Roomlastele 1:1–32

1  Paulus, Jeesus Kristuse ori* ja kutsutud apostel, eraldatud kuulutama Jumala head sõnumit,  mida ta on varem pühakirjas tõotanud oma prohvetite kaudu  ja mis puudutab tema Poega, kes liha poolest põlvnes Taaveti seemnest,  aga kes tunnistati pühaduse vaimu väega Jumala Pojaks surmast ülestõusmise kaudu — jah, Jeesus Kristusest, meie Issandast,  kelle kaudu meile* osutati ärateenimata heldust ja anti apostliamet, et tema nime pärast ilmutaksid usust tulenevat kuulekust kõik rahvad,  kelle hulgas ka teie olete need, kes on kutsutud kuuluma Jeesus Kristusele —,  kõigile Roomas olevaile Jumala armastatuile, kutsutud pühadele: Ärateenimata heldust ja rahu teile Jumalalt, meie Isalt, ja Issand Jeesus Kristuselt!  Kõigepealt ma tänan oma Jumalat Jeesus Kristuse kaudu teie kõigi pärast, kuna teie usust räägitakse kogu maailmas.  Sest Jumal, kelle pühas teenistuses ma kogu oma vaimuga osalen seoses hea sõnumiga tema Pojast, on mu tunnistaja, kuidas ma lakkamata mainin teid alati oma palvetes, 10  anudes, et kui on kuidagi võimalik, õnnestuks mul nüüd Jumala tahtel viimaks teie juurde tulla. 11  Sest ma igatsen teid näha, et jagada teile vaimset andi teie kinnitamiseks; 12  või pigem, et võiksime teie keskel saada vastastikku julgustust üksteise usu, nii teie kui ka minu oma kaudu. 13  Aga ma ei taha, et teil jääks teadmata, vennad, et ma olen palju kordi kavatsenud tulla teie juurde — ent mind on takistatud kuni praeguseni —, et saada mingit vilja ka teie seas nii nagu ülejäänud rahvaste seas. 14  Ma olen nii kreeklaste kui ka barbarite,* nii tarkade kui ka mõistmatute võlglane: 15  seepärast olen agar kuulutama head sõnumit ka teile, kes olete Roomas. 16  Sest ma ei häbene head sõnumit; see on tegelikult Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, esmalt juudile, aga ka kreeklasele;* 17  sest selles saab ilmsiks Jumala õiglus* usu tõttu ja usu heaks, just nagu on kirjutatud: ”Aga õige saab elu usu kaudu.” 18  Sest Jumala viha saab ilmsiks taevast kõikide jumalakartmatute ja ülekohtuste inimeste vastu, kes ülekohtusel viisil tõde maha suruvad, 19  kuna see, mida Jumala kohta võib teada, on nende hulgas avalik, sest Jumal on selle neile avalikuks teinud. 20  Sest tema nähtamatud omadused, nii tema igavene jõud kui ka jumalikkus, on maailma loomisest alates selgelt nähtavad, kuna neid võib tähele panna selle kaudu, mis on valmistatud, nii et neil pole mingit vabandust; 21  sest ehkki nad tundsid Jumalat, ei austanud nad teda kui Jumalat ega tänanud teda, vaid muutusid oma arutlustes tühimeelseks ja nende mõistmatu süda jäi pimedusse. 22  Kuigi nad kinnitasid, et on targad, said nad rumalaks 23  ja asendasid kadumatu Jumala auhiilguse sellega, mis sarnaneb kuju poolest kaduva inimese ja lindude ja neljajalgsete olendite ja roomajatega. 24  Seepärast andis Jumal nad nende südame himusid mööda ebapuhtuse võimusesse, et nad häbistaksid omaenda keha. 25  Sellised inimesed vahetasid Jumala tõe vale vastu ning jumaldasid ja teenisid* loodut Looja asemel, kes on õnnistatud igavesti. Aamen.* 26  Seetõttu andis Jumal nad häbiväärsete seksuaalsete ihade võimusesse, sest nende naised vahetasid loomulikud vahekorrad loomuvastastega 27  ja samamoodi loobusid mehed loomulikest vahekordadest naisega ning süttisid oma iharuses üksteisest, mehed meestest, tehes rõvedust ja saades ise täielikult kätte tasu, mis nad oma eksimuse eest pidid saama. 28  Ja kuna nad ei tahtnud Jumalat täpselt tunda, andis Jumal nad sellise mõttelaadi võimusesse, mida ta heaks ei kiida, tegema seda, mis pole kohane, 29  sest nad olid täis kõiksugust ülekohut, kurjust, saamahimu, halba, täis kadedust, mõrvamist, riidu, pettust, pahatahtlikkust, nad olid sosistajad, 30  laimajad, Jumala vihkajad, jultunud, üleolevad, iseteadvad, leidlikud halba tegema, sõnakuulmatud vanematele, 31  ilma arusaamiseta, lepingu rikkujad, ilma loomupärase kiindumuseta, halastamatud. 32  Ehkki nad teavad vägagi hästi seda Jumala õigusnormi, et need, kes selliseid asju teevad, on surma väärt, ei jätka nad mitte üksnes selle tegemist, vaid on ka ühel nõul nendega, kes nii teevad.

Allmärkused

Vt lisa 18.
Või ”mulle”. Kasutades mitmuse vormi, võis Paulus viidata endale.
Või ”võõramaalaste” ehk nende, kes ei rääkinud kreeka keelt. Tol ajal polnud sel kreeka sõnal negatiivset tähendust.
Ilmselt viitab see mittejuutidele, kes rääkisid kreeka keelt.
Või ”õigus”.
Või ”osutasid püha teenistust”.
”Aamen” tuleneb heebrea sõnast ʼa·men′ ja tähendab ”olgu nii”.