonias ja Kreekas (1–6)

  • Troases äratatakse üles Eutühhos (7–12)

  • Troasest Mileetosesse (13–16)

  • Paulus kohtub Efesose koguduse vanematega (17–38)

   • Majast majja õpetamine (20)

   • „Andmine teeb õnnelikumaks” (35)

 • 21

  • Teekond Jeruusalemma (1–14)

  • Saabumine Jeruusalemma (15–19)

  • Paulus järgib vanemate nõuannet (20–26)

  • Rahutused templis; Paulus vahistatakse (27–36)

  • Paulusel lubatakse rahvale kõnelda (37–40)

 • 22

  • Pauluse kaitsekõne rahva ees (1–21)

  • Paulus kasutab ära oma Rooma kodaniku õigusi (22–29)

  • Sanhedrin tuleb kokku (30)

 • 23

  • Paulus kõneleb sanhedrini ees (1–10)

  • Jeesus julgustab Paulust (11)

  • Vandenõu Pauluse tapmiseks (12–22)

  • Paulus viiakse Kaisareasse (23–35)

 • 24

  • Süüdistused Pauluse vastu (1–9)

  • Pauluse kaitsekõne Felixi ees (10–21)

  • Pauluse juhtum jääb kaheks aastaks seisma (22–27)

 • 25

  • Paulus Festuse ees (1–12)

   • „Ma soovin, et minu üle mõistaks kohut keiser!” (11)

  • Festus peab nõu kuningas Agrippaga (13–22)

  • Paulus Agrippa ees (23–27)

 • 26

  • Pauluse kaitsekõne Agrippa ees (1–11)

  • Paulus räägib oma pöördumisest (12–23)

  • Festuse ja Agrippa vastus (24–32)

 • 27

 • 28

  • Maabumine Maltal (1–6)

  • Publiuse isa tervendamine (7–10)

  • Teekond Rooma (11–16)

  • Paulus räägib Rooma juutidega (17–29)

  • Paulus kuulutab julgelt kaks aastat (30, 31)