Markuse 3:1–35

3  Kui ta jälle sünagoogi läks, oli seal üks kuivanud käega mees.  Seetõttu jälgisid nad teda teraselt, et näha, kas ta teeb selle mehe terveks hingamispäeval, et nad saaksid teda süüdistada.  Ja ta ütles sellele kuivetunud käega mehele: ”Tõuse püsti ja tule siia keskele.”  Seejärel küsis ta neilt: ”Kas hingamispäeval on lubatud teha head või teha halba, hinge* päästa või tappa?” Aga nemad vaikisid.  Ja vaadanud nördimusega inimesi enda ümber, olles ülimalt kurb nende südame tundetuse pärast, ütles ta mehele: ”Siruta oma käsi välja.” Too sirutaski käe ja see sai terveks.  Seepeale läksid variserid välja ja hakkasid otsekohe Herodese pooldajatega tema vastu nõu pidama, et ta ära tappa.  Aga Jeesus läks koos oma jüngritega eemale mere äärde ning talle järgnes suur hulk rahvast Galileast ja Judeast.  Koguni Jeruusalemmast ja Idumeast ja teiselt poolt Jordanit ning Tüürose ja Siidoni ümbrusest tuli tema juurde suur hulk rahvast, olles kuulnud, mida kõike ta teeb.  Ja ta käskis oma jüngritel tema jaoks väikest paati valmis hoida, et rahvahulk talle peale ei trügiks. 10  Sest ta tegi paljud terveks, nii et kõik need, kes põdesid piinarikkaid haigusi, tunglesid tema ümber, et teda puudutada. 11  Isegi ebapuhtad vaimud heitsid teda nähes tema ette ja hüüdsid: ”Sina oled Jumala Poeg!” 12  Aga ta keelas neid kõvasti palju kordi, et nad ei räägiks, kes ta on. 13  Ja ta läks üles mäele ja kutsus enda juurde need, keda tahtis, ja nad läksid tema juurde. 14  Ta moodustas rühma kaheteistkümnest ning nimetas nad apostliteks,* et nad võiksid jääda tema juurde ja et ta võiks saata neid kuulutama 15  ja et neil oleks voli deemoneid välja ajada. 16  Need kaksteist, kellest ta rühma moodustas, olid: Siimon, kellele ta andis ka lisanime Peetrus, 17  ning Jaakobus, Sebedeuse poeg, ja Johannes, Jaakobuse vend (neilegi andis ta lisanime, Boanerges, mis tähendab Kõuepojad), 18  samuti Andreas ja Filippus ja Bartolomeus ja Matteus ja Toomas ja Jaakobus, Alfeuse poeg, ja Taddeus ja Siimon Kananaios 19  ning Juudas Iskariot, kes ta hiljem reetis. Ja ta läks ühte majja. 20  Jälle tuli kokku rahvahulk, nii et nad ei saanud isegi süüa. 21  Aga kui tema sugulased toimuvast kuulsid, läksid nad teda kinni võtma, sest nad ütlesid: ”Ta on peast segi läinud.” 22  Ka kirjatundjad, kes Jeruusalemmast alla tulid, ütlesid: ”Temas on Beeltsebul ja ta ajab deemoneid välja deemonite valitseja abiga.” 23  Siis ta kutsus nad enda juurde ja hakkas neile rääkima piltlike näidetega: ”Kuidas võib Saatan ajada välja Saatana? 24  Kui kuningriik on sisemiselt lõhenenud, siis ei saa see kuningriik jääda püsima; 25  ja kui pere on sisemiselt lõhenenud, siis ei saa see pere jääda püsima. 26  Samuti, kui Saatan on tõusnud iseenda vastu ja on lõhenenud, ei saa ta jääda püsima, vaid talle tuleb lõpp. 27  Ei saa ju keegi, kes on läinud tugeva mehe majja, rüüstata tema asju, kui ta esmalt seda tugevat meest kinni ei seo; alles seejärel saab ta tema maja rüüstata. 28  Ma ütlen teile, ja see on tõsi, et inimestele antakse kõik andeks, mis tahes patte nad ka teeksid ja kui teotavaid sõnu nad ka teotades kuuldavale tooksid. 29  Ent kes teotab püha vaimu, sellele ei anta iialgi andeks, vaid ta on süüdi igaveses patus.” 30  Ta rääkis seda seepärast, et nad ütlesid: ”Temas on ebapuhas vaim.” 31  Siis tulid ta ema ja vennad, ning jäädes välja seisma, saatsid nad kellegi teda kutsuma. 32  Kuna tema ümber istus rahvahulk, öeldi talle: ”Vaata, su ema ja vennad on väljas ja otsivad sind.” 33  Vastuseks ütles ta neile: ”Kes on mu ema ja mu vennad?” 34  Ja olles vaadanud nende peale, kes istusid ringis tema ümber, ütles ta: ”Vaata, mu ema ja mu vennad! 35  Kes iganes täidab Jumala tahet, see on mulle vend ja õde ja ema.”

Allmärkused

Või ”elu”. Vt lisa 7.
Kr a·po′sto·los tähendab ”lähetatu”. Vt ka lisa 18.